ROODE STER LiM LAKENS EN MElMHiliEB tft S A 0 S O K lü. MAGAZIJN VAN I z I Algemeen Agentschap van de Maatschappij voor verzekering tegen brand, Ift rt r. 1 S iiill «1 14:1 tg l! 1 lui 0 o o v I p« i F il s? I Z O Si K fq i 1? NATIONALE MILIT E I h Heinrich VON GIMB0.RN, te Emmerik a, d, Rijn. K V? ’’^TÈTESCHAUVES! CBLT1YATEBGS ET ELEVEÜRS D3 B3ST1AUX. 1 i I p 1 81 11 O I I o t> A miis Kabel SMLLIAEKT, s 1 Iz PI gp- s lss£li! zr s I LIGHTING 1881. i *51 2 1 a s S 's S 1 O s T w* °8 Ss o a, - 2. /JE HELGISCIIE VEIiEENK'.IM'., bij Wybo-Monté, Gaaiplcin, 1D7, te Veurne. a t±c3 SB? visii vertrouwen en vnn goedkoop 11, Ooötstraat, 8, te Veurne. 5 s> I ,.3 "5 P 5 S 's s 2 S i 8 hl M i L: b o M s Te bekomen bij G. DLCLOS, Drogist te Veurne. Ka 2 6* IJ! i? o 3 1 4 w 3 W 2 w I rt w 11 a= £h±J St5 - g ri 7 2? c H 1 21 o 1 I <11 E2 ii's a afgeweven ami prijzen die do ti Um voor- <vei k bij 't stuk. o F. X. VAN^fÈT. S=ï D :o e opv. L. VANDEN KI R L I OVK. CC. LU LXJ CD OS zonder schadelijke bestanddeelcn, bevrijden oogenblijk- kelijk van de hevigste kiespijn, Het llesehjo 75 céntimen. ’’I a o o CD r*J Ti i o •d o k 39 Z l, O p pil ltu' L. j »1 1)1 «Sh IZ23 g <0 5 u <1 a a S LU -§ a3 Koo]>nian*Kk‘ei'inaker, te Veurne, {groot e OohI hI raat -51. I h H< bi ii 3 o S u 'k fl It, k' |ki h L UJ X) tl o O Q L, o ere 1 Fo •2 S •S g o l Lendenpijn, Aanbeijen, Rhumrtiek, Moeijolyko water lozing. Klierziekten of Koningszeer, Koortsen, ('Waterzucht, Aamborstigheid, iVrouwelijke onre- Galziekten, I regelmatigheid, Puistjes op de huid Jicht, Hoofdjjyn, p;;« -1- wanden. Verzwakking, voor de volgende kwalen. Wormen van aller lei soort. Zwakheden uit welke oorzaak ook voortgesproten, enz., enz. O 2. rT 53 K rF* r— LD r> a bn t- -o E «ra CE Keelpijn, Steen eu Graveel, Secundaire ver schijnselen, Aangezizhtspijn, Vonierscho ziek ten, >■0 T) N o U 3 C5 ■5~ - S -§ H Men vi aagt kleermakersgasten ten allen tijde voor I a S B l 1 - r> Ongesteldheid van do nici'cn. Laat niemand lan- gerondorden indrnk zijn, dnt zijne onge steldheid ongonees- lijk is, tot dat hij deze zuiverend Pil len onpartijdig be proefd heeft. Lenige weinige dosis zullen do ergste konteoke- nen verdrijven, eir opwekken, <lo ver stop: e nieren verlig- ten, onzuiver bloed reinigen en aan ieder orgaan een gezonde veerkracht geven. ICAI' MALLERON, seul invent1- Propr« des brevets F. perf. des appareils de fab"11Hautes recompenses, 11 médailles (20 en or). Traitem. spec, du cuir chovelu. Arrêt immodiat do Ia chute des cheveux et repousse certaine it teut ago (A forfait). AVIS AUX DAMES, conserva tion et croissanco do leur chcvelure, memo A la suite de couches. On envoi,; gratis repseigne- ments et preuves. Ou jugera F. Malleron, aim';. 85, rue Rivoli, Paris. I’as de surcursales A Paris. Het boste naaigaren, zoo voor het handwerk als voor het machien. 5 CJ3 g fi MLl cc f* 3E JÜ 4) 5 s a 7 o - o n A.:tiil>elm>£feii<l Ijcridit De personen die de storting van 200 l'r. voorgeschreven door de wel gedaan heb ben, ion einde reinplacanlen lolden mili tairen dienst te bekomen en die zich later,in hel geval zullen bevinden er geen te verkrijgen, mogen zich bevoegen bij E. STRAGlEli, I’lalteelstraal, 8, te IJper, die zich belast onmiddcllijk en op gena dige voorwaaiden er te vet-schallen. Militaire plaatsvervangers worden ge vraagd. S3 y h bS •U d li e> 3 -S 4. 00 ■9 e S I IÜ a C <v hi <U O S *2 lil 4/ J S «ÏS ■o a LAJ u - o 3 3 Vouloz-vousnuver votre liótail en danger de crevor. tbrsipie, trop repu de t< li tres trólles mi d"un regain abundant, it vmis revieut A l’ctablo gontló A óclatcrl l'n quart da litre élixh’ d'Anvers, de M. F. X. l)r. BKUKKt.Ai'.m:, ie chacuu connait, arr, t instantanément la fermen tation intórieure de I'estomac surc.hargö, remot les fnnctinns. et l’auimal malade se r, léve, soulagé et guéri. I.e moven no faillit jamais, jusqu’ici. I.e dernier cos accuse ost celui rpii s’est preduit, en octóbro de. Uier, chez M. Cla'Hseus, masseur a Merxom. l'n ch -.al de ans, val ut. plus dc 2000 francs, atterrt par des c.oliques et les crampon, so dób-t ontre la mort; un ouvrior do la d stillcrio de l'Elixir d'Anver.s survient et )ui administro un gros quart de litre, t moins d’uuo minute et demie après te cheval bondit et se dresse on fromb sant il ótait guéri. II n’v a pas seulement que les auimaux dont cotte excellent,; liqueur est nu roinèdo salutaire, les hommes aussi s‘eu trouvont bien, et In c.ultiVateur peut l'ópr- uv .r on ver.-aut Joutnellcment une goutte A la fermièré ct nuc double a son maw. pour on apprecior bieutAt la merv. illcuso etlicacité. T, us les liquoristes vondent cotto liqueur A un prix très-raisoniiablo. ct abordalde pour tout dótenteiir do bestiaux, "t per.ouno no sen privera dménavant. Unit mi ladles furcut deocruoes A ,'etto ellento liqueur, qui cmupto beauco"p do controfaeons. DE BEI KL.LAER, distillateur A Anvorr.. CD Regelmatige poslstoomvaart, onder Belgische vlag, tusschen Antwerpen, New-York en Philadelphia; eenige rechts slreeksche lijn van Antwerpen tot tie Ver- cenigde-Slaten. Direkte billellen tot alle steden der Vereenigde Staten. Billellen gaans- keeren aan verminderde prijzen. Agenten: B. von der Becke, Antwerpen. G. Van Railelghcm, Brussel. E. Slragier, Plalteelstraat, te Yper. A. Van Acker, Dixmttde, klei nen Dijk. werst-jiisfV jkmtx.'eiwiffitriK***» Zekei* ter verdrijving van Ratten en Muizen zonder vergif. Een bus van 1 fr 75 is voldoend, om het grootsche huis of schip con geiieel jaar van alle ratten, muizen, kakkerlakken, torren, enz., vrij te houden, proefbusjes kosten 1 fr, Bij ieder artikel is eeno uitvoerbare gebruiksaanwijzing. Bovenstaande artikelen verkrijgbaar bij G. DUCL0S, Drogist, groote Ooststraat, Veurne. O f 9 s-i to o N ~rn 2 a - T- B - -0 tr. s N WTM urzi Hij de wed- DthlEULEÜAERE-V&H DÏCKE, f'- l'Ü voortduring te bekomen Eerste somt van fiauscho Lakens, dultsche, oi gelsche en inlandsche Elastieken, Modestoflen voor volledige kostuimoii. Jacquetten, Paletots en Broeken, Gilets in zijde-pane, Cachcinire eu Satijn: Orleans, Alpaga, Velours-laine, Moskowa, roede en blauwe Baaistotïen en Flanelle. Verders: een gr< ot assortiment van Manshoeden in zijde, castoren in feutre te beginnen van 5 fr.: Strooieiihocden in panama, paillc d'ltalie, enz. Klakken voor mans en kinderen, in zijde en in elastiek. Buitengewone sehomie keus van Parapluies en Parasols in zijde, alpaga en katoen: Wandelstokken, enz. enz. Alle deze goederen zijn gewaarborgd van aller,;-, rsto kwaliteit en concurrentie ónmogelijk maken. -7 S i/i O E 3 t/i 8 3 3 au tt B b =- CG 'MJ Lju. GO LftJH c c 2 a 9 39 C so B 3 S M 2 ‘2 cs r 4 r. Onzuiverheid van het bloed. Deze wnndervollo Pillen wmden ge waardeerd./o, wclin dc nederig: to huis gezinnen als in do huizen van •rm«k cn weelde. Zij be werken eene gehccle zuivering van ‘t gan- fcho gestel, zonder de natuurlijke wer king van een enkel omgaan te beschadon en rocijen do zaden vnn kwalen, die tien -luizenden tot eenen vroogen dood bren gen geheel en gansch uR. Slechte Spijsverteering. Galziekte en zlekelijlte Hoofdpijn. Geen orgran in het menschelijk lichaam is zoo vatbaar voor ongeicgeldo werking als do lover, en geen meer geschikt indien vernalatigd, om tot eene ernstige kwaal te leiden. Gedenk dat wanneer misselijkheid, windcrlgh- id, of zuur in de maag ons waarschuwen dat do spijsver tering slecht is. dat Holloway’s Pillen ieder orgaan regelen, ieder orgaan versterken, nils oorzaken van slechte spijsvertering, en zal ziekelijke hoofdpijn spoedig verdrijven en eene go- hcele genezing bewerken. liet keerpunt des levens en waterzuchtige zwellingen. Het kcerpunt-des levens is het go.vnnrlijkste tijdstip in het leven der vrouw, hot kost duizenden liet leven. Alle de vochten trekken te zamen eu voeren als een getij de gezondheid en het leven zelf weg, iudieti niet in tijds er wordt tegen gegaan. Het zekerste middel tegen allo deze gevaren is Hollowny’s Pillen. Met dezen gewapend staat men don vuurproef door, on komt de lijder weder in het bezit eener ongekrente gezondheid. Het is slechts w< inlg bekend dat bij het zoogenaamde keerpunt des levens ook (Ie man, wanneer hij tusschen do -10 o.n 45 jnren oud is, ontdekt dat'zijn gezondheid eene belangrijke verandering oudergna’, zonder dat hij er de oorzaak van weet een kritiek tijdstip in zijn leven. Alle deze gevaren voor beide sekten verdwijnen spoedig door toevlucht te nemen tot deze Pillen. Verzwakking. In gevallen van verzwakking, loomheid en zenuwachtigheid, veroorzaakt door buitensporig heden van welken aard ook, hetzij geestelijk, hetzij lichaarnlijk. is dc uitwerking dezer Pillen' in do h ogste mnto opwekkend, vernieuwend en herstellend. Zij drijven de ziekcli. ke oorzaken uit het gestel, horstellen de spijsvert, ering, regelen alle afscheiding, versterken bet zenuw gestel, wekken do gemoedstemming op en geven het lichaam deszelfs oorspronkelijke ge zondheid en kracht weder De Nieren, dcrzelver ongeregelde werkingen genezen Indien deze Pillen volgens dc gedrukte voorschriften gebruikt worden, en dc Zalf als men naar I; d gaat, ton minste gedurende een half uur op de nierstreek wordt ingewreven, zoo als zout in liet vleesch zal dezelve tot in de nieren dooi dring; n cn alle ongeregelde werking her stellen. Imllennun aan de steen of het graveel lijdt, wordt het bijzonder aanbevolen, dat do zalf in zulke gevallen des avonds en des morgens wordt aangewend, daar indien zulks mot overleg wordt gedaan de wondervolste genezing zal plaats vinden. Holloway's Pillen zyn het beste middel in de wereld bekend I Waterzucht, Vrouwelijke onre I regelmatigheid, u -- Pijn in do inge- Slechte spijsver- -.iverteering, iLeverziokten, Veurne drukk. P. RYCKEHOER, »-3 S 2 S a j tin CXJ S ei Karel HPIL1A AEKT, heeft de eer aan zijne talrijke kalanten te laten weten dat zijn Magazijn van heden voorzien is van do allot leste nieuwigheden in de Laken en Modestotfen voor het aanslaande Zomersaisoet). Hij dut ft verhopen door dc goede keus der stollen, dc genadigheid 'Ier prijzen, alsmede de volmaaktheid van zijn werk, dc genegenheid van ’t publiek meer en meer aan te winnen Bij voortduring klcermaking op maal in £1 men, met bepaalden prijs op hand na believen. p g •e g 2. M s.-• 5 s -? •*c Z CL 2.5 P r» 3 S? 8 •o c CL- <u "3 a -o Z n i i-S o 8 t I h 3 'ft 2 r»riiivcii-l>ori*tniro<»p met Fenlcclhoninp;. Y'esiaat 'ia' druivonsuikcr en Zwitserschen honing met een aftreksel van mout, orange-bïoese n en fonkel, Deze borstsiroop werd genezend en verzachtend bij keelpijn, heeschheid, hoest, pijn in dc horst, kuchlioest en kinkhoest. lu flacons A 1 fr. 75. ÏKlï«»t>s»i*t>cr», Slijn»- en per doos met 50 pillen, 75 centimcn- Wormpnt renen, tot verdrijving der Wormen bij kinderen eu volwassen. Per stuk 15 c. Hotorpoe<ler, verkort den tijd van het karnen van uren tot minuten, maakt do boter yaster, beter van smaak, fraaier van kleur en verhindert liet, sterk worden. In pakken van 12 kilo, voldoende voor 1500 Uannin molk, A 1 fr. 50. UiliVCB’MOcl-ZlnïveringfBZontis het eenvoudigste, cn goedkoopste huismiddel tegen maagpijn, maagkramp, slecht;; spijsvertering, zuur, hootdpijn, duizeligheid, hartkloppin gen enz., ;-n moest, daar liet ook bij het inmaken van zure vruchten, als erwten, hoonen, linzen, enz., zeer goede diensten bewijst, in ieder huisgezin gevonden worden. In pakjes A 15 ct., 80 ct., en 1 fr. 50. K elinton-droppels», E LM 9 a "lm LM ÜZj X ax D lm I u: V «XJ -LM g 1*4 ‘2 t=D N X - F- >','a ^-5 <d a? e bC> Z o LUI XJJ LU -n 1 L uT TJ tl Q 03 c xc 5 cc N lil s -ëJï te J X, '/■- -.ri Z §=s §>ƒ- s' 2 .rii M Ss :fl 1 s - o Z.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 4