I I Z A A K JI' E: rr L E\ tc Do geestelijken en de zedeleer. in hel uit- I De kamer zet dan dc bespreking over de begrooting van openbaar onderw ijs voort. De heeren Bouvier, Van Wainbeke, Goblet, Seailquin en Jacobs hebben liet woord genomen. gehecht te hebben aan de grootste her vormingen die reeds voldoende zouden geweest zijn om eene regeering luister bij te zeilen, werd door moordenaars ge itellen op het oogcnblik dal zijn volk hem moest zegenen. Hel geheele land zal zich aansluiten bij de woorden die door onzen achtbaren voorzitter werden uitgesproken. (Een parige goedkeuring. De heer Malou. Ik ben overtuigd, mijne heerendat do Kamer en het gansche land zich zullen aansluiten bij de woorden van verontwaardiging en aan doening van verontwaardiging met het oog op de misdaad, van aandoening uit achting voor het groote ruissische volk die door onzen achtbaren voorzitter en door den lieer minister van bimienland- sche zaken werden uitgesproken. Zeer wel! op alle banken De algemeene discussie over liet budjct van openbaar onderwijs begint vervelend te worden; alles wat er ingezegd wordt hooren wij reeds voor de tiende maal herhalen. Is klaar te zien dat de rechter zijde deze discussie moedwillig van lengte trekt. Elke spreker van dien kant doet ellenlange redevoeringen, die niets nieuws aanbrengen en enkel veel ronkende woor den inhouden, die hol zijn en niets be- teekenen. De kwestie der voorzitterschap van dc Kamer is opgelosl. De linker zijde heeft een besluit geno men en beslist hel bureel samen te stellen als volgt Voorzitter, M. Descamps; Eerste ondervoorzitter, M. Le Hardy de Beaulieu; Tweede ondervoorzitter, M. Gouvrcur. Dinsdag zal men in de Kamer lol de stemming overgaan. duwc Ivon, Melanie DeKeyzer, werddoor I den onderpastoor in den biechtstoel aan geraden haren zoon uil mijne school te trekken. Als uw man daarin niet toeslcmd, ga met kwaadheid te werk. (Bladz. 260). IlobschetteJan-Baptistte Virton, (arrond. Virton). Mijne vrouw ging met Paschen te biechten bij eenen pries ter, die haar had gezegd dal ze mij moest beletten onze kinderen naarde gemeente school le zenden, dat ze mij moest weer staan en desnoods geweld plegen. (Bladz. 101 De lust en de moed ontbreekt ons die schandelijke feiten verder tc onderzoe ken. Aan die voorbeelden ziel men ge noeg hoe ver de priesters hunnen dwang gedreven hebben en op welke wijze zij hel evangelie verkondigen. En nochtans zijn hel die mannen die door Staal, Provincie en Gemeente zoo ruimschoots bezoldigd worden? Ons antwoord aan den Leugenaar. Ons pastoorsbladje tracht te doen ge- looven dal zijne beschuldiging van woens dag verleden acht dagen ons' diep ge troffen heeft, dat wij in toorn ontsteken, rood geworden zijn van kolerie tol bachten onze ooi keus en nu op vijftig stappen op het heilig blad slaan le bassen. De gezalfde opstellers nemen hunne wensclien voor wezenlijkheid zij zouden willen dat wij beven als zij spre ken, en dal wij ons slechts van verre zouden verdedigen. Maar de zaken slaan gansch anders: hunne aanvallen maken zeer weinig indruk op ons, verontrusten ons geenszins, en wij zijn niet gewoon, men weel het, ons van vijftig slappen achteruit te trekken vooraleer aan onze heilige tegenstrevers le durven ant woorden. Groote schoolzalen zijn tc maken, dc stadhuisgevel is le vernieuwen, de plans voor eene nieuwe ziekenzaal in hel hos pitaal zijn sedert lang ter goedkeuring opgezonden, en nog niet óen dezer wer ken zijn aanbesteed, en de zomer staat voor de deur! Aan wie de schuld? Voor zeker aan onze sledelijke openbare be sturen niet, want zij vragen niet beter dan le laten werken, des te meer daar de daartoe benoodigde sommen beschik baar zijn. neuten abominabel in onzen weg loopen en gij voegt er bijdal wij wel weten waarom, maar dal gij het niet-zeggen wilt Is dit niet handelen juist gelijk de comceren die kwaad slokken, en is zulke handelwijze wel treffelijk Past het wel aan de geestelijke schrijvers bedekten laster te verspreiden Hoor, Veurnaar, gij geeft te kennen dal, zonder de klerikale permanenten, er grove misbruiken, misschien schroome- lijke schelmstukken, zouden plaats heb ben. Eh wel I wij dagen u uit bekend te maken waarop gij zinspeelt, zoo niet zult gij den sebandnaam verdienen niet alleen van Leugenaar, maar ook van lasteraar. Wij hebben in ons laatste nummer noch gegrijmd noch gebast maar wij hebben ten rechte doen opmerken, dal hel aan ons pastoorsblad weinig past ons gemeentebestuur te beschuldigen van na latigheid, wanneer zekere bestuurders der klerikale partij zich onderscheiden door eene traagheid in het vereffenen der zaken, waarvan men sedert jaren alge meen schande spreekt. Er zijn bijvoor beeld zaken, waarin de belangen van weldadigheidsgestichlen betrokken zijn, die sedert ri/fjaar naar eene beslissing wachten. De heilige Teuniaar spot gaarne met de wereldlijke onderwijzeressen nooit noemt hij deze juffrouwen anders dan mamzeis En de jufvrouwen der con gregatie, wal zijn zij dan Zijn zij mis schien iels anders dan mamzeis -> X)e .Kamer heeft dinsdag zijne werk zaamheden hernomen. De heer voorzitter, opslaande, duikt zich volgenderwijzc uit: .Mijne heeren, .een gruwelijke aanslag is gepleegd op hel doorluchtig opperhoofd van een met JBelgie bevriend rijk. J)e tijding dier ramp beeft onze .bevolking pijnlijk getroffen. Ik ben overtuigd de tolk le zijn van de Kamer en van hel gansche laad door hier de diepe verontwaardiging en aandoening uil te drukken, die hen heeft aangegrepen bij T vernemen der misdaad waarvanZ. M. de keizer van .Rusland tiet slachtoffer was. (Zeer wel! 'Zeer wel! van alle kanten Dc heer Frère-Orban, minister van buitenlandsche zaken. Hel is onnoodig te zeggen dat de regeering zich aansluit bij de gevoelens die door den achtbaren voorzitter namens de Kamer werden uit gedrukt. Reeds beeft de regeering namens den Koning en namens bet land aan de keizer lijke regeering de gevoelens van veront waardiging en afschuw betuigd die zij bij hel vernemen van dien ijselijken aanslag hebben ondervonden. f)e keizer van Rusland, na zijn naam Met hel officieel verslag van hel parle mentaire schoolonderzoek in de hand, komen wij bewijzen dat de priesters de vrouwen van hunne huwelijksplichten brengen, door ze le dwingen met onder danig te zijn aan hunne mans, doör hun de vaderlijke macht over hunne kinde ren le ontnemen, én haar aan le manen, liever hel echtelijke huis te verlaten, dan toe te laten dal de kinderen in de ofii- ciëele scholen onderwezen worden. Hel is slechts sedert de wet van I Juli 1879, dal voor die waardige priesters, het heilig sakrament des huwelijks, door God zelf ingesteldvan geener beleckenis meer is. En ziedaar die onfeilbare kerk, die ge durende bijna negentien eeuwen hel huwelijk als onverbreekbaar heeft aan zien en aangepredikt thans om hare hcerschzucht te voldoen, de scheuring lusschen man en vrouw bewerkt. Disieur, Pieter, te Gros-Fays arrond. Dinant). De pastoor zegde dat bij de vrouwen verantwoordelijk maakte over het bezoek der gemeentescholen door hare kinderen; hij voegde er bij dat hel niet voldoende was dat zij zich vreesachtig tegen den wil barer eehtgenooten ver zetten, dal ze in hunne laatste verschan singen moesten drijven; dat hij haar op die voorwaarde alleen absolutie zou ge ven. (bladz. ’4). Brichet, Joscf.te Tienne (arrondissement Dinant). De vrouw van oenen amb tenaar, den heer Dincq, was te biechten gegaan; de pastoor gaf haar bevel hare kinderen van de duivelsehool weg te ne men. Die vrouw antwoordde hem De opvoeding mijner kinderen behoort mijnen echtgenoot; ik heb hel recht niet ze hem te ontnemen!» De priester zegde haar Verlacl uwen man, liever dan derge- lijken toestand lo dulden. Ga, desnoods, van deur tol deur. De brake lieden zullen u niet ontbreken.Deze dame heeft geene absolululie gekregen en is heengegaan. (Bladz. 17). Baity, Maria-Josefa, te Fraipont. Ik antwoordde den pastoor dal ik mij daar overigens niet mede bemoeide, dat dit de zaak van mijn man was. Hij drong aan en hernam: in huishouden als het uwe, vecht men dikwijls voor dwaasheden, bij voorbeeld omdat de man een paar franken in de herberg verleert. Welnu, daarvoor moet niet meer getwist worden, maar men moet twisten en vechten als t’ noodig is, voor den godsdienst! Ik heb geant woord dal ik geen slecht huishouden wilde maken, en hij is heengegaan. (Bladz. 252). Van llee, Pieter, te Worteghein (arrond. Audenaerde). De vrouw van de wc- Kt iercnkeiirlng. Dc jaarlijksche slierenkeuringzal plaats hebben, ter dagen, uren en plaatsen hierna vermeld Te Dixmude, ten 10 ure’s morgens, den Donderdag, 2 April, voor de gemeen ten der ló4’ Omschrijving, begrijpende: Becrsl, Dixmude, Caeskerke, Sluyvekens- keike, Pervijse, Oostkerkc Woumen, St- JacobscappelleEcssenGlercken en Zarrcn. Te Nieuport, ten 19 ure en half 's mor gens, den Woensdag, 27 April, voor de gemeenten der ll4* Omschrijving, begrij pende: Weelende, Lombartzyde, Nicu- port, Sl-Jooris, Mannekcnsvcre, Schoore, Ramscappelle, Boilshoucke, Wulpen en Oostduinkerke. Tc Veurne, ten 10 ure en half ’s mor- Waarom l’eurimar spreekt gij altijd bedektelijkwaarom doel gij altijd doekskens aan hetgenc gij tc zeggen hebt? Gij schrijftdat de klerikale perma- Ecn ko»ter-eerroovcr Hel Hof van Beroep heeft maandag lest uitspraak gedaan in zake van sieur Karei D’llooghe, koster te Adinkerke, den socius der katholieke groote verslanden van Veurne. Men weet dal dit waardig heer schap, door de rechtbank van Veurne, slechts verwezen werd lot 26 fr. boete. Welnu, hel Hof van Gent heeft deze straf niet voldoende gevondenen koster D’llooghe veroordeeld tot 50 fr. boel en 300 fr. schadevergoeding aan de civiele partij Caron, wegens eerrooving. Proficiat katholieke oolijkaard. Dc klcrikalen spreken gedurig van hunne liefde voor het volk, voor den werkman, voor den ambachtsman. Maar waarom steken zij slokken in bel wiel, of len minste, waarom zijn zij niet be hulpzaam als hel er op aankomt werk en winst aan de werklieden te verschatten bijzonderlijk in eenen lijd dat er zoo weinig werk voor de werklieden is Als de klerikale lichten zich niet te verwijlen hebben, zoo als dc heilige opstellers het beweren, en daarenboven schijnen le welen waai bij hel komt dat er zes maan den noodig geweest zijn voor dc goed keuring der plans der nieuwe school- zalen, waarbij liet komt dat de beslissing van wegede hoogere overheid aangaande dc herstelling van den stadhuisgevel in den steek blijft, waarom komen dan uil liefde voor den werkman (indien zij er hebben) hunne handen uil de mouw niel? Neen, gezalfde opstellers, men is niel gepresseerd om nieuwe schoolzalen le hebben omdat de mamzeis bang ge worden zijn van bel verwerclijkl kloos ter maar wel omdat in de tegenwoordig gebruikte lokalen de plaats ontbreekt, en omdat men met grond voorspellen mag, dal het getal leerlingen in onze gemeente scholen nog steeds zal toenemen. I>e kamer. Donderdag, der verleden week, heeft zich in de Kamer eene gebeurtenis van ge- wichtigen aard voorgedaan, die de groot ste opschudding en ontroering veroor zaakte. M. Guillery, voorzitter der Kamer, heeft zijn ontslag gegeven. Ziehier in welke omstandigheden. Bij dc stemming van het budget van oorlog had dc heer Woeste, zijne onthouding uitleggende, aan ’l leger en zijn achtbaar hoofd, de minister van oorlog, den sma- delijkstcn hoon toegebracht. De klerikale representant zegde: Ik ben overtuigd dat het leger de maatregelen van den minister van oorlog afgekeurd heeft, die ware parlijmaairegelen zijn. De geheele linkerzijde vroeg de tot orderoeping van M.Woeste. Er heerschtc eene hevige ontsteltenis. De heer Frèrc- Orban, minister van buitenlandsche zaken, protesteerde krachtdadig en mei diepe verontwaardiging legen dc cominuilards- laal van den schijnheiligen representant die niet aarzelt uit te roepen dat hel leger in opstand is legen zijnen opper bevelhebber. Wellioe! zegde M. Frère, maar bel is ónmogelijk den boon te aanveerden, een ministerieel departement loegcworpen, vau aan eenen minister van oorlog le zeggen helleger keurt u af! Dat is tegenstrijdig aan alle lucht, hel is de regceringloosheid, het is een geroep tot opstand. En de voorzitter der Kamer weigerde M. Woeste lot de orde le roepen!.... Dc daad van M. Guillery verwekte eene onzeggelijke opschudding. De geheele linkerzijde protesteerde omdat de voor zitter weigerde het reglement toe le passen op een lid der Kamer, die den minister van oorlog en hel leger de grof ste smaad aandeed, en niet achteruit week zelve eene oproerige taal in de wetgeving te voeren. Op liet einde der zitting heeft M. Guil lery zijn ontslag als voorzitter der Kamer gegeven. Hij werd door dc rechterzijde tnegcjuichi Wat is de eigenliefde eene sleclile raad geefster der boeren, der lijfeigenen, die nu niel meer door de nohelen uitgebuit werden, grooli n hartelijk was voor den monark aan wien zij huQue vrijheid en hunnen welstand le danken hadden. Alexander II breidde vervolge’ S het onderwijs des volks op groote schaal uil en legde er zich op toe de gansche be stuurlijke inrichting van zijn rijk le her vormen in liberalen en domocralischen geest. Hier alweer stootte hij op tegenkantin gen van allen aard. Hel was een reuzen werk, welk hij ondernam, in een zoo uitgestrekt en vcrachlerd land. De moedwilligheid van de nohelen en der hooge en kleine ambtenaars, die meer voordeel hadden bij den ouden staal van zaken, is oorzaak dat zijne goede inzich ten niet altijd verwezenlijkt, ja zelfs dik wijls verijdeld werden. In die moedwilligheid is de oorzaak van zijn ongelukkig uiteinde le zoeken en te vinden. 't Zou onmogelijk zijn alles aan te halen wal de Czaar gedaan heeft of willen doen, ter verbetering van zijn volk, maar wij herhalen het, hij is gevallen als slacht offer van den willekeur en de knevelarij die in zijn rijk en in zijnen naam ge pleegd werden, door eene overmachlige noblesse en eene baatzuchtige, dwinge- landschc magistratuur, die geen voordeel zagen in de hervormingen welke hij wilde lol stand brengen. Alles wal nog kan gedaan worden is hem te beklagen en zijne moordenaars le verafschuwen. Veroordeeling van alle de beschuldigden. Woensdag lest heeft hel Beroepshof van Gent uitspraak gedaan in zake der baldadigheden en muiterijen van Heule. Zooals men weel werden de 7 eerste be lichten: August I.agae, Jules De Bruyne, Sylvia Van Hallewyn, Karei Vanhninmc, de onderpastoor Yserbyl,. Karei Dtiyck. de gewonde, en bodewijk Verscliuercn vrijgesproken door de korrektionele recht bank van Kortrijk, terwijl Const. Macs mi Ferd. Joye veroordeeld werden lol 8 dagen gevangenzilling, en Karei Lagae tol 15 dagen derzelfde straf. Voor het beroepshof van Gent is dc zaak zoo goed niel afgeloopen. Zie hier de uitspraak van het hof. Al de belichten zijn veroordeeld, weten .1 j Wegens oproep of muiterij Aloysius Yserbyt, onderpastor, tot 7 maanden gevang on boet. B) Wegens slagen toegebracht aan M.' Bouez, speciale commissaris, oefenen zijner bedieningen. Werden nog veroordeeld voor laster en eerrooving: Het Hof heeft de wettelijkheid der aan stelling van den bijzonderen commissaris Bouez bekrachtigd. Of de klerikale drukpers zal huilen en tieren Maar, wat zal dc onderpastor Yserbyl nu zeggen, die in den lijd heel de liberale drukpers mei proces en vervolging be dreigde Hij zal waarschijnelijk zwijgen en in wendig zijne rechters en hel ongeluk der lijden vervloeken. Rechterlijke kronlJR. HOE A AN BEROEP VAN GENT. Vrouwen, zijt ondordanig aan uwe mans I <i» mi iw.Ti.u- ■■awmwnwwiw——n ar- n——n August I.agae, tot 7 maanden gevang en boet. Sophie Van Hallewyn, tot 15 dagen gevang en boet Karei Verhamme, tot 3 maanden gevangen boet. Jules De Bruyne, tot 3 maanden gevang en boot. Karei Duyck, de gewonde, tot 8 dagen gevang, l.ode.wijk Verscliuercn, Const. Maes en Eer 1. Joye, elk tot 3 maanden gevang. August I.agae, tot 1 maand gevang en 100 l'r. boete. Jules De Bruyne, tot 15 dagen gevang en 26 fr. boete. Karei Verhamme, tot 1 maand gevang en 26 fr. boete. Het hof bevestigt do veroordeeling dor recht bank van Kortrijk, aangaande Macs, Joye en Karei Lagae, wegens beloedigingen tegen de overheden: do tweo eerste tot 8 dagen gevang en do laatste tot 15 dagen gevang en 50 fr. boet.' Eduard I.agae, door do rechtbank van Kort rijk ilechts tot 15 fr. boet verwezen, tot 15 dagen gevang en te fr. boet. l.conie Depoorterc, te Kortrijk vrijgesproken, tot 10O fr. boote. Barbara Nuyttcns, ook vrügesproken. tot 30 fr. boet.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 2