s 9 Mi MH 6 HMïHlJN VAN LAKENS EN NIEUWIGHEDEN. Sluis §4arel SPILLS A g. 1 19 HOÓDE STEii LINIE el C" het aanstaande Vt'INTERSAIZOEN Algemeen Agentschap mui dc Maalscluippij voor verzekering tegen brand, 4^ SALPETEKZUUIIZOUT OSILKiWORFF I I i! Ik 3 e fp G r»b* «fl NATIONALE MILITIE 8WI', !«t 4 IQ SWï H Voöi' *1 l i sa Jl si is v ''K? TÊTESCIIAUVES.' EAL' MALLERON, seul iuvcntr Prop™ des brevet» E. perf. des apparcils de fab0" Ilaules rócompenses, 44 médailles (20 on ork Traitcrn. spóc. dn cuir chovolu. Arröt immédiat do la chute des rheveux et repousse certaine A tout Age (A forfait). AVIS Al'X DAMES, conserva tion et croissance de leur chevolure, memo A la suite do couches. On envoic gratis ronseigne- tnents et preuves. On jugeraF. Malleron, ainó, 85, rue Rivoli, Paris. Pas de surcursales A Paris. I 8 «sjSs I B K B C SS T. sïs 5 I i 15- f levering Kleermakersgasten mogen zich ten allen tijde aanbieden voor werk bij 'l stuk. LICHTING 1881. Bi K at fi c ES 'B'. 'I r» K Ie bekomen bij G. Dl’CLOS, Drotjisl te Veurne. C-3 r-J cc LU LU CO QQ «X onder tusschcn Antwerpen, S-g Eloopinmi-Kleerm:tker, te Veurne, GI100TE OOST S’! P*AA l', 41. a I 1 8 i i. SSjtJ-ï C z c -n 33 Z O 5 ct a *3 I 2 2. o r S g o 3 o E ET Huis van vertrouwen en v»n goedkoop E, Goststraat, 1, te Veurne. a m<g« “h ■*X BZ"<D ftfi hi h? «gg gt; sif Klct'i’inaking op maat met bepaalden prijs op voorhand en in 24 men. en Motlestollci) rechtstreeks en groolen magazijnen van r. tz 5 £2 g« üu t». O Q >■0 SS ■fs rt fcXJ - s! Regelmatige post stoomvaart, Belgische vlag, l,2...:'. New-York en Philadelphia; eenige rechls streeksche lijn van Antwerpen lol de Ver- eenigde-Slalen. Direkte billelten lol alle sleden der Vereenigde Staten. Billelten gaans- keeren aan verminderde prijzen. Agenten B. von der Becke, Antwerpen. G. Van Raflelghem, Brussel. E. Slragicr, Plattcelstraat, te Ypcr. A. Van Acker, Dixmude, klei nen Dijk. 36 E SS n ([2 E3 rB'. <!<-!»:»van allcih'i Laken komende nil de bijzonderste fabrieken T land en van den vreemde. Kaki i. SI'ILLIAEIIT heeft th* eer aan zijne talrijke kalanten le laten weten dat, door de bijzondere keus die hij komt le doen onder de nieuwiohedwn voor hel aanslaande winlersaizoen, alsook door zijn keurig wet k en nel fatsoen, spoedige bedieningen genadigheid der prijzen, hij hun vertrouwen meeren meer zal trachten le verwerven. Holloway's Pillen zyn het beste middel in de wereld bekend voor de volgende kwalen. Koortsen, Aamborstigheid, [Vrouwelijke onre- Galziekten, Puistjes op de huid .licht, Hoofdijijn, wanden. TIE IIELGISCIIE VEHEEi\IGL\G, bij Wybo-Mloiité, Gaaipleiii, 107, te Veurne. ■lenri Ceulennere-IIuyglie, herbergier in de Knoox te Vincbcni, laat het publiek welen, dal er van heden af bij hem zal te bekomen zijn eerste klasse van GUANO van ItUM’AXÜEN ABEELE, alsook Lijnzaadkoeken. Lijnzaadmcel. Koolzaadkoeken, Raapkoeken. Lijnzaad- tonnen, enz., aan de genadigslc prijzen mogelijk. Door de kwaliteit zijner waren, on de goedkoope prijzen, verhoopt hij de gunst van een ieder le winnen. 'VAN-lj.-fgK i ■as S 1 5 R 5 2 J Hij de wed- DEffiEULEHAERE-VAK DTCKE, er bij voortduring te bekomen F'T,'<ïf;’■"n mui de landtiouwers en i';7.1 kil dkl 1 Guano verbruikers. B*. S»« <Uoinm<'-I>o.jne$£lier, TE ALVERINGHEM, V is A.H bij Verbeque-Lust, Boekbinder, Appel- merkt, le Veurne, Bougies in alle kolen ren en van alle groote, dienstig tol verlichting van eetzalen, salons, pianos en voitureii. Te bekomen l'1" klas SLNhERLANB- SCIIE KOLEN, de beste soort die in de streek ingevoerd wordt, aan den prijs van fr. 21-50 per duist kilo, aan <lc magazijnen gelegen aan d'IJpei brug. Voor alle verdere inlichtingen gelieve men zich te vervoegen bij sieur Eumo.ku DAVID, Café I'Esperance, Veurne. A. 11. be Kolen worden gewogen en 't huis geleverd door de Sladsarbeidcrs. A.aiibolnngen<l bericht. De personen die de storting van 200 fr. voorgesclirc.ven door de wel gedaan heb ben, ten einde remplaeanten lol den mili tairen dienst te bekomen en die zich later in hel geval zullen bevinden er geen le verkrijgen, mógen zich bevoegen bij E. STRAGIER, I’laUecIstraat, 8, te Uper, die zich belast onmiddcllijk en op gena dige voorwaarden er te verschaffen. Militaire plaatsvervangers worden ge vraagd. (Nihate de Soudo) MC BIT 15 <215 A. IV O, der Eilanden Ic|iaboc (Afrika) zich te bevragen bij Ei>. PAUWELS-RAYEZ, 24, Kievilslraal, Antwerpen of bij zijne ver tegenwoordigers s e- O s Antwerpen, Hamburg, Londen, Rotterdam, Emmerik a/d Rhijn. OPGKLOSTEN PEKU-GUANO, GEMALEN PEPd -GEANO, Gl ANO-SI’PERPIIOSPIIAAT. •s Sisi 2" sh j±o? if “is -Sis S J? '2. J s :':“ooocoï'§> ts - J 3 5^ sS g na - al- 12."» 5*“ a s H- g-b 7 11 7 i <8 1 3 U i! g h g g t 3 a f 7 s:-S 5 a r 33 katoeu: o Watcrxucht, Q Veurno drukk. P. RYCKEBOER, opv. L. VANDEN KERCKHOVE. Wormen van aller lei soort, Zwakheden uit welke oorzaak ook voort gesproten, em., enz. •1 0 "3 Bi O O '5 ri M O Q- S o U .o cc N ■8 a 8 •s g •c G G “a.Ett-8 Lendenpijn, Aanheijen, Rhumatiek, Moegelijke water- lozing, Klierziekten of 1 Koningszeer, Keelpijn, Steen en Graveel, Secundaire ver schijnselen, Aangezizhtspyn, Veuiersche ziek ten, S cZ -C SE est eii o o L <Z>=5 ijlj 5u "G ©X5 G aug N ■s" Mat c •3 ,-.S-5 "OS o» c U)p- 3 LU 5 S S S s s e ar lm LU CC SE JÜ 0 4jJ s s is LU l 5 •c COf LM tX«* »WJt »-•« a»MMK«VWW JT4T-tilfTjCUKC&ftI0/UOUS<»»m» _CD tD r- 5 5 Ongesteldheid van de nieren. Laat nieinnnd lan ger onder don indruk zijn, dat zijne onge steldheid ohgenees- lijk is, tot dat hij deze zuiverende Pil len onpartijdig be proefd heeft. Eenige weinige dosis zullen de ergste keuteckc- uen vei drijven, en opwekken, de ver stopte nieren verlig- ten. onzuiver bloed «x reinigen en aan ieder orgaan een gezonde B veerkracht geven. B Fkanciscus HENDERYCK, Oratoriestraat n.’ 7 to Veurne, heelt de eer het publiek bekend te maken dat hij zich wederom te Veurno is komen vestigen alwaar hij, na langen tijd te Brugge en omstreken gewoond hebbende, hij zijnen stiel zal uitoefenen, als Hovenier, Boomen- snijder, en het kuischeu en beplanten van Bloemovon eu Seeren, zoo wol buiten als binnen de stad. Door zyn goed werk en zijne spoedige bediening hoopt hij <le gunst van het geëerd publiek te verdienen. Onzuiverheid van het bloed. Dozo wondcrvollo Pillen worden e- waa rd sc rd,zoowel i n d« nederigste huis gezinnen als in d*s huizen van gemak en weelde. Zij be werk u enne gchceln zuivering van 't gan ache gestel, zonder de natuurlijke wer king van ecu enkel orgaan te boschaden en roeijen de zaden van kwalen, die tien duizenden tot eenen vroegen dood bren gen g' heel en gansch uit. Slechte SpijsvcrtccriiiK. Galziekte en zlekclijke Hoofdpijn. Geen orgaan in het menschelijk lichaam is zoo vatbaar voor ongeregelde werking als de lever, en geen meer geschikt indieu vcrnalatigd, om tot eeue êriiOige kwaal t<; leiden. Gedenk dat wauncer misselijkheid, windcriglr id, of zuur in do maag ons waarschuwen dat do spijsver tering slecht Is. dat Holloway's- Pillen ieder orgaan regelen, ieder orgaan versterken, alle oorzaken van alechto «pijavortorhig, on zal ziekulijke hoofdpijn sp< edig verdrijven en tone ge hcele genezing bewerken. Het keerpunt des levens en waterzuchtige zwellingen. Het keerpunt des levens is het govaarlijkste tijdstip in het leven der vrouw, hot kost duizenden het leven. Alle de vochten trekken te zameh en roeren als een getij de gezondheid on het leren zelf weg, indien niet intijds er wordt tegengegaan. Hel zekerste middel tegen allo deze gevaren is Holloway's Pillen. Met dezen gewapend staat men den vuurproef door, en komt de lijder weder in bet bezit i ener ongekrente gezondheid. Het is slechts w< inig bekend dat bij het zoogenaamde keerpunt des levens - ook do man, wanneer hij tusschcu do 40 en i"> jaren oud is, ontdekt dat zijn gezondheid enne belangtijke verandering ondergaat, zonder dat hij er de oorzaak van weet een kritiek tijdstip in zijn leven. Alle deze gevaren voor beide sekten verdwijnen spoedig door toevlucht te nemen tot deze Pillen. Verzwakking. Ingevallen van verzwakking, loomheid en zeauwnchtlgheid. veroorzaakt door buitensporig heden van welken aard ook, hetzij geestelijk, hetzij li< liaamllik. is de uitwerking dezer Pillen* in de h ogste mate opwekkend, vernieuwend en liersttlb nd. Zij drijven de ziekt lijke oorzaken uit het gestel, herstellende spijsvorteering, regelen alle afscheiding, versterken het zenuw gestel, wekken do gemoedstemming op en geven het lichaam deszclfs oorspronkelijke ge zondheid en kracht weder De Nieren. de>rzelver ongeregelde werkingen genezen. Indien deze Pillen volgens do gedrukte voorschriften gebruikt worden, en de Zalf als men naar b d gaat, ten minste gedurende een half uur op de nierstreek wordt ingewreven, zoo als zout in het vleesch zal dczelvp tot in de nieren doordringen en alle ongeregelde werking her stellen. Indien men aan de steen of het graveel lijdt, wordt het bijzonder aanbevolen, dat do zalf iu zulke gevallen des avonds en des morgeus wordt aangewend, daar Indian zulks met overleg wordt gedaan de woudervolste genezing zal plaats vinden. Verzwakking, '•'’vei' M.*3'7O«a,»X*.V-IMS zsMtrVciT' 'Z*- -Ti Wf GO S LM I- ë&i O 5n I g a’ Eerste soort van fransche Lakens, duitsdic, engelsche en inhindscho Elastieken, Modesloffen voor volledige kostuimi il, Jacquetten, Palttots on Broeken, Gilets in zijde-panc, ('achernire en Satijn: Orlóans, Alpaga, Volours-hiine, Moskowa, roede en blauwe Baaistoneu en Flanclle. Verders een groot assortiment Min Man hoeden in zijde, castor en in feutre te beginnen van 5 fr.; Strooienboedeu in panama, paille d ltalie, enz. Klakken voor mans en kinderen, iu zijde en in elastiek. Buitengewone scho'ono keus van Parapluies en Parasols iu zijde, alpaga eu Wandelstokken, enz. enz. Alle deze goederen zijn gewaarborgd van allereerste kwaliteit en afgegÈVen aan prijzen die do concurrentie ónmogelijk maken. VKIUlOOI» I.V’ ’t CillOOT I*:x IN ’I Kl.ICIN. Koopman en depothouder van echte Poru- Guanos, voortkomende van de heeren Rnu-Van den Abeele ml'»' te Antwerpen, heeft de eer het publiek kenbaar te maken dat zijn maga zijn voorzien is van echte Peru-Ouano, gewaar- b< rgd zuiver eu onvervalselit. zaa als zij iu Bel gië is ingevoerd en dewelke hij zal afleveren aan <1q voordeeligste prijzen. Door de goede hoedanigheid der Guano en den geringën prijs, verhoopt hij de gunst van het publiek te zullen genieten. Bij hem is er ook te bekomen allereerste kwaliteit van Koolzaad-Lijnzaadkoeken, Lijn zaad meelBoonen, Haver, Erwten, Zaaihaver, Monsche Kolen, Brabantsche Goederen, geheel bak Steen, inlandsch Klaverzaad, enz. alles aan zeer voldoende prijzen. L.m'i «^ïVXmni i wie! i i M.r VAN NEST*'., Frèro A Sieur, te Uper. M.r Lötns HERREBOI DT, Langerei, 28, to Brugge. Leveren onder waarborg van het gehalte en tegen verminderde prijzen onder de controle der Landbouwstaticn van Gembloers en Gent, en der Landbouw- Laboratoriums van Luik en Hasselt. Elk kooper van ten minste 500 kilos heeft hot recht daarvan gratis eeno analyso to laten maken bij dc naastbijzi,jiido landhonwstatic. Omtrent do prijzen on overige verkoop c onditiën geven de circulaire», brochuren on andere drukwerken nadere bijzonderheden tc kennen, en zijn duze franco en gratis voor elk to ver krijgen dio or naar vragen zal. Zich te adresseeren te ANTWERPEN S. Prainenstraat; of aan do depots te: KORTRIJK, bij M. Hn.AtRF.OVYN. URUGGE, bij M. F.n. SAT.NAT. 5 a ■2? S JSIHI Otiffilil UI u C=* 2 ■C G S *-w ca 8 tb M L. o «o *5 7 CC c l« S F? Yb? Mil 9 d li B P- 2- a O 2. 5 B C c Y •S CX o, s» 8 •d •—5 3 j 2 2 F tf Ku. regelmatigheid. Pijn 'in de ingo- 'Slechte «pijsver- I verteering, 1 Leverziekten; fi. 0 o M 2

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 4