KOOOE STEP. LIM MAGAZIJN VAN LAKENS ENMEIJi RATIONALE miLiT.E A I S Q p- O Z O 5E E R Icliaboe Pluim Guano HWIp-hg BERICHT aan <le Landbouwers». SALPPEKZlilRZOUT k' p IK1 I ti l -H. I s i i I 8 i lsi m B E B sen T. a. d. Rijn. i s i 1 Pt Ï3 ?s ubD HL Ti URBANUS-PILLEN J zijn bereid volgens hel echte recept van de wed- RUEHEN EN ZOOI, Chemisten to Haarlem (Holland zij zijn zeer nuttig tegen ongesteld- II E* 2-3 s oïSHSTaooraazn. OUANO VAN PEBU gewaarborgd zonder steenen, GlansC Heinrich VON GIMBORN, te Emmerik h Algemeen Agentschap O o s CÜLT1VATEURS ET ELEVEURS DE I Sallis I 8 I ïH x 2 H 12 H n sï .1 ’ffTÊTÉS CHAUVES! s -i|j! -Cl -©■g s A. SSuis Eyai.el SPSS. Ll.AEW 3 i a pü =M' J B o o Tvi: M o 'W met vermindering van prijs TE EULSCAMP, i’ li s 2 '2 2 r JS J fl s -3 L 71 h 2' i f 1 i g s Bfiuim I.ICUTINC 18.31. rt zacht laxerend en slijmafdrijvend. h. b Zeker ini<I<Ie| 1 N o H van de Maatschappij voor verzekering tegen brand, DE HELGISCIIE I EllEEMGI \G, b:j Wjbo-Monlë, Gaaiplcin, 107, Ie Veurne. Koopman-Kleermaker, Ie Veurne, groote Rechtstreeksche invoer van de Ichaboe’s Eilanden. ISIDORE PAUWELS, s 5 a 5 3 3 i ii s o «Q O P JJ gal,scherpte in 7 bloed en huiduitslag, I zacht laxerend en slijmafdrijvend. 75 ccnlimcn de doos, verkrijgbaar met brochure bij Hector Ruyssen, ;i DÉSIRÉ HUYGHEBAERT. *3 DE EKNIGSTE ECHTE g r-^ P££QI LLLJ •P S SE ■g J i s t sigzM I I LIJNZAADTONNEN, extra puike merk, John Ilücker G. zijn van heden vei krijg- baar hij Van Haecke Roelens koop lieden te Veurne, aan den prijs van 41 .franken de ton. <z)-; Uj E2gg “ÉS sh •«X -’■S.s S -ü5 O S& >Si l|è rilS ^Sg ff (Nihate de Soude eiv i<: can'rad der Eilanden Ichaboe (Afrika! zich te bevragen bij Eu. PAUWELS-RAYEZ, 24, KievitStraat, Antwerpen of bij »ijne ver tegenwoordigers bij Verbeque-Lust, Boekbinder, Appel- merkt, te Veurne, Bougies in alle koleu- ren en van alle grooie, dienstig tot verlichting van eetzalen, salons, pianos en voituren. v;»ïs vertrouwen en v;»n Hq 8, OoKtHti*»ast, I, t<* Veui'rt Hij de wed- DEfflEULENAERE-VAH DYCKE, er bij voortdur\ Eerste soort van ft’ausche Lakens, duitsche, eugelsche en iidaudschsjL voor volh-di. kostnimen. Jacquetten, Paletots en Broeken, Gilets in WiC Satijn: Otlénus, Alpaga, Velours-laino, Moskowa, roede en blauwe Baaisv Verders: een groot assortiment van Manshoeden in zijde, castor ea inL 5 fr.; Strooienhoedeu in panama, paille dTtalie, enz. Klakken voor ®a0V en in elastiek. Be personen die de stol ling van 200 fr. voorgeschreven door de wet gedaan heb ben, ten einde reinplacanten lol den mili tairen dienst te bekomen en die zich later in hel geval zullen bevinden er geen te verkiijgen, mogen zich bevoegen hij E. STRAGIER, Platleelsiraai, 8, te IJper, die zich belast onmiddellijk en op gena dige voorwaai tien-er te verselMiffon. Militaire plaatsvervangers worden ge vraagd. Blenri Cenlcnncrc-IIuyglie, herbergier in de Kroon te Vinchem, laat liet publiek weten, dat. er van heden af bij hem zal te bekomen zijn eerste klasse van <;u.vrx'O van HAl-VAM)EN ABEELE, alsook Lijnzaadkoekcn. Lijnzaadmeel, Koolzaadkoeken, Raapkoeken, Lijnzaad- tonnen. enz., aan de geiiadigsle jn ijzen mogelijk. Door de kwaliteit zijner waren, en dc goedkoope prijzen, verhoopt hij de gunst van een ieder te winnen. met brochure bij Hector Ruyssen, Zuidslraal, 6“2, Ze Veurne. Zuiverste medicinale Leverlrann i.:;.,,. 1 fr. 50 en 75 ceutimen. IJzér-Leverlrnnn. 11 c - 3 Het hoste naaigaje ft handwerk als W S e heilen d< r maag, heilzaam voor d‘ t spijsvertering, uitmuntend tegen dc j. llaarbnlaem or Knn-<le-<7ologne phh.ocome. i::_; het hoofd, en kan het beste middel genqpmd worden, om don groei van liet haar te en ’t uitvallen te voorkomen. Hij is bovendien goodkooper dan do moeste haaroliën 73 5 s <xa» E "I w 6,1 ri - - - -- Te bekomen bij G. Dt’CLOS, Drogist g Ja. Men vi aagt kleermakersgasten ten allen tijde voor it’^’ S <X= Bogi Imatige poslstoonivatirl, onder Belgische vlag, lussclien Antwerpen, .New-York en PhilatJulpliia; eenige rechts streeksche lijn van Antwerpen tol tic Ver- eenigde-Staten. Direktc billetlen lol alle steden der Verecnigile Stall n. Billenen gaans- keeren aan verminderde prijzen. Agenten: B. von der Becke, Anlweipen. G. Van Kalïelghein, Brussel E. Stragier, l’latleelslraat, te Yper. A. Van Acker, Dixmude, klei nen Dijk. -z o .2, i i ^iN2“ I; '5 3 L 73 a- - Sg 5 •B c 2 e -n e 53 E S u s Karei rtl‘ll.1.1 AEHT, heeft de eer aan zijne talrijL welen dal zijn Magazijn van heden voorzien is van de allerlei de Laken en Modestoffen voor het aanslaande Zomersaisoen. Hij durft verhopen door de goede keus der stollen, de geil r alsmede de volmaaktheid van zijn werk, dc genegenheid v.n meer aan te winnen Bij voortduring kleerinaking op maal in 24 uien, met bep> hand na believen. «8 Èz 85 ri om'-? c co ii 5 T - g i s 83 a ®5 J J8 S rr ga «LU 5 s 1 s 5®I ’S «=- i «F:» 8 s H li c cd CD Txt; .7 i DC LU LU i uu £SxH Rogge Boonen Erwten Haver Sucrioen 53 2 [porj ja -■s ■d T o5 E E LU o? KMBKMmwramKKiGWKrciz.- t ÖS?N*r»'- w -m r-v Gewaarborgd zuiver en zondor ver- valsching. Voor prijzen eir conditiën van betaling zich te bevragen bij den agent Hireelen 86, Van Straelbnstraat, ANTWERPEN. E CVJ rn r o ■o •S a I w a C ci Hl l Ongesteldheid van dc nieren. Laat niemand lan ger onder den indruk zijn, dat zjjhe onge steldheid ongenees- lijk is, tot dat hij deze zuiverende Pil len onpartijdig be proefd heeft. Eenige Weinige dosis zullen de ergste kenteeke- nen verdrijven, en opwekken, do ver stopte nieren verlig- ten, onzuiver bloed reinigen en aan ieder orgaan een gezonde veerkracht geven. id. 80 cent. id. 1 fr. id. Uwen dienaar, tóXT- -a-u.1 Uk* v»>. Slechte Spijsverteering, Galziekte en ziekelijk® Geen orgaan in het mensclielijk lichaam is zoo vatbaar voor ongerep' en geen meer geschikt indien vernslatigd, om tot eeno ernstige k»:l1 wanneer misselijkheid, winderigheid, of zuur in de maag ons waars* «i tori,.o U A-. Zl-.11irguiru, i-L-j en zal ziikelijke hoofdpijn spo«al F1I O) <D -/. -Q van smaak zijnd», worden door alle doctoren bevonden het boste CU borstpijn te ztjn. - In doozen a 1 tr. 25 en 75 centime» '-CJt ter verdrijving 5’2 ct$ fa-ö l. a O •O G £3® K U> ogg ’t'ö II? A G «?g ■o c GO Lx. -Ixl GO S LxJ f- a «rat Lr.Ta M.' VAN NESTE, Frère <S Steur, te IJper. M.r Louis HERREBOUDT, Langerei, 28, te Brugge. Buitengewone schoono keus van Parapluies en Parasols ia zü^l.. Wandelstokken, enz. enz. Alle deze goederen zijn gewaarborgd van allereerste kwaliteit en af» concurrentie onmogelijk maken. Dit jaar zal veel vette noodig ziju voor do lan den te mesten. IdCIÜTId ZUKVIdRE jjEit consignatie Rau-Vandenabeele C". Ik heb gekocht groote partijen, die ik lever aan 20 h 30 fr. de 100 kilos, volgens stikstof. Tijd van betaling, mits borg.— Grooten afslag voor kómptante betaling. Ik zend stalen op alle aanvraag. Per wagons en schepen, grooten verkoop van Kolen, Houillie. I-andkalk. Metskalk. Cokes. Petrool per 5 vaten. Spek eu Reuzel. Men vraagt agenten en depouthouders. De Algemeens Agent, NÉRÉE NOLF, De Lochtstraat, 75, Brussel. s b I I o •I tli e g Men wachts zich voor namaaksels Elk doosje is gelakt en gestempeld met de handteehening van de vervaardigers KI ENEN ZOON, lieinistcn. in een licht verteerbaren vorm. In llacous a 1 fr. 50. Muizcn-Tai-wo, het pakje A 35 centimen. van R itten ZONDER VERGIF. In busson van 1 fr. en 1 fr. 75. Anntlierïn-Moixlwnter of Aromatisch Mondwater. Met een gelijke hoe veelheid water gemengd, is liet de aangenaamste mondspoeling. Het neemt eiken slechteu smaak weg, reiuig de tanden, versterkt zw ik tandvloeseli on verhindert do vorming van kalk op do tanden. De llacon kost 2 fr. t5 -O U M O NEB - i uni"!rm’*~'uTtl n in i w aau iiiimw 11 ii am h Xl:m££jKOUt vereenigt iu zich do eigenschappen van hot lorlsiiader, Rinser en Marfeubader zout eu bewijst uitmuntemle diensten bij hootdpijn, verstopping, slechte spijsverteering, maagpijn, migraine, aanbeion: in’t algemeen do zielcoo, waartegen men zicli van laxeermiddelen bildient. Iu verzegelde doozen a 1 fr. 25. Itoi'Ht p:tHt goed van si middel togen hoest, schorheid, koel en m proefzakjes A 35 Centimen. I Hij reinigt do huid van 3 bevorderen en pomaden. TSZKCinZBHnKS&ZBZXSBBMZSZSSEIXKSKXZQSXX&KKVBSlBESVnDIOOBSD Keelpijn, Steen en Graf' v iSecundaire vft, I schijnselen. $a lAangezizhtsp^z Veuierscho .’r*r I ton, IC KFJ^ Iu flacons A 2 fr., en 1 fr. bijna zonder reuk en smaak. In tleaschen A Een eetlepel bevat 0,15 gram ijzer ■s Voor het maken en breken van allo soorten van granen met concassouromdat eenieder zou overtuigd zijn, van mijne getrouwigheid eu spoedige bediening, worden alle goederen in tegenwoordigheid der eigenaren bewerkt den WOENSDAG en DONDERDAG, alsook alle andere dagen der weck, naar beliefte; dit is hetgono waarop ik mij steun om meer en moer de gunst van bet geëerd publiek te genieten. Tarwe per 100 kilos 1 fr. 75 id. id. id. id. id. Bij ieder artikel is eene uitvoerbare gebruiksaanwijzing. Botenstaandi artikelen verkrijgbaar bij G. DüCLOS, Drogist, grootc Ooststraat, Vew-nc. lendenpijn, Aanhcijen, Rhurnatiek, Moefjelijke water lozing, Klierziekten of Koningszeer, L. VAN DEN l k Slechte Spijsverteering, Galziekte en ziekelijke 1 Geen orgaan in het inensehelijk lichaam is zoo vatbaar voor ongorc^ji BWlBt Ig6 k**|! iii«i<vg ons tering alccht is, dat Holloway's Pillen ieder orgaan regelen, ieder oorzaken van slechte spijsvertering, en *- J heele gepezing bewerken. Het keerpunt des levens cn waterzuchtige zW‘1 Hei keerpunt des levens is bot govaarlijksto tijdstip in hel 'c''| duizenden bot leven. Alle de vochten trekken te zamen en ve eren als '1 1 het leven zelf weg, iudien niet in tijd» er wordt tegen gegann. Bet r*!1' deze gevaren is Holloway's Pitten. Met dezen gewapend staat men d1'1 de lijder weder in het bezit ceqcr ongekrente gezondheid. Het is slef1 tiet zoogenaamde keerpunt des levens ook de man, wanneer hij oud is, ontdekt dat zijn gezondheid enne belangrijke verandering de oorzaak van weet, een kritiek tijdstip in zijn leven Alle deze g verdwijnen spoedig door toevlucht te nemen tot deze Pillen. Verzwakking. In gevallen van verzwakking, loomheid on zenuwachtigheid, ver<1(ir' l heden van welken aard ook, h. tzijjjeestobjk, hetzij li< haamlijk. I« P in de h ogsto mate opwekkend, vernieuwend cn herstellend. Zij ‘B'.1',! uit liet gestel, herstellen de spijsverteering, regelen allo afscheiding gestel, wekken de gemoedstemming op en geven het lichaam zoudheid on kracht weder De Nieren, dcrzelver ongeregelde werkingen 6 Indien deze Pillen volgens <!e gedrukte voorschriften gebruikt "<’f naar b d gaat, ten minste gedurende een half uur op de nierstreek zout in het vleesch zal dezelve tot in de nieren doordringen en alle stellen. Indien men aau de steen of het graveel lijdt, wordt liet l’Ü zalf in zulke gevallen des avonda en des morgens wordt anngewenof overleg wordt gedaan de wondervolste genezing zal plaats vinden. ilollott’ay’s Pillen zyn het beste middel in de wereld bekend t'<^e Koortsen, Waterzucht, Aamborstigheid, tVrouwelIjke onre- Galziektcn, I regelmatigheid, Puistjesop de huid Jicht, Hoofiljjijn, Pijn in de inge- Slechte spijsver- wanden. I verteering. Verzwakking, i Leverziekten, Voulez-vous sauver votro bótail en danger do erover, lorsque, trop d'un regain abondant, il vous revient li l'étahle gonfló óclaterf 1 d'Anvers, dc M. F. X. De Brukei.akre, que chacun connalt,arrête ii1'.’ tation intéricuro do l'estomac surehargé, remet ies functions, et 1nlU, soulagé *t guóri. I.e moycil ne faillit jamais, jusqu'ici. Le dernier cas produit, en octobre dernier, die/. M. Claesseus, brasseur il Merxein- 1 11 plus de 2006 frnnes, atterö par des coliques et les crampes, so dóbat Ci'11 do ia d stilleric do l'Elixir d'Anvors survient et lui adininistre im g1'"'4 d une minute et deinie après ie clieval bondit et so dresso en fróinissant^ II n’y a pas seulement quo les auimaux dont cetto excellente liqueur f les hommes aussi sen trouvent bic», et lo cultivatenr peut 1'éprouver e*1,, une goutte a la fermière et uno double son mari, pour en :ippré'’i'T cllicacité. Tens les liquoristes vondent fette liqueur 4 un prix trè.<-raisonna')'e dótenteurdü besliaux. et porsonuo no s en privera doiónavaut. Duit médailles furent ilécernóoo a cotte excelle ito liqueur, *1’* contrefa^ons. 1’. X. DE BEl'KELAER, distill«\ s o cz ’S r J -ë t» - o o bD P ’***- Veurne drukk. P. RYCKEBOER, opv. =E - 3 Ï-’I I it o o a iS C o O M 1 M rr 1 EAt' MALLERON, soul invent- Prop” des brevets perf. des nppareils de fab011). Hnutea rócotnpenses, 11 médailles (20 eu or). Traitom. spóc. du cuir chovolu. Arrct imuicdiat de la 1 chute des cheveux et repousse certaine A tout ilge (4 forfait). AVIS ALX DAMES, conserva tion et croissanco do leur chevolure, mêmc 4 la suite do couches. On envoie gratis renseigne- ments et preuves. On jugeraF. Malleron. ainó, 85, rue Rivoli, Paris. Pas de surcursales 4 Paris. c-<ü S3 è'f- u U-l xi g 5 ■S (D <D a S w •3 U TJ «3 i f f O s 7 CC C XE ^c= 8 - ÏC= I •3‘ r h i J 3 o s«c3-S g ssr-jFi «fl g P’JÏJg. k a - 5 o <D 4, 1 «J 5 - tr 8 5 S

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 4