fr. 13,869,659-63 I L I fr. 113,257,521-04 99,387,801-41 Eon brocderk.ru der christelijke leering, te Parijs, is dezer dagen aangehouden, om bij een zijner leerlingen, den jongen Leturc, eene ziekte le hebben doen ont slaan die de dood let) gevolge kon hebben. Wij vernemen lieden dal de jongen Leturc. hel ongelukkig slachtoffer van dat broederken, bezweken is. Volgens hel verslag der geneesheeren zou de ziekte van hel kind ontslaan zijn, ten gevolge van de brutale straffen door hel broeder ken aan hel kind toegediend. Die onderwijzer mei God is aangehou den en zal voor die broederkensdaad le verantwoorden hebben. De droefheid der ouders is onbeschrij felijk. Hol zijn zeer brave werklied» n, die hun kind aanbaden. Deze zaak heeft in geheel den wijk eene groole opschudding le weeg gebracht. Vele ouders hebben terstond hunne kru lleren uit de school getrokken en ze naar eene municipale school, waar wereldlijke onderwijzers zijn, gezonden. Vertrouw dan uwe kinderen aan de on derwijzers met God. Het geloof gaat om zeep. Hot bewijs hiervan is, dal zelfs de heilige Veuinaar bij zijne geloovige lezers en lezeressen allen twijfel tracht te ont- nemen aangaande hel beslaan der hel. Om le loonen dal hel wel zeker is dat de hel bestaal, verhaalt de Veurnaar 4 eene schrikwekkende gebeurtenis in 1812 wordt de ongeloovige generaal V.... op bet slagveld in volle borst door eenen kanonbal getroffen. Hij was op den slag «lood, zegt de Veurnaar, en daar hij een geus was, vloog hij den ketel in Maar welhaast verrijst hij, en bleek en mei de rechterhand op de borst koml hij aan zijnen boezemvriend, generaal Orloff, ver klaren er is eene hel.en ik ben erin Waarlijk, als ons pastoorsblad hel noodig acht tol zulke historietjes zijne toevlucht le nemen om zijne lezers le overtuigen, dan mag men mei grond zeggen het geloof gaat om zeep. De rechtbank van Charleroi, heeft in haar verhoor van zaterdag, AdolfGodeau, pastoor le Laval-Trabegnies, lot 8 maan den gevang en vijf jaren berooving zijner burgerrechten veroordeeld, qm te Laval- Trahegnies, den 25 november 1879, gods- dienaar zijnde, met geweld en bedrei gingen eenen aanslag le hebben gepleegd op zekeren X...., min dan 14 jaren oud. Hel hof van assisen van Bouchcs-du- Rhóne, heeft tol 10 jaren dwangarbeid veroordeeld, Jan Minard, priester, oud 55 jaren, voor talrijke aanslagen op de eerbaarheid, op jonge kinderen gepleegd. Die slechte priester, was sinds twee jaren in een geslicht van ouderlingen, le. Marseille, en had hel middel gevonden om kleine jongens in zijn appartement te lokken, die alle slachtoffers van zijne wuipschheid zijn geweest. Hel geslicht werd door Beiiediklijnen bestuurd, die waarschijnlijk de oogen gesloten hielden en gebaard hebben dat zij niet zagen wat er gebuurde. voorstol van M. Fiere aangenomen met .-.ii mmen tegen 35. i le plan der rechter zijde dal mis lukt. Hol moei gezegd worden: de kleri- kaien hebben geene chance meer; alles slaat hun tegen. Wij juichen den heer Minister van harte loo, omdat hij de listen en rechterzijde verijdeld heelt. Wij hebben dikwijls hoorei) vragen van waar al dien haal koml der geuzen legen de Broeders der christelijke scholen. De reden is zeer eenvoudig: de broe ders der christelijke scholen doen vele vuile en onzedige manieren mei de kleine kinderen hun loeverlrouwd. Geinige de menigvuldige veroordeelingeit van nabu rige pastors en andere treffelijke mannen, le vuil om te.melden. Nationale Tentoonstelling. Decoration. Brusselsche dagbladen kondigen de lijst af der deeoialien, die verleend worden ter gelegenheid der Nationale tentoon stelling en die morgen in den .Uoniteur zullen verschijnen. Met veel genoegen kondigen wij de lijst inede voor de provincie Westvlaanderen: Officiers. MM. 1> - Roubaix, to Kortrijk en l'armentier, te Isegbum. Sprekende van zaken die naar eene be slissing wachten, wij hebben housen zeg gen dal onze katholieke Permanenten, die reeds sedert lang rond de groene tafel niet meer gezeten hebbeneerstdaags eene buitengewone zitting zullen hóuden, welke zal aangekopdigd zijn door de groole klok van den Halleloren ft; Brugge. Dag en uur zullen lo PaschenJ... of op Drievuldiglieidtlag bekend gemaakt wor den. Dan zullen, o heilige Leugenaar, al de zaken van Veurne die naar eene be slissing wachten, zoo als bel goedkeu ren der plans voor bel bouwen eener nieuwe meisjesschool, die reeds ZES maanden opgezonden zijn, alsook de plans voor hel herstellen van den voorgevel van hel Stadhuis, die reeds 2 jaar en ZES maanden opgezonden zijn, afgedaan wor den. De vraag der erfgenamen B. die reed» ACHT maanden opgezonden is, om onl- slaging der borgtocht te bekomen, zal ook niet vergeten worden. Voorwaar, hel past u wc), Leugenaar, van dergelijke zaken te spreken! Meer in 1880, Dus dal de Staatsspoorwegen ongeveer inl880, 14 miljoen fr. meer opgebrachl hebben dan in 1879. De nationale feesten zijn wel voor iels in die ontvangsten, maar die groole vei meerdt ring bewijsi toch dal er eene ernstige herneming in de handclszaken moet zijn. Do heilige Veurnaar beweert, dat de minister van openbare werken de depu tatie ten gunste van hel vraagpunt llritgge- zeeharen mei blauwe bloemkens aige- schept heeft Dn ‘Veurnaar verdraait weeral de zaak. Wanneer er kwestie is van hel graven van eene zeehaven waar van de onkosten op 23 millioen zijn be groot, komen blauwe bloemkens niet te pas. Hel ontwerp Ifi ugge-zeehaven wordt grondig door eene.commissie van bevoegde mannen bestudeerd, en de mi nister van openbare werken beeft wel gelijk zich niet te willen verbinden en geene voorbarige beslissing le willen nemen, zoolang als deze commissie baar verslag niet heeft ingediend. Wij herhalen hel, blauwe bloemkens komen hier niet te pas, want 25 millioen is geen klein bier, en onze ministers en onze volksvertegenwoordigers, die over 's lands zaken le waken hebben, zullen niet aarzelen de zaak in hare volle erns tigheid te aanschouwen. Het geldt hier, zegt men, de herop- beuring eener groole stad. Zeer wel, maar dal Brugge toone dat zij herop te beuren is, dal zij toone dat zij wil voor uitgaan, dal hare menigvuldige rijken hunne geldkoffers open zetten ten dienste van handel en nijverheid, dal zij zelve opofferingen doe en niet alles van hel gouvernement afsmeeke. Men maakt zeehavens voor handels- huizen, en geenszins voor kloosters. En ■wat is Brugge beden anders dan een paters- en nonnen nest. Dal Brugge gelijke aan Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Genten dan zullen de kreten Rrugge-vooruit, Rrugge- zeehaven, door gansch België weerklank vinden. Spoorwegen. Ziellier den vergelijkenden staal der ontvangsten op de Staatsspoorwegen, voor de maanden december 1879 en 1880: Onlv. in dec. 1879, fr. 8,068,713-04 1880, 8.797,099-87 Ziehier nu de vergelijkende ontvangsten voor geheel hel jaar 1880 Ontvangen in 1880, 1879, Zaterdag is in 't provinciaal gouver nement overgegaan lol de aanbesteding der werken lol hergraven, vei breeding en indijking van het gedeelte der vaart van Nieuporl naar Veurnccn de fransche grens, begrepen lusschen de sluis ie Veurne en den zuiger (siphon) der Kruis vaart, bij Nieuporl. Bestek 233,500 fr. Hebben aangeboden: iMM. Dupon (ge broeders), le Brussel, 248,700 fr. en La- picre Van de Vyvere, te IJper, 24u,lG0fr. Maandag is le Brugge de 21’" serie van het 1‘ kwartaal 1881 geopend onder hel voorzitterschap van den raadsheer Simons, met de ziak ten laste van Leo pold Fincent, beschuldigd van moordpo ging le Knocke, op den jachtwachter van den heer Lippens. Door den jurij pliclilig verklaard, Fin cent is veroordeeld geweest tol 15 jaren gevang én 4000 fr. schadeloosstel ling aan bel slachtoffer, die nochtans aan zijne wonden niet bezweken is. Men zal zich herinneren dal op Kersdag 2 personen verdronken, in den User, niet ver van Schoorbakkebrug, al waar zij aan de versterking der dijken arbeidden. Verledene week heeft men hel lijk van een dezer ongelukkige» aan de Schoorbakkebrug uil hel waler getrok ken, men heeft hetzelfde begraven le Pervijse. Lil hel maandelijkse!) verslag der algemeenc spaar- en lijfrentkas, onder waarborg van den Slaat, blijkt dat de stortingen gedurende de maand Decem ber 1880 bedroegen 7,646,962 Jranks, terwijl de teruggevraagde sommen binst hetzelfde tijdverloop beliepen tol franks 6,501,081. Op 31 december 1880 be droeg hel algemeen aklief 152,008,709 fr, Op zondag 26 juni zal er te Liehter- veldc een luisterrijk festival plaats heb ben, uitgcsdircvon door de muziekmaal- Eene goede les. Men zal zich herinneren de burgei lijke begraving van M. Delorge, van Jabbeke. Men weel dal de burgemeester van Jab beke, Delorge aldaar niet willende be graven als in den honden hoek, de burge meester van Bekeghem toeliet, den over ledene een zeer treffelijk man, op het kerkhui dezer laatste gemeente zeer be- tamelijk te begraven. Ja maar, dit beviel den pastoor van Bekeghem niet, die den zondag nadien, in zijne leugenkuip, een sermoen deed over de valsche profeeten en hevig den burgemeester aanrandde. Er werden klachten gedaan en donder dag laatst zal de pastoor van Bekeghem le Brugge op het banksken. Gemelde pastoor, genaamd Ivo Tras, oud 55 jaren, is veroordeeld geworden lol 50 fr. boel of 8 dagen gevang en de kosten, om meermaals, bedienaar zijnde van den eeredienst, in de uitoefening zijner bediening, door redevoeringen in openbare vergaderingen uitgesproken, bel staatsbestuur, de wetten of akten van de openbare overheid te hebben aange vallen. Pastoor Tras had wel zijn sermoen te herhalen, die discipel Chrisri is naai verdienste beloond geweest. De heilige opstellers van ons pastoors bladje hebben gedurende langen lijd ge zwegen gelijk visschen. Maar het schijnt dat zij weer hunnen stouten bek gaan beginne;) te roereu. Ehwel, al gelijk het hun belieft de liberalen \7cezen geenzins hunne aanvallen. Wal weten de heilige opstellers le klagen van hel gemeentebestuur? dat zij zich duidelijk uitdrukken. Wat weten zij te zeggen van al de zaken die naar eene beslissing wachten Als men wil zoeken naar;u/.en dienaar eene beslissing wachten, het is niet naar hel stadhuis dal men gaan moet, maar wel naar het huis van zekere klerikale lichten der permanente deputatie, waar men er met geheele karrebakken zal vinden. Een bisscliop volgens Christus leering. De Fransche dagbladen deelen den tekst mede van den herderlijken brief di*n de nieuwe bisscliop van Poitiers, Mgr. Billol de Nunières aan de geeste lijken van zijn bisdom deze week ge stuurd heeft. In ons land waar de katholieke eere- diensl meer voort echten en meer vrijheid heeft dan om hel even in welk land der wereld, durft de heer Thonissen zich in de Kamer afvragen of onze geestelijken wel belang hebben óm aan het vaderland getrouw le blijven. Is hel onvoorzichtigheid, of onbe schaamdheid. Waarlijk de heer Tonissen had ons aan meer vaderlandsliefde en meer bedaardheid gewend gemaakt. Nu, de bisscliop van Poitiers zegt aan zijne priesters dal zij zich met geene po litiek mogen bemoeien. Gij zijl, zegt hij, de ministers van eenen aanbiddelijke!! mees ter, wiens koninkrijk geene andere grenzen heeft dan de ruimte en den tijd; en, even als de apostel der volkeren, moet gij u aan allen opofferenDe mensclilievendheid heeft geen kleur en behooit aan geen partij! Nooit, voegt hij er bij, zal hij aan poli- lieken twist eenig deel nemen: Wïj zijn van geene partij en zullen nimmer aan geene partij behooren. IVij hebben het ge zworen aan de voeten run den Heer den dag onzer wijding. En dien eed zullen wij weten te volbrengen. Die taal gaal recht naar hel hart! Hoe gelukkig ware ons land, indien onze bis schoppen dal schoon voorbeeld volgden. Dan zouden de priesters wezenlijk eene zending van liefde en vrede vervullen, dan zouden zij den godsdienst beminne lijk maken en zich zelve» doen achten en eerbiedigen. schappij St. Cecilia, ter gelegenheid van haar 75jarig bestaan. Dank aan den heer procureur des konings van Brugge, die in alle richtingen hel feil vermeldde, zijn de twee «laders der diefte van de twee paaiden tïfel hunne harnassuren, ie Pinhem ontstolen, bij den landbouwer Van do Walle, le Rijsel ontdekt. Hel zijn twee kerels van Thielt. Landbouwer Van de Walle is van de aan houding onderl ichtde man was er zeer van aangedaan, trouwens hij had die paarden noqdig voor zijnen landbouw. Dit ai lillerie luitenant, adjunct van den stal, De Leu, die. verleden zomer ver- liokken was om langs de Congo «Ie bel- gisclie navorscliers te Karema gevestigd le gaan vervoegen, is le Taborak ten ge volge <ui den buikloop ovei leden, in den loop der maand januari. De ofticieele lijding is vrijdag loegekomeji. Luitenant De Leu was den 23 januari 1852 geboren. Hel schijnt dat de reizigers gedurende eene groole droogte hunnen dorsl met bedorven water hebben moeten lesschen. Men mel.lt uit Doornijk: De gewe zen bisscliop Mgr. Dumont heeft eene aankl icht ingediend bij den procureurdes konings, ten laste van do personen, die zij 1 paleis bezocht hebben na zijne afstel ling: hij weweert dat veertienhonderd duizend fr. uil zijne koffers zouden ver dwenen zijn. -- Volgens opgave van Bureel Veritas zijn in de maand januari 1381 verongelukt 181 schepen, als: van Engeland 71, Noor- puitschkmd 20, Amerika 16, frankrijk 16, Nederland 8, Italie8 Dene marken I, Zweden 5, Oostenrijk 3, Por tugal 3, Rusland 2, Rep. v. Nicaragua 1, onbekende schepen 2; hieronder znn be grepen 27 schepen waarvan berichten onibreken. Stoomboolen 23, Engeland 1«. Spanje 2, Italië 1, Nederland 1 on bekende natie, I, waaronder 1 stoomboot daar geene berichten van zijn ingekomen De naainoproeping der nciionnaris- sen, vertegenwoordigd in de algemeene zitting der Nationale Bank, heef liet getal actiën doen kennen, die Victor Hugo bezit namelijk 600 Victor Hugo is de grootste ac mnnans der Bank. Hij is actionnaris van he begin dier instelling. Hij was bet os ook als hel klerikaal gouvernement hem uit Belgie deed verdrijven. Men meldt Charleroi, 7 maart Do zaak van de kaartzienster, Mev. Lignan is, zooals men kan denken, nog altijd hel T,|( m 'Veii|, V:'" allu &esPrekken. Men weel dal .lev. Lignan beschuldigd wordt aan zienlijke sommen te hebben afgetroéeeld ten nadeele van talrijke personen, onder voorwendsel van kaartzienderij, enz. Hel huis, dal zij in den l'aubourg bewoonde, was een klein nel hotel, dat veel bezocht werd door zeker slach van personen Men verzekert dat verscheidene hoogge plaatste mannen in de zaak betrokken zijn. De tusschenkomst van hel hof van beroep van Brussel wordt insgelijks veel besproken, sedert I83Ö is he? nog maar ecus gebeurd dat het bol van beroep rechtstreeks door een van zijne raarts- heeren een rechterlijk onderzoek doet instellen, dn was ter gelegenheid van eene mooid, le Leuven geulecgii on een hollandschen ofticier. Mev. iJgX s‘|£ zich nog al goed le troosten in haar lot en zij denkt er niet aan, zich van honger le laten sterven, zooals hel gerucht in omloop was. Slosson. de vermaarde biljardspe- ler, is ie Londen overleden. De KLEINE REN I ENTER wordt 52 naccnvoigen le zondagen gezonden met supph ment en premie tegen eenen frank Men zie de aankondigingen). Burgerstand der stad Veurne. Geboorten. en I Ridders. MM. t'asteleyn-Van ilille. Dixmude. Dauncel-Glorieux, Kort rijk. Declcrq-Van Haverboke, Ise- gllAIll. Do Pratere, Oudenburg. II. Desniet, gemeenteraads lid, Veurne. Dujardin, Mouscron. P. Gantois, landbr Leysele. Jausscns, Kortrijk. Plaid eau, Meenen. Tant, RoiiHselaere. Versavel, Hoogbledc. lagen der Verschil in meer voor 1880 fr. 728,386-83 AlgemciMie tijdingen. Van rillen wal. Korrektionnele Rechtbank van Veurne ZirilXC VAN 10 MAANT. Blagen L»h«yo. te Stavelo, 26 fr. boete, over 26,frUhr,I«I','Op"1<1. DcPu-v<lt' ‘o Weetvlatoren, 40 it, iioctc, over slagou. Adolf Wnllaert, to Thourout, 26 fr. boete over «lagen. ZITTING VAN II MAAKT. o/er''Hir.gJ1in“>Cr"in‘’- StaVel?' 80 fr- ‘‘“«He. 1 ieter-Eduard Debacle, to S 1 RiconiArM rnaand gevang en 26 fr, l^ete, civjr diJfie MMChii5|/r Zef zoon van ÏBldoor en van Mathilde Cannoo, Zuidatraat, dun 5 Helena Timmerman, dochter van Henri en van Sophia Duthoor, CitorneplaaU cnvM5|l 1 renDe8pOt' doch,er '••«n Heliodoor on van Helena Beernaert, Noonlatraat ueno. IetruB Debüysere, loon van Frans en van Mane Picavet, binnen palen. den 7. Achiel Thomaerc, zoon van Jean en van Eugenia Arneloot, 'a Heerwillems den 8. Amanda Debandt, dochter van van Felicita Bousson, Bewestcrpoort Sterfgevallen. den 6. Karol Lahaye. 2 m. en 6 <1 ren 1 ^h°UCk- 52 ja- te Veurne wed'v geboren en wonende manvaTllUri.T?nM man van Marta-1 heruia Veratrnate

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 2