MAGAZIJN VAN LAKENS EN NIEUWIGHEDEN. DOODE STEK LINIE a x§ I s fi I 'O*' NERVIUS n GUANO VAN l’EHU O il L EiN IMHIFF I O SI K et C <n NATIONALE MILITIE N Leuning vau ktipitalen. 4 3! s i C!^ S .4 Glansend Garen s 1 ÖVERSTReöBNGEN. ■slhll tg BRKUKExW XTXÏ op drie maanden tijd, bewezen door 12,000 certi ficaten. de moeilijkste breuken worden terug gehouden met h' t yrootste gemak. Ziekte der vrouwen, doorzakking der baarmoeder enz...... genezen tonder ring (pessaire). Ontniddelijk verlichting. Eene gediplomeerde dame is aan het gesticht gehecht. a «e ij lïïél DELSAEL CHARLES, M:r Meester-knecht bij do wed’ Verstappen, komt •zich te vestigen voor eigen rekening. Hij beveelt zich in de gun .t van het publiek voor allee wat .djnelx stiel bitreft, 0 v cS n r LANDBOUWERS I 5 3Ê Cfi Sluis Kakel SP1LLIAERT, D E a> öo J2 5 i i s I i li «I <ZJ t Ld -<-* r* PM'* TÈTESCHAUVES! stD Q Pé -L S3 is W 9 o 5 LICHTING 1881. EN VEEHOUDERS. 5^3 ca <c£ cc Tl cr 3 isi K §oc p [■u.i L' C hi L'.i. CC a •s go ?S *al eg ïo Huls van vertrouwen en van goedkoop II, OoslHtrtuit, B, te Veurne. Regelmatige poslstoomvaart, onder Belgische vlag, tusschen Antwerpen, New-York en Philadelphia; eenige rechts slreckschc lijn van Antwerpen tol de Ver- eenigde-Slalcn. Direkte billenen lot alle steden der Vcrcenigde Staten. Billenen gaans- kpp.rpn aan vnrmin^prHf» nriizpn AgentenB. von dor Becke, Antwerpen. G. Van Raffelgheui, Brussel. E. Stragier, Platteelslraat, te Yper. A. Van Acker, Dixmudc, klei nen Dijk. Het beste naaigaren, zoo voor het handwerk als voor het machten. iXnrel SPiLi.i aert, heeft de eer aan zijne talrijke kalanten te laten weien dat zijn Magazijn van heden voorzien is van de allerleste nieuwigheden in de Laken en Modestoifen voor het aanstaande Zomersaisoen. Hij durft verhopen door de goede keus der stollen, de genadigheid der prijzen, alsmede de volmaaktheid van zijn werk, de genegenheid van publiek meer en meer aan le winnen Bij voortduring kleermaking op maat in 24 uren, met bepaalden prijs op voor hand nu believen. .Wen vraaijl kleermakersi/asten ten allen tijde voor werk bij 't stuk. e De personen die de storting van 200 fr. voorgeschreven door de wel gedaan heb ben, teneinde reinplacanleu tolden mili tairen dienst le bekomen en die zich later in liet geval zullen bevinden er geen le verkrijgen, mogen zich bevoegen bij jE. STRAGIER, Platteelslraat, 8, te IJ per, die zich belast onmiddellijk en op gena dige voorwaarden er te verschaffen. Militaire plaatsvervangers worden ge vraagd. gewaarborgd zonder steenen, der consignatie Rau-Vandenabeelo C’. VViMscl en Bniikverhandclingcn, beuisorders op kompltiul, GELD STORTINGEN op litels. Ivaconipteren, wederenc.omptecren en uitwisselen v:m alle wissel brieven, eHekien, beloften en alle andere handelswaarde!). Claey»>Pil, .Xoordbrut/. Dixmude. T Antwerpen, Hamburg, Londen, Rotterdam, Emmerik a/d Rhijn. Ie bekomen bij G. Dl GLOS, Drot/isl le Veurne. \ELRNE, DRl’KK. P. RYCKEBOER, OPV. L. VAXDEN KERCKIIOVB. Holloway s Pillen zyn het beste middel in de wereld bekend voor de volgende kwalen. Koortsen, Aamborstigheid, Galziekten, _.n g «'5 -•s i I Sr g rs a C s C crx M 3 5 c Bij de wed' DEfflEULENAERE-VAN DYCKE, '*-• er bij voortduring le bekomen Ai h- cc t2U j J - S - 5 PQ PCI I’JTWW mw. «>T>wctW'Wv»wjx*» *-•»» x-.w* -rxrwkrw O 5 I Lendenpijn, [Aanbeijen, I uuo O O P3 tsa O o p CO P3 Wormen van aller lei soort, Zwakheden uit wélke oorzaak ook voortgesproten, onz., onz. 2 LU SJi LÜ £-• P3 o o t> I Ze m N I£ooi>mnn-E£Ieei*iniikct*, lo A'euriie, groole OonIhI raat-flX. 13 O cn CL? ÖXJ <5 lozing, Klierziekten of Koningszeer, CP CD c-r LkJ O ÏS! j s: Keelpijn, Steen en Graveel, Secundaire ver schijnselen, AangczJzhtspjjn, Veniersche ziek ten. uu u -«X CQ S tt H S 55 £2 Ea kS li id <8 e* SS|6 CQ o L*J t-ul r P U Q <V 'V p 'N i^rvwvainnw* .utMaracnux L Aanbelangend berielit Dit jaar zal veel vette noodig zijn voor de lal den te meuten. K41II TE ZJLJIVKILK Ik heb gekocht gr ote partijen, die ik lever aan 20 :l 30 fr. de 100 kilos, volgens stikstof. Tijd van betaling, mits borg.Groeten afslag voor komptante betaling. Ik zend stalen op alle aanvraag. Per wagons en schepen, groeten verkoop van Houillie. Landkalk. Metskalk. Petrool per 5 vaten. Spek en Verscheido sommen van 2000, 5000. 10.000, 20,000 en daarboven zijn beschikbaar mits goed bezet op onroerend goed aan den intrest van 4, 1 men 4 i p. "o Zich te vervoegen met eigendomstitclen bij CLAEYS-P1L, Noordbrug, Dixmudo. I rCNIMP 'JAM PCI nCM °p ttor,r termijnen met loopend c reh-ninpei. op openbare LLL..1AU IHii ULLJC13 fondsen of op ticer floedpehende handteehens. Kolen, Cokes. ■Reuzel. Stïénbukkerskolen 122' iMachienkolen G fr. 50 a 7 fr. 50. .Men vraagt agenten en depuuthouders op alle dorpen. 21 - Leveren onder waarborg van het gehalte en tegen verminderde prijzen om; KLOST EN l’EltL-GLANO, (lEMALEN Pi•IlL-OUANO, liUANO-SL’l’EhPIIOSPHAAT, onder de controle der Landbouwstatien van Gembloers en Gent, en der Landbouw- Laboratoriums van Luik en Hasselt. Elk keeper van ten minste 500 kilos heeft het recht daarvan gratis eene analyse te laten maken bij de naastbijzijndo landbouwstatie. Omtrent <le prijzen on overige verkoop-conditien geve» de clrcuUiran, brochuren en ander» drukwerken nadere bijzonderheden te kennen, on lijn deze franco en r/ratis voor elk te v. r- krijpen dip nr naar vragen tnl. Zich te adressc. ren te ANTWERPEN, ft, Pruinenstraat; of aan de depots te K0RTR11K bij .M. Hii.aikk OVYN. BRUGGE, bij M. Ei>. SATNAT. -- Ongesteldheid van do nieren. Laat niemand lan- geronderdenindruk .zijn, dat zijne onge steldheid ongenees- lijk is, tnt dat hij deze zuiverende Pil len onpartijdig be proefd heeft. Eenige weinige dosis zullen de ergste keuteeke- non verdrijven, en opwekken, do ver stopte nieren verlig- ten. onzuiver bloed reinigen en aan ieder orgaan een gezonde veerkracht geven. vorteering, Leverziekten, Onzuiverheid van het bloed. Deze woudervollo. Pillen worden ge waardeerd,zoowel in de neilerigrto huis gezinnen als in do huizon van gemak en weelde. Zij In - werken eene geheel» zuivering van ‘t gan ache gestel, zonder do natuurlijke wer king van bon onkel orgaan to beschaden en roeijen de zaden van kwalen, die tien duizenden tot oenen vroegen dood bren gen geheel en gansch uit. Slechte Spljsverteering. Galziekte en ziekelijke Hoofdpijn, Geen orgaan in het tnenschelijk lichaam is zoo vatbaar vnor ongeregelde werking als de lover, en geen meer geschikt indien vernalatigd, om tot eene ernstige kwaal te leiden. Gedenk dat wanneer misselijkheid, winderigheid, of zuur in de maag ons waarschuwen dat de spijsver tering slecht is, dat Holloway’s Pillen ieder orgaan regelen, ieder orgaan versterken, allo oorzaken vnn slechte spijsvertering, en zal ziekelijke hoofdpijn spoedig verdrijven en «ene »«- heele genezing bewerken. Het keerpunt des levens en waterzuchtige zwellingen. Hot keerpunt des levens is het gevaarlijkste tijdstip in het leven der vrouw, het kost duizenden het leven. Alle de vochten trekken te zameu en voeren als een getij do gezondheid en het leven zelf weg, indien niet intijds er wordt tegengegaan. Het zekerste middel tegen alle deze gevaren is Holloways Pillen. Af et dezen gewapend staat men den vuurproef door, en komt de lijder weder in hi t bezit eener ongekrente gezondheid. Het is slechts weinig bekend dat bij het zoogenaamde keerpunt des levens ooty do man, wanneer hij tusschen de 40 en 45 jaren oud is, ontdekt dat zijn gezondheid eene belangrijke verandering ondergaat, zonder dat hij er de oorzaak van weet een kritiek tijdstip in zijn loven. Alle deze gevaren voor heide sekten verdwijnen spoedig door toevlucht te nemen tot deze Pillen. Verzwakking. In gevallen van verzwakking, loomheid en zenuwachtigheid, veroorzaak! door buitensporig heden vau welken aard ook, hetzij geestelijk, hetzij lich.aamlijk, is de. uitwerking dezer Pillen* in de h ogste rnnte opwekkend, vernieuwend en herstellend. Zij drijven de ziekeïijke oorzaken uit het gestel, herstellen de spijsvcrtcering, regelen allo, afscheiding, versterken het zenuw gestel, wekken do gemoedstemming op en geven het lichaam d. szelfs oorspronkelijke ge zondheid «n kracht weder Da Nieren, derzelver ongeregelde werkingen genezen, ludien deze Pillen volgens de gedrukte voorschriften gebruikt worden, en de Zalf als men naar b <1 gaat, ten minste gedurende een half uur op de nierstreek wordt ingewreven, zoo als zout in het yleesch zal dezelve tot in de nieren doordringen en alle ongeregelde working her stellen. Indien men aan de steen of het graveel lijdt, wordt het bijzonder aanbevolen, dat de zalt in zulke gevallen des avonds en des morgens wordt aangewend, daar indion zulks met overleg wordt gedaan de wondervolste genezing zal plaats vinden. Puistje»opdebuid Jicht, Hoofdijijn, Moeijelijke watcr- wanden. Wilt gij uw vee redden wen het velgeeten als om te barsten uit de maïsolie weide terugkeerd I Geef het een kwart liter ÉLIXIR D’ANVERS van F. X. Dk Bedkei.aer, dat oumiddelijk de inwendige gisting der maag tegenhoudt en het ter neergezonken dier genezen doet ópstaan. Het middel faalde nooit. Het laatste geval deed zich op in October laatstleden bij M. Claessens brouwer tot Merxem. Een vijfjarig paard ter waarde van meer dan 2,000 franken werd door krampen en kolieken ter neergeworpen. Een werkman der stokerij van het Elixir d’Anvers, kwam toegeloopen en goot het een groot kwaart liter Elixir op. In min dan anderhalve minuut sprong het dier recht en was totaal genezen. Ih-t is niet, voor de dieren alléén dat die likeur ecu heilzaam hulpmiddel is. De menschen vinden er zich ook goed bij. De pachter zal het wel onder vinden, hij sehenke dagelijks er een borreltje van aan zijn pachteresse en hij zelf neme er eene dubbele van. Die likeur is overal verkrijgbaar aan redelijke prijs. Zij verwierf acht zilveren medailles en wordt daarom ook veel nagemaakt F. X. DE BEUKELAKR, Stokcr tot Antwerpen. J. WAERSEGERS, breukbandmaker der hospitalen en vau hot leger, commandeur on ridder van verschillige orden, voor verdiensten aan liet menschdom bewezen. Groenplaats, 55, Antwerpen. EAU MALI.ERON, seul invent' Prop™ des brevets F. perf. dos appareils de fabonHautes recompenses, -11 médailles (20 en or). Traitem. spéc. du cuir chovolu. Arrêt immédiat de la chute des cheveux et repousse certain» it tout age (4 forfait). AVIS AUX DAMES, conserva tion et croissance de leur chevelure, niêmc A la suite de couches. On envoie gratis renseignè- inents et preuves. On jugeraF. Malleron. ainé, 85, rue Rivoli, Paris. Pas de surcursales a Paris. .2 N ■5 c «s. cs-: IK;^ asia r-l S, - O O ■- r -=> re SëP’-o ggo-ÊS c t 1 J fö M1 hiJ th C"I— r TO X=. o 8 *«2 - d a CD c - U2 --M O e - -s De Alffemeene Ayent, NÈRÉE NOLF, Dk I.ociitstraat, 75, Brussel. h - Eerste soort van frausche Lakens, duitsche, engelsche on inlaódsche Elastieken. Modestoifen voor volledige kostuimen, Jacquetten. Paletots en Broeken, Gilets in zijde-paue, Uacheinirc en Satijn: Orleans, Alpaga, Velours-laine, Moskowu. roode en blauwe Baaistörfen en Flanclle. Verders: een groot assortiment van Manshoeden in zijde, castoren in feutre te beginnen van 5 fr.; Strooienhoedeii in panama, paille d Italië, enz. Klakken voor mans en kinderen, in zijd» on in elastiek. Buitengewone schoono ken» van Parapluies on Parasol» in zijde, alpaga en katoen: Wandelstokken, enz. enz. Alle deze goederen zijn gewaarborgd van alloro. rs’o kwaliteit en afgegeven aan prijzen dio de coueurrentie onmogelijk maken. Waterzucht, Vrouwehjke onre-L- regelmatigheid, Rhumatiek, Pijn in de inge- Slochto spysver- wanden. Verzwakking, "o i O s j 2 05 Zie (XZ l.JL. -;>è=3 X i. “-X -

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 4