MAGAZIJNVAN LAKENSEN NIEUWM o 3 K¥1 ISOi H 1 i NERVIUS IfB GLAXO VAA m -■gl -e a -F <bS So n G H L L ID G g'1 et Hl NATIONALE MILITIE Heinrich VON GIMBORN, te Emmerik a. d, Rijn. S 1 A N I) B o u w r: K s EN VEEIIOEPEHS. kl ili M I J 5 >°IE =Ha e-j L< ühl SJ M g W 0 ening va si Ik ip DELSAEL CHARLES, SPILLIAEIVLi R Pt Glansend Garen s TÊTES CHAtJVES! OVERSTROOffllNGEl “F 8 m BREUKEN.— 4 2 3 D Huis Kakel HpbSëï - 5 s K w i I S M F u. s I LEENING VAR GELDEü v i -SS»>3fe 0) LICHTING 1881. 5 Q Ve«» az m 2 She gO i 5 ix.s 2 a S S gewaarborgd zonder steenen, as s s 9 'h lil» h I co M 3-Sx S3 s i o S Ê5b is s ■s Z a sH J 0 tt i B j Antwerpen, Hamburg, Londen, Rotterdam, Emmerik a OPGELOSTEN PEBU-GÜANO, GEMALEN PiKÜ-GL’ANO, GUANO-SUPEKPlIOSPIIAAT. Huis vnn vertrouwen en vno fJoCl 1, Oosïstrant1, te Veurne. s 5 2? i •s© o - t£> 5 dorpen. en 0 1’ w c. oo PQ ESQ Idïaton-elropjpels I £T1 le LU LU aaMMHaoiMBUHMa»3*3saMjmamaMM«flaBaHHMBMVBa0aBmnMaMaMaHHHaamuM^ IklinbnrJber*, Slijm- on lUztnjgpillvii, per dons met 50 pillen, 75 centimen' Wormpntronen, tot verdrijving dor Wormen bij kinderen.en volwassen. Per stuk 15 c. Drogerij G. DUGLOS, Ooststraat, 21, Veurne. grove fr. 8-00. fijne - 4-75. Iloterpoeder. verkort den tjjd van het karnen van uren tot minuten, maakt do boter vaster, beter van smaak, fraaier van kleur en verhindert het sterk worden. In pakken van i/s kilo, voldoende voor 1500 kannen melk, A 1 fr. 50. zonder schadelijke hestanddoelen, bevrijden oogenblijk- kelijk van de hevigste kiespijn. Het Üeechje 75 centimen. 6- X CJ Koortsen, [Waterzucht, Aamborstigheid, Vrouwelijke onre- Oalziekten, I regelmatigheid, Puistjes op de huid Jicht, Hoofdyjjn, wanden. Verzwakking, Metser en Meester knecht hij do wed’ Verstappen, komt •zich te vestigen voor eigen rekening. Hij beveelt zich in de gunst van het publiek voor alles wat zijnen stiel b. treft. o Lq O Huis we<l- XOYÉ en Zoon, Zuidstraat, A." 40, l'z’urnr. ca en ca o o C<’ Algcmeene Agent, NÉRÉE NOLF, Dk Lochtctraat, 75, Brussel. CJt co <P OlD !)H W J CD a> E a> ÖD JS I l a 8 s i 5 •c 3 M •S 8 M s. <o p >1 f' Isoopinnn-Klcei'inuker, te Veurne, grootc Oo**| •i J C Ui •I ■5 K 11 fa 4) .74 ■5 73 p* V tp Ss to aS a K a g> t 3E 4= qCJ o a - s Ongesteldheid van de nieren. Laat niemand lan- gcr onderdon indruk zijn, dat zijne onge steldheid ongenees- lijk is, tot dat hij deze zuiverende Pil len onpartijdig be proefd heeft. Lenige weinige dosis zullen de ergste kenteeke- non verdrijven, of.' opwekken, do ver stopte nieren verlig- ten, onzuiver bloéd reinigen en aan ieder 9 orgaan oen gezonde t veerkracht geven. ilt gij uw vee redden wen hot volgeeten als om te banden uit de mal; che weide terugki erd Oi cfhet een kwart liter ÉLIXIR DAN VERS van X. De Beikhi.aer, dat onmiddelijk de i wendige gisting der maag tegenhoudt en het tor ncergezouken dier genezen doet opstaan. Het middel faalde nooit. Het laatste geval deed zich op in October laatstleden bij M. Clae<sens brouwer tot Morzel». Een vijlja: ig paard ter waarde tan meer dan 2,000 franken werd doof krampen en kolieken tor neergeworpcii. Een werkman der stokery van bet Elixir d Anvers, kwam toegeloopi n en g ot het een groot kwaart liter Elixir op. In min dan anderhalve minuut sprong het dier recht en was totaal genezen. Het is niet voor de dieren alléén dat die likeur een heilzaam hulpmiddel is. D<> ineuschen vinden er zich ook goed bij. De pachter zal het wel onder vinden, hi j s -henke dagelijks er een borreltje van aan zijn pachtcresse en hijzelf neme er eene dubbele van. Die likeur is overal verkrijgbaar aan redelijke prijs. Zij verwierf acht zilveren medailles en wordt daarom ook veel nagemaakt. F. X. DE BEL'KEI.AER, Stoker tot Antwe.ri ea. 55 P «s bS •O c 11 E go^5 S a -'■s.s id E jsï n! S'»" «SI ■«’S i ’>-a ««.o -Q J en tan de der01’ Keelpijn, Steen en Graveel, Secundaire ver schijnselen, Aangezizhtspijn, Voniersche ziek ten. Luggepoeder Breukbanden. Siroop do Vannier Dupuy, enz. enz. Verders, bijzonderen debiet van sterke Dran ken en likeuren, zoo als: Anis, Anisette, Boonekamp, Brandewijn, Bulcke-Bittor, Cassis, Cognac, fijne Champagne, Crème de Noyau, Creme do Menthe, allereerste kwaliteit van Oenever, Punck, Kaspail, Rhum, enz. enz. Allerbeste AVijnaziju en Oliefolie, witte Marseille-zeep. Hot beste naaigaren, zoo voor het handwerk als voor het machien. ff Regelmatige poslstoom vaart, onder Belgische vlag, lusschen Antwerpen, New-York en Philadelphia; eenige rechts streekschc lijn van Antwerpen tot de Ver- eenigde-Staten. Dircktc billetlcn tot alle steden der Vereenigde Stalen. Billenen gaans- keeren aan verminderde prijzen. Agenten: B. von der Becke, Antwerpen. G. Van Raflelghetn, Brussel. E. Slragier, Plalteelslraat, te Yper. A. Van Acker, Dixmnde, klei nen Dijk. Aanbelangend bericlit. De personen die de storting van 200 fr. voorgeschreven door de wei gedaan heb ben, ten einde remplacanlen lol den mili tairen dienst le bekomen en die zich later in hel geval zullen bevinden er geen te verkrijgen, mogen zich bevoegen bij E. STRAGIER, Plalteelslraat, 8, te IJper, die zich belast onmiddellijk en op gena dige voorwaai den er te verschaffen. Militaire plaatsvervangers worden ge vraagd. Unlvec»Ccl-iEiii veriilffSSKOlit, is bet eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen maagpijn, maagkramp, slechte spijsvertering, zuur, hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppin gen enz., en moest, «laar het ook by het inmaken van zuro vruchten, als erwten, boenen, linzen, enz., zeorgoedo diensten bewijst, in ieder huisgezin gevonden worden. In pakjes A 45 ct., 80 ct., en 1 fr. 50. Zeker ini<l<Iel ter verdrijving van Ratten on Muizen zonder vergif. Een bus van I fr. 75 is voldoend, om het grootsche huis of schip oen geheel jaar van nlle ratten, muizen, kakkerlakken, torren, enz., vrij to houden, proefkusjes kosten 1 fr. Bij ieder artikel is eono uitvoerbare gebruiksaanwijzing. Bovenstaand,! artikelen verkrijgbaar bij G. DUGLOS, Drogist, grootc Ooststraat, Veurne. i -o c B<ar<-i ssiMi.n.i AEHT, bccfï de eer ann zijne talrijke k; weten dal ijn Magazijn van heden voorzien is van de allerleste de Laken en Modeslofïen voor hel aanstaande Zomersaisoen. Hij dm ft verhopen door de goede keus der stollen, de genadigM alsmede de volmaaktheid van zijn werk, de genegenheid van't l” meer aan te winnen Bij voortduring kleérmaking op maal in 24 men, inel bepaald”’ hand na believen. Men vraagt kleermakersgasten ten allen tijde voor werk bij van Girnborn's specialiteiten. Staudaert's Pillen. lift lii-uivcn-DorstfUi-oop met Fenkzsllioiiliitr- 1,11 ?Cun *°08cn*A,P|l middel: het bestaat uit druivensuiker en Zwitserscheu honing met een aftreksel van mout, orange bloesem en fenkol. Deze borstsiroop werd genezend en verzachtend bij keelpijn, heeschheid, hoest, pijn in de borst, kuchhoest en kinkhoest. In flacons A 1 fr. 75. p, 5.^3® s g ït S-= 2 g CO OO 5 UJ F- ^£2 M A Cr A Z IJ N van allerhande Meubels cn Menagie-Goederen, zooalsBeddebakkcn niet of zonder ressorts, Kinderbeddetjes. Kenken- Herbcrg- en dubbele Tafels, Lavabo, Nacht tafels, Stoelen, Kornmoden, Lokets en Toogs, ’Spinden, Kleei kassen en Kotlers, in aile groot ten, schot ne en groote keus van Koolstoven. Verders, Parapluies, Parasols en Wandel stokken. Men maakt en vermaakt er Para- pluies en ook. Meubelen op aanvraag. Men gelast zich met verwisseling en overtrekken van Parapluics in zijde of in alpaga. ZEER GENADIGE PRIJZEN EAU MALLERON, soul invent1- I’ropr» dos brevets F. perf. des appareils de fab"n Ilnutos récompeuse-, 4-1 médailles (20 en or). Traitem. Spéc. du cuir chovelu. Arrét immédiat de la chute d< s cheveux et repousse certaino A tout ago (i forfait). AVIS AL X DAMES, conserva tion et croissancc de leur chevelure. no'-mc la suite de couches. Qn envoio gratis rcuseigne- merits ot preuves. On jugeraF, Malleron, ainé, 85, rue Rivoli, Paris. Pas de surcursalcs A Paris. IBM I TV I VV». ZT»--7 fcA Dit jaar zal veel vette noodig zijn voor de lan den te mesten. ECHTE ZUIVERE der consignatie Rau-Vandenabecle C’. Ik heb gekocht gr< ote partijen, die ik lever aan 20 A 30 fr. de 100 kilos, volgens stikstof. Tijd van betaling, mits borg.Grooten afslag voor komptants betaling. Ik zend stalen op alle aanvraag. Per wagons en schepen, grooten verkoop van Kolen, Houillie. Landkalk. Metskalk. Cokes. Petrool per 5 vaten. Spek en Reuzel. Steenbakkerskolen Machienkolen G fr. 50 a 7 fr. 50. Men vraagt agenten en depouthouderj op allo 5 Slechte Spljsverteerlng. Galziekte en ziekclijke Hoofd! Geen orgaan in het tnenscholijk lichaam is zoo vatbaar voor ongerc"elde en geen meer geschikt indlr-n vernalatigd, om tot etne ernstige kwart1.-f" 1 xxannecr misselykheld, winderigheid,’of zuur in de maag ons waarr< lm"\ tering slecht is. dat Holloway's Pillen ieder orgaan regelen, ieder orgn"! oorzaken van slechte spijsvertering, en znl ziekelijke hoofdp(|n spoedig ver’ heele genezing bewerken. Het keerpunt des levens en waterzuchtige zwellinSc liet keerpunt des levens is het govaarlijkste tijdstip in het loven de' duizenden het leven. Alle do vochten trekken te z.aim' n en v< oren als een getl het leven zelf weg, tndièu niet in tijds er wordt tegen gegaan. Het zekers'**; dez.e gevaren is Holloway s Pillen. Met dezen gewapend staat men den vuuil'j do lijder weder in het bezit cener ongekreute gezondheid. Het is slechts w<ij het zoogenaamde keerpunt des levens - ook do’ m:m, wanneer hij tusschc oud is, ontdekt dat zijn gezondheid eene bolnngiyke verandering ondergas' de oorzaak van weet een kritiek tijdstip in zijn loven. Alle deze govsrsfj verdwijnen spoedig door toevlucht te nommi tot deze Pillen. Verzwakking. In gevallen van verzwakking, loomheid en zenuw richtigheld, veroorzaak' heden vnn welken aard ook, hetzij geestelijk, hetzij licltnaitdijk, is de ultwr11 in do tn ogste mate opwekkend, vernieuwt nd en herstellend. Zjj drijven de d uit het gestel, herstellen de spijsvorteering, regelen allo afscheiding, vors* gestel, wekken do gemoedstemming op en g< ven het lichaam deszelfs zondheid cn kracht weder De Nieren, derzelver ongeregelde werkingen gene*» Indien deze Pillen volgens do gedrukte voorschriften gebruikt worden, 1 naar b< d gaat, ten minste gedurende een half uur op do nierstreek wordt zout in het vleest h zal dezelve tot in de nieren doordringen on alle onger*’, stellen. Indien men aan de steen of het graveel lijdt, wordt het bijzonder 1 zalf in zulke gevallen dos avonds en des morgens wordt aangewend, daa' overleg wordt gedaan de wondervolste genezing zal plaats vindon. Holloway's Pillen zyn het beste middel in de wereld bekend voor de Lendenpijn, Aanbeijen, Rhum.tiok, Moeyelijko water lozing. Klierziekten of Koningszeer, J z 2 z c (5 ZJfSco-300 - ixj.i; «e; -. j “2= -tl ïgSgSa. - 7.S. b tsn'25- is 4 m 2 zz'S’g z SMt- j g r— C5 8s§ K lm u LXJ CC Km 3e - ■J I I s kLM jj «m S S ?•- o - ,_s; 2 2.“ CA3 ®tó Q. I - CAs CQ 5 L. j, <D a c - rr‘ "X3 CU O O- UJ w 2 LiJ 3 a u LUI “IWië - CG n g 3 S^- g 2 a g S ’5 3 g S LA4 J g s 1 S 1 (0 5 s n 5 5 E I I 8. 8 t JJ 2.Ü4 c ae ■Sec i= x: :mx I tn j* s r wi S i E o 'C C£ s c- ÏJ B O M rt I c ■w p Dij de wed' DESIEULENAERE-VAN DYCKE, er Eerste soort van franschc Lakens, duitsclie, oegelscho voor volledige kostuimen. Jacquetten, Paletots en Satijn^Orléans, Alpaga, Velours-L.iue, Moskowa, 1 5 fr.; Strooienhoeden in panama, paille d ltali ou in elastiek. Buitengewone schoone kous van Parapluics en Parasols in zijde, Wandelstokken, enz. enz. Alle dozo goederen zijn gewaarborgd van allere rste kwaliteit en afgegoven concurrentio ónmogelijk maken. u» 2 E- .2 M 7° 2 3 - s Verscheidc remmen van 2C0J, 5000, 10,000, 2O,'H3O on daa* hoven zijn b. scl bezet op onroerend goed aan <len intrest van 4, 4 t ep 4 11 p. o,o Zich eigendomstitelen bij CLAEYS-PfL, Noórdbrug, Dixmude fonds' n i'l'og twee goedgekende l^1 W ïhhoI cn Itnnkvcrl>nn<ldtiizr<‘»< bt ui sordci'S op STORTINGEN op litels. Escompteren, xvetlereHenniptbcren en uilwisst’lct brieven, effekleti, beloften en allo andere liapdelswaartlen. <11 ;>c yH-1» 11iXoordbruCy Leveren onder waarborg van het gehalte en tegen verminderde 1 onder de controle der Landbouwstatien van Gembloers en Gent, Laboratoriums van Luik en Hasselt. Elk koopcr van ten minsto 500 kilos heeft het recht daarvan gratis oen» maken bij do naastbijzijndo lamlbouwstatie. Omtrent de prijzen en overige verkoop-conditien gov. <le circulaiten. l’ drukwerken nadere bijzonderheden te kennen, en z jn deze franco u krijgen die er naar vragen zal. Zich te adresseeren te A NT WERPE.V, S. Pruin nstraaf bij M. Itii zuiK OVYN. BRUtlGE, bij M. En. SVI T. bij voortduring d en iulandscho ElMti i Broeken, Gilets in zijde-p' - t romle en blauwe I Verders: een groot assortiment van Manshoeden in zijde, castoren in feut' enz. Klakken voor mans ca z op drie maanden tijd, bewezen door 12,000 certi ficaten. de moeilijkstc breuken worden terug gehouden met het grootste gemak. Ziekto der vrouwen, doorzakking der baarmoeder enz genezen tonder ring (pessaire). Onmiddelyk verlichting. Eene gediplomeerde dame is aan het gesticht gehecht. J. WAERSEGERS, breukbandmaker dor hospitalen on van liet legur, ct ramandeur en ridder vau verschillige orden, voor verdiensten aan het menschdom bewezen, Groenplaats, ~S, Antwerpen. c A ■S •a 5 5 88 •o N U N O 5 "p - c s I rouweujKe onru I regelmatigheid, Piju in do ingo- iSlochte spijsver- vorteering, I Leverziekten, Te bekomen bij G. ÜECLOS, Drogist Vsurne drukk. I». RYCKEBOER, opv. I.. J'ANDEN KERCKH0 1 S M t t k 31 r h <1 flT .’.1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 4