KOBE STEK LIME O MAGAZIJN VAN LAKENS EN NIEUWIGHEDEN. i 6 OILQWAY i s. I ii P Is u a O o •o C o sa b s s s e? Aft NERVIUS 1 1=1 ii 1 N°v -'•g - Is1 il O ii L B l> O tl F F el C O! I 2 i r Heinrich VON GliMBORN, te Emmerik a. d. Rijn. NATIONALE MILITIE l Leenlhig van kapitalen. TÊ'S ES CIIAÜVES! LAM) BOUWERS 1V 1 11 sl Ssö SIHLLJAERT, 0 - seS 2 I r e I se 3 SL IS slï IluïS KaKF.L op voor- LU g S LICHTING 1881. i; J o cn o LU LU o o EN VEEHOUDERS. 17 f D h IE' si ec S u_ -UJ §P z cc U. 9 2 =3 3 5 2 I .3 o eï i 5 3 c c c SS 2 cc E o o ZEEK GENADIGE PRIJZEN. PITS r DE Regelmatige poststoomvaart, onder Belgische vlag, tusschen Antwerpen, New-York en Philadelphia; eenige rechts streeksche. lijn van Antwerpen tot dc Vcr- eenigde-Stalen. Direkle billenen lol alle steden der Vcrecnigde Stalen. Billenen gaans- keeren aan verminderde prijzen. Agenten: B. von derRccke, Antwerpen. G. Van Raflelglietn, Brussel. E. Stragicr, Platteelstraal, te Yper. A. Van Acker, Dixmudc, klei- ,nen Dijk. ”1 Sj oo •ia ÏP hc e G g> Pi ik De personen diedeslorting van 200 fr. voorgeschreven door de wel gedaan heb ben, len einde remplacanlen tol tien mili tairen dienst te bekomen en die zich later in het geval zullen bevinden er geen te verkrijgen, mogen zich bevoegen bij E. STRAG1ER, Platteelstraal, 8, le IJper, die zich belast onmiddellijk en op gena dige voorwaaiden er le verschafTen. Militaire plaatsvervangers worden ge vraagd. handwerk als voor het machien. 1 i o Violloway’s Pillen zyn het beste middel in de wereld beltend voor de volgende kwalen. Koortsen, Aamborstigheid, A rouwelijke onre- Galziekten, I regelmatigheid, Puistjes op de huid Jicht, Hoofdijjjn, P!j“ *- J wanden. E£nrel jLlïlVT, heeft, de eer aan zijne talrijke kalanten le laten weli n dal zijn Magazijn van huilen voorzien is van dc allerleste nieuwigheden in de Laken en Modeslolïen voor hel aanslaande Zomersaisoen. Hij ilinVl verhopen door de goede keus der stollen, de genadigheid der prijzen, alsmede de volmaaktheid van zijn werk, de genegenheid van publiek meer en tneer aan te winnen Bij voortduring kleerinaking op maal in 24 uren, mol bepaalden prijs band na believen. .Men vraagt kleermakersgasten ten allen tijde voor werk bij 't stuk. Hot boste naaigaren, zoo voor het 51 o 1 - 1 ÊSSë “22 -fcii ■ss=“h°-s s Wissel en Ifcnnkvcrlinnclelingen, beursorders op komplanl, GELD STORTINGEN op titels. I£HComptei*en, wodorcAcomptecrcn en uitwisselen van alle wissel brieven, efleklen, beloften cn alle andere handelswaarden. Noordbrug, Dixmude. Antwerpen, Hamburg, Londen, Rotterdam, Emmerik a/d Rhij is g 5 S ee >5 3 S Antwerpen, namuurg, mimen, nuueruaiii, LmmeriK a/d fthljn. I1’ S 01 Ï1 i o 5 $1 -c Hij de wed- DtlEULMIAEnE-VèH DÏCKE, 's' l'ij vooitduring le bekomen: ï?«rar 3 J e e lU •^5 I p l IBnz» van vertrouwen en van goedkoop 1, Oostslfatil, E, te A etirnc. Te bekomen bij G. DUCLOS, Drogist le Veurne. ■s] I katoen: bij M. IIit.AiKK OVYN. BRUGGE, bjj M. En. SAT.NAT. Idiaton-droppelH "G f— m u.n i. i Il i ,J i l ■■mij. r i riiuir.3jftWAJ»^ Etuis wed' NOVÉ en ïoon, Zuidstiqat, N." 40, Veurne. 8 5 U) U O 0) ÜJ SS •S g g G c •i •O •5 I Lendenpijn, Aanbcjjen, Rhumatiok, Moeijelijke water lozing. Klierziekten of Koningszeer, Wormen van aller lei soort, Zwakheden uit welke oorzaak ook voortgesproten, enz., enz. GO cc GO S UJ H c Ngc Ongesteldheid van de nieren. Isiat niemand lan- gcronderdenindrnk zijn, dat zijne onge steldheid ongenees lijk is, tot dut hij deze zuiverende Pil len onpartijdig be proefd heeft. Eenige weinige dosis zullen de ergste kenteeko- non verdrijven, en opwekken, de ver stopte nieren verlig- ten, onzuiver bloed reinigen en aan ieder orgaan een gezonde veerkracht geven. ®.ti “O <D tc Keelpijn, Steen en Graveel, Secundaire ver schijnselen, Aangezizhtspijn, Voniersche ziek ten, Q 0) k*a p Ct 9 M M A G A Z 1.1 N van allerhande Meubels en Menagie-Gooderen, zooals Beddebakkcn met of zonder ressorts, Kinderbeddetjes, Keuken- Herberg- en dubbele Tafels, Lavabos, Nacht tafels, Stoelen, Kommodeu, Lokets en Toogs, Spinden, Klee; kassen en Kotlers, in alle groot ten, schocne on grooto keus van Koolstoven. Verdets, Parapluies, Parasols en Wandel stokken. Men maakt en vermaakt er Para pluies en ook Meubelen op aanvraag. Men gelast zich met verwisseling en overtrekken van Parapluies in zijde of in alpaga. EAU MALLERON, seul invent1, Prop”1 des brevets E. perf. des appareils de fab°“Hautes recompense44 médailles (20 en or). Traitem. spec, du cuir chevelu. Arrêt iminédiat de la chute des chcveux et repousse certaine tout ago (A forfait). AVIS AUX DAMES, conserva tion et croissance de leur chevelure, memo A ia suite do couches. Ou envoie gratis renseigne- mcuts et preuves. Ou jugora 1 F. Malleron. ainó, 85, rue Rivoli, Paris. Pas de surcureales A Paris. Zeker mi<I<lel tor verdrijving van Ratten en Muizen zonder vergif. Een bus vnn 1 fr. 75 is voldoend, om het grootsche huis of schip een geheel jaar van alle ratten, muizen, kakkerlakken, torren, enz., vrij te houden, proefbusjes kosten 1 fr. Bij ieder artikel is eeno uitvoerbare gebruiksaanwijzing. Bovenstaande artikelen verkrijgbaar bij G. DUCLOS, Drogist, groote Ooslstraat, Veurne. Lu1 1 i ui—m 2 ?so oo|§ I I I “Su «1K E e JQ C ■ÖC Iktinl»«rl»er-, Slijm- en Mnngpillen, per doos mot’50 pillen, 75 centimen- Wormpalroncn, tot verdrijving der Wormen bij kinderen on volwassen. Perstuk 15 c. Wilt gij uw vee redden wen het volgeeten nis om te barsten uit do malsche weide terugkeerd Geef het een kwart liter ÉL.INIR D'AMVEF.S van F. X. De Beukhi.aer, dat onmiddelijk dc inwendige gisting der maag tegenhoudt on Ir t ter neergezonken dier genezen doet opstaan. Het middel faalde nooit. Het laatste geval deed zich op in October laatstleden bij M. Claesscns brouwer tot Merxeiu. Een vijfjarig paaid ter waarde van meer dan 2,000 franken werd door krampen en kolieken ter neergcworpcu. Eeu werkman der stokerij van het Elixir d'Anvers, kwam toegeloopen en g ot het een groot kwaart liter Elixir op. In min dan aid rhaive minuut sprong het dier recht en was totaal gem zen. I! .1 is niet voor de dieren alléén dat die likeur een heilzaam hulpmiddel is. Do monschen vinden er zich ook goed bij. De pachter zal het wel onder vinden, bij s ihenke dagelijks er een borreltje van aan zijn pachteresse en hij zeil neme er eene dubbele van. Die likeur is overal verkrijgbaar aan redelijke prijs. Zij verwierf acht zilveren medailles en wordt daarom ook veel uagemaakt. F. X. DE BEUKELAEK. Stoker tót Antwerj e i. A.nnbelang'ciKl bericht MJ U Se Blot er poeder, verkort den tijd van het karnen van uren tot minuten, maakt de boter vaster, beter van smaak, fraaier van kleur en verhindert hot sterk worden. In pakkon van rz kilo, voldoende voor 1500 kannen melk, A 1 fr. 50. BJniverReeI-^wivcringi»a:oiit, is het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen maagpijn, maagkramp, slechte spijsvertering, zuur, hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppin gen cm-.., eiiiam t. daarliet ook bij het iumaken van zure vruchten, als: erwten, bonnen, linzen, enz., zeer goede diensten bewijst, in ieder huisgezin gevonden worden. lil pakjes u 45 ct., 80 Ct., en 1 fr. 50. zonder schadelijke bostauddeelon, bevrijden oogenbljjk- kelijk van de hevigste kiespijn. Het flcschje 75 contimen. I>ruiven-bonatsii-ooi> met E-'enkclhoniiirr. *R £<>cn zoogenaamd middel: het bestaat uit druivensuiker «i» Zwitserschen honing met een aftreksel van mout, orangc-hloeso n m fenkol Deze borstsiroop werd genezend en verzachtend bij keeljiijn, heoschheid, hoost, pijn in de borst kuchhoest cn kinkhoest. In flacons A 1 fr. 75. O ■3 3 c b S K 5 ffl g I S V 1 2 cc ÉS 4. lil ■gec 1 1 8 E£oopninii-I<leci*uiukei*, Ic Veurne, grooie OokIi-1 rxi.it, /2i. Onzuiverheid van het bloed. Deze wondervolle Pillen worden ge- wnardecrd.zoowi 1 in de nederigste huis gezinnen nis in da huizen van gemak en weelde. Zij be werken eene geheele zuivering van 't gan ache gestel, zonder de natuurlijke vvor- kitig van oen enkel orgaan te beschaden cn roeijen de zaden van kwalen, die tien duizenden tot concn vroegen dood bren gen, geheel «a gansch uit. Slechte Spijsverteering, Galziekte en ziekelijke Hoofdpijn. Geen orgaan in het menschclijk lichaam is zoo vatbaar voor ongeregelde werking als de lever, en geen meer geschikt indien vernalatigd, om tot eene ernstige kwaal te leiden. Gedenk dat wanneer misselijkheid, winderigheid, of zuur in de maag ons waarschuwen dat dc spijsver tering slecht is, dat Holloway's Pillen ieder orgaan regelen, ieder orgaan versterken, allo oorzaken van slechte spijsvertering, en zal zickeljjke hoofdpijn spoedig verdrijven en «en« ge heels genezing bewerken. Het keerpunt den levens cn waterzuchtige zwellingen. liet keerpunt des levens is bet gnvasrlijkste tijdstip in het leven der vrouw, het kost duizenden het leven. Alle dn vochten trekken te zamen cn .voeren als een getij do gezondheid en het leven zelf weg, indien niet in tij<ls er wordt tegengegaan. Het zekerste middel tegen allo deze gevaren is Holloway's Pillen. Met dezen gewapend staat men den vuurproef door, en komt de lijder weder in het bezit cencr ongekrente gezondheid. Het is slechts weinig bekend dnt bjj het zoogenaamde - keerpunt des levens ook do, man, wanneer hij tusschen de 40 en 45 jaren oud is, ontdekt dat zijn gezondheid eene belangrijke verandering ondergaat, zonder dat hij er de oorzaak van weet een kritiek tijdstip in zijn leven. Alle deze gevaren voor beide sekten verdwijnen spoedig door toevlucht te nemen tot deze Pillen. Verzwakking. In gevallen van verzwakking, loomheid en zenuwachtigheid, veroorzaakt door buitensporig heden van welken aard ook. hetzij geestelijk, hetzij lichaamlijk, is de uitwerking dezer Pillen* in de h- ogste mate opwekkend, vernieuwt nd en herstellend. Zij drijven de ziekelijke oorzaken uit het gestel, herstellen de spijsvcrteerir.g, regelen alle afscheiding, versterken het zenuw gestel, wekken dc gemoedstemming op en geven het lichaam deszclfs oorspronkelijke ge zondheid en kracht weder De Nieren, derzelvcr ongeregelde werkingen genezen. Indien deze Pillen volgens d» gedrukte voorschriften gebruikt worden, en de Zalf als men naar b d gaat, ten minste gedurende een half uur op de nierstreek wordt ingewreveu, zoo als zout in het vleesch zal dezelve tot in de nieren doordringen en allo ongeregelde werking her stellen. Indien men aan de steen of het graveel lijdt, wordt het bijzonder aanbevolen, dat de zalf in zulke gevallen des avonds en des morgens wordt aangewend, daar iudien zulks met overleg wordt gedaan de wondervolste genezing zal plaats vinden. Verzwakking, «n d«r Landbouw- I fl - L 3 fi e o CC» ,-t. tn zx: rfg -i ulj JZi - <Z> i o fcr’o -8 o g O Verschelde sommen van 2000, 5500, 10,000, 20,000 en daarboven zijn beschikbaar mits goed bezet op onroerend goed aan den intrest van 4. 4 i i wu 4 i t p. Zich te vervoegen met eigendoinstitelon bij CLAEYS-P1L, Noordbrug, Dixmudc. I r CAI IMP llltll PCI ncu op korte termijnen'met loopendc rekeningen op openbare LLCltlisU ïAii UlLUlIi fondsen of op twee goedgekende handteekens. LbJ g e s o LU ec pi 3E «LU - S LU Leveren onder waarborg van het gehalte en tegen verminderde prijzen O PG EI.osr EN I’ ERU-GUA N O GEMALEN PI RU-GUANO, GUANO-SUPERPIIOSPIIAAT, onder de controle der Landbouwstatien van Gembloers en Gent, Laboratoriums van Luik on Hasselt. Elk kooper van ten minste 500 kilos hoeft het recht daarvan gratis eene analyse te Inten maken bij de naastbijzijude landhouwstatie. Omtrent de prijzen en overige verkoop-conditien geven de circulairen, hroehuren cn andere drukwerken nadere bijzonderheden te kennen, en zijn deze franco cn gratis voor elk te ver krijgen die er uaar vragen zal. Zich te ndresseeren te ANTWERPEN, ft, Pnunr.nstraat; of aan de depots te: KORTRIJK bii M. IIit.AiHK OVYN. HlllHIGE hii M l<’n saTWT M 3 1 a yh 4) Eerste soort van fransche Lakens, iluitscho, eugclsche cn inlandsche Elastieken, *Mo<lcsto(Tcn voor volledige kostuimon, Jacquetten, Paletots en Broeken, Gilets in zijde-pane, ('achemiro cn Satijn; Orleans, Alpaga, Velours-kune, Moskowa, roode en blauwe Baaistotren en Elanelle. Verders: een groot assortiment van Manshoedcn in zijde, castor en in fcutre tc beginnen van 5 fr.: Strooionhoedcn in panama; paiüe d’Italic, enz. Klakken v« or mans cn kinderen, in zijde en in elastiek. Buitengewone schoone keus van Parapluies en Parasols in zijde, al;aga cn Wandelstokken, enz. enz. Alle deze gnedcren zi.(n gewaarborgd van allen e l.’valitcit cn aL;**en aan p..-. uic concurrentie ónmogelijk maken. 3 T '2 r Waterzucht, iVrouweiljke onr I regelmatigheid Pijn in de inge- Slechte spijsver- -.1I vert coring, I Leverziekten, Veurne drukk. P. RYCKEBOKR, opv. L. VANDEN KERCKHOVE. .5

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 4