MEUBELEN BEKENDMAKINGEN. WEIDE BERICHT a:tn <le Landbouwers. S1LPETERZITBZOI.IT Icliaboe Pluim Guano MEUBELS, AlAiingie-Goetlcren HUjS en wagenmakerij, staande te Ghyverincbove, aan de Woeg- sebeede, wijk B, n.r 405a, groot 2 aren 50 centiaren. is ERICH T. TE PACHTElX: Sehoonen doopdag van D. VANDERSTRAETE-NOLLET, TE PACHTEN: TE PACHTEN HUIS, TEN DIENSTE VAN HERBERG, staande te Hoogstacdo, BOOM EN OP STAM, wassende respectievelijk op de eigen dommen der Burgerlijke Godshuizen te lloogslaede, (gesticht door M.‘ Joseph Clepen gebruikt door Eduard Ameluol, (.harles Coenc, llenri lleuzele en (./unies Didier, welke hoornen beslaan nameiitlijk in 'S' W o O M S rO If met vermindering van prijs TE BULSCAMP. TOZEWItTZin^TG-, in eene zitting, a< o n* i> a c; Zeep in pander van Hudson. Aonloor i:<)h D'ie sclioono Woonhuizen, ge legen in de Statiestraat Zich te bevragen bij d'heer I'i.oiumonu DEETENS, te Veurne. KANTOOR VAN DEN Notaris DE RAUWERE, te Veurne. Omuiddelijk na deze veudiiie zullen nog Ier plaats verkocht wezen f 20 koopen zware olmen Boomcn, wassende op eigendommen van den heer René Vandenberijhe-Dewitte, gelegen ter zelfde lloogslaede, nabij voorschreven bootnen. Een schoon HUIS te Wulpen, op den dijk. Inlichtingen bij den Notaris Cornilïe, te Wulveringhem. Studie van den Notaris LAERE, tc Alri i inyhcni. VRIJDAG 25 MAAKT 1881, oni 3 ure namiddag, bij de herberg van Henri Vaiieeyroo, tc Houlhetn, koopdag van allerhande gezaagde en ongezaagde IIOÜTWABEIV. TE VEURNE. Meester Schoen- en Leerzenmaker, wonende in de Zwarte Nonneustraat, te Veurne, hoeft de eer het publiek kenb .ar te maken dat hij veranderd van woonst. Hij vestigt zich CR03ÏE MARKT, III DEN CAFÉ DES FLANDRES, alwaar hij zich beveelt aan de gunst van een ieder. Wekelijkschen estaminet den Vrijdag, Voor wat zijnen stiel betreft, verhoopt hij door goede zorg, spoedige en keurige uitvoering, meer en meer het vertrouwen zijner talrijke kalanten te zullen verdienen. Kantoor van den Notaris Camili.e Cak, Gliyrcrincltoi c. in zijn geheel of bij gedeelten. Een WOONHUIS hebbende Stal met Koetspoort en 11 aren 13 centiaren, vol gens maal, grond van Gebouwen, te Veurne, meeste deel van n.’ 280 der wijk A van het kadaster, uitkomende zuid op de Citernplaats en noord, palende aan de Zwaïlenoiinensiraat. Gebruikt door jfffv. Irena Mm Lette. Zich te bevragen bij tl.1" DE CAE voor- noemd, Boterweegscbaalslraal10, tc Veurne. t an den Notaris I>e(L1E, i tri’ci/sclinalstraal, 10, Veirnc. WOENSDAG G APIUL 1881, 9 ure namiddag, let- hei berg van llenri Bailleul, te Veurne, bij de Nieuporlbrug, Koop 1. Shoon en gerieflijk Renteniershttis, met 14 aren 90 centiaren Erf, te Veurne- Beweslcrpoorl, lest gebruikt dour de Wel" Vemieerseh- Vandenbussche; aanslag met de geldlelling. Koop 2. Schoont! HOFSTEDE ntcl Schuur en Stalling en II 23-01-50 G. bebouwden Grond, Hof, Boomgaard Gi as-en Zaailand, gelogen le Adinkerke, "ijk C, nummers GO, 61a, 61b, 62 lol en «nel 74, 125a, 125b, 126c, 127c, 128c, 158b, 159, 160, 173, 176 lot en met 182, 188, 189, 191, 192, 211 en 215; palende: M. Desciiielerc de Loplicni, M1"" wed' Galmeyn, de kinderen Desmedl-Bcrnier, I’. Vaifltoulie, de wed" en kinderen Guil- h*tnan, den disch van Adinkerke, de Buinkerkvaarl, MM. Ernest Despol en August Bicswal. Verdeeld in 4 loten. Gebruikt le welenDe gebouwen met H. 22-48-49 C" Grond en Land, dooi1 de wetp Debeerst-C.mnbier, lol 30 September 1885, mits 2550 fr. bij jure; de grond 'au n.r 61b, groot 2 aren 81 centiaren door Mm ramies, mits 15 fr., lol 30 April 1881, en nr 173. groot 50 aren, door sieur Alleman, mits 100 fr. zonder pacht recht. DINSDAG 5 APIUL 1881, om 3 uren namiddag, in hel Gemeentehuis le Pervyse, Op<*iil>:u*o Verrobplng VAN KoOp I. Eene HOFSTEDE groot onder Hofplaats, Hovenierhof, Boomgaard en Zaailanden II. 5-79-33 G" en volgens kadaster maar II 5-70-10 C“, gelegen te Pollitichove, verre noord van de kerk. Verdeeld in tlrij koopen. Koop 4. Parlie Xnnllan<l, groot bij titel H. 1-62-83 C" en volgens kadaster seelie C n." 328 <fc 338, van II 1-57-40 C. De bovenslaande 4 koopen zijn he- woi nd en gebruikt door de echtgen toten Eduard Gheloot en Eugenie Butein, lot 1" Oktober 1882, mits fr. 762 ’s jams, boven de lasten. Koot'5. Partie Znnllnnd, groot hij titel 11. 4-92-34 C“ en bij kadaster sectie A maar II. 4-81-20 C". Verdeeld in zes lolen. Koop 5 is gebruikt door 'Imin-Theresia Been, wed' Eranciscus Ergs, laiidb.’1" le St. Bicqniers, tol I" October 1887, ad fr. 550 ’s j lars, boven de lasten. WOENSDAG IG MAAKT 1881, om 2 uren des namiddags. Zal .lowcpli Cools, Grillid' bij hel Vredegerecht tc Veurne, ten huize staande in dit Noordslraal, le Veurne, geleekend n.r 36, overgaan tol de openbare ver- kooping der hierna beschreven Mobilaire voorwerpen, te welen Twee tafels, twee beddebakken, nacht tafel, twee lavabos, speeltafel, bullet, al in acajou, canapé metz.es geboutroerde stoelen, console, eiken en andere stoelen, iiachlvertrek, ijzeren bed, twee peuduleit, lamp, deel schoon kristaal porselein, drie matrassen en meer andere voor werpen le lang om le melden. Deze verkooping zal geschieden op tijd van betaling en onder de voorwaai den te dage der verkooping voor le lezen. Om aanstonds in gebruik te treden Een de Valk, met sehoonen Hovenierhof dienstig voor Herberg en Winkel, enz; gestaan en gelegen te Alveringliem-dorpplaats. Voor alle voorwaarden zich tc bevragen bij F. P. Houtman-Vandenbergho Bierbrouwer tc Alveringliem-dorpplaats. Ilcni'i Ceulenaere-IIuyglic herbergier in de Kroon te Vinchem, laat hel publiek weten, dal er van heden al bij hem zal le bekomen zijn eerste klasse van GUASO van RAU-VANDEN ABEELE, alsook Lijnzaadkoeken. Lljnzaadmeel. Koolzaadkoeken, Raapkoeken. Lijnzaud- tonnen. enz., aan de genad igste prijzen mogelijk. Door de kwaliteit zijner waren, en de goedkoops prijzen, verhoopt hij de gunst van een ieder le winnen. DONDERDAG 7 APRIL 1881, om 3 ure namiddag, ter herberg de Pottebloem, le Alvcringliem, T O E W 5.0 B in eene zitting, tegen de dorpplaats van Alveringhem, GROOT VOLGENS METING Gebruikt door Désiré Dubois. Terstond aanslag. Met lusschenkömsl van den Notaris CAMILLE DE CAE, te Gyverinchove. Om mot 1" Mei aanstaande in gebruik te treden, de Herberg de Vette Os Ier dorpplaats van lloulhem Zich te bevragen bij TERLISCK-COFiTIER, bierlnoiiwer te lloulhem. L1.INZAADTONNEN, extra puike merk, John Bücker G. zijn van beden vet krijg- baar bij Van Haecke Roelens koop lieden le Veurne, aan den prijs van 41 fi ankeu de {on. DONDEKDAG 51 MAAKT LSS’l, om 3 uren namiddag, le Ghyverincbove. ter hcrbei g het Hof van Cominei ce be woond door Aiujuste Driritlf, Openbni'o Gebruikt door den verkooper ('.huiles Ituhocquet; aanslag met de gcidtelling. MAANDAG 4 APIUL 1881, om 4 ure namiddag, ter herberg hierna beschreven, O|>enbai*<> Verkooping le midden der plaats, wijk A, n.r’ 63a en 68a. groot I are 87 centiaren. Bewoond door den verkooper Louis Claeyx. Kantoer van J/.l'r COHNILB.K, Aotmis te Wtilverinijliein. VIUJDAG 25 MAAKT 1881, om i ure namiddag, tc lloogslaede, dorp- plaals, nabij de heiberg bewoond door sieur Erederic De lleri/h, koopdag van allerliantle schoon en goed TITvTIVEERFIOTTT DONDEKDAG 17 MAAKT 1881, om 2 ure namiddag, te lloogslaede en Pollitichove, KOOPDAG Te vergaderen ter herberg van Charles Coene. Kantoor van M.'rr Arthur VANDEN BERGHE, Notaris le Pervyse. ppDippT :>tm de landbouwers cn DijRt'Jsil Guano verbruikers. I». liè <Somn>e-ti)eJncg;liei*, TE ADVERINGHEM, DINSDAG 22 MAAKT 1881, om 4 ure uainiddtig, Ir Hiiogslaede-dm p- plaats, ter hei berg den Arend, bewoond door sieur Pieter Godderis, openbare ver kooping van: Koor 1. Een IVoonhiil» en gerief lijkheden, groot volgens kadaster s. B, o.' 31 In en deel 309t>, 3 aren 62 cent. Koor 2. Een Woonhui* en gerief lijkheden, groot volgens kadaster s. B, o' 110 a en overig deel n.r 309t>, 3 aren 53 centiaren. Beide thans bewoond en gebruikt door steur Eidtle Braeckman. (Nihate de Soude) KM KCtKTK GUANO, der Eilanden Icbaboe (Afrika) zich le bevragen hij Eu. PAUWELS-RAYEZ, 24, Kievilslraal, Antwerpen of bij zijne ver tegenwoordigers Rechtstreeksche invoer van de Ichaboe’s Eilanden. ISIDORE PAUWELS, Bcreei.f.x' 86, Van Straelenstkaat, Woensdag 23’u" Maart 1881, 3 ure namiddag, in hel Hotel de Eranee, Slatie- plaats' te Veurne, van Gemeente Zoutenaei. Koop f. Vetwetde wijk A, n." 92 Cn 93, groot II 3,09,19 C"; palende zuid oost koop 2. Kooi> 2. Vet weide wijk A fl.” 9i. 95 en 96, groot 11 3,75,59 C“; palcmle noordwest koop 1. Met vrijen uitweg tol de Outle-Zeedijk- straat. Gein nikt door de gebroeders Bruno eu l,olydw)r Eeys, lot 11 November 1881. Eigendomsbewijzen en verkoopvoor waarden bij den Nojaris DE BRAUWtRE, te Veurne; ook inlichtingen bij den Notaiis butaye, le Alecssen EN ANDERE HOEKENDE VOORWERPEN BINHEH DE STAD VEURNE, OP WOENSDAG 50 MAAKT 1881, om 2 ure namiddag, in dc Noordstraat, ter herberg bewoond door sieur David Boonefaes. Door hel ambl van den Deurwaarder I>a*po<lt, te Veurne. Bt w 26 I C IS V KB t Bi at a.EEfi/k A.It bij Verbeque-Lust, Boekbinder, Appel- merkt, te Veurne, Bougies in alle koleu- ren en van alle groote, dienstig tot vet lichting van eetzalen, salons, pianos en voiluren. Verandering van woonst. i Uit et' hnnd te koopen ld. id. id. id. id. Rogge Boonen Erwten Haver Sucrioen Uit «Ier linncl l<« koopen Hidlmray'i Pillen en Zalf. Vrouwclijko kwalen. op do moeders rust eene groote ver antwoordelijkheid, wat aangaat het zorgen voor bestendige gezondheid barer dochters: te dikwijls, helaas wordt zij echter opgeoflend aan laakbare schaamte, in oen bijzonder tijdperk dos levens, wanneer zeer belangrijke veranderingen plaats grijpen in het vrouwelijke gestel, van welks goede verzorging toekomstig geluk of wel toekomstige ellende afhangen. Du Pillen van Holloway, in hot bijzonder indien zij door du Zalf geholpen wnrdui, hebben het gunstigste resultaat verkregen in tiet vaststellen <1 'zer werkingen, van welker goede in acht neming do gezondheid, Ja zelfs het leven afhangt. Moeder en dochter kunnen vcHig deze krachtige openen de gen, esmiddelen gebruiken, zonder iemand te raadplegen. Algemeen aangenomen als het eeltige groote middel Voor vrouwelijke kwalen, feilen deze Pillen nooit: ook verzwakken zij het stelsel niet, on brengen altijd den gewenschten uitslag te weeg. I .i<*i t at ie -Verkooping VAN Gemeente Alverlnghem. Gemeente Gyverinchove. Alle tie voormelde Meubelen bevinden zich in zeer goeden staat. VAN KKNE 1‘AIITIE UOEDK 88 AREN 50 CENTIAREN, verdeeld in 6 lolen, wel geschikt voor Bouwgronden. VAN EEN VAX EKX OXI.AXGS XlKUWfiEBOllWIl Verwerpt alle andere soorten van zeep. Soda, Bleekwater, dia allen schadelijk en nadeelig zijn. Dit voortreffelijk engelsch produkt, hetwelk tot alle gebruiken dienstig is, levert waarlik verbazend uitwerksels op, wascht volmaakt goed, maakt het linnen helder wit zonder te bleokeu, bevat geene enkele nadeelige stof in zich, en stelt eene groote besparing in kosten daar. Verkrijgbaar bij Gl'STaaf DUCLOS, Drogist, alhier. VAN 75 KOOPEN Hollanders. Klammors. Olmen, Abeelcn, Populieren, Eiken en Wilgen. Koopman en depothouder ,van echte Peru- Guanos, voortkomende van de hoeren Rau-Van den Abeelo en Cie te Antwerpen, heeft de eer liet publiek kenbaar te maken dat zijn maga zijn voorzien is van echte Peru-Guano, gewaar borgd zuiver en onvervalscht, zaaalszij in Bel gië is ingevoerd en dewelke hij zal afleveren aan de vodrdeeligste prijzen. Door de goede hoedanigheid der Guano en den garingen prijs, verhoopt hij de gunst van het publiek te zullen genieten. Bij hem is er ook te bekomen allereerste kwaliteit van Koolzaad-Lijnzaadkoeken, I.ijn- zaadmeel, Boonen, Haver, Erwten, Zaaihaver, Monsche Kolen, Brabantscho Goederen, geheel bak Steen, inlandsch Klaverzaad, enz. alles aau zeer voldoende prijzen. Gemeente Hoogstaede. IVc/my noord ran de herh en oost bij den nleenweg ran Veurne op IJper. Voor het maken en breken van alle soorten van granen met concasseur), omdat eenieder zou overtuigd zijn, van mijne getrouwigheid en spoedige bediening, worden alle goederen in tegenwoordigheid der eigenaren bewerkt den WOENSDAG en DONDERDAG, alsook allo andere dagen dar week, naar beliefte; dit is hetgeuc waarop ik mij steun om meer en meer de gunst van het geëerd publiek te genieten. Tarwe per 100 kilos 1 fr. 75 id. 80 cent. id. 1 fr. id. Uwen dienaar, DÉSIRÉ H’JYGHEBAERT. M."- VAN NESTE. Frère Saur, te IJper. M.r Lot is HERREBOUDT, Langerei,'28, te Brugge. weTf-nsSM, ‘nA's Gewaarborgd zuiver en zender ver- valsching. Voor prijzen en conditiën van betaling zich te bevragen bij den agent ANTWERPEN. VAN Frani'isci.s HENDERYCK, Oratories!raat n." 7 te Vourne, heeft de eer het publiek bekend te maken dat hij zich wederom te Veurne is komen vestigen alwaar hij, na langen tijd to Brugge en omstreken gewoond hebbende, hij zijnen stiel zal uitoefenen, als Hovenier, Boomen- snijder, en het kuischen en beplanten van Bloemoven en Seeren, zoo wel buiten als binnen dc stad. Door z'jn goed werk en zijno spoedige bediening hoopt hij de gunst van het geëerd publiek te verdienen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 3