ii LOW 1 fi et C Bhlis Karel SPILLLWIT, SMïopinan-kk'eriiiakcr, te Vcurne, GROOTE OOSTSTHAAT, 41. s O tl L E N I) O §?a F F V4N LiKKËNS EN NIEUWHEDEN. I s I Ijfl? M MODE STEE LiME NATIONALE BIILITiE I to I I I IS n i êS ■g cc a i I Ol 1 i Slilülh Algemeen Agentschap van de Maatschappij voor veizekeriug legen brand, siRgi i Voor het aanstaande WINTERSAIZOEN tlelïiklleerinj? van allerlei Laken en Modestofien rechlslrceks komende uil de bijzonderste fabrieken en groolen magazijnen van T land en van tien vreemde. i °l=l Hij z a, s -S ra s I a es e<: st i c hi rr. - zi «llfibpr ”7 *xS-= 2®-= B E R I C II T. J 2 I I a c “h |8R pl B E» H - 5 Kleermakersgasten mogen zich ten allen tijde aanbieden voor werk bij 't stuk. LICHTING 1881. 2 a tc Vcurne. I UJ c ♦x> r> 2-5 D Emmerik a/d Rhijn. Te bekomen bij G. Dl’CLOS, Drogist ff g SL p T g Antwerpen, Hamburg, Londen, Rollerdam, OIH’,KLOSTEN l’ERL’-GUANO, GEMALEN Pi RÜ-GLANO, GGANO-SGPERPIIOSPIIAAT, *2 >3 bij Vcrbcqua-Lust, Boekbinder, Appel- mctkl, lc Vcurne, Bougies in alle koieti- teii en van alle groole, dienstig tol verlichting van eetzalen, salons, pianos en voiluren. r| 33 £2»? 1 IP Hl Hi ~J 5 - •p z g voor de volgende kwalen Wormen vau aller lei soort. Zwakheden uit welke oorzaak ook voortgosproten, enz., enz. co 5 £1, 5 Kleermakint; op maal met bepaalden prijs op voorhand en levering in 24- uien. EHtiÜK van vertrouwen en van j^oeclkoop fl, Oost»ti*nut, fl, te Venrne. Bij de wed'- DERIEULEHAERE-VAH DKRE, ’’s bij voortduring te bekomen verkuop ix ’t citoo'r i:x ix 't üi.kix. DL’ nELGISCIIE VEIIEEMCIiMT bij Wyl>o-ii3ontGaaipleit', 107, le Vcurne. is f i 4jj S »- B 2, o g '«-* 2 rt IvAitt i. SIHI.I.lAEllT heel’l de ter aan zijne talrijke kalanten le laten weien dal, door de bijzondere keus die hij koml te doen onder de nieuwigheden voor bet aanslaande winlersaizoen, alsook door zijn keurig werk en nel fatsoen, spoetlige bediening en genadigheid der prijzen, hij hun vertrouwen meeren meer zal trachten le verwelven. P5?D n 'j T il:H1 de landbouwers en uttuitiiil Guano verbruikers. I*. I>c Goniine>I>eJneglior, TE ALVERINGHEM, A.mibelangend bei-fc!it. De personen die de slot ting van 200 fr. voorgeschreven door <le wel gedaan heb ben, ten einde retnplacanlen tol den mili tairen dietisi lc bekomen en die zich later in bel geval zullen bevinden er geen te verkrijgen, mogen zich bevoegeit bij E. STUAGIEli, 1‘latleelslraal, 8, Le JJper, die zich belast otnniddellijk en op gena dige voor1,vaarden er le vcrschallen. Militaire plaalsvet vangers worden ge vraagd. C Z ?^.-Sh2E N Hem*i Ceulenaerc-Hiiyghc herbergier in de Kitoo.x te Vinchem, laat het publiek welen, dal er van heden at bij hem zal le bekomen zijn eerste klasse van &UA.NO van HM-VAMF5 ABUI.E, alsook Lijnzaadkoeken, Lijnzaadmsel. Koolzaadkockcn, Raapkoeken. Lijnzaad- tonnen, enz., aan de gcnadigsle prijzen mogelijk. Door de kwaliteit zijner waren, en de goedkoope prijzen, verhoopt hij de gunst van een ieder le winnen. Slg’ï’HISR! Hi HC 55 H O 31 T. Te bekomen l,u' klas SI NDEHLANH- SC.HE KOLEN, de beste soort die in de streek ingevoerd wordt, aan den prijs van fr. 21-50 per duist kilo, aan de magazijnen gelegen aan d’Uperbrug. Voor alle verdere inlichtingen gelieve men zich le vervoegen bij sieur Eumomi DAVID, (jifê l’Espi'iance, Vcurne. A’. B. De Kolen worden gewogen en huis geleverd door de Sladsarbeiders. TÊ1 ES CHAUVES! EAU MALLERON, scul invonf 1 I’rop" dc< brevets 1’. perf. des apparells do fab0” llautes recompenses, -14 médailles (20 eu or). Traitem. spéc. du cuir chevelu. Arrèt immédiat de la riuite des cheveux et repousse coriaine A tout ago (A forfait). AVIS AUX DAMES, conserva tion ct croissaneo de leur chevolure, mème A la suite de couches. On euvele gratis renseigue- ments ct preuves. On jugeraF. Malleron, aind, 85, rue Rivoli, Paris. Pas de surcursalos A Paris. E C 2 e -n 9 53 2 c M *•- I S s Ilegeiinatige poslstoomvanrt, onder Belgische vlag, tussciien Antwerpen, New-York en Philadelphia; eenige rechts streeksche lijn van Antwerpen tot de Vcr- eenigde-Slaten. Direkte bilJellen lot alle sleden der Vereenigde Stall n. Billellen gaitns- kceren aan verminderde prijzen. Agenten: B. von der Beeke, Auiweipen. G. Van Bafjelghern, Brussel. E. Slragier, Plalteelslraat, le S’per. A. Van Acker, Dixinude, klei nen Dijk. O Is c I -8 is3 .P I b I lit :ig Iloi/izit’uy’s i'illeu zgn het beste midtjel in de weiehl bekend Koortsen, (Waterzucht, ff i sê b" a 3 H 5 3 1 e r 3 J? “U 3 i - 2 ^s- 3 3 H f1 o 5-s- h f s s 5 ff n. 5 e oa 1 s s (0 p w 2. o 3 van o QC LU co C_J 'S tü o o 1J o l> ■u G Lendenpijn, Aanbeijen, Rhumetiek, Moeijclijko water lozing, Klierziekten of 1 Koningszeer, Veurne drukk. P. RYCKEBOER, (ie siu... bediening hoopt hij de gunst publiek te verdienen. Leveren onder waarborg van het gehalte en tegen verminderde prijzen onder de controlo der Landbouwstatien van Gembloera en Gent, «n der Landbouw Laboratoriums van Luik en Hasselt. Elk koopcr van ten minste 500 kilos hoeft het recht daarvan gratis eene analyse to laten maken bij de uaastbijzijude landboviwstatie. Omtrent de prijzen en overige verkoop-conditien geven de circulaircn, brochuren en ander» drukwerken nadere bijzonderheden te kennen, en zijn deze franco en gratis voor elk. te ver krijgen die er naar vragen zal. Zich te adresseeren te A.VTWERPE.V, X, Uriiinrnstraat; of aan de depots to: KORTRIJK, bij M. Hii.Aiar.OVYN. BRUGGE, bij M. Et>. SATNAT. u o <u C o O N <U Ongesteldheid van de nieren. Laat niemand lan- geronderdenindruk zijn, dat zijne onge steldheid ongenees lijk is, tot dat hij deze zuiverende Pil len onpartijdig be proefd heeft. Eenige weinige dosis zullen de ergste kentoeko- ncn verdrijven, en opwekken, de ver stop e nieren verlig- ten, onzuiver bloed reinigenevi aan ieder orgaan een gezonde veerkracht geven. Keelpijn, Steen en Graveel, Secundaire ver schijnselen, Aangezizhtspijn, Veniersche ziek ten, feS tc e -■ s> u .c. to t tc g I S W V -■ tsal-sgsSS'.c-ë 0 -S fY» haj GO 5 LU H c De Wed* ROÜSSEEUW, Nienwstraat, Vcurne, laat hnro menigvuldige kalanten weten dat zij een schoon en volledig assortiment Vellen EcOSSftts Handschoenen komt te ontvangen, verkrijgbaar aan ie»r voordeelige prijzen. Eerste soort van fransche Lakens, duitsche, engelscho en inlandsche Elastieken, ModcstolTeii voor volledige kostuimen. Jacquetten, Paletots en Broeken, Gilets in zijde-pane, Ca< hi iuiro en Satiju: Orleans, Alpnga, Velours-laine, Moskown, mode en blauwe Baaistoften en Flanelle. Verders: een groot assortiment van Mnnshooden in zijde, castor en in feutro te beginnen van 5 fr.: Strooienhoedeu in panama, paille d'ltalie, enz. Klakken voor man» en kinderen, in zijde en in elastiek. Buitengewone sclioone keus van Parapluies en Parasols iu zijde, alpaga en katocu: Wandelstokken, enz. enz. Alle deze goederen zijn gewaarborgd van aller»«rsi« kwaliteit en afgegnven aan prijzen di» <1« concurrentie onmogelijk maken. t£> tl- s ■s hl h 1 s Koopman en depot homier van echte Peru- Guanos, voortkouwude van de heeren Rau-Van den Abeel» en C‘r te Antwerpen, heeft de eer het publiek kenbaar te maken dat zijn maga zijn voorzien is van echte Peru-Guano, gewaar borgd zuiveren ouvervalse.ht. zaaalszijiu Bel gië is ingevoerd en dewelke hij ’zal alleveren aan de voordeeligste prijzen. Door de goedé hoedanigheid der Guano en den geriugen prijs, verhoopt hij de gunst van het publiek te zulleu genieten. Bij hem is er ook te bekomen allereerste kwaliteit van Koolzaad-A l.ijnznadkoeken. Lijn- zaadmeel, Boonen, Haver, Erwten, Zaaihaver, Monsche Kolen, Brabautsche Goederen, geheel bak Steen, iulaudsch Klaverzaad, enz. alles aan zeer voldoende prijzen. t .2 C/3 ‘z IÖEU MH Ik ond«rgcteckeudekom in het openbaar kenbaar te maken, dat ik mijiï ambacht van 1IUISJH1I.DER-X GLASWERKER op mijn eigene rekening zal uitoefenen, gelyk in welke manier: in dagloon zoo wel als iu schatting. Ik verhoop door trouwe en goede bediening de gunst van eenieder te verwerven. Edmond MONTHAYE, Handb'joyslraat, 42, Vturnt. Franciscüs 11ENDERYCK, Oratoriestrant u." te Veurne, heeft de eer het publiek bekend tc maken dat hij zich wederom te Veurne is komen vestigen alwaar hij, na langen tijd te Brugge en omstreken gewoond hebbende, hij zijnen stiel zal uitoefenen, als Hovenier, Boomen- snijder, en lie^ kuischen en beplanten van Bloernoven en Seeren, zoo wel buiten als binnen de staii. Door zijn goed werk en zijne spoedige o ,i„ vau gCëelj verdienen. s S b M s -a 33 S is g O 5 opv. L. VANDKN KERCKHOVE. Onzuiverheid van het blood. Dcze wondervoll* Pillmi worden ge waardeerd, zoowel in de nederigste huia- goziunuii ala in d huizen van gemak en weelde. Zij tel werken eene gcheul» zuivering van ‘t gan ache guste), zonder de natuurlijke wor king van een enkel orgaan to bcschadon en roeijen de zaden van kwalen, die tl”11 duizenden tot ecuoU vroegen dooit bren gen gelivel eu gauacn uit. Slechte Spljsverteerlng. Galziekte en ziekelijke Hoofdpijn. Geen orgaan in het menschelijk lichaam is zoo vatbaar voor ongeregelde werking al» do lever, en geen meer geschikt indien verualatlgd, om tot eeue ernstige kwaal te leiden. Gedenk dat wnuucer misselijkheid, winderigheid, of zuur in de maag mis wmirschuweu dat do spijsver tering slecht is, dat Holloway's Pillen ieder orgaan regelen, ieder orgaan versterken, allu oorzaken van slechte spijsvertering, en zal ziekelijke hoofdpijn »p< i dig verdrijven en eene gc- heele genezing bewerken. Het keerpunt des levens en waterzuchtige zwellingen. Het keerpunt des lerena is liet govanrlijksto tijdstip in het leven der vrouw, het kost duizenden het leven. Alle de vochten trekken te zameti en vi eren als een getij de gezondheid het leven zelf weg, ludieii niet intijds er wordt tegengegaan. Het zekerst» middel tegen »H° deze gevaren is Iloiloway's Pillen. Met dezen gewapend staat men den vuurproef deer, en komt de lijder weder in het bezit eener ongekrento gezondheid. Het is slechts w< Inig bekend dut l>tj het zoogenaamde - keerpunt des levens ook de man, wanneer hij tuaschen de 40 en 45 jaren oud is, ontdekt dat zijn gezondheid eene belangrijke verandering ondergaat, zonder dat hij or de oorzaak van weet een kritiek tijdstip in zijn loven. Alle deze gevaren voor belde sekte» verdwijnen spoedig door toevlucht te nemen tot deze Pillen. Verzwakking. In gevallen van verzwakking, loomheid en zenuwachtigheid, veroorzaakt door buitenspel tg- I heden van welken aard ook, hetzij geestelijk, hetzij lichaamli.ik, is de uitwerking dezer Pillen' in de h ogste mate opwekkend, vernieuwt ml en herstellend. Zij drijven de ziekt lijke oorzaken uit het gestel, herstellen de spijsverteering, regelen alle afscheiding, versterken In t zenuw gestel, wekken de gemoedstemming op en geven het lichaam deszelfs oorspronkelijk* ge zondheid en kracht weder De Nieren, dcrzclver ongeregelde werkingen genezen. ludien deze Pillen volgens de gedrukte voorschriften gebruikt worden, en de Zalf als men naar b d gaat, ten minste gedurende ecu half uur op de nierstreek wordt iugowreven, zoo als zout in het vleesch zal dezelve tot in de nieren doordringen en alle ongeregelde werking her stellen. Indieu men aan de steen of het graveel lijdt, wordt het bijzonder aanbevolen, (lat dfc zalf iu zulke gevallen des avonds en des morgeus wordt aangevvci 1, daur indien zulks met overleg wordt gedaan de wondcrvylste genezing zal plaats vinden. Aamborstigheid, iVrouwt lijke onre- Galziekten, I regelmatigheid, Puistjes op de huid Jicht, Hoofdijiju, Pijn in de ingo- 'Slechte spijsver- wanden. I yerteering. Verzwakking, iLeverziekten, e i? 5 z t -8. 5 o. O, s 8 ff UU «3 =- b b V) 4> <3 -O C t a V) b (V LD

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 4