Grand Bal Masqué, a l’hótel de la Noble Roue, chez B. GALLOO. BOOMEN, op de landen in gebruik bij Vandoorne, hoefsmid, alsook de wed'" Maes en Neut. BERICHT 50 KOOPEN BOOMEN CARNAVAL 1881. TE PACHTEN: HOL T U7 A R E N, TOEWIJZING, IN EENE ZITTING, KOOPDAG VAN BOOMEN, bestaande in Olmen en Hollanders. o o a* OM UIT ER HAND TE KOOPEN: MERKWAARDIGE VERKOOPING M ENAGI E-GOEDEREN AKKERGETUIG, Visschersgereedschappen. Voeder, jong bekachtelden Ezel en meer andere voorwerpen. TL PACHTLX n "VILLE DE FURISTES. Prix d’entrée 1 franc par personne, lanloor van den Solaris i»i£< l.Y id, Holci imujscliaalslrualIO, Veurne. STUDIE VAN DEN Notaris Ifcuisisiiucnt, te Proven. Een WOOÜHUIS met 6 aren 70 centiaren Erf, te Adinkerke, bij de dorp- plaats; gebruikt door David Maeckel- berghe. Aanslag met 1" Mei 1881. Onlangs nieuw gebouwde Woonhuis, ten dienste van herberg de Casino, met Stalling en Schuur, op 22 aren Cijns- grond, langs den steenweg op Nieucap- pclle. Bewoond door de wed' De Puydt, lol 15 Maart 1881. Nadere inlichtingen bij genoemden Notaris DE BRAUWERE. KANTOOR VAN DEN h’olaris DE RAUWERE, te Veurne. Kantoeren van M.' Camille De Cae, Notaris te Gyverinchove, en .V.' Beornaert, Notai is te Alveringhem. MAANDAG 21 FEBRUARI 1881, 3 ure namiddag, ter herberg de liaan te Adinkerke-dorpplaals, VRIJDAG 4 MAAKT 1881, om 4 ure namiddag, te Wulveringhem- D' ie sclioonc Woonhuizen, ge legen in de Statiestraat. Zich te bevragen bij d’heer Florimoxo DEEPENS, te Veurne. 1< O O I* H> O va n TE VEURHE-BEWESTERPOORT, OP WOENSDAG 2 MAAKT 1881, (zijnde Assèhcn-Woensdag), om 3 ure namiddag, bij de herberg bewoond door sieur Leopold Bekaert, aan de Adinkei ke lt rug. Door het ambt van den Deurwaarder Doupoilt, te Veurne. VRIJDAG 4 MAAKT 1881, om 2 uren juist namiddag, te Wulverin ghem, ten bovengemelde huize bewoond door genoemden Josephus Schollier, KOOPDAG M ENAGI E-GO 'DEREN EN SCHOENMAKERSGETUIG. Op één maand lijd van betaling. Donderdag 3d'“ Maart 1881, 3 ure na middag, ter nagemelde herberg de Casino, te Loo, van DINSDAG I" MAAKT I88L 3 ure namiddag, te Lcyscle (dorpplaats), ter herberg •broodbakkerij bewoond door sieur Petrus Hrutsaert, T W E E I) E O I- M B” I W G VAN ERFGENAMEN. imlDor run te bieden met wettige en in regel zijnde bewijsstukken, ter studie van den Notaris KEERIVAERT. te Alve ringhem, uilerlijk vóór den 9 Maart 1881. 2- MAANDAG 28 FEBRUARI 1881, om 1 ure namiddag, te Bcveren, nabij de Sterrc nabij den steenweg op Rousbrugge, op landen gebruikt door sieurs Gemard llrigou en Henoit Wilst en langst den steenweg op Slavele, op landen gebruikt door Amandas Wikke en d’heer Itené Desmedt, Olmen, Abeclen, reiken, E<o!1<13ii*<1h, Wilgen en lileininers. Op gewone voorwaarden en tijd van betaling mits voldoende borg stellende ten genoegen van voornoemden Notaris <7ani!l!e R>© Cae. Een schoon en gerieflijk Woonhuis, ter dorpplaats van Adinkerke, beslaande namenllijk in Woonhuis, Slaapkamer, Keuken en Kelder, waarboven een schoo- nen Zolder met een meter 20 centimeters verdiep, nog. Achterplaats, groot Stal, Zwijnslal, Privaat en Aalput, met deszelfs Grond en Erve. Zich te bevragen bij Chaiu.es MADOU, metser-cigenaar en gebruiker van het ’elve. I». MAANDAG 21 FEBRUARI 1881, om 2 ure namiddag, te Hoogslacde, nabij de Hoogstaede-Lynde, ten huize bewoond door sieur Alexander Gaeta/', V E N D I T I E Een schoon HUIS te Wulpen, op den dijk. Inlichtingen bij den Notaris Cornille, te. Wulveringhem. Kantoor van den Notaris Camille De Cai:, te (lliyvcrinchovc. DONDERDAG 10 MAART 1881, om een ure namiddag, met tusschenkomst van bevoegden ambtenaar, 165 koopen Iepen, Abeelen, Wilgen en Esschen Te beginnen op het land van de wed' Neut. WOENSDAG 2 MAART 1881, om 3 ure namiddag, ter herberg hierna beschreven, openbare verknoping van: Een onlangs nieuw gebouwd Slui«, ten dienste van Herberg genaamd het Nieuw Wellekom en verdere gerieflijk heden op de (helgrootte van 14 aren 59 centiaren en 24 too Grond en Zandakker hier medcgaamle, gestaan en gelegen te Adinkerke, geluchte de Panne. Gebruikt en bewoond door Engelbert Demon, lot 1 Mei 1882, nd 150 fr. bij jare; ingcnoltreding met de geldlelling. Uit der h;m<! I© koopen in zijn geheel of bij gedeelten. Een WOONHUIS hebbende Stal met Koetspoorten 11 aren 13 centiaren, vol gens maat, grond van Gebouwen, te Veurne, meeste dcul van n.' 280 der wijk A van hel kadaster, uitkomende zuid op <lc Giternplaats en noord, palende aan de Zwarlenonneiistraal. Gebruikt doorjufv. Irena Markelte. Zich te bevragen bij .11?" DE CAE voor- noeind, Bolerweegschaalstraal10, te Veurne. MAANDAG 8 MAART 1881, om 1 t/2 ure namiddag, te Goxyde, ten sterfhuize van wijlen Charles llacleicyck- Calcoen, bovengenoemd, KOOPDAG Op gewone voorwaarden en lijd van betaling. Om met 1" Mei aanstaande in gebruik te treden, de Herberg de Vette Os ter dorpplaats van Houthem. Zich te bevragen bij TERLINCKCORTIER, bierbrouwer te Houthem. Leonard - 1*1111!pp© VLA- XilNCK, jongman, is overleden te Veurne den 11 Januari 1877. Hij was zoon van Philippe-Antoon VLAMINCK, geboren te Venrnc den 17 Januari 1780, en van Maria-Jacoba GBY- MONPBE. Deze Philippc-Antoon Vlaminck was zoon van Peihus-Jac.obi s VLAMINCK, ge boren te Alveringhem, in huwelijk met Maria-Jacoba Cailliau. En deze leste Pclrus-Jacobus la mbiek was zoon van Petbus- Jacobus VLAMINCK, geboren te Stecnkerke, ge trouwd te Alveringhem den 8 Augusti 1740 met Anne-Marie David. Degene die kunnen vinden ei fgenamen te zijn van <1© vaderlijk© xijde van bovengenoemden Leonard-Philippe VLAMINCK, worden aanzocht zich aan WOENSDAG 2 MAAKT 1881, om 3 1,2 uren namiddag, te Vichem, bij de herberg der wed* Louis Sc herpen seel, langs de kalsijde van Veurne op IJperen, KOOPDAG van allerhande H O U T WA REN Op lijd van betaling en gewone kondilien. dorpplaats, ter herberg-bierbrouwerij de Keizer, bewoond door Louis Dentlecker, openbare verkooping van: Een Woonhuis en verdere Gerief lijken met de hoeveelheid van twee aren lü centiaren Erve, waarop alles staal en medegaat, bij kadaster seklie B, n.r* 458 en 459, gestaan en g. legen te Wulverin ghem,. benoorden de dorpplaats. Gebruikt door den verkooper Josephus Schollier; ingehruikirediiig met de geld lelling. L1JNZAADTONNEN, extra puike merk, John Bücker C. zijn van heden verkrijg baar bij Van Haecke Roelens koop lieden te Veurne, aan den prijs van 41 franken de ton. MAANDAG 8 MAAKT 1881. 4 uren namiddag, te Goxyde, ter herberg de drij Visschers, bij Phillippus Legein, Op©nl>ar© V«i*koopiiij»- ten overstaan van bevoegden heer Vrede rechter van Een WOOTSTTaZTriS met Stalling en Alhanglijkheden, gestaan te Goxyde, in de Zeepanne, op 1 hectare 1G aren 73 centiaren medegebruikte Zand akker, der erven M.' Bauwens-Vander Donckl; gebruikt door de nalatenschap van Charles-Louis llaelewyck. Aanslag met 1 Mei naast. WOENSDAG 9 MAAKT 1881, 3 ure namiddag, te Coxyde, in het Gemeentehuis, bij Ferdinand Lehouck- Maes, MET TOESLAG, Een WOONiiuisinel alhanglijk- heden en 9 aren 10 centiaren Erf, ge staan en gelegen te Goxyde, langs den Burgwegslraat, bekend bij kadaster s. B, n.” 287a, 287b en 286. Aanslag met 1" Mei 1881. Verdere inlichtingen bij dito Notaris CORNILLE. DONDERDAG 7» MAAKT 1881. om 2 t/2 ure namiddag, te Vinchem. ter herberg de Lelie bij Arseen Chaerel, O|><*iii>in*<i Verkooping Koov 1. 58 aren 46 centiaren l»e- l>oiixv<I©n Grond llovcnier- lioven, genaamd de Groene Plaats, gelegen te Wulveringhem, oost nabij het dorp, benoorden de kalsijde van hel Gouden Hoofd, naar deze van Veurne op IJperen. Gebruikt door verschelde lol 1" april 1887, li 355 frank 35 cent, 's jaars, boven de lasten. Verdeeld bij plakbrieven in 9 loten, mot recht van samenvoeging. Koop 2. Eene partie Znallnncl, ook gelegen in Wulveringhem, verre oost van de kerk, in den Oercnbroek, groot volgens kadaster seklie D, nummer 111, 93 aren 40 centiaren. Gebruikt door Henri Moncarey, mole naar te Wulveringhem, tot 30 September 1886, mits 140 franks ’s jaars, boven de lasten. Titelen en kondilien bij genoemden Notaris CORNILLE. DINSDAG 22 FEBRUARI 1881, juist ten 3 ure namiddag, in de hierna te verkoopen herberg, Oponl>ni*© Verlioopint; VAN; Koop 1. Eene welbckalanle »l©i*l>«i*^, genaamd de Voerman met Athanglijk- liedeti en een XVci*kiimn»liuiHjo, noord daaraan, met PeerdenslaL bene vens 5 aren 09 centiaren Erve, onder bebouwden Grond en Hovenierhofdaai- medegaande, bij kadaster seklie A num mers 302a/2, 303x.cn 304a. De Herberg met Stallingen is ge bruikt door Karei-Louis Pinseel-Desmedt; en hel Werkmansbuis door Melanie Desmedt, wed" De Grave, alles lol I Mei 1881. Koop'!. Een Hii!h ten twee Woonsten met 8 aren 56 cenliaien Erve, onder grond van Gebouwen en Hovenierhof, bij kadaster seklie A, n." 299a, 300 en 297a. De noordurste woonst is bewoond door de wed" Napoléon Desmedt, en de zuiderstc door llenri Vilse, beide lol 1 Mei 1881. Koop 3. Een UIiiIm met 1 are 60 cent" Erve daarmedegaande, bij kadaster seklie A n.' 234b. Bewoond door de gezusters Elahou, tol 1 Mei 1881. - Alle inlichtingen zijn te bekomen ter studio van beide Notarissen. WOENSDA .27> FEBRIARI 1881, om 3 12 uren namiddag, te Stecnkerke, ter herberg de Kroon, bij d’heer Leper- Cordier, Defliiit !©v© Toewijxlng Knor 1. Een Woonlmi» en verdere Gerieflijkheden met 3 aren 35 centiaren Erve, bij kadaster seklie B, n." 163a en 164a, gestaan en gelegen te Steenkerke- dorpplaals; Gebruikt door Joannes Vandenplassche, lol 30 April aanstaande. Koor 2. Een Woonlmis met Gerief lijkheden, en 30 centiaren Erve waarop hetzelve staat en medegaat, bij kadaster seklie B, n.' 166, gelegen te Steenkerke, oost aan voorgaanden koop; gebruikt lot 30 April naast door Louis Vercruysse. Koor 3. Eene partij Znnilnnd, groot 50 aren 73 centiaren, bij kadaster seklie A, deel van n.” 7x en 6e, gelegen te Stecnkerke, aan de Korle Wilde. Koop 4 ex laatste. Een perceel ZnnilniKl groot 55 aren 93 centiaren, kadaster seklie A, deel van n." 7n en 6e, ook gelegen le Stecnkerke, nevens voor gaanden koop; gebruikt geweest door Joannes Vandenplassche, aanslag met de geldlelling. Eigendomsbewijzen, schetskaarten en veilingsvoorwaarden ten kantore van den Notaris CORNILLE, le Wulveringhem. I/.1” Coatwiui'i-G le II ulrcriiHjhcin. S T O >1.' .M; O L met vermindering van prijs TE BULSCAMP. en Stad Loo. Op den instelprijs van fr. 7000. Kogge Boonen Erwten Haver Sucrioen Uieit t*l !e-Verkooping GEZAAGDE EN ONGEZAAGDE VAN id. id. id. id. id. ol iris VAN ALS VAN VEEL SCHOON TiinniermniiH, Zagera Uooniveldoi*snll»an>. S.iuxii 58 Février, «i 1> lieuros tin Hoir, Uit ci* hand to koopen: TE LEYSELE, VAN VAN ALLE DE GEZAAGDE EN ONGEZAAGDE aan <1© I.i»n<l!>onxvei*« Openbare Verkooping VAN IX KEXE ZITTING, ten overslaan van den heer Vrederechter, van de volgende GOEDEREN: Gemeente Wulveringhem. Gemeen to Isenberghc - dorpplaats. VAN Maar ingestold fr. 3,500. Maar ingesteld fr. 600. Staan In massa op fr. 3.000. Voor het maken on breken van alle soorten van granen met concasseur), omdat eenieder zou overtuigd zijn, van mijne getrouwigheid en spoedige bediening, worden allo goederon in tegenwoordigheid dor eigenaren bewerkt den WOENSDAG en DONDERDAG, alsook alle andere dagen der week, naar beliefte; dit is hetgene waarop ik mij steun om meer en meer do gunst van het geëerd publiek te genieten. Tarwe per 100 kilos l fr. 75 id. 80 cent. id. 1 fr, id. Uwen dienaar, DÉSIRÉ HUVSHEBAERT.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 3