VAN VEURNE V tas NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT |u 4 5 r 271 ib8l. Veurne, Z5 Maart. V.' Men schrijft in bij den drukkcr-uilgevcr, Ooststraat, 6, te Veurne, on op alle postkantoren des rijks. Brieven en geld vracht vrij. Alle mededcclingen, arlikelsiol'brieven, behoorlijk onderleekend, als ook bekendmakingen uiterlijk legen Vrijdag middag loc te zenden. .1 AAK. Wat zijn liberalen? Wat willen zij Op sommige buitengemeenten vindt men nog lieden, vvien hel woord libe ralen» den schrik op hel lijf jaagt. Eene liberale gazel lezen is bij hen eene onvergeefljke misdaad, liberaal te zijn slant bij hen gelijk met zijne ziel aan den duivel le verkoopen, en liberaal ie stem men, brrr... dal is eene abominalie. Liberalen zijn, bij die weinig verlichte lieden, een soort van menschen die alle goddelijke en menschelijke wellen mei de voelen treden en bekwaam zijn lol alle misdaden. Hel zijn menschen zonder ge loof en zonder zeden die zich bijzonder onderscheiden door hunnen haat legen de priesters. Ware het de mode menschen- vleesch te eten, ze zouden niets beters verlangen dan te dejeuneeren met een. sprinkhaanachiigen jesuiet, des middags een dikken kanunnik op le fretten en voor Hel Blad verschijnt allen Zaterdag; en allen Woensdag in Supplement. Inschrijvingsprijs. voorop betaalbaar: loor Stailmaanden, Ir. 3-23 Een jaar, fr. 6-00. Voor f/ausck kelpie: 6 maanden, Ir. 3-75 Een jaar, fr. 7-00. Een afzonderlijk n miner 10 c." Bekendmakingen 20 centiemen den bestrijding der landswetten, den banvloek, dien zij legen de helft det bevolking hebben geslingerd en de tweedracht die zij in alle huisgezinnen hebben gestookt, niet meer verdienen van de staatskas dezelfde bezoldiging le genieten als vroeger. Moest dit voorstel dooi de Kamers aangenomen worden, de geestelijkheid zou, voorwaar, geene redenen hebben om er zich over le verbazen en maar slechte redenen kunnen vinden om er zich over le verontwaardigen. Zij zouden immers maar al te duidelijk de rechtmatige gevolgen van hunne schuld dragen. Be aanslaande week zal de Ka mer de discussie over h l vraag stuk der seminarien eindigen, doch bel mag reeds worden beschouwd als zijnde opgelost in den zin der voorstellen van de regeering. Immers hel is van nu af ten volle bewezen dal de seminarien over genoegzame goederen beschikken om in huu eigen onderhoud le voorzien; zij hebben geenszins de hulp van den Slaat noodig. En iudien zij geldelijke middelen ge noeg bezitten, waai om zouden zij er nog van staatswege moeten ont vangen Gelijk de heer Bara hel zegde, de rechter zijde zelve moet dit beginsel erkennen en men zou mogen hopen dal zij hel eens zal zijn met de linkerzijde om de stu diebeurzen en de toelagen van de seminarien af te schallen. Heeft zij niet hetzelfde gedaan in 1846, toen er v.islgesteld geworden is dal hel seminarie van Luik genoegzame geldelijke middelen bezit om zich zeil te kunnen helpen? Dan heb ben de klei ikalen, zoo wel als de liberalen, voor de alschalling van alle ondersteuning van staatswege voor die instelling gestemd. Doch wij zijn leeds ver van 1846; de kle rikale pai tijdrill heeft sinds dien geene geringe vorderingen ge maakt en Je hoop van den acht baren minister van justitie zou wel erg teleurgesteld kunnen worden. De l leiikalen kunnen zich niet verwonderen over het onderzoek dal lliaiis door de regeering en de liberale meerderheid wordt inge steld aangaande de begroeting der eeredienslen. De grondwet van 1851 legt ons de verplichting op om behoorlijke bezoldigingen le betalen aan de dienaars der eeredienslen. Aan die verplichting zoekt niemand zich te onttrekken; maar de vraag dient opdeizochl le worden lol hoever die verplichting strekt, lol welke cijfers zij mag beloopcn. Dienaangaande zijn verschilligc wijzigingen aan de begrooling voorgesteld geworden, de eene uitgaande van de regeering zelve, de andere uitgaande van eenige kamerleden. De regeering stelt voor voorlaan de jaarlijksche toelage van 40,01)0 fr. alsmede de studiebeurzen voor de seminarien af le schaffen; hel krediet voor kerkgebouwen te ver minderen, en ook geene bezoldi gingen meer te betalen aan de priesters, welke patenten betalen en daardoor zelven hel bewijs leve ren dal zij, builen hun kerkelijk ambt, winstgevende bedieningen uitoefenen of handel drijven. Zekere leden der meerderheid stellen daarboven voor eene algé- meene vermindering op de bezol- ding der geestelijkheid. Dit laatste voorstel is hierop gesteund dat het casueel der geestelijkheid voor deze eene rijke bron van inkom sten is en dal, wat de bisschoppen en de hoogere geestelijkheid be treft, dezen door hunne driftige souper een inalsch znsterken van liefde binnen te spelen. Eli wel, neen! bestond dat cannibalisch gebruik, de liberalen zouden hierin de jodin volgen, die van geene onreine dieren eten. Onze waai heidslievende pastoors en hunne handlangers, vinden geene woor den genoeg om de schelmstukken der liberalen naar waarheid af Is schilderen. Maar daar bovengenoemde heiligen ver dacht zijn voor hunnen winkel tcpreêkcn, zullen wij goed doen de liberale partij le ondervragen om te welen wal zij is, en wal zij wil. Is hel waar dal de liberale partij een doodclijken oorlog gezworen heefl aan allen godsdient, en bijzonder aan den katholieken? Neen De liberale partij is geen godsdienstige gezindheid; zij heefl zich niet le bekom meren met geloofspunten van dezen of genen godsdienst, zij lelt in haren schoot mannen van alle geloofsbelijdenis: katho lieken, protestanten, joden, vrijdenkers. Maar bestrijdt het libera'lismus noch tans somwijlen de Kerk niet? Ja, wanneer de Kerk zich waarlijk macht wil aan matigen die van haar domein niet is. Wanneer de -katholieke geestelijkheid zich in wereldlijke zaken boven de bur gerlijke macht wil stellen, dan zijnde liberalen daar om die pretentie te be vechten. De liberalen willen niet dat de pastoor meester zij, op het stadhuis of in de ge meenteschool. Zijne plaats is daar niet. Mol welk recht bemoeit hij zich met hel bestuur van gemeente of Staal? Mei welk recht w il hij lusschen komen in hel onderwijzen van lezen en schrij ven Is hel noodig dal de burgemeester zijn knecht zij en de onderwijzer zijn slaaf? Had de geestelijkheid niet de burgerlijke macht willen bemeeslercn, had zij zich binnen de palen harer rol gehouden, dc politieke twisten hadden nooit de hevig heid bereikt waarvan wij heden geinige zijn. Men moot met spijt bekennen, de goede pastoors van den ouden tijd bestaan niet meer en zijn vervangen door kwajongens van onderpastoors die door hel uitschel den van al wal deftig is, hunne epauletten moeien verdienen. Het Evangelie uitleggen is de laatste hunner zorgen, maar bassen op geuzen, slechte gazellen en franc-macons, daarin zijn ze sterk. Is het dan te verwonderen, dal de libe ralen onophoudelijk aangerand en gelas terd, zich verdedigen en oj) hunne beurt aanvallen Als men met een oeverzoen!ijken vijand ie doen heeft, moet men zich zóó'wel op aanval als op verdediging gereed houden. Wij willen den vooruitgang in alles en hebben voor grondbeginsel dc vrijheden door de Constitutie gewaarborgd. Vrijheid van gedachte, van geweien, van godsdienst, kostelijkste aller vrijhe den onschendbaar recht der menschelijke reden Die vrijheid bestrijdende katholieken uil alle macht en krijen zij uil voor eene pest een waanzin. Waarom? Omdat zonder haar hunne heerschappij voor goed gevestigd ware. Voor den Uien public, is de Grondwet eene vuilniskar. Is het mogelijk dat iemand, die zulke princiepen aankleelï, een goede burger zij En zijn de liberalen, als mannen van licht als voorstanders van de rechten onzer reden en van ons geweten, niet ge houden eene partij te bevechten, die der- drukregel. Beklanten 50 centiemen den regel. vangen heeft bij gelegenheid van zijn huwelijk. Hij zegde dal hij en zijne echlgenoole wisten, dat die verkleefdheid lot het vorstenhuis van liohen/.ollern gericht was, en dat, wat hem betrof, zij zouden trachten zooveel verkleefdheid te verdienen door de strenge naleving hunner plichten. De prins voegde er bij: Die belofte is eene (lauwe vergoeding voor al de blijken van gehechtheid. Wij verzoeken u aan het gcheele Vaderland le laten welen, dal wij geheel ons leven aan Je vervulling onzer plichten zulh n loew ijden. t il Petersburg komt hel bericht toe dal Baloum vrijhaven is ver klaard. Hel gerucht loopt le Madrid, dat de minister van oorlog aan liet ka binet een ontwerp zal voorleggen van algemècne sti alk w ijtscheldi ng voor aide politieke uil militaire veroordeelden. ZATERDAG 3 MAAKT Rolitiek Overzicht. De gezanten van ITaukiijk en der Verceuigde-Slaten van Amerika hebben dinsdag aan liet duiisch gouvernement gelijkluidende notas overhandigd, waarbij Duilschland wordt uilgcnoodigd deel te nemen aan de confcrencie, die den 19 april lc Parijs vergadert voor hel beraadslagen der munlkwcstie. De gewichtigste gebeurtenis ‘lezer dagen is de nieuwe overwin ning der hollaiidsche Boeren van de Transvaal op het eugelsch leger. De Eiigelscheii hebben le Spilskop ecu verlies geleden van 500 lol GOD man. Dit is zeer veel voor een leger, maar ten Idiogslc 200Ü lol 2oüü man sterk. Die nederlaag heeft in Engeland des le meer ont roering vei oorzaakl, daar men er zich ieder oogenblik aan verwacht te de ondel handelingen le zien gelukken, tusscheu liet eugelsch gom ornement en de Boeren aan gek noopt. De nederlaag en hel builen ge- i chl stellen van generaal Colley wijzingen gevoelig den toestand. Generaal Woud bevindt zich nu alleen met aanzienlijk verminderde strijdkrachten voor een leger Boe ten, dat met iedcren dag moet aangroeieii. Daar het onmiddëlijk Ophouden der vijandlijkliëden nu onmogelijk is, mag men zich aan dc lusschenkomsl der Boeren van Oranje-Vrijstaat verwachten. Deze zullen naar alle waarschijn lijkheid wezenlijken wal lord Kim berley voorspeld heefl: zij zullen gehoor geven aan de slem van hel bloed en openlijk de zaak hunner transvaalsclie landgenooleii omhel zen Depechen, door de cngelsche dagbladen aangeliomligd, melden zelfs reeds dal vijl honderd Boeren van Oraiijc-Vrijslaal aan de ge vechten van zaterdag en zondag zouden deel genomen hebben. De cngelsche Lor dskamer heeft in dorde lezing liet wetsontwerp van beteugeling voor Ierland aan genomen. Vervolgens heelt zij de zitting tol vijf uur des namiddags opgeschoisl: het wetsontwerp zal alsdan de koninklijke bekrachtiug bekomen hebben en kracht van wel hebben. De ecisle Kamer der Nederlan den hei Tl bij eenparigheid bet nieuw strafwetboek aangenomen. De tweede Kamer heelt als kandi daten tol het voorzitterschap geko zen de boeren Mirandolle, Cremers en Van^Nespen. Dinsdag heeft prins Willem lc Berlijn bij de ontvangst der afvaar digingen, hebbende zijne jeugdige echlgenoole aan zijne zijde, eene redevoering uitgesproken, waarin hij zijne diepe erkentenis uitdruktc voor dc blijken van belangstelling «n van getrouwheid, die hij onl- DU1NKERKE OHY\ I J.l'H VEURNE GENT BRUSSEL BRUSSEL GENT VEURNE G11YVELDE DU1.NK.ERKE 11-50 2- 59 3- 22 3-02 6-07 8- 59 9- 10 ,6-20 7-44 10-11 10-32 10-58 5-50 7-35 9-51 10-11 10-45 11-00 11- 39 12- 23 3-23 5-35 5- 42 6- 19 9-15 10-42 5-35 8-06 8- 28 9- 02 4- 28 5- 06 7- 32 8- 50 9-00 10-25 12-23 12-45 1-11 7-28 9-25 11-57 2-30 4-42 6-19 7-41 7- 18 9-51 12-15 2-10 4-55 8-34 8- 15 10-21 12-35 3-10 5-22 9-01 NIEUI’ORT Stad) 7-00 9-00 11-32 2-05 4-17 5-54 7-22 DIXMUDE DIXMUDE N1EUPORT h lu g - - 1 t E>o bogrooltug der eoro- dieiiHtcn. ■Vort rekuren vnn don fjzet-cnxvog vnn Lktiinlcoi-ko» Veurne, Gent n:i:ti- Brussel on Dixniude uaar X’ievipoi-t. 5- 51 11-00 3-09 6-15 6- 32 11-39 3-48 5-42 6-46 7- 12 12-23 4-26 6-19 7-22 9-38 3-23 7-10 9-15 9-28 11-05 5-35 9-31 10-42 10-42

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 1