O Oi L IIOOBE STEK LIME MAfiAZUN VAN LAKENS EN MELWIGIIEBEN. H I c NATIONALE MILITIE I *3 X O S3 E El ïïl a S O V. I p p lt li BöTFF Heinrich VON GIMBORN, te Emmerik a. tl. Rijn. c i C kapitalen, daarboven zijn beschikbaar mits goed I i t p. o Zich te vervoegen niet Leeoinjr pföïjataaJ Gatei(«(s)ï] van mseiii Garen S L AM) B O l W E S SP1LLI. MCiVL 'ïs TÈTES CïLWVES! EAU MALLERON, soul invent' p/opM des brevets F. perf. des appareils de fab°"). Hautes rócompenses, 44 medailles (20 en or). Traitem. spec, du cuir chevelu. Arrét immódiat do la chute des cheveux et repousse certain^ A tout age (A forfait). AVIS AUX DAMES, conserva tion et croissauce de lour chevelure, memo A la suite de couches. On envoie gratis renseigne- meuts et preuves. On jugeraF. Malleron, nine, 85, rue Rivoli, Paris. Pas de surcursales A Parts. I f ij ll -• i il ’li su il 7^ c o 5 ih s? t c 2 s s UJ' Ihiis Ei AU EL LICHTING 1881. Idlalon-dr<>j»f»els, P. RYCKEBOER, opv. L. VANDEN KERCKHOVK. a S 4 M EN VEEHOUDERS. z r. s 1 'A 1 M a s r f I ■tl u 2 u> prijs op voor- op maal in f4 uien, met bepaalden A. Van Acker, Dixinude, klei nen Dijk. A W Q n 5 a 5 s SZ 1 aS l ZX S E 51 P a fa-a M «5 v S8 si f il ik «Si •0 CJ jfS gal I£oopman-I<leei*niuUci*, ï«y V<-ni'ii<*, f'fooïe >GÏ. t3 2 a-3 Regelmatige posistoonivaart, ouder Belgische vlag, lusscheu Antwerpen, New-York en Philadelphia; eenige rechts fitreeksche lijn van Antwerpen tol de Ver- venigde-Slalcti. Direkte billetten tot alle steden der Verecnigde Staten. Billenen gaans- keeren aan verminderde prijzen. Agenten: B. von der Becke, Antwerpen. G. Van Haffelghem, Brussel. E. Stragier, Platlcelslraat, te Yper. AnubelnngoïKl berlclit De personen die de storting van 200 Ir. voorgeschreven door de wel gedaan heb ben, ten einde rempl-ic uilen tolden mili tairen dienst te bekomen en die zich later in het geval zullen bevinden er geen te veikiijgen, mogen zich bevoegen bij E. STIIAGIER, l’laltcelsiraal, 8, te IJper, die zich belast onmiddollijk en op gena dige voorwaaiden er te verschaffen. Militaire plaatsvervangers worden ge vraagd. H Hot boste naaigaren, zoo voor bet n handwerk als voor hot machien. 1 5, 3 BSïiïk van vertrouwen en van goedkoop E, Josts’, raatE, te Veurne. Hij ile wed* OElflEULEHAERE-VAH DYCKE, i''1 !><j voortduriiuj te bekomen IIiiiN wed' IVOVL: en Koon, Zuidsliaat, A'.° 40, Veunie. ZEER GENADIGE PRIJZEN. I 'a' 2 S E a E 'S, IH •I H y- 2 1 i f ïE wc Holloway’s Pillen zyn het beste middel in de wereld bekend voor de volgende kwalen. Koortsen, Aamborstigheid, Galziekten, ec S cc 0 g. en lknnkvei*han<lelingvn, beuisordeis op koiiiplunl GELD STORTINGEN op titels. ICiscompteren, wcdereBconiplecren en uitwisselen van alle wissel brieven, etTekleii, beloften en alle andere liandelswaarden. ClaeyH-Vil, Noordbrug, Dixmude. Antwerpen, Hamburg, Londen, Rotterdam, Emmerik a/d Rhijn, Leveren onder waarborg van het gehalte en tegen verminderde prijzen OPGELOSTUN PERU-GUANO, GEMALEN P.-RV-CUANO, GUANO-SUPERPHÖSPIIAAT, Te bekomen bij G. DL’CLOS, Drogist te Veurne. Knrel Al’EVI’, In <Ti tic eer ann zijne talrijke kalanten te laten welen dat :-.ijn Magazijn tan heden voorzien is van de allerleste nieuwigheden in de Laken en ModeslotTcii voor hel aanslaande Zoinersaisoen.’ Hij dtnl'l verhopen door de goede keus der sloffen, de genadigheid der prijzen, alsmede de volmaaktheid van zijn werk, de genegenheid van ’1 publiek meer en meer aan te w innen Bij voortduring kleerinaking hand na believen. Men viaagt kleermakersgasten ten allen tijde voor werk bij 't stuk. ■Ml ^°g J-i 251a seS SSstü-êg l 1,1 g a «LXJ 5 s 3 en der Landbouw- bij M. Hii.airk OVYN. BRUGGE', bij M. Eb. SATNAT. <CAfAN--‘-fg7r 2 <j gc- LJU LU Bovenstaande artikel einTnar- u •wrmni'a,i«irMrwifr tuit n ui—i—T-~ ~innirBiii in ,.x"W QJ O cn o CS 8 «o «d X3 T •S Si •o tf. C X u Ongesteldheid van de nieren. Laat niemand lan- geronderden indruk zijn, dat zijne onge steldheid ongeneos- lijk is, tot dat hij deze zuiverende Pil len onpartijdig be proefd heeft. Eenige weinige dosis zullen de ergste konteeko- nen verdrijven, en opwekken, de ver stopte nieren verlig- ten, onzuiver bloed reinigen en aan ieder orgaan oen gezonde veerkracht geven. Lendenpijn, Aanbeijen, Rhumatiek, Moeijelijke water lozing. Klierziekten of Koningszeer, Wormen van aller lei soort, Zwakheden uit ■welke oorzaak ook voortgesproton, enz., enz. LU llE S 0) ?JE B I - Keelpijn, Steen en'Oraveel, Secundaire ver schijnselen, Aangezizhtspijn, Veniersche ziek ten, R X i ju i s 8 Wilt gij uw vee redden wen het volgenten als om te barsten uit do tonische weide torugkeerd Geef het een kwart liter ÉLIXIR DANVERS van F. X. De Beukei.aek, dat oumiddelijk <le inwendige gisting der maag tegenhoudt en het ter neergezonken dier genezen doet opstaan. Het middel faalde nooit, liet laatste geval deed zich op in October laatstleden bij M. .'’laessons brouwer tot Merxem. Een vijfjarig paard ter waarde van meer dan 2,000 franken werd door krampen en kolieken ter neergeworpen. Een werkman der stokerij van liet Elixir d'Aiivers, kwam toegeloopen en g ot het een groot kwaart liter Elixir op. In min dan ai d u-halve n iuuut sprong liet dier recht en was totaal genezen. liet is niet voor de dieren alleen dat die likeur een heilzaam hulpmiddel is. De menschen vinden er zich ook goed by. De pachter zal het wel onder vinden, hij schenke dagelijks er een borreltje van aan zyn pachteresse en hij zelf neme er eene dubbele van. Die likeur is overal verkrijgbaar aan redelijke prijs. Zij verwierf acht zilveren medailles en wordt daarom ook veel nagemaakt. F. X. DE BEUKELAER, Stoker tot Antwerpe.i. «■2 GO L*J ^5 Eg* 3?® <2^ I— c d -CSU 5 G g» E fss o'0 5 5” SSS ’ja •Srt Sta ïu o u •ONJ ca 2© a sSa"??-^ co .2 S 5 G 1 5 a> o v c NERVIUS 3 S’ 3 X M 0 k fi Eerste soort van franschv Lakens, duitsche'. gelsche en iiilaml.-eh Elastieken, Modestoffon voor volledige, kostnimeii, Jacque ten, Paletots en Br< eken. Gil t. in zijde-pnne, ('achemire en Satijn: Oilcans, Alpaga, Velouis-laine. Moskou 1, roede en blauwe ilaaistotfen en Flanellq. Verders: een groot assortiment van Manshoeden in zijde, castoren in feutro te beginnen van 5 ft-.; Strooienhoeden in panama, pnillp d ltulie, enz. Klakken v< or mans en kinderen, in zijde en in elastiek. Buitengewone sehoone keus van Parapluics en Parasols in zijde, alpaga en katoeu; Wandelstokken, enz. enz. Alle deze goederen zijn gewaarborgd van allere- is q kwaliteit en afgegeveu nan prijzen die de concurrentie onmox'.'lijk maken. M A G A Z IJ N van allerhande Meubels en Menagie-Goedoren, zooalsBeddebakken met of zonder ressorts, Kinderbeddetjes, Keuken- Herberg- en dobbele Tafels, Lavabos, Nacht tafels, Stoelen, Kommoden, Lokets en Toogs, Spinden, Kleerkassen en Koffers, in aile groot ten, schot ne en groote keus van Koolstoven. Verde:s, Parapluies, Parasols en Wandel stokken. Men maakt en vermaakt er Para- pluies en ook Meubelen opaanwaag. Men gelast zich mot verwisseling en overtrekken van Parapluies in zijde of in alpaga. Ebrtiiven-borMwiroop met Fenkellionlntf. [llt t.'geen zoogenaamd middel: het bestaat uit slruivcnsuiker on Zwitsorsciien honing met een aftreksel van mout, orange-bloesem en fenkel. Deze borstsiroop werd genezend en verzachtend b(j keelpijn, heeschheid, hoest, pijn in do borst, kuchhocst en kinkhoest. lu flacons A 1 fr. 75. o N M - EftlAs*J>J*i-ber-, Slijm- en IMtnngpillen, per doos met’50 pillen,’5 ccntimon- tVormpnt roneit, tot verdrijving der Wormen bjj kinderen en volwa-sen. Per stuk 15 c. ïtotci'poeden verkort den tijd van het karnen van uren tot minuten, maakt de boter vaster, beter van smaak, fraaier van kleur en verhindert hot sterk worden. in pakken van 1,7 kilo, voldoend- voor 1500 kannen melk, A 1 fr. 50. HJnivei*Mee!-Kuivc»*in{^»z<»utis het eenvoudigste on goedkoopste huismiddel legen maagpijn, maagkramp, slechte spijsvertering, zuur, hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppin gen enz., en moest, daar het ook bij liet inmaken van zure vruchten, als erwten, bonnen, linzen, enz., zeer goeddiensten bewijst, in ieder huisgezin gevonden worden. In pakjes A 45 et., 80 et., en 1 fr. 50. zonder schadelijke bestanddoelen, bevrijden oogenblijk- kelijk van de hevigste kiespijn. Het fleschje 75 centimen. GO 5 S3 «a cc -S CZ> a LUI H E ss - b! uu G 3«S Jg CQ •X3 s C c ■O c 8. 2 o t •z te x CC UJ te c ae UJ u o Onzuiverheid van het blood. Deze woudcrvollo Pillen worden ge waardeerd, zoowel in de nederigste huis gezinnen als in de huizen van gemak en weelde. Zij be werken eene geheelo zuivering van 't gan ache gostcl, zonder do natuurlijke wer king van oen enkel orgaan te boschaden 011 roeijen de zaden van kwalen, die ti«n duizenden tot eenen vroegen dood bren gen geheel en ganseh uit. Slechto Spijsverteering. Galziekte en ztekelJJko Hoofdpijn. Geen organn in liet menschelijk lichaam is zoo vatbaar voor ongeregelde werking nis de lever, n geen meer geschikt iudieu vornalatigd, om tot eene ernstige kwaal te leiden. Gedenk dat wanneer misselijkheid, winderigheid, of zuur in de maag ons waarschuwen dat do spijsver tering slecht is, dat Holloway's Pillen ieder orgaan regelen, ieder orgaan versterken, alle oorzaken van slechte spijsvertering, en zal ziekelijke hoofdpijn spoedig verdrijven en eene ge luwde genezing bewerken. Hot keerpunt des levens en waterzuchtige zwellingen. liet keerpunt des levens is het gevaarlijkste tijdstip hl het leven der vrouw, het kort duizenden het leven. Alle de vochten trekken te zamen en voeren als een getij rle gezondheid en het leven zelf weg, indien niet intijds er wordt tegengegaan. Het zekerste middel tegen allo deze gevaren is Holloway's Pillen! Met dezen gewapend staat r en den vuurproef door, en komt de lijder weder in het bezit eoner ongekrente gezondheid. Het is slechts w< lulg bekend dat bij het zoogenaamde keerpunt des levens ook de man, wanneer hij tusschen de 40 en 45 Jaren oud is, ontdekt dat zijn gezondheid eene belangrijke verandering ondergaat, zonder dat hij er de oorzaak van weet een kritiek tijdstip in ziju leven. Alle deze gevaren voor beide sekten verdwijnen spoedig door toevlucht te nemen tot deze Pillen. Verzwakking. In gevallen van verzwakking, loomheid en zenuwachtigheid, veroorzaakt door buitensporig heden van welken aard ook, hetzij geestelijk, hetzij hcliaamlijk, is de uitwerking dezer Pillen1 in de h- ogste mate opwekkend, vernieuwend en'herstellend. Zij drijven de ziekelijke oorzaken uit het gestel, herstellen de spijsverteering, regelen alle afscheiding, versterken het zenuw gestel, wekken de gemoedstemming op en geven het lichaam deszelfs oorspronkelijke zoudheid en kracht weder De Nieren, derzelver ongeregelde werkingen genezen. Indien deze Pillen volgens do gedrukte voorschriften gebruikt worden, on de Zalf als men naar b d gaat, ten minste gedurende een half uur op de nierstreek wordt ingewreven, zoo als zout in het vleesch zal dezelve tot in de nieren doordringen en alle ongeregelde werking her stellen. Indien men aan de steen of het graveel lijdt, wordt het bijzonder aanbevolen.dat de zalf in zulke gevallen des avonds en des morgens wordt aangewend, daar indien zulks met overleg wordt gedaan de wondervolste genezing zal plaats vinden. Puistjes op de huid Jicht, Iloofdijijn, wanden. Verzwakking, SRekcr* lil?-;»!--! ter verdrijving vna Ratten en Muizen zonder vergif. Een bus van J f:. luii ot - hip een geheel jaar van alle ratten, muizen, kak.-. 01. U. nz., VU. i tden, proefbusjes kosten 1 fr. U I j arti 1 is eene uitvoerbare gebruiksaanwijzing. •il verkrijgbaar bij G. DUULOS, Drogist, groote Ooststraat, Veums. 2 CL 3 M U. S 2 3 Yerscheide sommen van 2COO, 5'100, 10,000, 20,000 eu bezet op onroerend goed aan den intrest van 4. I 1 i eu eigendomstitelen bij CLAEYS-P1L, Noordbrug, Dixmude. I PPI’ VAM niêl nr‘J (,p ,lur!etermijnen >nrt loopmde rekeningen op openbare LLLI1I11U bhIi Ul-LULi! fondsen of op tioee goedgekende handleckens. onder de controle dor Landbouwstatien van Gembloers en Gent, Laboratoriums van Luik en Hasselt. Elk kooper van ten minste 500 kilos heeft het recht daarvan gratis eene analvse te latsir maken by de naastbijzijude landhouwstatio. Omtrent d» prijzen en overige verkoop-conditien geven do circulation, brochuren en andere drukwerken nadero bijzonderheden te kennen, en zijn deze franco en gratis voor elk te ver krijgen die cr naar vragen zal. Zich to adrosseeren to ANTWERPE.V, H, Pruhn’nstraat; of aan de depots te: KORTRIJK t.i, m tin >un.- nvvv nnrt:r. 1.;. i--- cimvr-r Wateriucht, Vrouwulijke onre- I regelmatigheid. Pijn in de ingo- Slechte spijsver- -verteering. Leverziekten, Veurne drukk. s rSS* i-X L1J c fi LAJ LC s

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 4