KOOBE STEIJ LIME 'L O M E S A 1 lö s NATIONALE MILITIE I 5 ft h 0 4i I SALPETEBZLUIZOIT y PUIEN HOILOWAY MAGAZIJN V n LAKEIS EN NIEUWE iiwpir i h l c*> p l§ 2 ■S 01 i 13 J» s-1 Hl! Heinrich VON GIMBORN, te Emmerik a. d. Rijn. i I Algemeen Agentschap I van de Maatschappij voor verzekering tegen brand. o URBANUS-PIUEN j O i -8i =1 SS1.0 11 i Htlih (I -t ïh '■Hi >3 D g. TÊTES CHAUVES! 1 i CULTIVATEURS ET ELEVEURS DE BESp 1 z s - I DELSAEL CHARLES, “r s i - I F -8 S“ AAN DE MAATSCHAPPIJ S.' ESPRIT. licihï.ng r A O r» y UD r» HClaseii* B a I D7SESTB00MIHG2H. GUANO VAN PERU gewaarborgd zonder steenenI 11 fsla Ts? ÏÏBF MEN VRAAGT! I x. R 1 H T. O ‘1- SSuis Kakel SIMLL8AEIVI i Is f •-ƒ 11 Bs Sx.' F u g I8K1. <CvaS»ïd 8 LU ru Drogerij G. DUCLOS, Ooststraat. 21, Veurne. I e s L 5 o g 5 rT 4 w E20 r-^ pasa E25 rr; r-t S es o Gi/Ï gedaan door een bijzonder van stad 3 ■a S o bc I? DE llELGISCIIE IEIIEEMGI,XG, bij Wybo-Monlé. Gaaipleii), 107, te Veurne. Zuidslraal, 62, ic Veurne. A. Van Acker. Dixtnude, klei nen Dijk. ta Esa - 8 Het beste naaigarens handwerk als voor cd SS 3= cr> s §P >°i P iS •O g 11 9 3?® jsO ssi g o u -ii o o i'a Hf Sj| (Nihate de Soude) EX ECHTE GUAIVO, der Eilanden Icbaboe AfrikaFzich te bevragen bij Eb. PAUWELS-RAYEZ, 24, Kievilstraat, Antwerpen of bij zijne ver tegenwoordigers: Door de kwaliteit zijner waren, en de goedkoope prijzen, verhoopt hij de gunst van een ieder te winnen. Regelmatige post stoomvaart, onder Belgische vlag, tusscheil Antwerpen, New-York en Philadelphia; eenige. rechts streeksche lijn van Antwerpen lol de Ver- eenigde-Slalen. Direkle billettcn tot alle steden der Vereenigde Stalt n. Billenen gaans- keeren aan verminderde prijzen. Agenten: B. von der Becke, Antwerpen. G. Van Raflelghem, Brussel. E. Slragier, Plalleelslraal, te Yper. De personen die de storting van 200 fr. voorgeschreven door de wel gedaan heb ben, ten einde reinplacanton tot den mili tairen dienst te bekomen en die zich later in hel geval zullen bevinden er geen te verkiijgen, mogen zich bevoegen bij E. STRAG1ER, Plalleelslraal. 8, te IJper, die zich belast onmiddellijk en op gena dige voorwaarden er te verschaffen. Militaire plaatsvervangers worden gc- vraagtj. 3 ■3 - IIuIk vnn vertrouwen en va*n 1, Oo8tati*£int, 1, te Veurne. O Holloway's Pillen zyn het beste middel in de wereld bekend voor Karei SI'II.I.I AisitT, heeft de eer aan zijne talrijke wélen dat zijn Magazijn van heden voorzien is van Je allerleste^ de Laken en Modestoffen voor het aanstaande Zoinersaisoen. Hij durft verhopen door de goede keus der sloffen, de genadifl alsmevie de volmaaktheid van zijn werk, de genegenheid van 'ljh meer aan te winnen Bij voortduring kleermaking op maal in £4 uren, met bepaalde’ hand na believen. - (Ie Men vraayt kleertnaltersyaslen ten allen tijde voor werk bij Hij de wed' DEfflEULEKAERE-VAM DYCKE, er bij voortduriny -- Koopuimi-Kleerinukoi', le Veui-nc, groote Oo« I CQ s B co u o i e i s X 5 z s i o a sè ^2 'n B Z s l g ‘I s 'I 5 8 g -si i ac u - t °8 g ïfa 'se£5 SWii S F I zijn bereid volgens bel echte recept vnn de wed' KUEHEM EU ZflOH, Chemisten te Haarlem (Hollandi zij zijn zeer nuttig tegen ongesteld- I heden der maag, heilzaam voor de spijsvertering, uitmuntend legen de gal,scherpte in 't bloed en huiduitslag, zacht laxerend en slijmafdrijvend. ~i> centimen de doos, verkrijgbaar niet brochure bij Hector Ruyssen, Inleg 25 centimen per duif. 8 E 1 3 SS O IK S Z'' o 8 £fe r= 2 8 g 5 Te bekomen bij G. DL’CLOS, Drogist le Ve*1 z 2 j lb £- 8 2 i 2 I’ r 3 H 'd 1 j B o «5 10 o «3 «e3 - - O uk kwm*»42 i» 4 hr, ■o DE EENIOSTR ECHTE i X<li:alou-<li*oppeli>« Veurne drukk. P. RYCKEBOER, a as QC LU LU CD »r.<iwer-^ s*reit--'saaraB5«RX>JR»c«nw«m»®<MF«Mma«<WBca»B® Mangplll«kn, per doos niet 50 pillen, 75 centimen* WOrmpatroncn, tot verdrijving der Wormen bij kinderen en volwa.-son. Perstuk 15 c, CD QQ Pijn in de ingo- Slechte spijsvor- wauden. Verzwakking, *h bl, A 'i s JS ■u ■3 X o .2 [Lendenpijn. I Aanbeijen, Rhumatiek, IS£5Ï xs» *23/ £23. E LU 03 ej 3 a tc TJ Zelfde voorwaarden voor den 22 en 29 der zelfde maand. A. B, C. E cJ Q-> O S 5 N Ongesteldheid van de nieren. Laat niemand lan ger onderden indruk zijn, dat zijne onge steldheid ongonees- lijk ia, tot dat hij deze zuiverende Pil len onpartijdig be proefd heeft. Eenige weinige dosis zullen de ergste kenteeke- nen verdryven, en opwekken, de ver stopte nieren verlig- ten, onzuiver bloed reinigen en aan ieder fl orgaan oen gezonde veerkracht geven. lozing. Klierziekten of Koningszeer, Men wachte zich voor namaaksels!! Elk doosje is gelaht en gestempeld met I de handteeki'ning van de vervaardigers Wed' KUENEN ZOON, Chemisten. i T..V.Ü- T O o llllr»l»r»r“l>ez--, Slijm- en d at'O LTT? ‘<é5X •O O •c "u o tb i» Dit jaar zal veel vette noodig zijn voor de lan den te mesten. ECHTE ZUIVERE linn consignatie Rau-Vandenabeele O. Ik heb gekocht grote partyen, die ik lever aan 20 A 30 fr. de 100 kilos, volgons stikstof. Tijd van betaling, mits borg.Orooten afslag voor komptanto betaling. Ik zend stalen op alle aanvraag. Per wagons en schepen, groeten verkoop van Koloa, HuuUlie. Landkallr. Metslzalk. Cokes. Per,rooi per vaten. Spek en Reuzel. Men' vraagt agenten en depoutbouder». De Algemeene Agent, NÉREE NOLF, De Lochtstraat, 75, Brussel. ('e| Keelpijn, Steen en Graveel, r *i Secundaire ver- j1. sclijj naaien, !eh Aangozizhtspijn, rz Venierscho ziek- -*p ten, NERV opv. L. EAU MALLER0N, seul inventr Prop" des brevets E. perf. des appareils de fabon), Hautes recompenses, 44 médailles (20 en or). Traitem. spóc. du cuir chovelu. Arrêt immediat de la chute des cheveux et repousse certaino A tout age (i forfait). AVIS AUX DAMES, conserva tion et croissance de leur chevelure, memo A la suite do couches. On envoie gratis reuseigue- ments et preuvos. On jugeraF. Malleron. ainó, 85, rue Rivoli, Paris. Pas de surcursales i Paris. Bolorpoedor, verkort don tijd van het karnen van uren tot minuten, maakt do boter vaster, beter van smaak, fraaier van kleur en verhindert het sterk worden. In pakken van i/z kilo, voldoende voor 1500 kannan melk, i 1 fr. 50. CO ec Lu. HuU uj t- c M.' VAN NESTE, Frcre dl Soeur, te I.Iper. .M.' Louts HERREBOUDT, Langere!, 28, te Brugge. ÏEeszri Cetiilennei*c-IItiy{£lie>4 herbergier iu de Kttoox Je Vinclietn, laat bet publiek weten, dal er van heden al bij hem zal te bekomen zijn eerste klasse van CiU.kttO van UAL-VANÖEN ABEtLK, alsook Lijnzaadkoeken. LiJnzaadmeel. Koolzaadkocken, Raapkoek rn, Lijnzaad- tonnen. enz., aan de gciiailigsle prijzen mogelijk. ^VxmtuslmifgeiKl DerïeJll. S3 -XD L Z - "3 75 Voor Veurue-Ambacht eeu bekwamen ver- antwoordelijko vertegenwoordiger, voor het plaatsen der TARWK-Bi.OEM, voor een der eerste molens van Leuven. Zich te bevragen ten burecle van dit blad. ■3 -■mj, 5 O r s t;’5 - 8a, lt,l fi ta i«n Ri t 4a Slechte Spijsvertccring, Galziekte en ziekclijkc Hoort’ Geen orgaan in het menschelijk lichaam is,zoo vatbaar voor ongeregelde en geen meer geschikt indien vernalatigd, om tot eene ernstige kwaal t» h wanneer misselijkheid, winderiglv id, of zuur in de maag ons waarschuw^ tering slecht is, dat Holloway’s Pillen ieder orgaan regelen, ieder org»{> oorzaken van slechte spijsvertering, en zal zickelyke hoofdpijn spoedig vwk heele geaezing bewerken. ‘o Hot keerpunt des levens en waterzuchtige zwelling Het keerpunt des levens is het gevaarRjkste tijdstip in het leven d< duizenden hot leven. Alle de vochten trekken te zamen en voeren als een gd. het loven zelf weg, indien niet in tyds er wordt tegengegaan. Het zckerayti deze gevaren is Holloway's Pillen. Met dezen gewapeml stnat men den vuut'te de lijder weder in het bezit eener ongekrente gezondheid. Het is slechts wi'r, het zoogenaamde keerpunt des leven» ook de man. wanneer hy tussch<'a.( oud is, ontdekt dat zijn gezondheid eene belangrijke verandering onderga*^ de oorzaak van weet een kritiek tijdstip in zijn leven. Alle deze gevurtf <1, verdwijnen spoedig door toevlucht te nemen tot deze Pillen. Verzwakking. In gevallen van verzwakking, loomheid en zenuwachtigheid, veroorzaakt heden van welken aard ook, hetzij geestelijk, hetzij lichaamlijk, is de uit**ite in de h ogste aonte opwekkend, vernieuwend en herstellend. Zü drijven de 'n uit het gestel, herstellen de spijaverteering, regelen allo afscheiding, vet* o gestel, wekken do gemoedstemming op en geven het lichaam dcazelf» ''H zondheid en kracht weder **1 -■ «1 >4» l-l!/; De Nieren, derzelver ongeregelde werkingen gene* Indien «leze Pillen volgens de gedrukte voorschriften gebruikt worden, naar b d gaat, ten minste gedurende een half uur op de nierstreek wordt f” zout in het vlcesch zal dezelve tot in de nieren doordringen en alle onge^11, stellen. Indien men aan de steen of het graveel lijdt, wordt het bijzonder ,rk zalf in zulke gevallen de» avonds en des morgen» wordt aangewend, d**‘jn overleg wordt gedaan de wondervolste genezing zal plaats vinden. zu i i Koortsen, Waterzucht, Aamborstigheid, Galziekten, Umivci’Keol-Xuiveriiifjfsxoutis het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen maagpijn, maagkramp, slechte spijsvertering, zuur, hoofdpijn, duizeligheid hartkloppin gen enz., en moest, daarliet ook bij het inmaken van zure vruchten, als'; erwten boenen linzen, enz., zeer goede diensten bewijst, in ieder huisgezin gevonden worden. Iu pakjes A 45 et., 80 ct., en 1 fr. 50. t Voulez-vous snuver votro hétail cn danger dc crcvor, lorsipin. trop repu <l*-‘ d un regain attendant, il vous revient a ratable gonllé A bolster f Un <llllj. d'Anvcrs. du M. E. X. Dk Beuksu.zhkk, qun 'chacun connait, arrête iustanlv tation iutóriouro de IcBtomac. sun hargó, remet bs functions, et l'anim»'l; soulagé et gueri. Lc moven ne falllit jamais, jusqu'ici. Le deruier ca» accu’’ produit, en octobro dernier, chcz M. Clacsscn», brasseur A Merxem. l'n cho'l plus de 2000 franc», atteró nar des coliqucs et les crampes, se débat coiitrc lt de la d stillcrie de l'Elixir d'Anvers survient et lui ndministre un gr>i q’uir’ d uim minute ct derilio après le chcvnl bondit et se dresse en freinissant H 11 n'y a pas sculoment quo animaux «lont cctto excellente liqueur est ud les hommes aussi s on trouven biou, ct cultivateur peut l'ópr uver ou verf0 une goutto A la fermière et m e doublu A son inari, pour en appróeier bieb elllcacitó. 's Tour les liquorUtes vendont cctto liqueur A un prix très-raisonnable et détenteur de bestiaux, et persouno no s’en privora dorénavant. °i Hult médailles furent décernóes A cotte excellente liqueur, qui eoiik, contrefa^ons. r. X. DEBEUKELAER, distillateur*)!, 2 - Druivcn-borstsiroop met Fenkeltioninz». 1)l1 IR k’ecn zoogenaamd middel: het bestaat uit druivensuikcr on Zwitserschcn honing met een aftreksel van mout, oran^e-bloesc en fenkol Deze borstsiroop werd genezend en verzachtend bi,j keelpijn, hoeschheid, hoest, pijn in de borst' kuchhoest en kinkhoest. Jn llacons A 1 fr. 75. Eerste soort van fransche Lakens, duitsche, engelscV eu inlandsche Elast voor volledige kostuimen, Jacquetten, Paletots en Broeken. Gilets in zijdo-W» Satijn: Orleans, Alpaga, elours-Iaine, Moskowa, roodc en idauwe Baaistoff<4 Verders: eeu groot assortiment van Manshoeden iu zijde, castor en iu feut] 5 fr.; Strooicnhoeden in panama, paille d'ltalie, enz. Klakken voor mans eu en in elastiek. Buitengewone sc.hoone keus van Paraplnies en Parasols iu zijde, Wandelstokken, enz. enz. Alle deze goederen zijn gewaarborgd van allereerste kwaliteit en afgegevei concurrentie onmogelijk maken. !j c zonder schadelijke bostanddoelen, berryden oogenblyk- kelijk van de hevigste kiespijn. Hot floschjo 75 centimeu. Xekoz- middel ter verdrijving van Ratten en Muizen zonder vergif. Een bus van 1 fr. 75 is voldoend, om hot grootse he huis of schip oen geheel jaar van allo ratteu, muizeu kakkerlakken, torren, enz., vrij te houden, proefbusjes kosten 1 Ir. Bij ieder artikel is eene uitvoerbare gebruiksaanwijzing. Bovenstaande artikelen verkrijgbaar bij G. DUCLOS, Drogist, groote Ooststraat, Veurne. c c to:z> LM U fi 5 l •u s 5 ra p s m n -3 5 2 oc UM K SE Kuj c s 8 2 C Z c 5 |5. s. S i e o o d u r—rf' o “2’3 u ac 34 t—i tc g LXJ •HP C3 SE 5 fi 5 0 5 EXi Z 0 <LU S 4X4 5 Q SS Luggcpoeder vnn Gimborn's specialiteiten. Breukbanden. Staudaert's Pillen. Siroop do Vannier Dupuj, enz. enz. Verders, bijzonderon debiet van sterke Dran ken en likeuron, zoo als Ani», Anisette, Beonekamp, Brandewijn, Bulcke-Bitter, Cassia, Cognac, fijne Champagne, Cième de Noyau, Crème de Menthe, allereerste kwalitett van Genever, Punck, Raspaïl, Rhum, enz. enz. Allerbeste Wijnazijn eu Oliefohe, witte Marseille-zeep. Meester knecht bij de wed' Verstappen, komt zich te vestigen voor eigen rekening. Hij beveelt zich in do gunst van het publiek voor alles wat zijnen stiel betreft. z©iuiens op II» Mica l.,u prijs 80-00 id. 40-00 3.<>' id. 20-00 I Daarenboven een vierde van het inleggeld aan de konfrator die 3 navolgende duiven inbrengt. 3 o c n 2 c re G -V X3 S3 Vrouwelijke onre-1 Aanbeijen, regelmatigheid, Puistjes op de huid Jicht, Hoofdijijn, Mooijelijko water- I verteoring, I Leverziekten, VANDEN KERC*- re xzS o>

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 4