VAN VEURNE NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT r i irsiW S A. •269 19 I EBRIAR! ZATERDAG Veurne, lt> Februari. BRUSSEL GENT VEURNE GHYVEI.DE Dl'INKERKF. MIEUPORT (Stad) 7-00 9-00 11-32 2-05 4-17 5-54 7-22 DIXMUDB --- D1XMUDE NT EU PORT Woensdag is de bespreking over de begroeting van juslicie begonnen. .Vooreerst beveelt M. Dansaert verschil lende opmerkingen nopens de wetgeving over de faillieten aan in de aandacht des hoeren Minister van Juslicie. Daarna heeft de heer Bara het woord genomen om verscheidene wijzigingen te verrechtvaardigen die aan het budjet van juslicie worden gevraagd, en namelijk aan hel art. der eerediensten. Hij heeft zich vooreerst bezig gehouden met de jaarwedde der bisschoppen. Deze verdienen zekerlijk geenszins de voor- declen van het Gouvernement; zij hebben zich in vollen opstand gezel met de wellen des lands; zij hebben twist en tweedracht onder de menscheti gezaait en gewerkt om den oproer in hel land te brengen; hun gedrag is dus strafbaar. Doch.de heer Minister van Juslicie ge looft dal het thans niet vourdeelig, zelfs onstaatkundig zou zijn de vermindering van de jaarwedde der bisschoppen voor te stellen. Deze laatste zouden zich als martelaars doen beschouwen, men zou inschrijvingen ten hunnen voordeele ope nen die meer zouden opbrengen dan hetgeen men hun zou ontnemen, en dit geld zou weder dienen om het ministerie te bevechten. Men zou deze vermindering als eene daad van wraak of wrok aan zien, en, zegde de heer Minister, de door Itniner*. Eindelijk, heeft de Kamer in hare zit ting van dinsdag, de bespreking geëindigd der begrooting van binnenlandsche zaken. .Na dat eenigc artikelen nog besproken geweest zijn, werd het budjet gestemd met 63 stemmen tegen 41, linker tegen rechterzijde. Men schrijft in bij don drukker-uilgever, Ooststraat, 6, te Veurne, en op aUe postkantoren des rijks. Brieven en geld vrachtvrij. Alle mededeelingen, artikels of brieven, behoorlijk onderlcekend, als ook bekendmakingen uileilijk legen Vrijdag middag toe te zenden. hel Gouvernement voorgestelde maatre gelen moeten geene andere oorzaak heb ben dan recht en billijkheid. Geheel anders is hel met de jaarwedde der professors der seminariëh en de beurzen der seminaristen. De heer Mi nister vraagt er de volledige afschaffing vai), dewelke hij ten volle verrechtvaar- digt. Daarna heeft de heer Minister zich bezig gehouden met de kwestie der ver mindering van het personeel. Hij heeft bekend dat de geestelijkheid, in België, in welstand leeft, zelfs beter dan in cenig ander land. Behalve hare bijwinsten, beeft zij allerhande bronnen van inkom sten. De pastoor richt scholen op, vult de politieke fondsen aan, ondersteund de dagbladen, en dit alles bewijst dat de geestelijkheid in geenen slechten toestand verkeert. Hij heeft ook erkend dat het geestelijk personeel te talrijk is. Doch niettegenstaande, kan do regeering, voor hel oogenblik, zich niet aansluiten bij de voorstellen die voor doel hebben de jaar wedde en het getal der leden van de geestelijkheid te verminderen. Men y.ou nog afzien. Wat de jaarwedde der coadjutors be treft, de heer Minister vraagt er de af schaffing van. Dit ware eene besparing van fr. 32,000. Hij vraagt verders nog dat de vreemde priesters niet meer zouden betaalt worden, alsook die klas van priesters die een beroep uitoefenen, het welk aar. patentrecht is onderworpen. Van eenen anderen kant, heeft de heer Minister zich tegen de afschaffing der militaire aalmoeseniers verklaard. De heer Bara heeft ook voorgesteld het crediel te verminderen toegekend voor subsidien aan de gebouwen van den eere- dienst. Hij is van gevoelen dat hel nutte loos is hel bouwen van kerken aan te moedigen, daar men er bouwt sedert 1830 en men nu wel mag rusten. De redevoering van den heer Minister werd mol de grootste belangstelling aan- hoord, doch niet zonder eenige verwon dering Ie weeg te brengen bij vele leden der linkerzijde. M.r Janson heeft aangekondigd dal verschelde leden der linkerzijde gingen volherden in de vraag der vermindering van jaarwedde der bisschoppen en der geestelijkheid. Bij den aanvang der zitting van woens dag heeft de heer Jotlrand een amende ment voorgesteld ten einde van 1766 op 826 het getal kapelaans te verminderen door den Staal bezoldigd; dit ware eene besparing van fr. 684,000. Een ander amendement geteekeut dooi de hoeren Goblet, Scailquin, Lucq en Bouvier, stelt voor de jaarwedde der hooge geestelijkheid van fr. 321,400 te brengen op fr. 499,800. Beide deze voorstellen zullen deel ma ken der discussie over hel budjet der eerediensten, die dinsdag zal beginnen, Hel Blad verschijnt allen Zaterdag; en allen Woensdag in Supplement. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: Voor Stad: 6 maanden, Ir. 3-23 Een jaar, fr. 6-00. Koor </aiisch Helgie: 6 maanden, fr. 3-76 Een jaar, fr. 7-00. Een afzonderlijk n miner 10 c.“ Bekendmakingen 20 centiemen den -,V1 1 kloosters. De kloosters en geestelijke genoot schappen vermenigvuldigen zich in ons land en worden van dag tot dag rijker en rijker. Welk zou liet bedrag wel wezen van al de roerende en onroerende eigen dommen welke zij in hun bezit hebben Dal moet eene colossale som uilmaken, Wij hopen dal het Staatsbestuur ons eer lang eene statistiek zal voor oogen leg gen, waarin het getal der kloosterlingen en de weerde hunner goederen zal nauw keurig opgegeven worden. In Frankrijk werd onlangs over do religieuze congregatiën en hare eigen dommen zulk onderzoek gedaan, onder geweigerd de hollandsche afgevaar diging te ontvangen, die haar een veTzoekschri'ï kwam aanbieden, ten voordeele der herstelling van de onafhankelijkheid van de Trans vaal. Men is hel verzoekschrift dan hij lord Granville gaan dragen, die hel aanvaard heeft. De cngelsche Genieentenkatner heeft de beraadslaging voörlgezei der artikelen van hel wetsontwerp van beteugeling voor Ierland. De beraadslaging van artikel één is nog niet geëindigd. I>o kwestie vnn <len <lng;. De schoolkwestie is voor hel oogenblik nog altijd de ware poli tieke kwestie, en bel is gemakkelijk te bemerken dat zij in de voorin genomenheid der klerikalen nog altijd de eerste plaats bekleedt. Sedert een paar weken zijn hunne dagbladen opgevuld met stalieslie- ken over hel onderwijs, waarvan hel lastbaar doel is vast te stellen dal de bevolking der katholieke scholen die der olïicieele vei- over treft, zoowel in hoedanigheid als in getal. Ten beste genomen zott men van hunne opgaven nog al een rond cijfer mogen afdoen, want bel is te denken dal hnnne optelling zoo rechtzinnig zal zijn als hel verslag hetwelk zij van de zittingen der commissie van hel schoolonderzoek mededeelen. Die verslagen zijn ad majorem Dei ijloriani opgesteld, dal laat zich verslaan; ook spelen de geestelijke personen onveranderlijk voor de leden der commissie eenen zege pralende!) rol. Maar ten slotte bed l iegen die zegepralende rollen niemand meer; iedereen weel dal de meeste der geestelijke personen die in het verhoor verschijnen een erbarine- lijk gezicht trekken. Eenigen heb ben gepoogd zich stoutmoedig te loonei), doch weldra, verslagen onder het gewicht der daadzaken, hebben zij moeien bekennen dal zij voor geene middelen achteruit gegaan zij om dé gemeentescholen te ontvolken: absolutie weigering kerkban, woedende sermoenen, beledigingen, geestelijke en lijde lijke bedreigingen, alles hebben zij in hel werk gesteld. Dan hebben zij zich willen verbergen achter de bisschoppelijke onderrichtingen en al de klerikale bladen hebben den lof gezongen van de geestelijk heid die zoo dapper bare plicht vol bracht heeft. Maar zie: hel cnkwesl gaal met eene nieuwe wending voortgezet worden. Het zal ook voor doel hebben den uitslag in de officieele scholen verkregen te vergelijken drukregel. Beklameu 50 centiemen den regel. "vêrli-ekureti van <len Ijzeren weg vnn ïlutnkerke, Veurne, Gent, ncanr Bi-insuel en Dlxmudc naar Kicuport. 5- 54 11-00 3-09 6- 32 11-39 3-48 7- 12 12-23 4-26 9-38 3-23 7-10 11-05 5-35 9-31 DUINKERK!’ (illYVEI.DE VEURNE GENT BRUSSEL l*olltï«2£ Ovcr/.icEit. De beraadslaging van het wets ontwerp op de drukpers werd deze week in de lïanSche Kamer der afgevaardigden hernomen. liet artikel, rakende het in omloop brengen der vreemde dagbladen, werd naar de commissie lenig ge zonden; talrijke artikelen werden aanvaard. Na eene levendige be raadslaging werd het paragraaf, betrckkelijk beleedigingcn jegens de republiek en de Kamers, ver worpen met 264 stemmen tegen 214. Hel parag!aal. waai hij be- leedigingen jegens den president der republiek strafbaar zijn, werd aangem men met 286 stemmen legen 195. In de zifting van woensdag wer den nogmaals tali ijke artikelen van hel wetsontwerp op de drukpers aangenomen. Alhoewel het vraag stuk was beraadslaagd geworden bij gelegenheid dei- arlikeii 50, 59 ';4 stelde de heer Floquet, aan ailikcl 44 voor, dal de belediging jegens den president der republiek en de hoofden der vreemde .stalen aan den jury zul* onderworpen worden. In weerwil der ttisscheii- komst van den minister, die de cm rectionneele i,cclill»ank vroeg, werd het voorstel l loqiiet aange nomen. De duilsche Reichstag is deze week geopend geworden met eene troonrede, dooi- den beer Stolberg uitgesproken. Kakende de Imitcn- landsc lic zaken wordt er in gezegd, dal hel duilsche lijk gelukkig is welwillende en vreedzame betrek kingen te onderhouden met al de vreemde stalen. Onder de euro- peesche mogendheden hcerschl niet alleen een algemeen verlangen om den vrede te handhaven, maar inde hangende onderhandeliagen bestaal er volstrekt geen hoofdza kelijk verschil van denkwijze. De troonrede meldt vervolgens de spoedige voordracht van’l budjet en van verschillende wetsontwerpen, waaronder dal om den werkman togen ongevallen te verzekeren. De fransche Senaat heelt he- wetsonlwerp aangenomen, rakenl de hel aanleggen van spoorwegen in Senegal, waarvan een (nopende van Akar naar Saint Louis en een ander van Medine naai' Boulalabe. In den loop der beraadslaging heeft admiraal Jauréguiberry de nood* zaaklijkheid aaiigeloond om den Niger te bereiken, vóór de vreemde mededingers. De ontworpen spoor wegen zullen door rijke landen loopen, waaruit Frankrijk onder anderen katoen trekt. De heer de Freycinet deed opmerken, dat de spoorweg van Medine naar Boufa- labe maar bet begin is van oenen weg naar het binnenland in Soudan. De koningin van Engeland heeft 9-00 3-02 5-50 IO-25 11-50 6-01 7-35 12-23 2-59 8-59 9-51 12-45 3-22 9-10 10-11 1-11 10-4*5 ja. .a'7 met dien van de vrije scholen. Deze wending, welke men de pedagogische zijde heet, zal den boom door zijne vruchten doen kennen, zij zal doen zien welke eigenllijk de waarde is dier vrije scholen met der haast tegen de gemeentescholen opgerichl. De klerikale partij weet zeer \v. wélken uitslag dit onderzoek zal opleveren; zij kent volmaakt wel welke de zwakke zijde dier scholen is; zij weel dat men ditmaal niet zal te rechte komen met zich te verschuilen achter de bisschoppe lijke onderrichtingen om de wei nige vorderingen der katholieke scholieren te verrechlveerdigen. Daarom ook heeft hel aankondi gen van dit pedagogisch onderzoek de klerikale partij wanhopige klachten ontrukt. Men verkracht de vrijheid van onderwijs, de vrijheid van denkwijze, dc vrijheid van vereeniging. ai deconslitulioimeele vrijheden te gelijk; alsof men met het beoordeelen der vruchten welk hel katholiek onderwijs oplevert, eenig beletsel wilde stellen aan hel lecht van te onderwijzen wal men wil, waar men wil of zoo als men hel wil Alsof men, met eenen toestand te beslaligen men wilde beletten dat die toestand voorldu durend of zich op nieuw voor doe De commissie van onderzoek zal zich doordie ijdeleschieeuwen niet laten ontstellen of terughouden. JAAR. tüSl. 6-15 6- 46 7- 22 9- 28 10- 12 6- 20 7- 44 lo-ll 10-32 10-58 11-50 2- 59 3- 22 11- 00 11 -39 12- 23 3-23 5-35 5- 42 6- 19 9-15 10-42 3-02 6-01 8- 59 9- 10 4- 28 5- 06 7- : 12 8- 50 5-85 8-06 8- 28 9- 02 7-28 9-25 11-57 2-30 4-42 6-19 7-41 7-48 9-51 12-15 2-40 4-55 8-34 S-15 10-21 12-35 3-10 5-22 9-04

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 1