VAN VEURNE I NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT 1 u A'.' a 272 i SS I 12 MAAKT ZATEIIDAG A i;( klaiuen 50 centiemen den regel. Is Vvurhé, 152 REaiirt. over JAAIl. (ft (I.. scli get la;. ‘t. - De Kamer heeft dinsdag hare werk- •A aan hen, dit; tweedracht zij zouden wel kunnen storm oogsten. z.aamhcden hernomen. Zoo men weet, was er overeengekomen dat de bespreking van het budjet van just icie zou gesloten zijn na de redevoe ring van M. Nothomb. Men dacht dal dit lid zich zou vergenoegd hebben met eenige opmerkingen te maken: integen deel heeft hij eene zeer lange rede- Men schrijft in bij den drukker-uitgever, Ooststraat, 6, le Veurne, en op alle postkantoren des rijks. Brieven en geld vrachtvrij. Alle mcdedeelingen, artikels of brieven, behoorlijk onderleekend, als ook bekendmakingen uiierlijk legen Vrijdag middag toe le zenden. hebben onze goede zielenherders nog het recht in de gemeente scho len le gaan, maar niet meer als meester. .Nog altijd mogen zij hun ne leering voorlzcllen, en indien zij het niet doen, nog eens zijn zij door de onderwijzers vervangen. Deze onderwijzers zijn de zelfde dan voor de wet, de leering is niet veranderd, dezelfde boeken worden gebruikt, <le zeilde Catechismus is in do handen tier kinderen, maar pastoor en onderpastoor zijn in tie [School de meesters niet meer. Is dit niet eene ongeloofelijke onder drukking. Dat is de gewoone verloochening der geestelijken, waar zij het mees terschap niet hebben, worth door hen de tegenstand aan de wetten ingericht. Wal geeft voering gelezen, zelfs bekende dal hij niet nieuws aanhaalde. Doch op de bemerking van den heer voorzitter, heeft M. Nothomb zijne jam merklachten geëindigd. Na eenige korte opmerkingen van M. Bara, is men lol de stemmingen over gegaan. Het amendement van M. Goblet, de ver mindering der jaarwedde der bisschoppen en der kannunikken voorstellende, is ver worpen met 94 stemmen tegen 26. Hel amendement van don minister van justitie de jaarwedden der professors uil de seminarion afschaftendc, is aangeno men met 68 stemmen tegen 53, linker zijde tegen rechterzijde. De andere amendementen van den minister van justitie, de studie beurzen voor de seminaristen afschaffende, den toestand der krijgsaalmoezeniers wijzi gende, de coadjutors afschaftendc, als ook zekere toelagen voor de gebouwen der eerediensten, zijn aangenomen mei blijven zitten en opstaan. liet amendement van M. .lottram], voor doel hebbende het getal onderpastoors te verminderen, is op dezelve wijze ver worpen. Het budjet is daarna in zijn geheel aan genomen, aan de cijfer van fr. 15,330,808 mei 68 stemmen legen 50. Sinds langs was de klerikale partij weer bezig hel militarism te exploilee- ren, hopende dat haar dal nog eens zou lukken, om terug aan T bewind te kómen. Woensdag heeft M. Tlionisson, bij ge legenheid der discussie over de oorlogp- begrooting, willen welen wat bel Gou vernement voornemens is le doen in zake der nationale verdediging. Klaarblijkelijk was dat een gemaakt spel: de rechterzijde hoopte bel Minis terie in verlegenheid te brengen.. Maar ja M. Frère heeft terstond dat spel in duigen geworpen en onbeschroomd de Inzichten des Gouvcrnemenls bekend gemaakt. Hij maakte bekend dal het Gouverne ment zich geheel en al hield aan het stelsel, in 1859 aangenomen, mol cpne tweede verdedigingslijn om Antwerpen tegen een bombardement te beveiligen. De uitgaven zullen gedekt worden met de gelden voortkomende van den ver koop der andere krijgsgronden. Wal de Maas betreft, er zullen gcene nieuwe verslerkingswerkcn gebouwd worden. En daar ligt nu heel hel kiesoorlogs- plan der klerikale partij in duigen. De rechterzijde had blijkbaar groot spijt die verklaring te hebben uitgelokt. Ze zat gevangen in den strik, dien zij zelf ge spannen had. Ja, wie een pul delft voor een ander valt er gewoonlijk zelf in. Verscheidene redenaars hebben verschillende punten gesproken. De discussie werd een oogenblik on derbroken door een voorstel van M. Frère, strekkende om de discussie over hel wetsontwerp betreffende het middel baar onderwijs samen le laten gaan met degene van hel budjet van openbaar onderwijs. Dit voorstol viel onverwacht als een emmer ijskoud water over de rechter zijde, die alle discussies moedwillig van lengte trekt, om te beletten dal hel wets ontwerp op hel Middelbaar onderwijs in dezen zittijd besproken worde. Niettegenstaande de oppositie van de hoeren Coomans en Cornesse, die den voorrang vroegen voor het ontwerp op de drukpers, welk zij. onder hel kleri kaal ministerie, acht jaren lang in do kartons hebben laten stikken, werd liet Politiek Overzicht. Hel bezoek, dezer dagen door den voorzitter der fransche Kamer afgelegd Dij den president der „hc republiek, had vooral ten om eene vermijden, Hel uur is gekomen, zeggen de zwartjes, om ten strijde te gaan. Dal alle kalholijke en goede bur gers hunne pogingen Ie /.amen leg gen en slechts op God en op hunne eigene krachten rekenen om aan de onderdrukking le wederslaan. Op God rekenen, dit is misschien een weinig le verre gezocht. Maar wal de katholieke en goede burgers betreft, op hun mag men zich betrouwen. Nochtans, zoude men willen welen aan welke onderdrukking de zwartjes wederstand moeten bieden. De onderdrukking is deze Voor den I Julij 1879, hadden de priesters het recht als meester in de scholen te gftan. Van dil recht werd weinig gebruik gemaakt, wel is waar, maar het was hunne, en dit was genoeg. Aan de kinderen moesten zij God cn Godsdienst leeren kennen, maar bijna overal werd deze taak door de onderwijzers vervuld. Sedert de wet van I Julij 1880, Het Blad verschijnt allen Zaterdag; en allen Woensdag in Supplement. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: Foor Stad: 6 maanden, fr. 3-25 Een jaar, fr. 6-00. t’oor qanxch Itclf/it’: 6 maanden, fr. 3-75 Een jaar, Ir. 7-00. Een afzonderlijk n miner 10 c." Bekendmakingen 20 centiemen den drukregel. B< klamen 30 cetiliemcil den regel. stuk der grenzen en de bevrediging van Kurdistan op te lossen. Die commissie, welke reeds zou be noemd zijn, zon bestaan uit drie lurksche afgevaardigden. Ilaider- effeildi. Abdel Kader, Kemali-elfcn- di en llaider-Derwisch-ell’endie en uil twee perzische commissarissen. Mirza Hussein-Khan en Nedschif- Kuli Khtn. Eene bijzondere depêche van den heer Brand, president van Oranje Vrijstaat, meldt dat hij den 7 maart uil Bloemfontein naar de grens van de Transvaal vert okken is, om le kunnen medewerken tol hel sluiten van den vréde, Hij zou den 13 maart de grens bereiken. Hij voegt er bij dal generaal Jou bert verhoopt, dal men voor In t vet val van den wapenstilstand tot eene vredelievende oplossing zal gekomen zijn. Tijdingen uit Elmiua luiden, dal de koning dor Achantis <)e bedrei ging zijner gezanten heeft afge keurd, verklaard heelt vriend der Engelschen te zijn cm niet voorne mens is den oorlog le verklaren. |>e laatste tijdingen uil Mexiko, New-York ontvangen, melden hel comiti’it der nationale I van Mexiko de aanbeveling heeft, dal de 115 millioen doll.irs schuld door hel mexi- kaans’cn giuvèriieiiienl zouden er kend worden cu men ei obligation dril* ten honderd zou voor maken, (lie men legen de oude obligation zou kunnen uitwisselen en die in betaling zouden aanvaar worden voor den aankoop van openbaren grond. franse! doel om eene minislerieele crisis te vermijden, daar zulke crisis cenen slechten invloed zou nilgc- oëfend hebben, op hel oogenblik dat liet land ee.ie aanzienlijke b’eiiing gaat sluiten. Het voorge stel, c doel is bereikt. Hel fransch gouvernement zal niet lusschen- konien in dc beraadslaging van liet voorstel Bardoux, rakende de wijze van stemming bij de kiezingen en de Kamer zal zich buiten allen invloed kunnen verklaren, hetzij voor de stemming bij lijst, hetzij 'Oor die Lij arrondissement. De fransche Senaat heeft hel echt van zes f.ank op den wijn aangenomen en een recht op den alcool van dertig frank. Die cijfers "orden door het gouvernement aanvaard. be beteugel ings wet wordt re in lei land loegepasl. Een twiuligt. personen, aangehouden in de graal* schappen Kerry, Cork en Glare, zijn naar de gevangenissen van biildyn gestuurd. De eerst aange houdene is een ijverig lid van den ï.iinlelijken Bond, met name Walsh, van Castlebar. De engelschc Gi mcenlenkamer is nog steeds aan hel beraadslagen der artikelen van bel wetso Hwcrp, "aarbij hel dragen en verkoopen 'ai, wapens in Ierland verboden "ordt. Daar er moer dan zestig "ijzigingeii io gesteld zijn, zal <li<* beraadslaging nog zoo spoedig niet afloopen. liet dtiilsch Parlement heeft do beraadslaging aangevangen van hel welsotilwei p, waarbij liet bntljel van bel keizerrijk voorlaan wordt vastgesteld voor een tijdvak van twee jaren en het wetgevend tijd vak op vier jaren wordt gebracht. De minister Boellicher heelt in na.im van den kanselier, die licht onpasselijk was, verklaard dat hel Wetsontwerp in de gedachte van hel gouvernement geene politieke strekking had. De verbondene dnitsclie gouvernementen zijn geenszins voornemens de rechten van hel Parlement le beperken. Hel ontwei p heelt voor eenig doel de gelijktijdige vereeniging te ver blijden van hel Parlement van hel keizerrijk en der verschillende hinddagen van de bijzondere stalen. Er werden onlangs in vreemde ‘dagbladen onrustbarende geruch- •cn opgenomen, rakende de betrek kingen tussclicn Turkije en Pcrzie. Het schijnt heden dal die zaak op "eg van vereffening is. Volgens i’ct H iencr Fremdenblall, zouden de ’"ee mogendheden eene mixte Commissie gelast hebben hel vraag- Wat geeft aan de geestelijken de wellen des lands Zij hebben slechts ééne wet, de wet der kerk; een belang, het be lang der kerk! een recht, het recht der kerk. En wie ze niet erkent, wordt gebanvloekt, desakramenlen wordun hem geweigerd en als een hónd, wordt hij in de ongewijde aarde begraven. De grondwet? Voordo geestelij ken alleen is zij gemaakt. De viijheid van Godsdienst? Voor de zwartjes alleen mag zij bestaan: De vrijheid van leei ing Nog eens beslaat zij alleenlijk ten prolijte der zwartjes. De vrijheid van bijeenkomst? Alleen bestaal deze in onze Grondwet voor de kloosters en kloostei li ken. In een woord, de zwartjes heb- b n het recht zich legen wetten en publieke macht le stellen, de onge hoorzaamlieid tegen het staatsbe stuur te prediken, Koning, Kamers, ministers, rechters, gendarmen, onderwijzers te bevechten en le beleedigen. Maar legen hen kan men niets. In.lien zij oproer en tegenstand maken moet men het hoofd huk ken, en ze blijven i ijkelijk betalen, om hunnen tegenstand le vergroo- ten. Eu zoo zullen zij trachten te handelen zoo lang zij kunnen Ma ir dal zij eens wel denken lol waar zij gaan. Het geduld des volks zal eens een einde hebben, en wee dan zaaien, in- BRUSSEL GENT VEURNE GI1YVE1.DE DI.1NKEKKE 3-02 6-07 8- 59 9- 10 DUINKERKE OHYVEI.DE VEURNE GENT BRUSSEL 11-50 2- 59 3- 22 11-00 11- 39 12- 23 3-23 5-35 4- 28 5- 0(1 7- 32 8- 70 5-42 (1-19 9-15 10-12 6-15 6- 46 7- 22 9-28 10-42 9-00 10-25 12-23 12-45 1-11 5-50 7-35 9-51 10-11 10-45 0-20 7-41 10-11 10-32 7-28 9-25 11-57 2-30 4-42 ö-I9 7-41 7- 48 9-51 1'2-15 2-40 4-55 8-34 8- 15 10-21 12-35 3-10 5-22 9-04 Re Kamer. 5-35 8-06 8-28 9412. (10-.78 NIEUPORT (Stad) 7-00 9-00 11-32 2-05 4-17 5-54 7-22 D1XMUDE - - DIXMUDE NTEUPORT I>e vervolgde. Vertrekuren van den ijzerenweg vnn Dninkerkc, Veurne, Gent nnnr Brunsel en Dixniude naar IVieuport. 5- 54 11-00 3-09 6- 32 11-39 3-4S 7- 12 12-23 4-26 9-38 3-23 7-10 11-05 5-35 9-31 1e* jM.ili ij

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 1