I s J I •s M PILLEN HOLLOWAY It tf as ijl êii gOlUptH Sluis Kakel SP8LL1.4KSIT, koopman-Kleerinaker, tc Veurne, GHOOTE OOSTSTKAAT, 41- MAGAZIJN VAN LAKENS EN MEliWIGIILIli'N. BERICHT aan «le Lanilbouwei’H. I IC ISH o i i -lij® p s -ï;:s 444 I •3 ROODE STER LIME mOMLE MILITIE i' h B n s i r *3il bericht i s s fq Ét W a Algemeen Agentschap van de Maatschappij voor verzekering legen brand, j 0/< HELGISCIIK EIIEEMGJSG, bij Wybo-Moiité, Gaaiplein, 107, le Veurne. Ehl J Voor het aanstaande WINTERSAIZOEN deltnlleci'ingg van allerlei Laken cn ModcstolTcn rechtstreeks komende nil tie bijzonderste fabrieken en groolcn magazijnen van ’l land en van den vreemde. 5 I l h a “Jl> i F l1 c-5 B EJH I C II T. H sl;=i-5 J SW ’-l s «s li l ,£I s o h u 3 i O?- s t ic s !s 2 a i ÏU yj l a n ©F. levering 1 werk bij"t stuk. Kleermakersgasten mogen zich ten allen tijde aanbieden voor H5 E It I O T. w-a LICHTING IS81- i tc Vcurne. cc H 3 5 u 5 5 •5- «2 s 3 D voor de volgende kwalen 3Su cd S S Hij de wed- DEK1EULEIIAERE-VAH DÏCRE, er S3-g I Kleermnking op maal mei bepaalden prijs op voorhand en in 24 men. a’-r-Sg g s 5 2 X - g g i K 5 S C LIJN’ZAADTONNEN, extra puike merk, John Rücker C. zijn van heden vei krijg- haar hij Van Haecko Roelens koop lieden te Veurnc, aan den prijs van 41 franken de ion. V’ EIt Kil H.I<; BAA n bij Verbeque-Lust, Boekbinder, Appcl- inerkl, le Veurne, Bougies in alle koleu- ren en van alle grooie, dienstig tol verlichting van eetzalen, salons, pianos en voiluren. - Si O H g, O 5c aan de landbouwers en Guano verbruikers. 1*. Ike Goniine«DeJaegher, TE ALVERINGHEM, Henri Coulenaerc-IIuyghc, herbergier in de Knoox tc Vinchem, laat het publiek welen, dat er van lieden af bij hem zal le bekomen zijn eerste klasse van GU/VÏVO van «AL-VA.NÜEN ABEELE, alsook LIjnzaadkoeken, Lijnzaadmeel, Koolzaadkosken, Raapkoeken, Lijnzaad- tonnen, enz., aan de gciiadigsle prijzen mogelijk. Door de kwaliteit zijner waren, en de goedkoope prijzen, verhoopl hij de gunst van een ieder te w innen. 2 .2 S I 5 .x e-s d M a aj I Te bekomen bij G. Dt'CLOS, Drogist 5 I §8> b k 3 c au 't. Wolloway's Pillen zyn het beste middel ïn de wereld bekend «=r S S s s 5 4 - 55 Z •4 c -n 9 1> e ■o De pcrsonèn die de slot ling van 200 fr. voorgeschreven door de wel gedaan heb ben, ten einde rcinplacanten tol den mili tairen dienst le bekomen en die zich ]j'. in h< i ..wal zullen bevinden er geen te vei l rijgen, mogen zich hevoegen bij E. STRAGIER, Platleelslraat, 8, te IJper, die zich belast onmiddellijk en op gena dige voorwaarden er te verschaffen. Miliiai: p in'svi rvangers worden ge- vraagd. 4^^2.554 i’ I "«i’H sn-a szfifsm Buik vnn vei’trouxven en vnn jjoctlkoop 1, OomIhIraatI, te Veurne. -1 3 3 3 s? 2- gt 3 t i s a.?5 3-s o w •E c 2 2 2 s s u •g-saS’E s 55 SS J -S 5.2 s Regelmatige poslstoom vaart, onder Belgische vlag, tusschen Antwerpen, New-York en Philadelphia; eenige rechts streekschc lijn van Antwerpen tot dc Ver- .ecnigde-Slalen. Direkle billenen tot alle steden der Vereenigde Stalen. Billctten gaans- Jkeeren aan verminderde prijzen. Agenten: B. von der Becke, Antwerpen. G. Van Raffelghem, Brussel. E- Slragier, platleelslraat, te Yper. A. Van Acker., Dixmude, klci- uc’ii Dijk. Kaki i. SPlI.l.lAEllT heeft de «er aan zijne talrijke kalanten le laten welen dat, door de bijzondere keus die hij komt le doen ouder de nieuwigheden voor hel aanslaande winlersaizocn, alsook door zijn keurig werk en nel fatsoen, spoedige bediening en genadigheid der prijzen, hij hun vertrouwen meer en meer zal Dachten te verwerven. 1 i s' si éi - cs h 3 i s s« 3 s 9 3 7 il g 1*5 1 w-, O 9 Te bekomen l"1’1 klas SUNDERLAND- SCHE KOLEN, de beste soort die in de streek ingevoerd wordt, aan den prijs van fr. 21-50 per duist kilo, aan de magazijnen gelegen aan d’IJpérhrugl Voer alle verdere inlichtingen gelieve men zich le vervoegen bij sieur Eiimoxh DAVID, ('.a/e l’Esperance, Veurne. 2V. II. De Kolen worden gewogen en huis geleverd door de Sladsarbeiders. »-« i 3 g. kfttoon; uj.f rd-=5 a o UJ LU LU O 5 verhoop gunst C-J r-J CD ca co co LXJ Q u X ■a Ongesteldheid van de nieren. Laat niemand lan- gcronderden indruk zijn, dat zijne onge steldheid ongeneea lijk is, tot dat hij deze zuiverende Pil len onpartijdig be proefd heeft. Eenige weinige dosis zullen do ergste kenteeke- nen vei drijven, en opwekken, da ver stopte nieren verlig- ten, onzuiver bloed reinigen en aan ieder orgaan een gezonde veerkracht geven. Wormen van aller lei soort, Zwakheden uit weTko oorzaak ook voortgesproten, enz., enz. o® u bfi ÜJ cl 8“ “o d a p 2 bi.2 c c. Eerste soort van fransche Lakens, duitsche, engelsche voor volledige kostuimen. Jacquetten, Paletots en 1' Satijn; Orleans, Alpaga, Velours-laine, Moskowa, rondo Verders: een groot assortiment van M. 5 fr.; Strooienhoedeu in pauaina, paillo d Italië, enz. en in elastiek. Buitengewone schoone keus Wandelstokken, enz. enz. |Ü?3 CD “15 -cX I s I tfi M »o laJ -o O 8?? sh SO< 2 «-• 2 - w W's'’’ g ’fi-g Sg Koortsen, Waterzucht, Aamborstigheid, IVrouwelijke onre- Oalziekten, I regelmatigheid. Puistjes op de huid Jicht, Hoofdijijn, Pijn in de inge- iSlechte «pijsver- wanden. vertcering, Verzwakking, iLsversiekten, C fi X 5 N ■o' ?c g ■gi <Z. U2 De Wed1 ROUSSEEUW, Nieuwstraat, Veurne, laat hare menigvuldige kalanten weten dat zij een schoon en volledig assortiment Vellen en Ecossais Handschoenen komt te ontvangen, verkrijgbaar aan zeer vourd»»lig» prijzen. GO UJ h e «Mgg Koopman en depothouder van e :hte Peru- Ouauos, voortkomende van de heeren Rau-Van den Abeele en Cie te Antwerpen, heeft de eer het publiek kenbaar te maken dat zijn maga zijn voorzien is van echte Peru-Ouano, gewaar borgd zuiver en onvervalscht, zaa als zij in Bel gië is ingevoerd en dewelke hij zal alleveren aan de voordeelig.’te prijzen. Door de goede hoedanigheid der Guano en den geringen prijs, verhoopt hij de gunst van het publiek te zullen genieten. Bij hem is er ook te bekomen allereerste kwaliteit van Koolzaad-A I.ijnzaadkoekeu, Lijn- zaadmeelBoonen, Haver, Erwten, Zaaihaver, Monsche Kolen, Brabantsche Goederen, geheel bak Steen, inlandsch Klaverzaad, enz. alles aau zeer voldoende prijzen. - tG 45 i O l/) TJ I O O Ck a Ch 4) 0) N lozing. Klierziekten of Koningszeer, Veurne drukk. P. RYCKEDOER, opv. L, VANDEN KERCKHOVB. 33 M - B L* v A tf) tlD rt 81 a *5 h i t u Keelpijn, .Steen en Graveel, (Secundaire ver- Moeijelijko water-1 schijnselon, *--■lAangezizhtspijn, IVenierscho ziek- I ton. Pi - o S 5 P S S Ik ondergeteekendokom in het openbaar kenbaar te maken, dat ik mijn ambacht van nUISeniLDER GLASWERKER op mijn eigene rekening zal uitoefenen, gelijk in welke manier: in dagloon zoo wel als iu schatting. Ik door trouwe eu goede bediening de van eenieder te verwerven. Edmond MO24THAYE, /landbooffstraat, iï, Vmrne. I’ranciscus I1KNDERYCK, Oratoriestrant n.” 7 te Veurne, heeft do eer het publiek bekend te maken dat hij zich wederom te Veurne is komen vestigen alwaar hij, na langen tijd tc Brugge en omstreken gewoond hebbende, hij zijnen stiel zal uitoefenen, als Hovenier, Boomen- snijdor, en het kuischen en beplanten van Bloemoven en Seereu, zoo wel buiten als binnen de stad. Door zijn goed werk en zijne spoedige bediening hoopt hij de gunst van het geëerd publiek te verdienen. Onzuiverheid van het bloed. Deze wondervi llo Pillen worden ge waardeerd.zoowel in do nederigste huis gezinnen nis In de huizen vnli ge.mak en weelde. Zij bc* w erken ceno gohcclo zuivering van 't gan ache gestel, zonder d« natuurlijke wer king van een enkel orgaan te heschadea en rocijen d« znd<-n vim kwalen, die lieu I duizenden tot eonen I vroegen dood bren- I gen. geheel eu ganach uit. Slechte SpijsverteerinR, Galziekte cn ziekelijke Hoofdpijn. Geen orgaan in het mensehelijk lichaam is zoo vatbaar voor ongeregelde werking ala de lever, en geen meer geschikt indien vernalatigd, oni tot cene ernstige kwaal te leiden. Gedenk dat wanneer misselijkheid, winderigheid, of zuur in de maag ona waaraehuwen dat «ie spijsver tering slecht is, dat Holloway’s Pillen ieder orgaan regelen, ieder orgaan verstolken. oorzaken van slechte spijsvertering, en zal ziekelljko hoofdpijn spoedig verdrijven en een* g«- heele genezing bewerken. Het keerpunt des levens en waterzuchtige zwellingen. Het keerpunt des levens ia het gevaarlijkste tijdstip in het leren der vrouw, het kost duizenden het leven. Alle de vochten trekken te zamen en voeren als een getij de pe/ondheid en het leven zelf weg, indien niet Intijds er wordt tegengegaan, liet zekerst» middel tegen all" deze gevaren is Holloway s Pillen. Met dezen gewapend staat men don vuurproef door, en komt de lijder weder in het bezit eener ongekrente gezondheid. Het ia slechts vr< inig bekend dat bij het zoogenaamde - keerpunt des levens ook de ma», wanneer hij tusschen d» 40 en 40 jaren oud is, ontdekt dat zijn gezondheid eene belangrijke verandering ondergaatzonder dat hij »r de oorzaak van weet een kritiek tijdstip in zijn leven. All» dez» gevaren voor beid» sekt»® verdwijnen spoedig door toevlucht te nemen tot deze Pillen. Verzwakking. In gevallen van verzwakking, loomheid en zenuwachtigheid, veroorzaakt door buitensporig heden van welken aard ook. hetzij geestelijk, hetzij lichaamlijk, is d« uitwerking dezer Pillen’ in de h ogste mate opwekkend, vernieuwend en herstellend. Zij drijven de zlekolijke oorzaken uit het gestel, herstellen d» apijsverteering, regelen alle afscheiding, versterken het zenuw gestel, wekken de gemoedstemming op en geven het lichaam deszelfs oorspronkelijks ge zondheid en kracht weder De Nieren, derzelver ongeregelde werkingen genezen. ludien deze Pillen volgens de gedrukte voorschriften gebruikt worden, code Zalf als men naar h d gaat, ten minste gedurende een half uur op do nierstreek wordt ingewreven, zoo als zout in het vleesch zal dezelve tot in de nieren doordringen cn alle ongeregelde werking her stellen. Indien men aan de steen of het graveel lijdt, wordt het bijzonder aanbevolen, dat de zalf In zulke gevallen des avonds en des morgeus wordt aangewend, daar indien zulks reet overleg wordt gedaau de wondervolste genezing zal plaats vinden. Lendenpijn, Aanbeijen, Rhumatiek, 5 e - J s s c 9 Z f O borlclit. «•usr-sa—1 bij voortduring le bekomen eu inlandache Elastieken, Modcstoffeo Broeken, Gilets in zijde-pane, t’iieheiuire cn en blauwe Baaistoflen en Ekmelle. Manshoeden in zijde, custor en in feutre tc beginnen van Klakken voor mans eu kinderen, iu zijde ran Parapluics en Parasols in zijde, alpaga cn anucistoKken, enz. enz. Alle deze goederen zijn gewaarborgd van allereerste kwaliteit en afgegeven aan prijzen die de concurrentie ónmogelijk maken. VKHKOOP IX ’t GROOT KN IX ’t RI.I1IX. S s - I '-2 iiSli ijs :S=Wi - s •7 - O bsw—ubw n^’ww nutovx A>-xMa^-r»urL»rwvïr>wcnN«w<yr4» Mul U 8 W SS s s •5 Ma AA o r! S 2 T I - o r - Z 9 3 Si? 1 ft. 2. - ’x X B o B 3

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 4