MAGAZIJN VAX LAKENS EN MEUW1 O §1 L 8< X O O U FI Aft O C Aft I 'O' ROO»E STEK LINE OLIM SI I s O 19 F K A KM) O Si L FS 1 L li g -3 y 5 NATIONALE MILITIE Heinrich VON GIMBORN, te Emmerik a. d. Rijn. i a ki i Algemeen Agentschap van de Maatschappij voor verzekering tegen brand, In Elani Baren ih i r u A. ik k i J "'t -1^ «ïa-ssi 'ening van kap 1 tl 11 Isl M i Hl l'ÉTES CHAUVJiS! 't L A Ai SMS O t W E Et S i;x vekiio'. :i>ebs. LAN’DBOUWGETUIG H. 1-29-70 Cn ZAAILAND, TE AVECAPPELLE, TE PACilTÊN™ TE PACUTEN AAN DE MAATSCHAPPIJ S.‘ ESPRIT. OTE&STaOOraSSIT. GUANO VAN PEIW gewaarborgd zonder steenen, nr.n consignatie Rau-Vandenabeelo C*. i i a Huis Kakel SPILLIAEIG LEERING VAN GELDE?! S I e w I 5 I i X -! K handwerk als voor het machien. s LICHTING 1881. 1' tc CD Zuiverste medicinale Levertraan bijna zonder reuk 1 fr. 50 en 75 centimen. IJzer-Leverl rann. in ten licht verteerbaren vorm. In flacons A 1 fr. 50. Gift gedaan doer een bijzondér van stad. s s 9 D 5 8 s ■iiUllCj j 'IjL W'ww u.<:i.uraLi.fc.. a KOOPDAG KUIP- EX KEHAAï.AAM en andere roerende Voorwerpen TE VEURHE (BEWESTERPOORT), ter hofstedeken bewoond door sieur Pieter Bavelaere, OP WOENSDAG 4 MEI 1881. om 3 ure namiddag. Door hel ambt van den Dein waardor Dcspodi, te Veurne. DE BELGISCHE VEBEE.XIGI VG, bij Wybo-Monté, Gaaiplein, 107, te Veurne. A. Van Acker, Dixmude, klei nen Dijk. ’2 i 1 Het besto naaigaren, zoo voor het 2 5 te g Xuidstraat, A'.° 40, Veurne. ZEER GENADIGE PRIJZEN PUS ri DE 1 opv. L. VAN DEN KF-11 M I’s 5 a e TE B£OOï*IE?S kadaster seelie A, nummer 37. Ge bruikt door Louis llestnedlvrijen en onvergolden uitweg tol op de kalchiede. Aanslag mol liet scheeren en wecren van den aanstaanden oogst. Zich to bevragen bij den Notaris ARTHUR VANDEN BERGHE, te Pervyse. D'ie schoone Wooiiïtuizeia, ge legen in de Statiestraat Zich te bevragen bij d’hecr Et.ontMovii DEETENS, tc Veurne. Om met 1" Mei aanstaande in gebruik tc treden, de Ilerlicrg de Vette Os tor doopplaats van Houthem. Zich te bevragen bij TERLUCK-CORTIER, bierbrouwer te Houthem. zYant>clnngen<! De pérsooen die de storting van 200 fr. voorgeschreven door de wet gedaan heb ben, ten einde remplacanten lol den mili tairen dienst ie bekomen en die zich later in bel geval zullen bevinden er geen te verkt ijgen, mogen zich bevoegen bij E. STRAGIER, Platlcclsiraat, 8, te IJper, die zich belast onmiddellijk on op gena dige voorwaarden er te verschaffen. Militaire plaatsvervangers worden ge vraagd. n p n o n* *5 S I ^2 u c Regelmatige poslstoomvaart, ouder Belgische vlag, lusscheu Antwerpen, New-York cn Philadelphia; eenigo rechts streeksche lijn van Antwerpen tot de Ver- eenigde-Staten. Direkte billctten tot allo sleden der Vcrcenigdt! Stalen. Billenen gaans- kcercti aan verminderde prijzen. Agenten: B. von der Becke, Antwerpen. G. Van Raffelghem, Brussel. E. Stingier, Plalteelstraal, Ie Ypet. Knrel AEIIT. heeft de eer aan zijne talrijke welen dat rijn Magazijn van lieden voorzien is van de allerlest <le Laken en Modestofren voor het aanstaande Zomersaisoen. Hij iluilï verhopen door de goede keus der stoffen, de gena^ alsmede <lc volmaaktheid van zijn werk, de genegenheid van meer aan ie winnen Bij voprlduring klcermaking op maat in 24 uren, met bepaal' hand na believen. Men vraagt kleermakersgasten ten allen tijde voor ireiki aan de landbouwers en Guano verbruikers. 1“. B>e Ctomino-nejAc^liei*, TE ALVERINGHEM, IIiiIh van vertrouwen en van I, Ooststi*nat, te Veurn^ Hij de wed- DEfflEULEHAERE-VAH DÏCKE, l>ij voortduring Js__ s 5 -22 M t± Q 3 3 3 11 j s -1 x I p l ii 8 iiï i’ r •s Koopninn*KIcerniukei*, Ie Veiirnt*, groole O° Inleg 25 centimen per duif. Wiiancl cn Hnnk verhandelingen, beul SOfdC’ S STORTINGEN op liiels. Encomptercn, xve<lere«coinpteercn en uiiwis-1 brieven, effekten, beloften cn alle atulet e handelswanrden. <:iaeyM-ï»il, .Xoortlii Antwerpen, Hamburg, Londen, Rotterdam, Emmerik Leveren onder waarborg van het gehalte en tegen verminder1 OI’GELOSTEN PEKU-GL’A.NO, GEMALEN 1’1 <Kt-GUA.NO, GUANO-SUl’EBPlIOSPIIA.Vr, onder de controle der Landbouwstatien van Gcmbloers cn Gent. Laboratoriums van Luik en Hasselt. g E i 5 tül ten, Te bekomen bij G. DLCLOS, Drogist a Q. 3 F U- 3 2 s S oc 2 2 4? Vfumc. CC LU LU C_3 Bij ieder artikel is eene uitvoerbare gebruiksaanwijzing. Bovenstaands artikelen verkrijgbaar bij G. DÜGLOS, Drogist, grootc Oost straat, 2 CC QQ en smaak. In flesschen A Een eetlepel bevat 0,15 gram ijzer O cn CU Zelfde voorwaarden voor den 22 on 20 der zelfde maand. A. B. C. S c E 3 s o VAN Stoi'Mt pil»!illeai go< d van smaak zijndo, worden door alle doctoren bevonden bet beste middel tegen hoest, schorheid, keel- en borstpijn te zijn. In donzen A 1 fr. 25 en 75 centimen en in proefzakjes 4 35 centimen.- cu O 1 cu Puistjes op do huid Jicht, Hoofdijijn, Moeijelijko water- Piin in dn ir»rrz»_ lóziog, Klierziekten of Koningszeer, Gimborn'a Mnag/.OUt vereenigt in zich do eigenschappen van liet Corlsbader, Einser en Marienbader zout on bewijst uitmuntende diensten bij hoofd pijn, verstopping, slechte spijsverteering, maagpijn, migraine, aanbeien; in 't algemeen de ziekten, waartegen men zich van laxeermiddelen bedient. In verzegelde dooien 4 1 fr. 25. Ongesteldheid van de nieren. Laat niemand lan- geronderden indruk zijn, dat zijne onge steldheid ongeuees- Jijk is, tot dat hij deze zuiverende Pil len onpartijdig be proefd heeft. Eenigo weinige dosis zullen de ergste kenteoke- nen verdrijven, en opwekken, de ver stopte nieren verlig- ten, onzuiver bloed reinigen en aan ieder orgaan een gezonde veerkracht geven. HRVIUS O C5 ■O Wilt gij uw voo redden won het volgketen als om te barsten uit do malsehe weide terui! - id I Co d'het oen kwart lifer ÉLIXIR D ANVERS van F. X. Ui: Bffkki.aER, d.it oumiddelij'. de inwendige gisting der nutag tegenhoudt en In t ter neergezonken dier genezen doet ópstaan. Het middel faalde nooit. Hot laatste geval d cd zich op in October laatstleden bij M. ('laessons brouwer tot Merxem. Een vijtju ig paard ter waarde van meer dan 2.0U0 f anken werd door krampen en kolieken tor noeigeworpen. Een werkman der stokerij van liet Elixir d Anvers, kwam toegelonpen en g ot liet ecu groot kwaïrt liter Elixir op. In min dan and-rluilve minuut sprong hot dior recht en was totaal genezen. H< t is niet voor do dieren alléén dat die likeur een heilzaam hulpmiddel is. Do menschen vinden er zich ook goed by. De pachter zal het wel onder vinden, hij schenke dagelijks er een borreltje van aan zijn pachterèsse en hij zelf neme er eene dubbele van. Die likeur is overal verkrijgbaar aan redelijke prijs. Zij verwierf acht zilveren medailles eu wordt daarom ook veel nagemaakt. F. X. DE BEUKELAER. Stoker tot Antwerpen. Iluin xve<J- XOYÉ «mi Zoon. M A G A Z IJ N van allerhande Meubels en Menagie-Goedereu, zooalsBeddebakken met of zonder ressorts, Kinderbeddetjes, Ketiken- Herberg- en dubbele Tafels, Lavabos, Nacht tafels, Stoelen, Kotnmoden, Lokets en Toogs, Spinden, Kleerkassen en Kollers, in alle groot ten, sc hor no en groote keus van Knolstoven. Verdol s, Par.opinies, Parasols en Wandel stokken. Men maakt eu vermaakt er Paia pluies en ook Meubelen op aanvraag. Men gelast zich met verwisseling en overtrekken van Parapluies in zijde of in alpaga. k?tLr*-•xmkm» wcurxwv*>MM>*>«.*rT* EAU MALLERON, soul invent1- Propr« dos brevets F. perf. des appareils do fab"a). Ilaiites récompenses, -11 médailles (20 en or). Trnitem. spóc. du cuir chevelu. Arrèt immodiat ile la chuto des cheveux et repi.usso cer'aine 4 tout ago 4 forfait I. AVIS Al X DAMES, conserva tion et eroissauce de leur chevelure, memo 4 la suite de Couches. On etivoie gratis renseigue- ments et preuv. s. On jugera 1 F. Malleron, ainó. 85, rue Rivoli, Paris. Pas de surcuisales 4 Paris. ■iiwmijnwr»'»' - ifTW—si iii«ajiMwc»jiwuw llnnrbalsem of Enu-ile-Colojpic philocome. Hij reinigt de huid van het hoofd, en kan het boste middel genoemd worden, om den groei van het haar te bevorderen en 't uitvallen te voorkomen. Hij is bovendien goedkooper dan do meeste haarolicn en pomaden. In flacons 4 2 fr., en 1 fr. CO 5 CC HoJ GO -g LU H c £■8 i- 6 V 4/ ■o Q LAJ UJ ^0 s?» GO o ca a*’ C -S” 3 S3 >8» G 3 1 V •O C «ïi •Ü<H TWDWexJM -acna* E t It 11 !i 8<' Verzekerde en vol- komeno genezing, op drie maanden tijd, bewezen door 12,000 certi ficaten. de mocilijkste breuken worden terug- gehouden met lu t grootste gemak. Ziekte der vrouwen, doorzakking der baarmoeder enz genezen sonder ring (pessaire). Onmiddelijk verlichting. Keue gediplomeerde dame is aan het gesticht gehecht. J. WAERSEGERS, breukbandmaker der hospitalen eu van het leger, commandeur eu ridder van verschillige orden, voor verdiensten ann het mensclidoni bewezen, Groenplaats, 55, Antwerpen. Dit jaarzal veel vette noodig zijn voorde lan den te mesten. ECHTE XUIVEHE Ik heb gekocht grote partijen, die ik lever aan 20 4 30 fr. de 100 kilos, volgens stikstof. Tijd van betaling, mits borg.Grootcn afslag voor komptaute betaling. Ik zend stalen op alle aanvraag. Per wagons en schepen, groeten verkoop van Kolen, Houillie. Landkalk. Metskalk. Cokee. Pctrool per 5 vaten. Spek en Reuzel. Men vraagt «genten cn depouthouilers. De Algemeen* Agent, NÉRÉE NOLF. De I.ochtstraat, T5, Diilshei.. u k s§ N Kw"S Muizen-Tnrxve. het pakje 4 35 centimen. Zeker mklslcl ter 'verdriivin- van R itten ZONDER VERGIF. - In bussen ran 1 fr. eu 1 fr. 75. O M -o M Annlliei*in-S3oii«lxvater of Aromatisch Mondwater. Met een gelijke hoe veelheid water gemengd, is het de aangenaamste mondspoeling. Hot uoemt elkon slechten smaak weg, reinig de tanden, versterkt zwak tandvleesch en verhindert do vorming van kalk op do tanden. De flacon kost 2 fr. Koopman en depothouder van echte Peru- Guanos, voortkomende van do heeron Rau-Van don Aheele en C'e te Antwerpen, heeft «Ie ,eer het pulóiek kenbaar te maken dat zijn maga zijn voorzien is van echte Peru-Guauo, gewaar borgd zuiver en ouvervalscht, zaa als zij iu Bel gië is ingevoerd on dewelke hij zal atleveren aan do voordeeligste prijzen. Door do goede hoedanigheid der Guano en den gcringen prijs, verhoopt hij du gunst van het publiek te zuilen genieten. Bij hem is er ook to bekomen allereerste kwaliteit van Koolzaad-A I.ijnzaadkoeken, Lijn- zaadmeelBoonen, Haver, Erwten, Zaaihaver, Mousohe Kolen, Brabantsche Goederen, geheel b ik Steen, inlandsch Klaverzaad, enz. alles aan Z 'er voldoende prijzen. 3 3 4 G. u 8 l- Koortsen, Waterzucht, [Lendenpijn, Aamborstigheid, Vrouwelijko onre-1 Aanbeijeu, Galziekten, I regelmatigheid, iRhum tiek, ioa z-\>> zlz» .Tisl.t, Pijn in do inge- Slechte spijsver- wanden. I verteering, Verzwakking, I Leverziekten, Eerste soort van franscho Lakens, dultsche, engelsche eu inlandsch* W-1 voor volledige kostuimen, Jacquetten, Paletots eu Broeken, Gilets in zijde Satiju: Orleans, Alpaga, Velours-laine, Moskow.-i, ronde en blauwe HaaisU'1 Verdors: een groot assortiment van Manshocden in zijde, castoren in 5 fr.; Stro<óenhoeden in panama, pnille d Italic, enz. Klakken voor mans en in elastiek. Buitengewone schoone keus van Parapluies en Parasols in x‘jde> Wandelstokken, enz. enz. Alle deze goederen zijn gewaarborgd van nllerecrs'e kwaliteit eu afgeg6’ concurrentie onmogelijk maken. ■C ■l T u f oc LM ut: v S§gÊ51°--2 IJI& Sfl LM CC M a. w U y K ■O L. Amiciiw op II» Vlei 1. 'to prijs 80-00 2. -1» id. 40-00 140 3?>« id. 20-00 I Daarenboven een vierde van hot inleggeld aau de konfrater diu 3 navolgende duiven iubrengt. Verschelde rotnmen van 2000, 5700, lO.nQO, 20,000 en daarboven zijn^ bezet op onroerend goed aan den intrest van 4, t i on 1 i p. ‘-,o eigondomètitolen bij CLAEYS PIL, Noordhrug, Dixmude. Elk keeper vnn ten minste 500 kilos heeft het recht daarvan gratis; maken bij do naast bijzijndo landbouwstatio. Omtrent de prijzen en overige vcrkoop-condition geven do circnlei’*0'; drukwerken nadere bijzondorheden te kennen, en zijn <l< zu franco en krijgen itio er naar vragen zul. Zich to ndresscoren to ANTWERPEX, S, Pruinenst-aal; <>f aan bij M. Hii.airf.OVYN. BRUGGE, bij M. Et>. SATN.Vf. u_i J QQ o c |3 3 14 •C <2 i •2 tc •-? 5 c s 4; txj J cc x ii j Slechte Spijsverteering. Galziekte cn ziekelijke Geen orgaan in hot menschelijk lichaam is zoo vatbnnr voor ongcrégel1! on geen meer geschikt indien vornatiitigd, om tot tie ernstige kw»»* wanneer misselijkheid, winderigheid, of zuur in de maag ons waan-1 tering slecht is, dat Holloway's Pillen leder orgaan regelen, ieder 1,1 oorzaken van slechte spijavertoriug, en zal ziekelijke hooïdpijn spoedir hede genezing bewerken. I Het keerpunt des levens cn waterzuchtige zwel'’ Hol keerpunt des levens ia het gevaarlykste tijdstip in hot Ie»*9 duizenden het leven. Alle de voelden trekkep te zamen en voeren als rr9, het leven zelf weg, imlieti niet in tijde er wordt tegengegaan. Het zo»; deze gevaren is Holloway's Pillen. Met dezen gewapend stnat men den ’l do lijder weder in hot bezit eener ongekreute gezondheid. Het is slecht* het zoogenaamde keerpunt des levens ook de nmn, wanneer hij ,uf oud is, ontdekt dat zijn gezondheid eene belangrijke vernedering ondeh de oorzaak van weet een kritiek tijdstip in zijn leven. Alle dezo ge' verdwijnen spoedig door toevlucht tc nemen tot deze Pillen. Verzwakking. In gevallen vnn verzwakking, loomheid en zenuwachtigheid, verooU’1 heden van welken aard ook, hetzij geestelijk, hetzij lichanmlijk, is de 11 in de h ogste mate opwekkend, vernieuwend en herstellend. Zi,j drij'1'0 uit het gestel, herstellende spijsverteering, regelen allo afscheiding., gestel, wekken de gemoedstemming op en geven het lichaam deszt' zondheid en kracht wider Be Nieren, derzelver ongeregelde werkingen Indien deze Pillen volgens do gedrukte voorschi iften gebruikt w<>t*8 naar b d gaat, ten minste gednre de een half uur op do nierstreek v*’ zout in het vlcesch zal dezelve tot in do nieren doordringen eu alle stellen. Indien men aau de steen of het graveel lijdt, wordt het bijz</l zalf in zulke gevallen des avonds en des morgens wordt aangewent overleg wordt gedaan de wondervolste genezing zal plaats vinden- i ilolloiray's Pillen zyn het beste middel in de wereld bekend f00’| Keelpijn, Steen en Gr# Secund/r« rer scliijnsolen- Aangezizh UPÜJ Veniorsche z> Veurne drukk. P. RYCKEB0ER, 3 5 7 M B L a H SS 1 i?= ih c

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 4