schóone Meubelen BOOMEN, op de landen in gebruik bij Vandoorne, hoefsmid, alsook de wed"" Maes cn Neut. Ichaboe Pluim Guano HUIS, TEN DIENSTE VAN HERBERG, staande to Hoogstaede, TE PACHTEN: BOOMEN OP SIAM, te Hoogstaede gehuchte de Hoogstaede- Linde), op de hofstedclanden loebehoó- rendc aan de Burgerlijke Godshuizen van Hoogstaede. en respectievelijk gebruikt door Eduard AmelootCharles Coene, llenri lleuzele en Charles Didier, welke hoornen bestaan in HUiS EN WAGENMAKERU, staande le Ghyverinchove, aan de Woeg- schcede, wijk B, n.r 405a, groot 2 aren 50 centiaren. TE PACHTEN: MERKWAARDIGE VERKOOPING TE LEYSffiLE, D VANDERSTRAETE-NOLLET, TE PACHTEN TOEWTCTZTZSrO, in eeue zitting", le Kantoor ran den Notaris DeCAE, lloia u ecijscliaalslraal, 10, Veurne. STUDIE VAN DEN Notaris EIubbrecht, te Proven. MAANDAG 8 MAART 1881. 4 uren namiddag, te Coxyde, ter herberg de drij I isschers, bij Phillippus Legein, Openbare Verkooping ten overslaan van bevoegden heer Vrede? rechter van Een WOONHUIS met Stalling en Afkanglijkheden, gestaan le Coxyde, in de Zeepanne, op 1 hectare 16 aren 73 centiaren medegebruikte Zand- akker, der erven M.' Ban wens-Vander Donckl; gebruikt door de .nalatenschap van Charles-Louis Haelewyck. Aanslag met 1 .Mei naast. KANTOOR VAN DEN Notaris DE RAUWERE, te Veurne. T VV E EDE O K O IS KI G VAN ERFGENAMEN. A D VIE S. a<L O O B* 2 b A van TE VEURNE, WOENSDAG 16 .MAAKT 1881, om 2 uren des namiddags, ten huize staande in de Noordstraal, geteekend n.' 36. Door T ambt van den Griffier Cools, te Veurne. DÉS1BÉ HUYGHEBAERT. MAAN DAI. 8 M AAKT 1881, om 1 t/2 ure namiddag, te Coxyde, ten slerfliuize van wijlen Charles Haelewyck- Calcoenbovengenoemd in zijn geheel of bij gedeelten. Een WOONHUIS hebbende Stal met Koetspoort en 11 aren 13 centiaren, vol gens maal, grond van Gebouwen, te Veurne, meeste deel van n.' 280 der wijk A van hel kadaster, uitkomende zuid op de Citcruplaats en noord, palende aan de Zwartenonnenstraal. Gebruikt door jufv. Irena Marketle. Zich te bevragen bij M.“r DE CAE voor- noemd, Botcrweegschaalslraat, 10, te Veurne. Een schoon HUIS te Wulpen, op den dijk. Inlichtingen bij den Notaris Cornille, le Wulveringhem. M ENAGI E_GOEDEREN AKKERGETÜIG, Op gewone voorwaarden en lijd van betaling. MAANDAG 4 APRIL 1881, om 4 ure namiddag, ter herberg hierna beschreven, Opeubnre Verkooping le midden der plaats, wijk A, n.r' 63 a en G8a, groot 1 are 87 centiaren. Bewoond door den verkooper Louis Claeys. Om met 1" Mei aanstaande in gebruik tc treden, de Herberg de Vette Os ter dorpplaals van llouthem. Zich tc bevragen bij TERLIHCK-CORTIER, bierbrouwer le llouthem. DONDERDAG 17 MAAKT 1881, om 2 uren namiddag, te Sint Ricquiers, KOOPDAG De liefhebbers worden verzocht deze hoornen voorafgaandelijk le willen gaan bezichtigen. Op gewonen lijd van betaling. DONDERDAG 51 MAART 1881, om 3 uren namiddag, le Ghyverinchove, ter herberg het Hof van Commerce be woond door Auguste Dewulf, Openbare Verkooping VAN EEN Gebruikt door den verkooper Charles Duhorquel; aanslag met de geldtelling. Drie seboone Woonhuizen, ge legen in de Statiestraat. Zich te bevragen bij d’heer Florimond DEETENS, te Veurne. DINSDAG 22 MAART 1881, om 4 ure namiddag, te Hoogstaede-dorp- plaals, ter herberg den .1 rend, bewoond door sieur Pieter Godderis, openbare ver kooping van Kooi* 1. Een Woonhuis en gerief lijkheden, groot volgens kadaster s. B, n.' 31 1d en doel 309d, 3 aren 62 emit. Koor 2. Een ’WoonSisiis en geri T lijkheden, groot volgens kadaster s. B, n 1 110a en overig deel n.r 309d, 3 aren 53 centiaren. Beide thans bewoond en gebruikt door sieur Fidele liraeckman. DONDERDAG 10 MAART 1881, om een ure namiddag, met tusschcnkomst v?n bevoegden ambtenaar, 165 koopen Iepen, Abeelen, Wilgen cn Esschen Te beginnen op het land van de wed" Neut. WOENSDAG 6 APRIL 1881, 3 ure namiddag, ter heiberg van llenri Baillèul, le Veurne, bij de Nieuporlbi üg, Koor 1. Shoon en gerieflijk RENTEHIERSHUIS, met 1aren 90 centiaren Erf, te Veurne- Bewesterpoort, lest gebruikt door de wed" f>. meersch- Vandenbussche; aanslag met do geldtelling. Koor 2. Schoont* HOFSTEDE met Schuur en Stalling en H. 23-01-50 G. bebouwden Grond, Hof, Boomgaard, Gras-cn Zaailand, gelegen le Adinkerke, wijk C, nummers 60, 61a, 61b, 62 lol en met 74, 125a, 125b, 126c, 127c, 128c, 158b, 159, 160, 173, 176 tot en met 182, 188, 189. 191, 192, 214 en 215; palende: M. Deschietere de Lopliem, Mra“ wed» Calmeyn, de kinderen Desmedt-Bcrnier, P. Vanboullc, de wed» cn kinderen Guil- letmn, <ien disch van Adinkerke, de Duinkerkvaarl, MM. Ernest Despot en lAugusl Bieswal. Verdeeld in 4 loten. Gebruikt te wetenDe gebouwen met H. 22-48-49 C’ Grond cn Land, door de wed» Debeeist-Camlner, lol 30 September 1883, mits 2550 fr. bij jare; de grond van n.r BIn, groot 2 aren 81 centiaren door Mariannes, mits 15 fr., tol 30 April 1881, en nr 173, groot 50 aren, door sieur Alleman, mits 100 fr. zonder pachlrecht. VRIJDAG 25 MAART 1881, om 4 ure namiddag, le Hoogstaede, dorp plaals, nabij de hei berg bewoond door sieur Frederic De Bergh, koopdag van allerhande schoon en goed TIMMERHOUT. Meester Schoen- en Leerzenmaker, wonende in de Zwarte Nonnenstraat, te Veurne, heeft tie eer tiet publiek kenbaar te maken dat hij veranderd vau woonst. Hij vestigt zich &ROOTE MARKT, IN DEH CAFÉ DfS FLA9DRES, alwaar hij zich beveelt aan de gunst van een ieder. Wekelijkschen estaminet den Vrijdag, WOENSDAG 9 MAART 1880, om 4 uren namiddag, ter herberg be woond floor Pieter-Albert Pitellion, i Avecappelle, openbare verkooping van: Een Woonhui» en verdere afliang- lijkhedcn, benevens de hoeveelheid van 2-92-84 mil. Land daarmedegaande, onder bebouwden Grond en Hovenierhof, ge staan en gelegen te Avecappelle. Bewoond door sieur David De Blieck, tol 1“ Mei naast. Kantoor van .U.'"r Arthur VANDEN BERGHE, Notaris te Pervyse. Burgerstand der stad Veurne. Geboorten. Bij vermis der rechtbank van eersten aanleg le Veurne, in date 5 Maart 1881, is Napoleon-Louis Schollier, koopman le Veurne, in staal van faling verklaard op belijdenis. Dit vonnis benaamt deu beer rechter E. Van Goetsem, als rechter commissaris, en Meester Hilaire JOYE, Advokaal te Veurne, als bezorger der faling; stelt provisoirelijk vast op 5 maart 1881 het tijdstip der opschoising zijner betalingen; beveelt aan de schuld- eisebers de verklaring hunner schuld vorderingen binnen de twintig dagen te doen ter grefïie der rechtbank; stelt dag op 7 april aanslaande, om 11 uren \s morgeus, ter raadkamer, voor hel sluiten van hel proces verbaal van waar- making der scliuldvorderiiigen, en op 16 april navolgende, ter zitting der recht bank, voor hel bepleiten der geschillen welke uil deze waarinaking zouden kun nen ontstaan. Voor gelijkvormig extrakt, H. JOYE. B W Q 'M/ le met „vermindering van prijs TE BULSCAMP. WOENSDAG 9 MAART 188J, 3 ure namiddag, tc Coxyde, in hel Gemeentehuis, bij Ferdinand Lehouck- Maes, Openl>nre Verkooping MET TOESLAG, VAN Een woo.viiuis met alliaiiglijk- heden cn 9 aren 10 centiaren Erf, ge staan en gelegen te Coxyde, langs den Buigwegslrant, bekend bij kadaster s. B, n.287a, 287b en 286. Aanslag met t" Mei 1881. Verdere inlichtingen bij dito Notaris CORNILLE. J.eona r<5 - Phi 1 i ppe VLA* MINCK, jongman, is overleden te Veurne den 11 Januari 1877. Hij was zoon van Philippe-Axtoox VLAMINCK, geboren le Veurne den 17 Januari 1780, en van Maria-Jacoba GRY- MONPRÉ. Deze Philippe-Antoon Vlaminck was zoon van Petrus-Jacobus VLAMINCK, ge boren te Alveringhem, in huwelijk met Maria-Jacoba Cailliau. En deze leste Petrus-Jacobus Vla minck was zoon van Petrus-Jacobus VLAMINCK, geboren te Steenkerke, ge trouwd te Alveringhem den 8 Augusti 1740 met Anne-Marie David. Degene die kunnen vinden erfgenamen le zijn wnn <Ie vaderlijke zijde van bovengenoemden Leonard-Philippe VLAMINCK, worden aauzochl zich aan te bieden met wettige en in regel zijnde bewijsstukken, ter studie van den Notaris REKRA’AERTte Alve ringhem, uiterlijk vóór den 9 Maart 1881. DINSDAG 5 APRIL 1881, om 3 uren namiddag, in hel Gemeentehuis te Pervyse, Opcnl>are Verroopinj; VAN Kooi* 1. Et ne HOFSTP,n~P. groot onder Hofplaats, Hovenierhof, Boomgaard en Zaailanden H. 5-79-33 C" cn volgens kadaster maar H. 5-70 10 C", gelegen te Pollincbovc, verre noord van tie kerk. Verdeeld in drij koopen. Kooi* 4. Parlie XaallniKl, grool bij titel H. 1-62-83 C" en volgens kadaster sectie C ii.r* 328 338, van II 1-57-40 C. Dc bovenstaande 4 koopen zijn be woond en gebruikt door de cchlgeiiooien Eduard Gheloot en Eugenie Buteiii, lol 1" Oktober 1882, mits fr. 762 ’s jaars, boven de lasten. Koot* o. Parlie Znnilniul, groot bij titel 11. 4-92-34 C" en bij kadaster sectie A maar II. 4-84-20 C". Verdeeld in zes loten. Koop 5 is gebruikt door Maria-Theresia Becu, wed' Fianciseus Feys, landb/'"1' te Si. Ricquicrs, tol 1" October 1887, ad fr. 550 ’s jaars, boven de lasten. 0m aanstonds in gebruik te treden Een Herborg de Valk, met schoonen Hovenierhof dienstig voor Herberg.en Winkel, enz; gestaan en gelegen le Alveringhem-dorpplaats. Voor alle voorwaarden zich te bevragen bij F. P. Houtman-Vandenberghe Bierbrouwer te Alveringhem-dorpplaats. Kantoor van den Notaris Camille 8>i«: Cab<, te Ghyverinchove. Rechtstreeksche invoer van de Ichaboe's Eilanden. ISIDORE PAUWELS, ANTWERPEN. Woensdag 23’*'" Maart 18813 ure namiddag, in het llótel de France, Stalie- plaals le Veurne, van Gemeente Zoutenaei. Koop». Vetwcklo wijk A, n.1’ 92 cn 93, grool 11 3,09,10 C"; palende zuid oost koop 2. Koop 2. Votwekle wijk A n.r’ 91, 95 en 96, groot II 3,75,50 C"; palende noordwest koop 1. Met vrijen uitweg tol de Oude-Zeedijk- straat. Gebruikt door de gebroeders Bruno cn Polydoor Feys, tot 11 November 1881. Eigendomsbewijzen en verkoopvoor waarden hij tien Notaris OE BRAUWERE, le Veurne; ook inlichtingen bij den Notaiis BUTAYE, te Meessen antoor ran .V.*" Coit.vm.i.s-:. ,\ot n is te II'tilucriiujlieni. 1tE li K XI Bl »V a*. IX <i E .W - Verandering van woonst. .tW-VT.MW <X1 ver- id. id. id, id. id. id. SO cent. id. 1 fr. id. Uiocn dienaar', Uit <lci* linn<! le koopen Korrokt'.onnele Rechtbank van Veurne. ZITTING VAN 3 MAAKT. Joseph Weit.eon Vyn’.k en Jacobus Vynck, elk 8 dagen gevang, over bedelarij, al werk lieden te NinUport. ITancis Kiuöo, slachter te Avecappelle, 30 fr. boete, over slagen. Uit er hand le koopen: VAN ALLE DE Visschersgereedschappen, Voeder, jong bekachtelden Ezel en meor andere voorwerpen. VAN EEN ONLANGS NIEUWGEBOUWD V A N’ Hollanders, Klemmers, Olinen. Abeelcn, Populieren, Eiken en Wilgen. Gemeente Hoogstaede. Wcüiiy noord ran de herh en oost bij den steenweg van Veurne on IJper. VAN I.leit ut in -Vcrkoopiuk VAN Voor wat zijnen stiel betreft, verhoopt hij door goede zorg, spoedige cn keurige uitvoering, meer en meer het vertrouwen zijner talrijke kalanten te zullen verdienen. den 21. Heliodoor Cappoen, zoou van Pieter en van Marie Plancke, Spaauschkwartief. don 26. Kamiel Vandamme, zoon van August en van Lconie Vanderghote, Beweeterpoort. den 26. Gabriella Viaene, dochter van Karei en van Sophia Duforét. Oratoriestraat. den 1 maart. Gabriella Dehurchgraeve, docht, van Elorimond en van Romania Kosteloot, Oratoriestraat. deu 1. Eugenie Bolle, dochter van Desiró en van Loonie X aubillemout Uewestcrpoort. Huwelijken. den 26. Alexius Evarist Parot, schoenmaker, geboren te Veurne, den l'J October 18 .0, met Narcisse-Louise Tack, bijzondere, geboren te Nieucappelle den 17 September 1831'. Sterfgevallen. den 26. Marie-Louise Cousin, bijzondere, SO jaren en 6 maanden, geboren en wonende te Veurne, vrouw vau Albert Devoghel. dun 26. Rosalie Rommelaore, werkster, 62 jaren en 1 maanden, geboren te Boerst en wo nende te Veurne, vrouw van Philip Salembier. den 27. Urbanie Denormt, Ij. en 9 in. Voor het maken on breken van alle soorten van granen met concasseuromdat eenieder zou overtuigd zijn, van myne getrouwighoid en spoedige bediening, worden alle goederen in tegenwoordigheid der eigenaren bewerkt don WOENSDAG en DONDERDAG, alsook alle andere dagen der week, naar beliefte; dit is hetgeue waarop ik mi.j steun om meer en meer de gunst van het gei onl publiek te genieten. Tarwe per 100 kilos 1 Cr. 75 Rogge Boonen Erwten Haver Sucri oen tot krachtdadige afschoidttig aansporen cn een vroolijk humeur herstellen. Als 1’11 na het eten, is Holloway's artsenij zonder wederga. Zij ver drijft <l.idi lijk al do lastige opgeblazenheid, vol- heid n onpleiziei ighoid na het eten, welke de meest vervelende teekeuen eener slechte spijs vertering zijn. Gemeente Alveringhem. Gemeente Gyverinchove. Gewaarborgd zuiver en zonder valsching. Voor prijzen en conditiën van betaling zich te bevragen bij den agent Bkreelen 86, Van Straelensthaat,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 3