BOOMEN n o (j t w a n e n, ERFGENAMEN. 50 KOOPEN BOOMEN GOEDEREN: TOEWIJZING, IN EEKE ZITTING, BOOMED OP STAM HüiS EN WAGEMKERIJ, staande le Ghyverincliove, aan de Woeg- sclieede, wijk B, n.r 405a, groot 2 aren 50 centiaren. KOOPDAG VAN BOOMEN, beslaande in Olmen en Hollanders. MENAGIE-GOEDIREN AKKERGETUIG, MERKWAARDIGE VERK00P1NG TE LEYSELE, HUIS, TEN DIENSTE VAN HERBERG, staande te Hoogstaede, le midden der plaats, wijk A, n.rs 68a. groot 1 are 87 centiaren. NATIONALE LOTERIJ cieel vMtgesteld op 7 April aanstaande. De Bank van de Kleine Rentenier. 1. Arenbergstraat, te Bruhu l. heeft zich de laatste biljetten aan geschat:, un verkoopt met een kostsloozen bon van herstelling van het kapitaal. TOEWICTZII 63a on O KANTOOR VAN DEN Notaris DE RAUWERE, te Vnirne. VRIJDAG 4 MAART 1881, om 4 ure namiddag, te Wulveritighem- dorpplaats, ter herberg-bierbróuwerij de Keizer, bewoond door Louis Dendecker, openbare verkooping van: Een IVoonHuii* en verdere Gerief lijken met de hoeveelheid van twee aren 10 centiaren Erve, waarop alles staal en medegast, bij kadaster sektie B, n." 458 en 459, gestaan en gelegen te Wulverin ghem, benoorden de doi pplaats. Gebruikt door den verkooper Josephus Schollier; ingcbruiklreding met de geld- tellinj. g£ o a* a van TE VEURHEBEWESTERPOORT, OP WOENSDAG 2 MAART 1881, (zijnde Assclicn-Woensdagom 3 ure namiddag, bij de herberg bewoond door sieur Leopold Bekaertaan de Adiukerke- brug. Door het ambt van den Deurwaarder nespodt, le Veurne. VRIJDAG 4 MAART 1881, om 2 uren juist namiddag, le Wulverin- ghem, ten bovengemelde huize bewoond door genoemden Josephus Schollier, KOOPDAG MENAGIEGOEDEREN EN SCHOENMAKERSGETUIG. Op één maand tijd van betaling. 9 de landen in gebruik bij Vandoorne, Donderdag 3d"“ Maart 1881, 3 ure na middag, ter nagemelde herberg de Casino, le Loo, van Maes, Openbare 'Vcrkooplngf MET TOESLAG, Een WOOMHUISmct afhanglijk- DONDERDAG 17 MAART 1881, om 2 uren namiddag, te Sint Ricquiers, KOOPDAG VAN T W E E D E Et O K a* I IV’ Kantoor run den Notaris i iceegscluialslraat10, I eti’ nc. le bieden met wettige en in regel zijnde bewijsstukken,’ lei' studio van den Notaris AEHTle Alve ringhem, uilerlijk vóór den 9 Maart 1881. MAANDAG 8 MAART 1881, 4 uren namiddag, le Coxyde, ter herberg de drij Visschers, bij Phillippus Leyein, Openbare Verkooping ten overslaan van bevoegden heer Vrede rechter van Een WOONHEriS met Stalling en Afhanglijkheden, gestaan le Coxyde, in de Zeepanne, op 1 hectare 16 aren 73 centiaren medegebruikte Zand- akker, der erven M.’ Bauwens-Vander Donckl; gebruikt door de nalatenschap van Charles-.Louis Haelewyck. Aanslag met 1 Mei naast. DONDERDAG 51 MAART 1881, om 3 uren namiddag, le Ghyverincliove, ter hérberg het lloj' van Commerce be woond door Auguste Dewulf, Openbare Verkooplng VAN EEN Gebruikt door den verkooper Charles Duhocquet; aanslag met de geldtelling. Burgerstand der stad Veurne. Geboorten. le floogsiacde gehuchte de Hoogstaede- Linde), op de hofsledelanden toebehoo- rende aan de Burgerlijke Godshuizen van Hoogstacde, en respectievelijk gebruikt door Eduard Amelóot, Clan les Coene, llenri lleuzele en Charles Didier, welke boomen beslaan in: De licfhebliérs worden verzocht deze boomen voorafgaandelijk te willen gaan bezichtigen. Op gewonen lijd van betaling. Kantoor van den Notaris MAANDAG 28 FEBRUARI 1881, om 1 ure namiddag, te Bevcren, nabij de Slerre nabij den steenweg op Rousbïugge, op lauden gebruikt door sieurs Bernard Brigou en licnoil Wilst en langst den steenweg op Stavele, op landen gebruikt dooi1 Amandus Wikke en d’heer Bené Desmedt, Ei O O I* E) A ALS: Olmen, Abeelen, Eili.cn, Bollmirds, ^.Vilgen en filemmers. Op gewone voorwaarden en tijd van betaling mits voldoende borg stellende ten genoegen van voornoemden Notaris Camille Ute Cae. DINSDAG 1" MAART 1881, 3 ure namiddag, le Leysele (dorpplnats), ter herberg-broodbakkerij bewoond door sieur Petrus Brutsaerl, WOENSDAG 9 MAART 1881, 3 ure namiddag, te Coxyde, in het Gemeentehuis, bij Ferdinand Lehouck- ï_Tit der hnrnl te koopen in zijn geheel of bij gedeelten. Een WOONHUIS hebbende Sial met Koetspoort en 11 aren 13 centiaren, vol gens maal, grond van Gebouwen, le Veurne, meeste deel van n.’ 280 der wijk A van hel kadaster, uitkomende zuid op de Giternplaals en noord, palende aan de ZwartenoimensU aat. Gebruikt door jufv. Irena Markette. Zich te bevragen bij M.Ur DE CAE voor- noemd, Boterweegschaalslraal10, te Veurne. Loonnrd - Philippe Vf.A- ABIWCBK, jongman, is overleden te Veurne den 11 Januari 1877. Hij was zoon van Philippk-Antoox VLAMINCK, geboren Ie Veurne den 17 Januari 1780, en van Mahia-Jacoba GBY- MONPRÉ. Deze Philippe-Anloon Vlaminck was zoon van Phtiius-Jacobls VLAMINCK, ge boren te Alveringhem, in huwelijk met Maria-Jacoba Cailliau. En deze leste Petrus-Jacobus Vla minck was zoon van Pktiius-Jacübvs VLAMINCK, geboren te Steenkerke, ge trouwd te Alveringhem den 8 Augusti 1740 met Anne-Marie David. Degene die kunnen vinden erfgenamen le zijn van <le vaderlijke zijde van bovengenoemden Leonard-Philippe VLAMINCK, worden annzochl zich aan WOENSDAG 2 MAART 1881, om 3 ure namiddag, ter herberg hierna beschreven, openbare verknoping van: Een onlangs nieuw gebauwd len dienste van Herberg genaamd hel Nieuw Wellekom en verdere gerieflijk heden op de lilelgroulle van 14 an n 59 centiaren eu 24 100 Grond en Z.imlakker 'bier medegaamie. gestaan en gelegen le Adiiikcrke, gebüchle de Panne. Gebruikt c:i Ir-wooml door Éut/elberl Deman, lot 1 Mei 1882, ad 150 fr. bij jure; ingenollreding met da geldtelling. WOENSDAG 9 MAART 1880, om 4 uren namiddag, ter herberg be woond dóór Pieter-Albert Pitellion, te Avecappelle, openbare vei kooping van Een Woonhuis en verdere afhang- lijkhcden, benevens de hoeveelheid van 2-92-84 mil. Land daarmedegaande, onder bebouwden Grond en Hovenierhof, ge staan en gelegen le Avecappelle. Bewoond door sieur David De Blieck, lol 1“ Mei naast. VRIJDAG 4 MAART 1881, ten 3 uren namiddag, in het hólel-afspan- hing «de Pelikaan bewoond door Charles Delporte, le Nieuporl, openbare verkoo- ping van Een schoon ^.yooiiliuis met Hof en verdere toebehoorteii op 4 a. 35 eenl. be bouwden grond en medegaande Erve, staande ter oostzijde der S.1 Jacobstraat le Nieuporl, bij kadaster wijk B, num mers 47 en 48. Bewoond en gebruikt door sieur Angelus Vanhee, tot 1“ Mei aanstaande. Onlangs nieuw gebouwde Woonhuis, ten dienste van herberg de Casino, met Stalling en Schuur, op 22 aren Cijns- grond, langs den steenweg op Nieucap- pelle. Op den instelprijs van fr. 7000. Bewoond door de wed* De Puydl, tot 15 Maart 1881. MAANDAG 8 MAART 1881. om 1 t,2 ure namiddag, le Coxyde, ten sterfhuiz.c van wijlen Charles Huelewycli- Calcoen, bovengenoemd, Op gewone voorwaarden eu tijd vjn betaling. WOENSDAG 2 MAART 1881, om 3 1/2 uren namiddag, te Vichem, bij de herberg der wed" Louis Sehcrpenseel, langs de kalsijde van Veurne op Uperen, KOOPDAG van allerhande Op lijd van betaling en gewone kondilien. DONDERDAG 10 MAART 1881, om een ure namiddag, met tusschenkomst van bevoegden ambtenaar, 165 koopen Iepen, Abeelen, Wilgen en Esschen op hoefsmid, alsook de wed’’" Macs en Neut. Te beginnen op hel land van de wed" Neut. heden en 9 aren 10 centiaren Erf, ge staan en gelegen te Coxyde, langs den Burgwegstraat, bekend bij kadaster s. B, o.r’ 287a, 287b en 286. - Aanslag met 1“ Mei 1881. Verdere inlichtingen bij dito Notaris CORNILLE. DONDERDAG 5 MAART 1881. om 2 1,2 ure namiddag, te Vinchein, ter herberg de Lelie bij Arseen Chaerel, Openbare "Verliooping ten overstaan van den heer Vrederechter, van de volgende Gemeente Wulveringhem. /0wp1. 58 aren 46 centiaren L>e- linuxvclen Cron<l&: lEoyenier- iioven, genaamd de Groene Plaats, gelegen te Wulvei inglicin, oost nabij hel dorp, benoorden de kalsijde van hel C jtiden Hoofd, naar deze van Veurne op IJpei'en. Gebruikt door verschelde tol 1“ april 1887, a 356 frank 35 cent, ’s jaars, boven de lasten. Verdeeld bij plakbrieven in 9 loten, met recht van samenvoeging. Koop 2. Eene parlie Zanïlnnd, ook gelegen in Wulveringhem, verre oost van de kerk, in den Oerenbroek, groot volgens kadaster sektie D, nummer 111, 93 aren 40 centiaren. Gebruikt door llenri iloncarey, mole naar te Wulveringhem, tot 30 September 1886, mits 140 franks ’s jaars, boven de lasten. Titelen en kondilien bij genoemden Notaris CORNILLE. h.anloi r i an .Xotjris le nlveringlicm. Kantoor van rr Arthur VANDEIt BERGHS, Notaris le Pervyse. MAANDAG 4 APRIL 1881, om 4 ure namiddag, ter herberg hierna bescbreven, Openbaro 'Verkoopïng Bewoond door den verkooper Louis Claeys. STUDIE VAN DEN Notaris a&cjiimBBCits'r, te Proven. pohl Fincenl, schaapherder, oud 42 jaar, beschuldigd ,\an moordpoging op eenen jachtwachter van Knocke, is woensdag opgeroepen. Toen donderdag morgend het getuigenverhoor geëindigd was, vroeg de voorzitter, op verzoek van den advo- knal, aan den beschuldigde in welke taal hij begeerde verdedigd le worden, dal de advokaal hel fransen verkoos, en of hel hem eender was, daar de verdediger meer gewoon was zijne pleitreden in de fran- sche taal voor le dragen. De beschuldigde gaf den voorkeur aan zijn advokaal, zoo- dal deze maar begon. Maar nauwelijks was hij bezig met de zaak van zijnen khenl le verdedigen, toen een der leden van den jurij rechtstond en aan het hol verklaarde dal hij geen fransch verstond en maar alleen hel vlaamsch machtig was! Eene soort van ontroering liep door de gansche zaal van hel gerechtshof, en men is gedwongen geweest de zaak uil le stellen lot de tweede serie, die den 7 maart aanslaande geopend wordt. Dit voorval bew ijst dal dc heeren ad- vokaten grondig het vlaamsch, de moe dertaal, zouden dienen aan le leuren. - De KLEINE RENTENIER wordt 52 naeenvolgemie zondagen gezonden met supplement en premie tegen eenen frank (Men zie de aankon I gingen). Eu eene zitting, Woensdag 23“"“ Maart 1881, 3 ure immiddag, in hel Hotel de France, Statie- plaats te Veurne, van Gemeente Zoutenaei. Koor 1. Vctweido wijk A, n.“ 92 en 93, groot 11 3,09,10 G"; paleude zuid oost koop 2. Koor 2. Vetweide wijk A n.'" 94, 95 en 96, groot 11 3,75,50 G“; palende noordwest koop 1. Met Vl ijen uitweg lol de Oude-Zeedijk- slraal. Gebruikt door'de gebroeders Bruno en Polydoor Feys, lol 11 November 1881. Eigendomsbewijzen en verkoopvoor waarden bij den Notaris BE BRAUWtRE, 1(! Veurne; ook inlichtingen bij den Nolaiis BUTAYE, le Meessen. 7 Ik E K.V IM .Tl Bi .VTJ K.V'. 1 „.r.vJ-V C.'X.AZ -'w. _T4J-*wX*C3l GEZAAGDE EN ONGEZAAGDE VAN VAN VAN den 19. Eloonorn Adam. d->chter van Joannes on van I.conn* Pla-schaurt, ’.tcrnpla its. den 20. Joseph Desaevor, zoon van Karet en van Alexandrina Cab >otcr, CitciTiplaats. dou zl. Sophia üsin dd .r. docht. v.iu L >du.v:;k eu van Annlm Voimiuck, Zvvartonoino.str.i.at. den 21. Urtiallic A cmilot, dochter van Jozef cu van Florence Dublic* ;k, Booostorpoort. dea 23. Maria D >hb •hnre, dochter van Hippo- Ivtus eu van l.mluvic.i 1‘illaort, Zuidstraat. don 21. Maria 1> man, dochter van Karei en van Leonio D houdt, binnon palen. x Sterfgevallen. den 18. Anna 1‘acco, bijzondere. 65 jaren, 1 maand en 18 dagen, géboren te PoUinchove en wonende te Veurne, hospitaal. dun 23. Maria Peel, 1 m. on 8 <1. Hollanders, KlemmA's, Olmen. Abeslsn, Populieren, Eiken en Wilgen. C .5. BK 11.3. E-: O K C A E le Ghijveritichove. V A N Stad Loo. VAN ALLE I>E Visschersgereedschappen, Vosdsr. jong bekachtelden Ezel en meer andera voorwerpen. GEZAAGDE EN ONGEZAAGDE VAN IN BENE ZITTING, VAN EEN ONLANGS NIEUWGEBOUWD Zie de Awioiicen A propos dos certificate signés du général de Tucy, du pasteurPetit-Pierre et de taut d i.utrcs, Hue nous avons iusórós dans uu numero anty- rieur, prouvant la guerison d'uu cancer du sein obtenu chcz uno d iue Blanchard. 33, avenue Malakolf, Paria, noua recevons Ia lettre suivante: Monsieur le Directeur, J'ótaisilla maison do santö de 1 j rue de Pasav, 16, Paris, on memo temps que ion soig- nait M'““ Blanchard, quiaetó tnis-iapidement gucrie par ia methods du I)r XonScumidt de Xew-York. Mais sa maladie ótait tnoins grave quo la miemie, qui est aujourd hui guói ie; J1- cr<’'s quellea detiutó i! a pl s do quinze ans: elle tut dóclarée incurable, il y a un an, par leDrGazeau, <|ui me traita cependant, main sans mo soulager. Après un tr.ütemont préparatoire, je fus operuo par des tl ch s et non au bistouri: la tumeur tomba quiuze jours apres. Par malheur pour moi, j avais les dos ötes necroses la cicatri- saiion se tit rapidement, sauf a 1 endroit ou ces os Otaient malades. Des esquilles sortirent A trois reprises ditWroutes. Aujourdhui, apres deux muis do traitement, je suis guórie et me mets a la disposition d.> tous los modecins qui le dósirerout pour le constator.. -Je nu saurais trop vous romcrcicr d'avoir onregistró un succes obtenu par la méthode du Dr Vun Schmit, et vous prie, s’il vous est pos sible d’iusérer rna lettre: c'est uu service que vous reudrez aux inalades trop nombreux qui Bont aitéctés <l*uu mal aussi torriblu que celui dont J'ai ótó guério. - Vcuillez agrécr, etc., M-’« BUCHER, 131. Boulevard de Sebastopol, Pa is. - A'. n. Cost grace A M. Govaorts, Commissaire de police A Bruxelles et A uu du so» amis gueri deja dopuis longtenips d’uus carie des os, par co nrinri locteur, quo j ai apprli son Hdresso. Jo les n romcrciu siueu.e-u<.nt.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 3