OEKENDNISKINGEK. van binnenland- I ministerie Malou, tie rekeningen van 1877 sloten nu t een tekort van veertien miljoen. En nogtans heeft hel tegenwoordig ministerie veel meer werken doen uilvoe- ren dan bel klerikaal ministerie Malou. Telkens dal hel land een klerikaal mi nisterie heeft gehad, werd hel land in schulden gestoken en hel waren altijd de liberalen die hel moesten redden. Ditmaal is hel nogmaals hel geval ge weest. Engel Druwé, hengslenhoudcr te Veurne, laai de heeren landbouwers welen, dal zijnen prijs is vastgeslcld op fr. 15-», en dat, om alle betwistingen te vermijden, in geval van verkoop, 't zij veulen of geen, deze som door den eersten eigenaar moet betaalt worden. Kantoor run I/.*' Arthur VAN DEN BERGHE, Notaris te Pervyse. Maandag heeft, te Dixmude de keuring der hengsten plaats gehad. Ziehier den uitslag derzelve - Tweejaarsche hengsten, 4 mededingers. Eerste premie, 400 frs, M. Clement, Pervijse, met eenen haaiden hengst, 2.de premie, 300 frs, M. Soiineville, Woumen, met eenen haaiden hengst. Hengsten van drie jaren, 2 mededin gers. Eerste premie, 450 frs, M. D,u- wez, Veurne, met eenen zwarten hengst; tweede premie, 350 frs, aan dënzelven, met eenen zwarten hengst. Hengsten van vier jaren en daarboven, vijf mededingers. Eerste premie, 600 frs, M. Monteyne, Caaskerke, met eenen zwarten hengst; tweede premie, 500 frs, aan denzelven, met eenen rouaandeti hengst. Bewaringspremie. 1° 200 frs, M. Sonneville, Woumen, mol eenen haaiden hengst; 2" 200 frs, aan denzelven, met eenen zilver grijsden; 3° 200 frs, M. Druwez, Veurne, met eenen zwarten hengst; 4" 200 frs, M. Monteyne, Caas kerke, met eenen haaiden hengst. Briefwisseling. Eene correspondentie uit Houthem heb ben wij met aandacht herlezen, en ge vonden dal de kwestie te weinig belang oplevei l en te veel personaliteiten behelst om in ons blad te kunnen opgenomen worden. Wij houden ze dus ter beschikking van deu schrijver. sclie zaken voorgesteld den dag der In li king voor de winnende nummers der eerste serie vast te stellen op 24 maart en de trekking der winnende nummers van de tweede serie op 7 april. De vlaamsche schouwburg te Brus sel, die in de omstreken der nieuwe Beurs moet gebouwd worden, zal meer dan een half millioen kosten cn 1500 per sonen kunnen bevallen. De KLEINE RENTENIER wordt 52 naecnvolgende /.omlagen gezonden met supplement en premie legen eenen [rank (Men zie de aankondigingen). Kiezing te Antwerpen. De kiezing van eenen secateur te Ant werpen, die donderdag plaats greep, heeft den volgenden uitslag opgeleverd. Cetal stemmers 10,574. Nietige briefjes, 175. Geldigo stemmingen 10,300, Vol strekte meerderheid 5199. M. Cogcls-Osy, kath. kand. 5,275 st. M. Gevers-Selb, lib. kand. 5,124 sl. Dus is de kalholijke kandidaat gekozen mei eene meerderheid van 151 stemmen. Geen stieltje is beier dan hel klooster leven. geen gemakkelijker middel om rijk te wordenZijl ge arm, gij, werkman, zult moeielijk eene aalmoes verkrijgen; maar, trekt go hel kleedsel van eenen capucien aan, dan zult gij huizen open vinden, waar kwezelaars en kwezels uwe beurs in overmaat zullen vullen. Luie mannen, luie vrouwspersonen, die den moed niet hebben te werken en in onze samenleving te helpen, trekken een gees telijk kleed aan, maken genootschappen onder hen, en op weinigen tijd bouwen ze paleizen met het geld dal in name van den eenen of anderen heiligen, hun door fanatieke menschcn gegeven wordt. Men zou niet kunnen gelooven welke slimme streken die kloosterlingen dan gebruiken, om hunne geestelijke genoot schappen in te richten, om hunne schat ten eeuwigdurend te bewaren en hunne eigendommen zoo veel mogelijk aan fis cale rechten te doen ontsnappen. Zij laten liever aan de werkzame burgers de zorg over, de Staatskas met de noodige gelden te vullen. Algemeen© tijdingen. Morgen, in den namiddag, zal er te Brugge eene groote belooging tor eere van den achtbare heer Gouverneur Hey- vacrt plaats hebben. Van alle hoeken der Provincie zullen zijne vrienden en zijne bewonderaars samen komen om hem te gaan geluk wetischeti ter gelegenheid van zijne bevordering tot Gllicier in de Leo poldsorde en om hulde te brengen aan zijne uitstekende bekwaamheid en aan zijne krachtdadigheid in hel uitoefenen zijner moeilijke bediening. Ten gevolge van het concert voor de overstroomden, dal hier morgen plaats heeft, zal Veurne slechts door een klein getal personen te Brugge vertegenwoor digd zijn. Ware hel Diet van deze omstan digheid, onze stad zou getoond hebben dal zij niet ten achterblijft om eere en dank te bewijzen aan den man die zich tijdens de laatste overslroomingen zoo moedig gedragen heeft, en die niet geaar zeld heeft zijne rust op te offeren en zijne gezondheid bloot te stellen om (iulp te bieden aan Veurn’ambacht, dal doof eene vreesclijke ramp was bedreigd. Bij koninklijk besluit van 14 februari is het ontslag aanvaard aangeboden dooi den heer Louagie-Avereyn, als schepen der gemeente vladsloo, arrondissement Dixmude, alsook datgene van den heer M. Van Heide, als schepen der gemeente Sl. Pielers-Kapelle, arrondissement Oos tende. Aan hel publiek wordt ter kennis gebracht dal sinds 15 dezer, een uitzon derlijk tarief werd in voege gebracht voor het vervoer van ruw suiker lusschen de statiën der spoorwegen van: Anssig-Tep- litz, Praag-Dux, Turnau-Kralup-Praag, en Rakonitz-Protivin, eenerzijds, en zekere belgische statiën en Terneuzen, anderzijds. In de statiën van den Belgi- Sclien-Siaatsspoorweg, zal dit tarief kosteloos nfgeleverd worden aan de per EHct libernnl bewtuui*. Wij hebben dikwijls gezegd, toen hel klerikaal ministerie aan het bewind was, dat het land naar zijn ondergang leidde, uit hoofde dal het gestadig de uitgaven vermeerderde, zonder dat hel iels deed om de inkomsten te doen aangroeien. De klerikalen bedeelden hunne vriend jes goed van subsidies, deden leeningen, hieven belastingen en kwamen eindelijk met een groot deficiet uit. Wat verschil als men nu bel besluur- Malou met dal van Frère-Orban verge lijkt. De ontvangsten in 1880 hebben 16 miljoen meer opgebrachl dan in de bud getten voorzien was. Terwijl onder het Een WOONHUIS met Erve, gestaan en gelegen binnen de stad Nieuporl. ter oostzijde der Kokstraal. aangewezen bij kadaster wijk B, n.'* 395 on 396, voor eene grootte van 1 a. 50 c. Bewoond door sieur Francis W’ispe- laere, lot 1" Mei 1881. En lel wel op, geëerde lezer, hoe be hendig die. kloosterlingen te werk gaan, om hunne rijkdommen nog te vergroolen. Bij hunne geestelijke genootschappen, voegen zij burgerlijke maatschappijen waarin zij welhebbende personen aanne men, die anders nooit van een paters- of nonnengenootschap zouden deel maken, en dal is hel middel om later de goederen van die godvruchtige menschee in te palmen. In de Kamer der volksvertegenwoordi gers van Frankrijk, werd door ofiicieele stukken aan den dag gelegd, hoe de reli gieuze congregraties bandelen, om hunne goederen van den tisc te vrijwaren en ze, bij den dood der kloosterlingen aan wettige erfgenamen te otilrooven. En daarin volgen zij slechts de voor schriften van de heilige congregatie der Propaganda, die in 1840, aan al de gees telijke maatschappijen aanbevolen heeft, eene bijzondere klausa in hare Statuten te zetten, door welke hel deel der eerst stervenden ovcrgelaien wordt aan de overlevenden, cn de faculteit laat, bij elk afslerven van oenen kloosterling, eenen nieuwen geassocieerde aan te nemen. Bil verzekert aan de sociëteit de eeuwig- duurbaarheid, cn ziedaar de vorm waar onder de geestelijke congregatiën cn de geheime doode hand schuilen WOENSDAG 9 MAAKT 1880, om 4 uren namiddag, ter herberg be woond door Pieter-Albert Pitellion, to Avecappelle, openbare verkooping van: Een W’oonim’u* cn verdere afhang* lijkheden, benevens de hoeveelheid van 2-92-84 mil. Land daarmedegaande, onder bebouwden Grond en Hovenierhof, ge* slaan en gelegen te Avecappelle. Bewoond door sieur Pacid Pc Rlieck, lol ln Mei naast. Burgerstand der stad Veurne. Geboorten. VKIJKAG 4 MAART 1881, ten 3 uren namiddag, in liet hólel-afspau- iiing Pelikaan bewoond door Charles Dclpoi'tc, tc Nieuporl, openbare verkoo ping van Een schoon Woonhui» met Hof cn verdere locbchoot ten op 4 a. 33 cent, be bouwden grond ec. medegaamlc Et vc staande ter oostzijde der S.‘ Jacobstraat te Nieuporl, bij kadaster wijk B, num mers 47 en 48. Bewoond eu gebruikt door sieur Angelus Vanhee, lol 1“ Mei aanslaande. VBIJbAG *2.'i FEBRUARI 1881, om 3 nrcii namiddag, ter herberg den 7'ivoli bewoond door sieur Hem Dobbrlnere, te Nieuporl, <>p©iil»ni*o Verkooping VAN: 1 hel toezicht van den minister van finan ciën en don Slaals-ondersecretaris. Dit enkwest bewees dat de onroerende goederen der 6,937 kloosters die daar bestaan, eene waarde hebben van franks 581,427,674, er niet in begrepen de roe rende goederen en de eigendommen die, bij middel van lusscheiigestehle perso nen, verborgen blijven; en zoo zijn er machtig veel, da;tr zoo wel als hier. Dit eukwcsl bewees verder dat de for tuin der kloosterlingen op den tijd vau dertig jaren tien maal grpofer is gewor den cn dal, imlien men de kloostergoe deren tijdens de eerste fransche revo lutie, niet bij den openbaren eigendom had gevoegd, er geen stukje land heden nog zou overblijveti, dat niet aan het een of ander klooster zou toebehooi en. sonen, die het zuilen :tau\ragen. Gedurende de maand januari laatst zijner 12,013 brieven, ten gevolge van een gebrekkig adres, niet kunnen verzon den worden. Van dit getal zijn er 8,893 aan de schrijvers terug gestuurd; 2,122 zijn in handen van hel bestuur gebleven. Gedurende dezelfde maand zijn er 781 telegrammen om dezelfde oorzaak bij hunne aankomst niet kunium verzonden worden. Van dit getal zijn er 310 na gedane opzoekingen kunnen besteld wor den. De anderen zijn in de scheurmand geworpen. Den 8 februari, rond 8 t/2 tire’s mor geus, is hel lijk uil hel water der Langërei nabij de Dampoort, te Brugge, opgovischt van Gabriël Ryckeboer, oud 72 jaar, ge boortig van Isenberghe(Veuruc), wonende Waalscheslraat, ir 2. Brugge. Sedert 18 december laatst werd hij vermist, wan neer hij op dien dag als naar gewoonte uitgegaan was om in den buiten te bede len. In het weerkeeren zal hij bij den don keren in het water gevallen zijn. IP'u!l(/c-Zeehaven. Zondag namid dag heelt de aangekondigde belooging plaats gehad, ten voordode .van Brugge- Zechaven. De stoel, waaraan 130 maat schappijen deel namen, was zeer prachtig, t Achter den lleizerskring kwamen drie opene rijtuigen; in de eerste zalen leden 1 des krings ttiUfjge-Zeehaven cn in hel laatsic de’.eeren Pecsieen, van Oeker- hout De Maereen den held van het feest, den heet Dirks, tiederlandsch ingenieur. JE De Mnere opent de zitting met in gevoelvolle woorden den harlelijkslcn •lank uit te drukken aan Brugge over hel schitterend cn ongemeen vereerend ont haal, den hcere Dirks gedaan. Na hem sprak deu geleerden water- bouwiTicesier M. birks en hij begon m^l zich le veronlschuldigcn indien hij zijne voordracht ging lezen. Zoo doende spiak hij, ben ik zeker 1- van niets te vergelen 2° van gcenc tweemaal hetzelfde te zeggen. Het stuk door den heer Dirks afgclczen is onder alle opzichten zeer merkwaarde- en hel groot geial plans en kaarlen kwam goed ie pas om zijne verklaring verslaan- baar cn voor iedereen vatbaar te maken Gelijk men liet dacht, deed hij met veei kunde uiteen hoe hij er in geslaagd «as de haven van IJ minden te maken; wat al moeilijkheden van tillen aard hij daarvoor ‘e."verwinnen had; hoe dikwijls hij som mige werken had moeten herbeginnen NOoraleer de ondervinding te verkrii-en wat het Merkelijk moest zijn en eindeink hoe hij gelukkiglijk hel doei zijns strevci s bereikt had. i De gevolgtrekking was dat de haven \an Heist, op dezclhle manier ctt op tre- Hke w.jze dan die van Umuiden moe tende ingericht worden, wij geheel en gaiisch \an de aangewonnen ondervindin gen kunnen gebruik maken om met den eersten keer en zonder veel zoekeus het werk gelukkiglijk te voleinden. Wal meer is, het hier te verrichten werk bestaat slechts in hel graven van kom en vaar! eu hel maken der zijderouten van de ha\eii, iels dal afzonderlijk genomen een \vcl'k is maa* weinig moeilijkheid opleverl in vergelijkiir vu van Amsterdam tol Umuiden bij dezen van Brugge lot de zee J cn onder de ab-emeenn I avc wenschlc hij dal''evenals de hecr^'è Lesscps leSuez spijts allo legenk u linJ gelukt is, den heer De Maefe den e Lesscps van Brugge zou wezen Nade voordacht werd er door den heer Sabbe lezing gegeven van een verzoek schrdl, hetwelk aan alle niaatschapiSn ter onderlcekemng zal gezonden wordro Daarna gafden heer De Macro on n m vraag van een brouwer cenige uitl< gen nopens de toekomstige va:iri*”’d e zoouls me,, leehuutek; (J',, haven naar Brugge zal loopen inel eeno vertakking op Gent, derwijze van de gem- sche schepen door Brugge niet zouden moeten varen om Gent te bereiken - Eene droevige lijding komt ons uil Bi Omen loc De oostendsche visschers- sloep «Ntmche» nummer 87, is onder- geloopeu door een duitsche stoomboot en onmiddcllijk gezonken. De ekwipa-ie is overgesprongen aan boord van hel duil- sche \aartuig, maar ongelukkiglijk meldt men dal de stuurman Tb. Bectj in lm on ei springen is dpodgcsluikl. Het slacln- oller is te Bremen begraven cn laat eene iroostcloozc weduwe achter, met Ve •- scheidene minderjarige kinderen heeft vinC°|mmiSS'e- der ,lalio'mle loterij ft aan den minister van binnenland.1 En zoo gaal de schcrrcwcg in de kloos ters zijti gang. Tol mi toe spraken wij niet dan van hunne onroerende goederen, die men maar gedeeltelijk kent. Doch, welken rijkdom buloopen hunne rperende goederen niet? Deze kent men nog min der in hun geheel. Wal er ook van zij, hel is bewezen dat de kloosters eene ware plaag zijn voor de landen waar zij nog bestaan, en ver- mjlszij in België mogen bestaan, blijft er o:i« enkel over, als burgerplicht, de voor rechten van die onnuttige en gevaarlijke gestichten te kortvleugelenen te be strijden. Aan ons is de plicht opgelegd een waak zaam oog op de kloosterlingen en hunne aanhangers le honden; dit eischl vau ons de eer, hel welzijn der fatnilien, het recht der erfgenamen en het geluk van ons vaderland Korrektionnele Rechtbank van Veurne. ZITTING VAN 17 TEBHL'AKI. Joannes L’j'lyser. douanier te N cuport, ze.i maanden gevang en 156 fr. boete, over misbruik van vertrouwen on aftroggelarij. Mario-Louise Cornotte, huisvrouw Dogroote, winkelierster to Wulverlngbom, 1." I niaatfdeu gevang uil 26 fr. boete, over diefto met valscbo sleutels, cn 2." 1 maand gevang en 26 fr. boute, over diefi e Amelia Mahieu. huisvrouw Quaeghebeur; Work- ster te Oostduinkerke, 8 dagen gevang, over diefto. Ikelangrijk Uerieht. ZITTING VAN IS 1LKIU AIU Apollonia Vorhaoghe, t<’ Roiisbruggc, 26 fr. boete, over verbreking van afsluiting. Emiel Develter, landbouwers-zoon te Rout- brugge, 2(5 fr. boete, over slagen. Bruno Degraevo, te Clercken, 8 dagen gevang en 2(5 fr. boete, over eerroof. Edmond t’ovemakor, landbouwers-zoon te Pervyae1.® 30 fr. bóeto, over jagl wapcndraagrw.ht, 2." 50 fr. boete, overjagt in verboden tijd. Ilciigstcnkcuring. .1^ II II I» den It. Silvia Uesipiiero, dochter van Frans <in van Leonio Bril, groote Markt. den It. Helena Pollevit, dochter van Soratin en van Marie ('ogge, Abdijstraat. den 12. Flavin Goudsniidt, dochter van Hipp1- lyte en van (.’lenience Depoorter, Bewesterpoort. deu 11. I.udovica Vanlioutte, docht, van Karet en van Amelia Kestetnau, groote Markt. den I I. Maria Verlaeue, döcliter van Pieter en v.<ii Amelia Debergli, binnen palen. den 15. Alfons Caytun. zoon van Seratln en van Sidouia Vandecasteola, Zwarteiionuenatraat. den 17. Florent Billoot, zoon van Francis en van Florence Vandon Ameele, binnen palen. Huwelijksafkondigingen. den 18. Alexius-Evariat Parot, schoenmaker, geboren en wonende to Veurne, met Narcisae- Louise Tack, bijzondere, geboren te Nièuciip- petto eu wonende te Veurne. Huwelijken. dun 16. Lodewijk Vandergtioto, landbouwer, geboren te Vuurne, deu 16 December 1815, niet Sophia Vautnasseuhove, bijzondere, geboren t Oostduinkerke, den 20 April 1818. den 16. Karet Pannikoucke, schoenmaker, geboren te Venruo, den 26 December 1830, wedr van Sophia Vandevelde. met Sophia Viiivb’»'- vore, kleernoiakater, geboren t" Veuruc. deu 2 August i 1826, wed’ van Karet Devroe. Sterfgevallen. den 11. Napoleon Poupoye. atooldranier, 73 jaren, 10 maanden on V dagen, g •boren en wonende to Veurne, wedr van Amelia-Fiam i ca Vnndewalle. don is. Sophia Detnolder, bijzondere, t jaren, 5 maanden en t dagcu, geboren en wonend" Ie Veurne, hospitaal.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 2