ift IIOODE STER LIME RATIONALE MILITIE fl fl fl D fl BAL., IP iii w Grand Übl Masqué, a l’hótel de la ftoble Homo, ehez 13. GALLOO. GROOT BAL, boren op de flildekamer, als na tje- woonte; vin 9 ure ’s avonds. s.umEMfmouï 11 in iïH i I i I f 1 I I =liï I i fl I I 6ï siiin. I Algemeen Agentschap van dc Maatschappij voor verzekering tegen brand, 11 6 I n 1 I a ,»4 1; u 3 I A gïi 3 H B E K B C il T. CARNAVAL 1881. I e =1° ail 0 MDERSTR&ETE-NOLLET, - =1^7 3 i H ïH? It II - S l s t TE EMCUTEN jL I I >1 nW 9 - Bs! - •r VILLE DE FURNES. rt Prix d’entrée 1 franc par personne. cc LICHTING 1881. Entrée 50 cenlimen. Uitgelezen orkest’. ■V'lIZL.E IDE FURNES. tea a f - LED o m LATSTE REEKS EEE BILJETTEN Staatsblad ran den 17 Eebruari 1881 st 8 b 3 e J5 •o o <4 U tz: Èa r».ra ura DlfflANCHE 27 LUND1 28 FÉVRIER 1881, PARÉ MASQUE. SMIE Regelmatige poststoomvanrl, onder Belgische vlag, tussclien Aid werpen, Ncw-York en Philadelphia; ccnige rechts slreekschc lijn van Antwerpen lot de Ver- eenigde-Slalen. Direkto billellcn tot alle sleden der Vcreenigde Stalt n. Billenen gaans- keeren aan verminderde prijzen. Agenten: B. von der Becke, Ant wei pen. G. Van RtdTelghem, Brussel. E. Stragier, Plalteelstraat, te Sper.' A. Van Acker, Dixintule, klei nen Dijk. 5g e 2 ♦j 5 bons 10 bons 1 eenige bon van bijzondere voordooie begiftigd, j weZC, hoeft plaats van don SjfSöö ^2 A- -. 5 5' SI Hem*! Ceiilcnnere-IIuyglie herbergier in de Kkoon te Vinchem, laat hel publiek weten, dal er van heden af bij hem zal te bekomen zijn eerste klasse van GUAftO van IIAL-VAMH'.X AllkkLE, alsook Eijnzaadkoeken, Lijnzaadmeel. Koolzaadkoeken. Raapkoeken, Lijnzaad- tonnen, enz., aan de genadigste prijzen mogelijk. Door de kwaliteit zijner waren, en de goedkoopc prijzen, verhoop: hij de gunst van een ieder te winnen. H5 ES Si H C ES T. s P. RYCKEBOER. opvol r s Februari In het Ilandboogcnhof Ie Veurne, telkens van 4 ure nanoen, met den i/rooten Orkester-Orgel. E.VH1ÊE 10 CE.M IULX. Aanbelangend bericht De personen die de stoning van 200 fr. voorgeschreven door de wel gedaan heb ben, ten einde remplacanlen tol den mili tairen dienst te bekomen en die zich later iu hel geval zullen bevinden er geen le verkiijgen, mog-n zich bevoegen bij E. STRAGIER, Plalleelslraal, 8, te IJpcr, die zich bclasl onmiddeflijk en op gena dige voorwaaiden er te verschalken. Militaire plaatsvervangers not den ge vraagd. .s Meester Schoen- en Leerzenmaker, wom iido iu do Zwarte Nonueustr.uit, tc Veurno, heeft do eer het publiek kotili ar te maken dat hij veranderd vau woonst. Hij vestigt zich &ROOTE FtimT, in DEN CüFÉ DES FUNÜRES, alwaar hij zich beveelt min de gunst vau een ieder. Wekelijkschen estaminet den Vrijdag, L7Ja;ische i e/;ee vr; bij Wybo-Monté, Gaaiplcin, 107, le Veurne. |fS Is p (Nihate de Soude) "S g 11 O VECItE<ita.U<;iJAAB€ bij Verbeque-Lust, Boekbinder, Appel- inerkt, to Veurne, Bougies in alle koleu- ren en van alle gi'oote, dienstig tol verlichting \un eetzalen, salons, pianos en voiluren. in tie Bniik van de Kleine llentenier, 1, Arenbertjslraal1, le llrussel. BEI.AXGIUJK BERICHT. cn 1 bon van 2 bons van 5 Ir., dus 5> herstelling van 5 fr. f I I o •sssg^ hO-2 J=2'= iïilÜïJhs I i-j? nn pip KT :’:,n '1° landbouwers on bJjRllilii Guano verbruikers. I*. I»e CSoinm<‘-I>«'Jncf5l»ci'» TE ALVERINGHEM, tz z 1 s 2 ’5 - n: cS Z c l S-i z 5-7 5 s r.--~ Door ovcrccttkomsl.mel hel uitvoerend B .ree) der Nationale Tentoonstelling, gemachtigd door besluit van den Leer Minister van Bitmenlandsche Zaken, hc. lt dc ISARIK BtE’LVa'EXIFïft 1, ARENBERGSTRAAT, TE BRUSSEL zich verzekerd van de algehtelheid der overblijvendo biljetten der BLLGISCHL NATIONALE LOTERIJ aan l'Il \.\K den aankoop der loterij van de reeks 100,000 franks. 50,000 franks. 50.000 franks. 40.000 franks. z T 1.. - z -Z - s Tweede en laatste reeks van EEN .1/11.I.IOEN biljetten waarvan 500,000 franks toegewijd zijn aan 3 H jhi: s- -i nn iïii rf Üi 5. C 12 =4 Ig 1 g i z t - Y'. u - .-*2 t IJ Z O M O MIX. “S) -V' Q O ,HEÖ WI. Ti Voor 5 fr. verkrijgt men 5 lolci ijbiljdlen 100 *5 - s Zich te bevrr.gen hij d’ltcei' Fi.oMmoxu DEEPENS, tc Veurtie. Om mei 1" Mei attnslttamlc in gebruik le treden, de Blerlicrj' de l’i’Hc Os n ter dorppltutls van llotilliem. Zich te bevragen bij TERLINM-CORTIER, bierbrouwer le Houlliem. E SG- SL fc ,S T O O M Ï/E. G Ju E M met vermindering van prijs TE BULSCAMP. r «■1 e iüSë Ss -til i S s do LU c Verandering Vj L. vAXbEN KERCKHOVE. I I nfnmrrjtw,uw v 'I tea 3= oc Lu_ 10 25 50 met ilezo id, id. id. id. id. o o t s 5 'E T5 B o nationale lotemj 'FIlICKEtlftG HEX T AI‘St3a. AAXSTAANUE 2. 10 25 50 100 10 25 50 100 CD E E tu e. s e. e U <y W CJ I'M I— LU LU Si S 8 'I •- a Grande salie de l'hötel de la Rhétoriquo, tenu par P. DESCHIETER. A V HEURES DC SO1R, 5 3 Ik ondcrgeteckondektnu in het openbaar kenbaar te maken, dat ik mijn ambacht van III'IS.'HILDER A GLASWERKER op mijn eigene rekening zal uitoefenen, gelijk in welke manier: in dagloon zoo wel als iu schatting. Ik verhoop door trouwe en goede bediening de gunst van eenieder te verwerven. Edmond MONTIIAYE. lEtnclboogstraat* -ie, Veurne. =s jS ,-S Eil> u u O 0) k’Ö gs T3N *0 o A o o *u u O ’x -r- ■s^r. -fZ L-%, 'i-U GO LXJ H E S? «S GD -■Au «JU o lli .1 <1 lu* a, w»» I», *|M,^ Franciscus IIE.XDERYCK, Oratóriestraat n.° 7 te Veuriio, heeft, de eer het publiek bekend te maken dat hij zich wederom te Veurno is komen vestigen alwaar hij, na langen tijd te Brugge en omstreken gewoond hebbende, hij zijnen stiel zal uitoefenen, als Hovenier, Hoornen snijder, en het kuischen en beplanten van Bloemoven en Seeren, zoo wel buiten als binnen de stad. Door zijn goed werk en zijne spoedige bediening hoopt hij de gunst van het geëerd publiek te verdienen. tA Février, i» O Ikuii-oh <tn soir, C -c O - 0 2 2 Bo 8 8 a ORCHESTRE CII01SI. E N T R E S: Lc DJ MANCHE1 fr.; Ie JAN 1)1:>0 centimes par personne. Paleis ili-r S-hooun-Knust,.,,, ,p. 7. u S 'r - c7 3 ft O Voor wat zijnen stiel betreft, verhoopt hij door goede zorg, spoedige en keurige uitvoering, meer en moer liet vertrouwen zijner talrijke kalanten te Bullen verdienen. ffl B (0 5 s w S R .1 11 - O I Eft ECU'FE GIJAftQ, tier Eilanden Ichaboe (Afrika) zich le bevragen bij En. PAUWELS-RAYKZ, 24, Kievilstraat, Antwerpen of bij zijne ver* tegenwoordigers M.r VAN NESTE, Frèra Scour, te IJper. M.' Louis HERREBOVDT, Langerei, 2S, te Brugge. o - OJ o <a> o li t£ EB W van woonst. De uitzetting dezer o ver blijvende biljetten. gaaf verzekerende der bcstecdc. som, welke ook dé uitslag der loterij 19 lot I’ostmandatmi, vervallen coupons, ter Beurs gekwoteerde titels, wissels op zicht, te zenden aan don hoer B s uuider der BANK VAN DE KLEINE REN FEN1ER, 1, Arenbergstraat, te Brussel. Biljetten en Bons van herstelling wor.leu t -gen spuien afgehoord aan de Kassen der Bank, ofwel met weerkoorendo post vrachtvrij gozohden mm koopeis p. r l.ri fwie lin_.. 111,000,000 franks. volkomens tcrug^ o voldoende prijzen. S E §|g.E - Koopman en depothouder van ochte Peru- Guanos, voortkomende van dc hecrcn Rau-Van den Abeele en te Antwerpen, heeft dc eer het publiek kenbaar te maken dnt zijn maga zijn voorzien is van echte Peru-Guano, gewaar- lx r,rd zuiver en onvervalscht, zaaals zijiu Bel gië is ingevoerd en dewelke hij zal atlevcreii aan de voordeeligste prijzen. Door de goede hoedanigheid der Guano en den geringen prijs, verhoopt bij de gunst van het publiek to zullen genieten. Bij hem is er ook te bekomen allereerste kwaliteit van Koolzaad-A I.ijnzaadkoekeu, Lijn zaad meelBoonen, Haver, Erwten, Zanlhaver, Mousi he Kolen. Brabantsclic Goederen, geheel bak Steen, inlandsch Klaverz iad, enz. alles aan zeer voldoende iiriizun. ■n 0 o a 33 *- z c X - c z De Wed' ROUSSEEUVZ, Nieuwxtraat. Veurno, laat hare menigvuldige kalanten weten dat zij een s. hoon en volledig assortiment Vellen cr EcossolsHandschoenen komt teontvaugen, verkrijgbaar aan zeer vooideeligo prijzen. 240.000 franks. ..i verschilligc aankooprn. r winners, kunnen uit- C i A 5 ;.i V - A- N U.l Het eerste lot hebbende eene waaide van 100,000 franks Het tweede lot, eelic waarde au 50,000 franks De twee volgende loten, eene waarde van 25,000 franks ieder Het 5'', liet 6', het 7' en het S'- hit, iedyr eene waarde vau 10,000 Zijnde samen eene waarde van De 200,000 franks, het overige der 500,000 uitnmkende, zullen veld |d wor.h-n in Do loten van lOO.OOO. 50.000. cn 25,000 franks zullen, volgens v. :l. n.? n d gekeo d worden in speciën, mits afhouding van 5 ten honderd. Al de andere loten zullen iu natuur afgeleverd weiden in het R 'geneiestraat, to Brussel. e I ÏC. t i. •E -S c =- E C) - S. - i 5 D- o L. -i. g t5 C9 S s s LUI CC W llïSw L3 c ‘LaJ S j: vj i i s De Bank van de Kleine Rentenier weuschendo aan al die zich tot ham- zullen wenden voor hot aan koopen der laatste oeerblijecnde biljetten, al d-i voordoelen e.-ner echte goldplaatsing. v,-. eni -d mfl d- kansen eener lui erij tc verzekeren, biedt 2 k T’ V ’’V F'1 F» r«D B kosteloos aan eiken koopts-van biljetten, U v ÜL S j L B aan de uitgegeven soul, bij middel van trekkingen. D z- bons z ja uitgezet'en gewaarborgd door do Mdiilsc/ttij/ptj der Ihuidciscouputis, tm kapitale vau l1' oan mma S s m o •o L 'O cd s r c J3 X Ban -« lr c het geëerd publiek per li’O kilos 1 fr. 75 id. 80 cent, id. 1 fr. id. I’lccn dienaar, CÉSiat HUYtHEB^EBT. jë i'AiiïnT^: D>ic schoone Woonhuizen, ge legen in de Sititieslrtitil CU c Voor liet maken en breken van alle soorten van granen met eoncasseuromdat eenieder zou overtuigd zijn, van mijne getrouwigheid cn spoedige bediening, wor leu alle goederen in tegenwoordigheid der eigenaren bewerkt den WOENSDAG cn DONDERDAG, alsook nllti andere dagen der week, naar beliefte: dit tl hetgene waarep ik mij steun om meer en meer do gunst van het geëerd publiek te genieten. Tarwe r - Rogge Boonen Erwten Haver Sucrioen S e CL s - CZ r- ts> h o s s 5

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 4