BEKENDMAKINGEN. HOFSTEDE, EN GOEDEREN: Gemeente Wulvcringhem. lï O TT T’WA OÊÏ, Op tijd van betalingen gewonejkondilien. HUISRAAD EN METSERSALAA1 TOEWIJZIKG, in eene xïttiïi^. MEOEGAODE LANDEN, GESTAAN EN GELEGEN MET EEN PERCEEL HOOIGRAS TE PACHTEN: O U T W A R E IV, TE PACHTEN: KOOPDAG VAN BOOMEN, bestaande in Olmen cu Hollanders. TOEWIJZING, IN EENE ZITTING, Kantoeren van Gamillc De Cae, Notaris te Gyverinchove, en M.’ Beornaert, Notaris te Alverinyhem. KANTOOR VAN DEN Notaris DE RAUWERE, te Veurne. WOENSDAG 2 MAART 1881, om 3 12 uren namiddag. le Vichem, bij de hel berg der wed" Louis Scherpenseel, langs de kalsijde van Veurne op IJpcrcn, KOOPDAG van allerhande GEZAAGÓE EX ONGEZAAGDEj Veiling te Coxyde, Zaterdag 19<!'" Februari 1881. ton huize van de wed" Ian Damme, van: Kantoor van den Notaris DeCaE, Holer weegschaalstraat, 10, Veurne. Kantoor van A ol iris Een WOONHUIS hebbende Stal niet Koetspoort en 1! aren 13 centiaren, vol gens maal, grond van Gebouwen, te Veurne, meeste deel van n.' 280 der wijk A van het kadaster, uitkomende zuid op de Citernplaats en noord, palende aan de Zwartenunnenslraat. Gebruikt door jul’v. Irena Marketle. Zich te bevragen bij .V.1'1 DE CAE yoor- noeind, Bolerweegsehaalslraalli)/te Veurne. Zaterdag 1911’" Februari 1881. 3 ure namiddag, ter herberg den Molen, te Coxyde, van Coayde-plaats Woonifiiizeken mol Stalling, mede licGpachlrccht tot baahnis 1882, mits fr. 27 ’s jaars aan 46 aren onder grond dier Gebouwen en Akker. Nadere inlichtingen bij den Notaris DE BRAUWtRE, i« Veurne. DONDERDAG 17 JANUARI 1881., ten 3 ure namiddag, ter herberg Sint Maclniytte Pollinchove, t>i t ieve', Verkoopiiig van groot H. 11-77-62 C". Boom-en llageprijs fr. 1,636. Bewoond en gebruikt door Jaeobus- Ludovicus De Bruyne-Martcyn, te Pollin chove, tol 1“ Oktober 1881. Bij plakbrieven breedvoerig beschreven. Inlichtingen te bekomen bij de Nota rissen SYOEN, te Loo en VANDEN BERGI1E, le Pervyse. Een schoon HUIS te Wulpen, op den dijk. Inlichtingen bij den Notaris Cornille, te Wulvcringhem. Bewoond door de wed" De Puydt, tot 15 Maart 1881. Nadere inlichtingen bij genoemden Notaris DE BHAUWERE. D'’ie schoone Woonhuizen, ge legen in de Statiestraat.. Zich te bevragen bij d'heer Florixoxd DEETENS, te Veurne. WOSNSDAG 9 MAART 1880, om 4 uren namiddag, lor herborg be woond door Dieter-Albert Pilellion, te Avccappolló, openbare verkooping van: Een Woonhui» en verdere afhang- lijkheden, benevens de hoeveelheid van 2-92-84 mil. I/ind daarmodeganude, onder bebouwden Grond en llovenierhof, ge staan en gelegen te Avecappelle. Bewoond door sieur liavid De Bliecb, tol 1" Mei naast. Kantoor ran 8VOEN, Notaris T E LOO. VRIJDAG 4 MAART 1881. ton 3 uren namiddag, in bel. hölel-afspnn- uing aile Pelil.ran bewoond door Charles Delporte, te Nieuport, -openbare verkoo ping van Een schoon Woonhuis met Hof en verdere loebelioorlen op 4 a. 33 eent. be bouwden grond et: medegaande Erve, slaande ter oostzijde der S.' .lacobstraat. te Nieuport, bij kadaster wijk B, num mers 47 en 48. Bewoond en gebruikt door sieur Angelus Vanher, tot 1" Mei aanslaande. Ei O O I» E> AL <S van Door hel ambt van den Deurwaarder E)c«po<iL te Veurne. WOENSDAG 9 MAART 1881, 3 ure namiddag, le Coxyde, in het Gemeentehuis, bij Ferdinand Lehouck- Maes, Openbare V'crkooping MET TOESLAG, Een WOONHUIS met af hatelijk heden en 9 aren 10 centiaren Erf, ge staan en gelegen te Coxyde, langs den Burgwegstraat, bekend bij kadaster s. B, n.r* 287a, 287b en 286. Aanslag met 1" Mei 1881. Verdere inlichtingen bij dito Notaris CORNILLE. (ionmli.e, te Wulveringliem. Kantoor van M.'er Arthur VANDEN BERGHÉ, Notaris te Pervyse. Een ministerieel besluit van 31 l)e- inccbcr 1880, benoemd als professor van gymnastiek bij de middelbare Staatsschool van Veurne, in vervanging van M.' A. Nihoul, wiens ontslag werd aanveerd, M.'Ducoflei' A., regent bij dezelfde school. Bij koninklijk besluit van 5 dezer, is de heer De Gister. Jean-Baplisle, defi nitief regent benoemd bij de middelbare Staatsschool van Veurne, in vervanging van M. Loosvelt, lol eene andere bestem ming geroepen. Wij hebben hel verslag gezien der gcdelegtieerden van den brussel^olien schoenmakersbond over liet schoenmn- kerswei k ten toon gesteld in de nationale expositie van 1880. Met genoegen hebben wij gezien dal do heer H. V anders tra et e- Devoghel, van Veurne, in dit verslag eervol vermeld staat. Inderdaad, de ver slaggevers zeggen dat, indien er heloo- ningen hadden m x-ten gegeven zijn, zij hel huis Vanderstraeie de derde melding van eerste klas.onder alle de mededingers, zouden verleen I hebben,voor het schoon cn goed handwerk J >or dit huis vervaar digd. Vele milicianen van 1880. die 200 fr. gestort hebben, meenen dat zij die som zullen terug bekomen. Het is eerst te be ginnen van 1881 dal de gestorte 200 Ir: aan de lotolingen die er uil gelot zijn, teruggegeven wordt. Eene grootc ramp heeft de sebip- persbevolking van Oostende getroffen; de visscherssloep Mouetle N. 10, patroon Frans Deboo, is tijdens don sneeuwstorm van 18 januari vergaan; de matrozen die het leven verloren hebben bij deze schrik kelijke ramp laten 5 weduwen en 14 weez.cn achter in de diepste ellende. Een cdmiteil is te Oostende samengesteld om deze ongelukkige gezinnen ter hulp te komen. Assisenhof van West-Vlaanderen. Ziehier de zaken die in de eerste serie van den eersten zittijd zullen opgeroepen worden, waarvan de zittingen maandag beginnen onder voorzitterschap van den raadsheer Simons Maan lag 14 on dinsdag 15 februari, .lan-Bapliste Dupois on Frans Slcux dief- len met bezwarende omstandigheden. Woensdag 16en donderdag 17, Leopold Fincent, moordpoging. Vrijdag 18 en zaterdag 19. Rónd Win dels, moorden moordpoging. De commissie der nationale lotci ij heelt aan den minister van binnenlandsche zaken voorgcsteld den dag der trekking voor do winnende nummers der eerste serie vasttcstcllen op 24 maart en de trekking der winnende nummers van de tweede serie 7 april. Do inschrijvingslijst. door de Etoile heh/e geopend, ten voordeele van de over stroomden van Belgie, beloopt heden tol /le som van fr. 80,331-1)1. Het was maandag eene halve eeuw geleden dal hel Nationaal Congres de Belgische Constitutie heelt gestemd 7 februari 1831). Van de 200 leden die de grondwet stemden, leven er nog een twintigtal: onder anderen de lieer Ch. Rogier, ministe.r van den slaat, en mgr. de llaerne, leden der Kamer van Volks vertegenwoordigers; de heer Leclerq, cere-procureur-generaal bij het hof van cassatie; baron J. B. N >thomb, ambassa deur van Belgie te Berlijn; de lieer Bar- banson, onder-gotivcrneur der Algemeene M lalschappij ter bwordering der Natio nale Nijverheid, enz. De KLEINE RENTENIER wordt 52 naeenvolgende zondagen gezonden met supplement en premie, tegen eenen frank (Men zie de aankondigingen). DINSDAG 22 FEBRUARI 1881. juist ten 3 ure namiddag, in de hierna te verkoopen herberg, Openbare' 'Vérliöbj>I:ig Koop\. Eene wclbekalanle Herberg, genaamd de Voerman met Afhanglijk- lieden en een 1Verkmnnf»lniisje, noord daaraan, met Pcerdetisial. bi ne vens 5 aren 09 centiaren Erve, onder bebouwden Grond en llovenierhof daai- medegaande, bij kadaster sektie A num mers 302a/2, 303a.en 304a. De Herberg mol Stallingen is ge bruikt door Karel-Louis Pinseel-Desmedl en het Werkmansbuis door Melanie Desmedt, wed" De Grave, alles lol 1 Mei 1881. Koopi. Een Hul* too twee Woonsten met 8 aren 56 centiaren Erve, onder grond van Gebouwen en llovenierhof, bij kadaster sektie A, n.rs 299a, 300 en 297a. De noorderste woonst is bewoond door de wed" Napoléon Desmedt, en de zuiderste door llenri Vitse, beide tol 1 Mei 1881. Koop 3. Een Huis met 1 are. 60 cent" Erve daarmedegaande, bij kadaster sektie A n.r 234b. Bewoond door de gezusters Flahou, lot 1 Mei 1881. Alle inlichtingen zijn te bekomen ter studie van beide Notarissen. WOENSDAG 25 FEBRUARI 1881 om 3 12 uren namiddag, te Sleenkerke, ter herberg de Kroon, bij d’heer l.eper- Cordier, Dcflntlieve Toewijxing Koor 1. Een Woonliuta en verdere Gerieflijkheden met 3 aren 33 centiaren Erve, hij kadaster sektie B, n.'*163A en 164a, gestaan en gelegen te Steenkerke- clorpplaals; Gebruikt door Joannes Vandenplassehe, lol 30 April aanslaande. Koor 2. Een Woonhuis met Gerief lijkheden, en 30 centiaren Erve waarop hetzelve staat en medcgaal, bij kadaster sektie B, n.' 166, gelegen le Sleenkerke, oost aan voorgaanden koop; gebruikt lol 30 April naast door Louis Veviruysse. Koor 3. Eene partij Xnni!nn<I, groot 30 aren 73 centiareu, bij kadaster sektie A, deel van u.” 7\ en 6r. gelegen 10 Sleenkerke, aan de Korte Wilde. Koor 4 ex laatste. Ee|) pei ceel Znailaiwl groot 53 aren 93 centiaren, kadaster sektie A, deef van n.'1 7x en 6e. ook gelogen te Sleenkerke, nevens vooi- gnanden koop; gebruikt geweest door Joannes Vandenplassehe, aanslag met de geldlelling. Eigendomsbewijzen, schetskaarten en veilingsvoorwaarden ten kantore van den Notaris CORNILLE, le Wulvcringhem. Bi O O Es B) A G Donderdag 17 Februari 1881, om 2 uren des namiddags, bij de herberg het Paradijs, bewoond door Leopold Vercoutter, te Adinkerke, gehuchle de Panne. Door 'l ambt van den Griffier Cooh, te Veurne. Om met 1" Mei aanslaande in gebruik te treden, do Herberg de Vette Os ter doopplaats van Houthem. Zich te bevragen bij TERLIKCK-CORTJcB, bierbrouwer te Houthem. VRIJDAG 25 FEBRUARI 1881. om 3 uren namiddag, ter herberg den Tivoli bewoond door sieur Henri Dobbelaere, te Nieuport., Openbnrc Vos-Itooping VAN Een WOONHUIS met Erve, gestaan en gelegen binnen de stad Nieuport, ter oostzijde der Kokstraat, aangewezen bij kadaster wijk B, n.” 395 en 396, voor eene grootte van 1 a. 50 c. Bewoond door sieur Francis Wispe- laere, tol 1" Mei 1881 DINSDAG 1" MAAiiT 1881, 3 ure namiddag, te Leysele (dorpplaats), ter herberg-broodbakkerij bewoond dooi sieur Petrus Brutsaert, MAANDAG 21 FEBRUARI 1881. 3 ure namiddag, ter herberg de Haan le Adinkerke-dorpplaats, Uicitnl Ie- Verkooping VAN Een WOONHUIS met 6 aren 7Ö centiaren Erf, te Adinkerke, bij de dorp plaats; gebruikt door David Maeckel- berghe. Aanslag met. 1“ Mei 1881. DONDERDAG 5 MAART 1881. om 2 12 ure namiddag, tc Vincbem. ter herberg de Lelie bij Arseen Chacrel, Openbare Verkooping ten overslaan van den heer Vrederechter, van de volgende Koov I. 58 aren 46 centiaren I>e- l>onw<len Grond <S: Hovenier, hoven, genaamd de Groene Plaats, n gelegen le Wnlveringlicm. oost nabij liet dorp, benoorden de kalsijde van het Gouden Hoofd, naar deze van Veurne op 1.1peren. Gebruikt door verscheidc tol april 1887, ;i 355 frank 35 cent, 's jaars, boven de lasten. Verdeeld bij plakbrieven in 9 loten, met recht van samenvoeging. Koo]> 2. Eene parlie %nnilnn|d, ook gelegen in Wulveringliem, verre oost van de kerk, in den Oerenbroek, groot volgens kadaster sektie I), nummer 111, 93 aren 40 centiaren. Gebruikt door llenri Moncarey, mole naar (e Wulveringliem, tol 30 September 1886, mits 140 franks 's jaars, boven dc lasten. Titelen en kondilicu bij genoemden Notaris CORNILLE. Donderdag 3'1'" Maart 1881, 3 ure na middag, ter nageinclde herberg de Casino, le Loo, van Onlangs nieuw gebouwde Woonhuis, li n dienste van herberg de Casino, niet. Stalling en Schuur, op 22 aren Cijns- grond, langs den steenweg op Nieucap- pelle. Geboorten. n ji j mijnn iiij wiprawy i Burgerstand der stad Veurne. I Uit «lei- hand te koopen in zijn geheel of bij gedeelten. EENE WELBEBODWDE to Pollinchove bij den Groenen Boomgaard, - in Ocstvlctören. Uit er linncl te koopen: Op den instclprijs Van fr. 7000. GEZAAGDE EN ONGEZAAGDE houtware n, TE VEURNEBEWESTERPOORT, OP WOENSDAG 2 MAART 1881, (zijnde Asschcn-Woensdag), om 3 ure namiddag, bij de herberg bewoond door sieur Leopold liekaert, aan de Adinkcrkc- brug. VAN den 5. Karot Trensaort, zoon van Karei en van Amelia Wydood, Abdijstraat.- den 7. Eugenie Vermeesch, doclitor van Pieter en van Malvina Dewulf, Nöordstraat. den 8. Jules Declercq, zoon van Rare] on van Philomena Cottry, Bewesterpoort. don 10. Gabriella Janssens, docliter van August en van Emelin Meulebrouck, Bewesterpoort" Huwelijksafkondigingen. den Hendrik Dcetens, bediende, geboren te Veurne on wonende te Hal, met Maria Wat ra vens, zonder beroep, geboren en wonende to Hal. <len C>. De ird Bulteel, visscher, geboren en wonende te Adinkerke, wcdr van Marie Legein, met llermine-Sophia Louwyck, bijzondere, ge boren en wonende to Veurne. don 6. I.odewijk Vanderghote, landbouwer, geboren en wonende to Veurne, met Sophia Vanmassonhove, bijzondere, geboren en wonen de to Oostduinkerkc. den 6. Karei Pannekoucke, werkman, wed" yan Sophia Vandcvelde, met Sophia Vandevy- vore. kleermaakster, wed" van Karei Devro’e, beide geboren en wonende to Veurne. Sterfgevallen. den 5. Helena Ghyselen, 7 m. en 7 d. <|eu 10. Augusta D'hondt, 10 djgen. lUIIH.ai'.HUCVIW VAN Gemeente Isenbcrglie-dorpplaats. VAN Maar ingesteld fr. 3.500. Maar’ ingesteld fr. 600. Staan In massa op _,fr. 3.000. VAN IN KKNB ZITTING, Stad Loo.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 3