6 pq fi D I ROOÖE STEK LIM NERVIÜS 3 I 3 H 1 I - 4 -Kil ’Sg-Sz.a--E NATIONALE MILITiE Heinrich VON GiMBOBN, te Emmerik a. d. Rijn. Algemeen Agentschap van de Maatschappij voor verzekering legen brand, 5 n •H E c f 4-S C - i j= h i Leuning van kapiÉ ii; y Gloiisend Garen 1 p i Ss: p t fioo o© |-a - ic - - cc BERICHT 2 H I T L A N D B O U W Ei R S en vitEiioi'uttns. 1 1 1 a i S C7ZRSTH00EI1T3Z1T. GUANO VAN PERU gewaarborgd zonder steenen, der consignatie Ran-Vandenaboele C*. isl éh «g? ’>s “O 'Sj’TÊTES CHAUVES! EAU MALLERON, soul invent* Prop" des brevets F. perf. des appareils de fabu,‘Hautes recompenses, 44 médailles (20 en or). Traitem. spéc. du cttir chevelu. Arrèt immediat de la chute des cheveux et repousse eer aino a tout age («forfait). AVIS Al X DAMES, conserva tion et croissance de leur chevelure, même A la suite de couches. ()n envoie gratis renseigne- meuts et preuves. Ou jugcra 1 F. Malleren, ainé, 85, rue Rivoli, Paris. Pas de surcursaics A Paris. Cés a ii BARBE 6£ R •LUgg Il - I s - Is Buis Kakel SPII.LIAERT, EI E Et I C II 'F. LICHTING 1881. 5 HANDEL IN ALLE S003T VAU LEDER. o o o= •8 g 15 K Bt 11 C II T. 31 13 flï Aï d E213 «ïi OOSTS'BUAT, 4, VEURNE, D Hot beste naaigaren, zoo voorliet handwerk, als voor het machien. V H£ St E£ Q t M.I G £5 A. I bij Verbeejua-Lust, Boekbinder, Appel- nierkt, te Veurne, Bougies in alle kolen ren en van alle grooie, dienstig tot verlichting van eetzalen, salons, pianos en voiluren. .j&an'belairgciul I>ei*i<*4il De personen die tie storting van 200 fr. voorgeschreven door de wel gedaan heb ben. ten einde reniplacanlen lol den mili tairen dienst Ie bekomen en die zich later in hel geval zullen bevinden er geen te verki ijgen. mogen zich bevoegen bij E. STHAGIER, Plalleelslraal, 8, te Uper, die zich belast onmiddellijk en op gena dige voorwaaiden er te verschaffen. .Militaire plaatsvervangers worden ge vraagd. DE HELGISCIIE VEDEEi\IGh\(E bij Wyl>o-Montê, Gaaiplein, 107, te Veurne. ZEEK GENADIGE PliIJZEN' aan de landbouwers en Guano verbruikers. I*. l>o Gomme-I>ej«»e$'lier, TE ALVER1NGHEM, Zuiverste medicinale Levertrnan bijna zonder reuk en smaak. - Jn nessclieu a 1 fr. 50 en 75 centimen. IJ^or-ï^evert rnun. Een eetleoel oir in een licht verteerbaren vorm. In flacons A 1 fr. 50. £ram ’J201- 5 y Anultierin-lWoiMlwnter of Aromattsch Mondwater. Met een gelijke hoe veelheid water gemengd, is liet de aangenaamste mondspoeling. Het noemt eiken slechten smaak weg. reinig de tanden, versterkt zwak tandvleesch en verhindort do vorming van kalk op do tanden. De flacon kost 2 fr. 3 - t T >- s O i b s X. 5 oo 5 >og i CluÏK vuil vertrouwen en vnn jfo<r 1, <)os(ntraat, 1, te Veurne^ Hij de wed' DEBEULEHAERE-VAN DYCKE, <’r bij voortduring t^ Eerste soort van fransche Lakens, duitsche, ei.gelsche eu inlandsche Elssti voor volledige kbstuimeu, Jncque ton, Paletots en Broeken, Gilets in zjjdc-pa Satijn: Orléans, Alpaga, Vclours-laine, Moakowa, roode en blauwe Baiiistoffei. met vermindering van prijs 2 Zr F ts •Lij 5=5 lil rul waf de t-'p< huil elt w< Itl zuirl sch' da j kit’, j oi L ,1 Holloway’s Pillen tyn het beste middel i» de wereld bekend root L te i S 5 ui c S K S W Knrel Sï*lI.I.I AKId', heelt tie eer tiatt zijne talrijke k;i weten dat zijn Magazijn van heden voorzien is van de allerleste nu de Laken en ModeslolTen voor het aanstaande Zoniersaisoen. Hij dnrfi verhopen door de goede keus der sloffen, de genadighej alsmede de volmaaktheid van zijn werk, de genegenheid van T pt| meer aan te vv innen Bij voortduring kleerinaking op maal in 24 uren, met bepaalden hand na believen. Men vraagt kleermakersgasten ten allen tijde voor werk bij 'Ij VVitARel en lknnkverliunaleling;eii, bvuisordcrs op koti STORTINGEN op titels. Kacompteren, wetlerewompt ceren en uil wisselen brieven, effekten, beloften en alle andere handelsvvaarden. CJlaeyH-l*!!, Koordbrug, et]! Antwerpen, Hamburg, Londen, Rotterdam, Emmerik a/d Leveren onder waarborg van het gehalte 011 tegen verminderde p 01‘GELOSTEN 1‘EKU-GUANO, GEMALEN Pi IIU-GUANO, GUANO-SUPERPIIOSPIIAAT, •3 °Si «s N o c XJ lil p S c-» 'S S Te bekomen l“« klas SUNDERLAND- 5011E KOLEN, <le beste soort c streek ingevoerd wordt, aan den (trijs van fr. 21-50 per duist kilo, aan de magazijnen gelegen aan d’Upcrbrug. Voor alle verdere iniiehtingen gelieve nifn zich te vervoegen bij sieur Emuo.xn DAVID, Café I’Esperance., Veurne. .V. li. De Kolen worden gewogen en huis geleverd door de Sladsarbeidei6. liÊLSAÊL CHARLES, Mtr Meestor-kuecht bij do wed” Verstappen, komt zich te vestigen voorclgon tokening. Hij beveelt zich in de gunst vau het publiek voor alles wat zijnen stiel betreft. Regelmatige post stoomvaart, onder Belgische vlag, tusscljcn Anlwetpen, New-York en Philadelphia; eenige rechts slreekschc lijn vau Antwerpen tot de Ver- eenigde-Slatcn. Direkle billetlcn tol alle sleden der Vcreenigde Slatin. Billetlcn gaan's- die in de ''t-’eren aan verntiitderde prijzen. Agenten: B. von dor Becke, Anlweipen. G. Van Raffelghetn, Brussel. E. Slragier, Plalleelslraal, te Yper. A. Van Acker, Dixinude, klei nen Dijk. o en 1 2 waterzuchtige zwellingeP RL'CHTBAAHHEID. Veurn» tlrukk. P. O»! CU CT< cu C_d F-J Rogge Boenen Erwten Haver Sucrioen Wilt gij uw vee redden wen het volgenten nis o.’.i te b,n ten uit de nutlsche weide let ugkeerd I HfiiiiM we<3‘ .VOYSC «•i» %<>on, Xu.dslraal, ,V." 40, Veu ne. cc u_ tZ o o fi O g N t - XX3MQCaK3H3QZaaKKMKWKXEflt*ME3Z£BZ3ZQ3aQBMMBBMaKXMBB CXtlTJ ilM>\ZI.I\ IAkl\SI'\\lllWii i Bij ieder artikel is eene uitvoerbare gebruiksaanwjjzing. Bovenstaande artikelen verkrijgbaar bij G. DUCLOS, Drogist, groots Ooststraat, Veurne. M»jwwac—M—nciB’ii tiwmwiiBMriiiBmf wer ram—■■■■«■■"owbmw—— SJ Ongesteldheid van de nieren. Laat niemand lan ger onderden indruk zijn, dat ziju<> onge steldheid ongenecK- lijk is, tot dat hij deze zuiverende Pil len onpartijdig be proefd heeft. Eeülgo weinige dosis zullen de ergste kenteeko- non verdrijven, en opwekken, da ver stop, e nieren verlig- ten, onzuiver bloed reinigen en aan ieder orgaan een gezonde veerkracht geven. LM LU K e id. 80 cent. id. 1 fr. id. l/’wett dienaar, DÉSIRÉ HüYGKEBltRT. L L. O V Franciscus HENDERYCK, Oratoriestraat n.“ 7 te Veurne, heeft do eer het publiek bekend te maken dat hij zich wederom ie Veurne is komen vestigen alwaar hij, na langen tijd te Brugge en omstreken gewoond hebbende, hij zijnen stiel zal uitoefenen, als Hovenier, Bootnen- snijder, en het kuischen en beplanten van Bloemoven en Sceren, zoo wel buiten als binnen de stad. Door zijn goed werk en zijne spoedige bediening hoopt h/j de gunst van het geëerd publiek te verdienen. Dit janr zal veel vette noodig zijn voordo lan den te niesten. ECUl’E ZUIVERE Ik heb gekocht gn ote partijen, die ik lever aan 20 tl 30 fr. de 100 kilos, volgens stikstof. Tijd van betaling, mits borg.Groeten afslag voor komptante betaling. Ik zend stalen op allo aanvraag. Per wagons n schepen, groeten verkoop van Kolon, Houillie. Landkalk. Metskalk. Cokes. Petrool per 5 vaten. Spek en Reuzel. Men vraagt agenten en depouthouders. De Algemeene Agent, NÉRÉE NOLF, I)K Lochtstkaat, 75, Bnt’SSEI.. e ■o c E 9 F— S gil 2 5 c TJC Is VKM»-» vz.«rans—— «wow» cwa* wiCn w. wuw— <>imt)orn’H Mnngzout verecnlgt in zich da eigenschappen van het Corlsbador, Etnsor en Marieubader zout en bewijst uitmuntende diensten bij hoofdpijn verstopping slechte spijsverteering, maagpijn, migraine, nanbelen: in ’t algemeen de ziekien, waartegen men zich' van laxeermiddelen bedient. In verzegelde doozen A 1 fr. 25. Koopt alle «lach van versche vellen, zoo als ,7<alf- Zoger- Koel- en Peerdevellen aau de hoogste prijzen. Bij hem ook te bekomen grauw en wit Kocihair. voor metsers en Plafouneurs aan zeur geringe prijzen. M A G A Z IJ N van flllarhaiide Meubels en MunagiGoodereu, zneals: Bedd bakken met of zonder ressorts, lvind.;ibeddetjes, Keuken- Herberg- en dobbule Tafels, Lavabos, Nacht tafels, Stoelen, Konunodea, Lokets en Toogs, Spinden, Kleerkassen en Koffers, in aile groot ten, schoone en groote keus vui Koolstoven. Verdols, Paiapluies, Parasols en Wandel stokken. Men maakt en v-1maakt er Pata- pluics en ook Meubelen op aanvraag. Men gelast zich mot verwisseling en overtrekken van Parapluies in zijde of in alpaga. Koopman en depothouder van echte Peru- Guanos, voortkomende van de heeren Rau-Van den Abeele en Cie te Antwerpen, heeft de eer het publiek keubaar te maken dat zijn maga zijn voorzien is van echte Peru-Guauo, gewaar borgd zuiver eu onvervalst1*t. zaa als zij in Bel gië is ingevoerd en dewelke hij zal «(leveren aan de voordeeligste prijzen. Door de goede hoedanigheid der Guano en den geringen prijs, verhoopt Lij de gunst van het publiek te zullen genieten. Bj) hem is er ook to bekome.11 allereerste kwaliteit van Koolzaad- Lijnzaadkoeken, Lijn- zaadmeel, Boonen, Haver, Erwten, Zaaihaver, Monsche Kolen, Brabantsche Goederen, geheel bak Steen, iulaudsch Klaverzaad, euz. idles aau zeer voldoende prijzen. Borst p:iM« illcH goed van smaak zijnde, worden door alle doctoren bevonden het best o middel tegen hoest, schorheid, koel- en borstpijn te zijn. In doozen 1 fr. 25 en 75 centiman en m proefzakjes i 35 centimen. IlnnrlkolKem or Kau-de-Cologne piiilocome. Hij reinigt de huid van het hoofd, en kan het beste middel genoemd worden, om den groei van het haar to bevorderen en 't uitvallen te voorkomen. Hij is bovendien goodkooper dan de meeste haaroliën cn nomadon In flacons A 2 fr., en 1 fr. “‘“"y"- Q uaiziekten, 1 regelmatigheid, iRhum tiek. Puistjes op de huid'Jicht, Uoofdijijn, Moeijelijke watcr- Pijn in de ingo- Slechte spijsver- wauden. vertocring, Verzwakking, i Leverziekten, c, 'v C3 beliefte; dit is t v i om meer en meur het geëerd publiek te genieten. Tarwe per 100 kilos 1 fr. 75 id. id. id. id. id. Secundaire •- üdzhtapü»1’ Veuicrscl- f ten, Tcjicliotncn bij G. bl CLOS, Drofjixl RYCKEBOER, opv. L. VANDEN K - i C- tx <».:i n* irti uil ue iihusvhc: weiuv. u-iu^ncviu i Geel h een kwart liter ÉLIXIR D AN VERS vau F. X. Die Bin KEl.AEK, dm ou.uiddelijk de iuwei.dige gisting der maag tegeuhomh en het ter iieeigi'zoukeu dier genezen doet ópstaan. Het middel faalde nooit. Het laatste geval deed zich op in October laatstleden bij M. laessmis brouwer tot Merxem. Een vijfjarig paard tor waarde van meer dan 2,000 franken werd 'I "r j k atnpeu en kolieken ter neorgewoipeu. Ecu I werkman der stok’-rij van het Eiixir d'.'.avcrs, I kwam toegeioopon ca g ot het een groot kv.aart liter Elixir op. In min dan anderhalve minuut sprong het dier recht eu was totaal genezen. Hi t is niet voor de dieren alleen dat die likeur een heilzaam hulpmiddel is. De meuschen vind<-n er zich ook gor d hjj. De pachter zal het wel onder vinden, hij s 'Imnke d 'gelijks er een borreltje vau aau zijn paebteresse en hij zelf neme er ceite dabbele van. Die likeur is overal verkrijgbaar aan redelijke prijs. Zij verw ierf acht zilveren medailles n wordt daarom ook veel nagemaakt. F. X. DE BEUKELAER, Stoker tot Antwerpen. H 9 S I '14_| U_ WxJ LU H ^§2 O n t c 4| E.1 c T C Verders: een groot assortiment van Manshoeden in zijde, castoren in fcutn 5 fr.; Stiooienhoedcn in panama, paille dTtalie, enz. Klakken voor mans eu 1 e> in elastiek. Buitengewone schoone keus van Parapluies en Parasols in zijde, al) Wandelstokken, enz. enz. Alle deze goederen zijn gewaarborgd van allereerste kwaliteit en afgegeveu k, concurrentie onmogelijk makou. TE BULSCAMP. Voor het maken en breken van allo soorten vau granen met coucasseur), omdat eeuiude zou overtuigd zijn, vau mijne getrouwiglieid eu spoedige bediening, worden alle goederen in tegenwoordigheid der eigenaren bewerkt den WOENSDAG en DONDERDAG, alsook alle andere dagen der week, naar 2?. L hetgene waarop ik mij steun de gunst van 1 1 1 I. c 2 CC 8 o. s H O U- 3 2 3 lozing, Klierziekten of Koningszeer, ’~s?3> c 0 4/ ie t£> 5 LM UJ O LM CC ■E O va t, du« v II p'j j Slechte Spijsverteering, Galziekte en ziekelijkc IIoofd'A Geen orgaan in het menschelijk lichaam is zoo vatbaar voor ongeregelde wel en geen meer geschikt Indien vemnlatigd, om tot cene ernstige kwaal te 1*1 wanneer misselijkheid, winderigheid, of zuur in de maag ons waarschuwe I tering slecht is, dat Holloway's Pillen ieder orgaan t< gelen, inlet organ. oorzaken van slechte spijsvertering, n zal ziekeluko hoofdpijn spoedig verftj 1 heele genezing bewerken. Het keerpunt des levens en waterzuchtige zwelllngei' Het keerpunt des levens is het gevaarlijkstn tijdstip in het leven der duizenden het leven. Alle de vochten trekken te zamen <n voeren als een getij' het leven zelf weg, imlien niet intijds er wordt tegengegaan. Het zekerste1/ deze gevaren is Holloway's Pillen. Met dezen gewapend staat men den vuurpj de lijder weder in het bezit eener ongekrente gezondheid. Het is slechts w< >hi hot zoogenaamde - keerpunt des levens - ook de man, wanneer hij tussrheU oud H, ontdekt dat zijn gezondheid eene belangrijke verandering ondergaat. j de oorzaak van weet een kritiek tijdstip in zijn leven. Alle deze gevaren verdwijnen spoedig door toevlucht te nemen tot deze Pillen. Verzwakking. I' In gevallen van verzwakking, loomheid en zenuwachtigheid, vemnrssak* J hellen van welken aard ook, hetzij geestelijk, hetzij lichaamli.tk, is de uit"1" k in de h ogste mate opwekkend, vernieuwend en herstellend. Zij drijveu de uit het gestel, herstellen de spijsverteering, regelen alle afscheiding, vc ^f) gestel, wekken d<> gemoedstemming op eu geveu het lichaam dcszelG zoudheid en kracht weder De Nieren, derzelver ongeregelde werkingen gen Indien deze Pillen volgens do gedrukte voorschriften gebruikt word en. naar b..d gaat, ten minste gedurende oen half uur op do nierstreek ,>rjj(,regi1‘ zout in het vleesch zal dezelve tot in de nieren doordringen on *Up ”n7or a» stellen. Indien men aan de steen of hot graveel lijdt, wordt l>et bUIo.° (ja«r 1 zalf in zulke gevallen des avonds en des morgeus wordt aangewend, overleg wordt gedaan do wondervolste genezing zal plaats vinden. Koortsen, AVaterzucht, (Lendenpijn, l^0®ll’’jn’nraveel> 1 'l Aamborstigheid, Vrouwelijke onre-Aaubeijen, Steen en or yi Galziekten, regelmatigheid. iRhum t.»t Iseeundtuf0 MÏgBt: f ^-1 Muixeu-Tarwe, het pakje 35 centimen. Zeker mf<l<Iol ter verdrüvih" van Ritten ZOA’DER VERGIF. In bussen van 1 fr. eu 1 fr. 75. Elk kooper van ten minste 500 kilos heeft het recht daarvan gratis een* maken bij do naasthijzijtide laudbouwstatie. Omtrent du prijzen on overige vcrkoop-couditien geven deircula eu, bror drukwerken nadere bijzonderheden te kcuuctt, eu zjn deze francv eu g.-atis krijgen die er naar vragen zal. Zich t« ailrossocren te AXTWEIlfEX, S. 1‘rnhi'iistri'ilof aau de depots bij M. Hii.auik OVY.N. RRUGGE, bij M. En. SATNAT. tt I o UJ J Q QQ ■o «u b f I S. i g s - L!±f Sï C SC u I£oopninn«I<.lecriiiXftkcr9 (c Veurne, groote Oo®W a o si gi ¥1 iso i-i -11 Verschelde sommen van 2000, 5000, 10,000, 20,000 en daarboven zijn bescl, bezet op onroerend goed aan den intrest van 4, 4 t eu 4 12 p. ZichF eigcndomstitelou bij CLAEYS-P1L, Nuordbrug, Dixinude. I ECMIMP URN PCI HE'! korte, termijnen'met loopende reken LttllIllU VAI1 uLLUl.1i fondsen of'op twee goedgekende h(.\ onder de controle der Landbouwstatien van Gembloers en Geut, Laboratoriums van Luik eu Hasselt. kooper van ten minste 500 kilos heeft het recht daarvau gratis 4> g 8 s U«-l 1 2 „LUI ï-=hlë spsT- Lui jj t n S S= c tx c" '5 u,Kri,,irw ws wjoav 11 wwmamm

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 4