MODE STER LIME PHIFN HOIIOWAY SHHVFF NATIONALE MILITIE I 5 I I Z,O 12 =&a ik „I I i i I 11 i 8P - a ga go Ig I tl I B if - fl J1 I I r 8 R - h £f= -H h x w s s F. KN A a SO K ka pi I et Heinrich VON GIM30RN, te Emmerik a. d. Rijn. hl O Si L üs 1 Lecning Algemeen Agentschap i n 3 S r >üi s i-a 1 a” ÜRBANUS-PILLEN zijn bereid volgens hel echte vaa (OW Glauseni Ga» k(j£w «I 3?- =4 H. GESQÜ1ERE-VANLSKE, ra o >5 D PIETER TASSCHE-M AERTEN opvolger van Jan Verstappen, Metser te Veurne, Nieuportstraat. recommandeer! zie.lt bijzonderlijk aan de oude kalanten van zijnen voorganger en aan bel publiek in ’l algemeen. 00 f 11 TÊTES CHAUVES! -4- 5 *1 11 L~ C .-± ’3’° e £2'b p- Hf 7 Ki LEERING VAN GELDEN fondsen of op ticei* (jocdgrKcndr L A N I) B O U W E R S I EX VEEHOliliEUS. Huis ÜAr.i'L SPILLIAEBT, Hz Z 1 ili o S il 5 T-C 1 zr: 2è ■ei az .15 Uu. ‘U.J f O 1 4 s 4 werk bij '11 o LU -Ï st tc rs o ■*x< q W W H Emmerik ai tegen verminderde P( O ca Sn LICHTING 1881. E - I DO E-> pa ta E-< T Aangezizhtspün> Veuiersclw ziek- g x •c P 09 2 Antwerpen, Hamburg. Londen, Rotterdam, Leverett onder waarborg van het gehalte en OPGELOSTEN PEKU-GUANO, GEMALEN I’. Rl’-GLANO, GL’A.NO-SCPEIU’IIOSPIIAAT. Karel AICIUT, heeft de eer aan zijne talrijke kttU weten tint zijn Magazijn \att lieden voorzien it- van tie allerlesle tii'j de Laken en Modeslolïen voor hel aanstaande Zoniersaisoen. Hij durft verhopen door de goede keus der stollen, de genadiglit’i! alsmede de volutaakib tid van zijn werk, de genegenheid van meer aan te w innen Bij voortduring kleertnakittg op ina.il in i-l men, met bepaalden f hand na believen. Men viaai/t kleermakcrsiiitxlen len allen tijde voor S.è~ wi; s- •g Regelmatige postsloomvanrl, onder Belgische vlag, lusschen Antwerpen, New-York en Philadelphia; eenige rechts slreeksche lijn van Antwerpen tot de Ver- eenigde-Slaten. Direktc billellen tol alle steden der Vereenigde Stalen. Billenen gaans- keeren aan verminderde prijzen. Agenten: B. vou der Recke, Antwerpen. G. Van Raflelghem, Brussel. E. Slragier, Platteelslraat, te Yper. A. Van Acker, Dixmudc, klei nen Dijk. Hot beste naaigaren, zoo voorliet handwerk als voor het machien. £•3 tï Aanbelangend bericht. De personen die de storting van 200 fr. voorgeschreven door de wet gedaan heb ben, ten einde remplaeanleh lol den mili tairen dienst le bekomen en die zich later in bel geval zullen bevinden er geen le verkrijgen, mogen zich bevoegen bij E. STRAGIER, Platteelsiraal, 8, te IJper, die zich belast omniddellijk en op gena dige voorwaarden er te verschaffen. Militaire plaatsvervangers worden ge vraagd. WiMel eu Bnnkvet*ii<tn<le*Sngci>, fecuisordei s op koi'- STORTINGEN op titels. Kaconipteren, wedcrcHcomptccrcn cn uitwisselen'- brieven, efTeklen, beloften en tille timlere htindelswtinrden. C:t.-ieyn.I*il. .Xoordbrug, Oni 4 waj de l g4 hul on L w<4 zuit 11 Jt inn mum111111 nj 11 van de Maalscbappij voor verzekering legen brand, DE BELGISCHE VEIiELMGI \G. bij Wyl>o-Monté. Groote Markt, n.r 23, te Vetirne. Zuidslraai, 62, le Veurne. Koo|>n>uii«l<l<‘et*iiifkk<*>i*, te Vvurne, «rooie Oo»t*| gal. scherpte in 't bloed en huiduitslag, zaclil laxerend en slijmafdrijvend. 75 eentimeii de doos, verkrijgbaar I met brochure bij Hector Ruyssen, Hollowag's Pillen zgn het beste middel in de. wereld bekend voor de *1 UJ r OfZ te LU Te bekomen bij G. DLCLOS, Drogist 2; 5 I Sr j r Klui» vnn vertrouwen en vnn jjoed I, OoHtwtrnnt1, t<- Veui*ne.| Hij de wed1' DEH1EULEHAERE-VAH DYCKE, bij roorMuiiiig le i o CA Ti' -I S I j t tl 2 3 !s (t s» I z gj b T |5 5 h 1 g i— s «Sc HLAJ g rx 8l| J '4 s c z E "M 0 33 S’ O c -o B 2. r s l f I I ft' LS 5 cc iUJ Pi iX R R G' 11 Bi |7 V Verzekerd<cn'(ï"1- lIllddJlA kornene genezing, op drie maanden tijd, bewezen door 12,000 certi ficaten. de moeilijkste breuken worden terug gehouden met h t gtroo'ste gemak. Ziekte der vrouwen, doorzakking der baarmoeder enz s 3 C 1 S o C I - recepi van de wed’ KUENEN EN ZOON, Chemisten te Haarlem Holland zij zijn zeer nuttig tegen ongesteld- i heden der maag, heilzaam voor de spijsvertering, uitmuntend tegen de z. >=1 Z - C i LU r— .gs.4 3 s - u -r 'I pil» I A* st i'-wi tc> - to 1 0 g I I ton. LU 53 2 smaak zijnde, worden door alle doctoren bevqnden het beat» In donzen A 1 fr. 25 on 75 ceutimen Do Wed* ROU;SSEEUW. Nieuwstraat, Veurne, laat hare menigvuldige kalanten weten dat zij een schoon en volledig assortiment Vellen en Ecossais’Handschoenen komt te ontvangen, verkrijgbaar aan sevr.voordeelig* prijzen. LU UJ SP" c JU ■O <jXZ hij zelf neme er eene f—7 Ag* Ongesteldheid van de nieren. Laat niemand lan- gèronderderi indriik z(jn, dat zijne onge steldheid ongeuces lijk is, tót 'dat hij deze zuiverende Dil lan onpartijdig bc- pj-ocf.i heeft. Ecnigo weinige dosis zullen de ergste kenteeko- ncn verdrijven, on opwekken, de ver stopte nieren verlig- ten, onzuiver bloed reinigen en aan ieder orgaan een gezonde veerkracht geven. Kcelpjjn, Steen cu Graveel, Secundaire ver schijnselen. Kkoi-HtpnMIlleH good van i middel tegen hoest, schorheid, keel- en borstpijn te zijn, on >n proefzakjes 35 contimen. T X M ouder de controle der Landbouwstatien van Gembloers en Gent. Laboratoriums van Luik cn Haoaelt, Elk kopper van tenminste 500 kilos beeft het recht daarvan gratis eene m ken hij de n.iastbijzijude landbouwstatie. Omtrent de prijzen en overige vcrknop-conditien geven de circnlairen, br"*; drukwerken nadere bijzonderheden tc kennen, en zijn deze franco en jwW- krijgen die er naar vragen zal. Zich te adrosseóren te .WTWERPEN, X, Prm'nenstraat; of nan de depots t bij M. Ilit.AiHK OVYN. BRUGGE, bij M. Ei>. SATNAT i a -j EAU MAI.LER.ON, snul invent' Prop” dus brevets E. perf. des appareils de fab°"). Ilautes rdcompenses, 41 médailles (20 en or). Traitein. spéc. du cuir c.hevelu. Arrêt unmédiat do la chute des chevoux >1 repousse certaine it tout Age (A forfait). AVIS AUX DAMES, conserva tion et croissance de lour chevelure, metne A la suite do couches. On envoi» gratis renseigue- tnents et preuves. On jugora I F. Malleron, siné, K5, rue Rivoli, Paris. Pas du surcursales A Paris S i IlnnrbalBetn of K<>it-<le-<7olop;no piiilocomf.. Hij reinigt do huid vin het hoofd, en kan het beste middel genoemd worden, om den groei van het haar te bevorderen en t uitvallen te voorkomen. Hij is bovendien goedkooper dan de meeste haaroliën en pomaden. In flacons A 2 fr., - en 1 fr. c x: <D - “o tc r- NERVIUS Anntberin-MoiMlxvnter e/ Aromatisch Mofidwater. Mc< c*n gelijke hoe veelheid water gemengd, is bot de aangenaamste mondspoeling. Hot noemt eiken «luchten smaak weg. reinig de tanden, versterkt zwak tandvloeech en verhindert de vorming vnn kalk op de tanden. De flacon kost 2 fr. £1-0 ■*X •v 'Z Zuiverste medicinale Levertrnan bijna zonder reuk en smaak. Jn flesschen a 1 fr. 50 cn 75 contimen. Uxcr-IjsverlramiJk n eetlepel bevat 0,15 gram ijzer in oen licht verteerbaren vorm. In flacons L 1 fr. 50. C Rij ieder artikel is ccne uitvoerbare gebtuiksaanwüziug. lïovenstaand^ arlihelcn verhrijc/baar bij O. DUCLOS, yroote OostiHraat, W urne. 4.inittorn k Mnn^zont vereenigt in zich de eigcvsfhnppen van het Corlsbader, Emser cn Marienbader zout on bewijst uitmuntende diensten bj.j ho/ifdpfjn, verstopping, slcchw spijnvertoering, maagpijn, migraine, aanbeien; in 't algemeen de ziekten, waartegen men zich van laxeermiddelen bedient. Jn verzegelde donzen a 1 fr. 25. Verscheido sommen van 2000. 5000, 10,000, 20,000 cn (laathoven zijn bescljf bezet op onroerend goed aan den intrest van I, I r< en I 11 p. “o Zich eigendomstitelen bij LAEYS-PI1., Noordbrug, Dixmudc. dek kii) orSi euh VMi dtln vl»]- Slechte Spljsvcrteerlng, Galziekte en ziekelijke HoofdP Geen orgaan in hot tncnsc.helijk lichaam is zoo vatbaar voor ongeregelde "S. eu geen meer geschikt indien verunlatigd, om tot éene ernstige kwaal te K'it wanneer misselijkheid, winderiglr ld, of zuur in do maag »ns wunrschu"’''11;- tering slecht is, dat Holloway's Pillen ieder orgaan regelen, ieder orga11®» oorzaken vnn slecUtn spijsvertering, en zal ziekelijke hoofdpfin spoedig vet'11!, heelo genezing bewerken. Het keerpunt des levens en waterzuchtige zwelling1^ Het keerpunt den levens is het govaarlijkstc tijdstip in het leven dc.r. 1 dnizenden het leven. Alle de vochten trekken te zamen 11 vecren als een getUi hot leven zelf weg, indion niet intijds er wordt tegengegaan. Het zekerst'' deze gevaren is Holloway's Pillen. Met dezen gewapend staat men den vuurp'l de lijder weder In het bezit cener ongekrente gezondheid. Het is slecht» |,1|; het zoogenaamde - keerpunt des levens - ook de man. wanneer hij tnsschrn^ oud is, ontdekt dat. zijn gezondheid eene belangrijke verandering ondergi‘;l!,p de oorzaak van weet een kritiek tijdstip in zijn leven. Alle deze gevaren verdwijnen spoedig door toevlucht te nemen tot deze Pillen. Verzwakking. In gevallen van verzwakking, loomheid en zenuwachtigheid, veroorzaakt 'b beden van welkén aard ook, lictzij geestelijk, hetzij lielmamlijk, is do ultworj in de h ogstc mate opwekkend, vernieuwend en herstellend. Zil drijven do uit het gestel, herstellen de spjjsvertreritig, regelen alle afscheiding, ver^V gestel, wekken de gemoedstemming op en geven het lichaam dcszelfs c't. aoudheid ou kracht wéder De Nieren, derzelver ongeregelde werkingen geneze1' Indien deze Pillen volgens de gedrukte vöómbriftcu gebruikt worden, naar b d gaat, ten minste gedurende een half uur op de nierstreek wordt >“1, zout in het vleesch zal dezelve tot in de uieren doordringen en allo ongon f' 3 t Wilt gij uw vee redden wen het volgeden als om te barsten uit de malsche weide terugkeord I Geef het een kwart liter ÉLIXIR D ANVERS van b'. X. De Beukei.aEK, dat onmiddelijk de inwendige gisting der maag tegenhoudt en het ter ucorgezonken dier genezen doet opstaan. Hot middel faalde nooit. Het laatste geval deed zich op in October laatstleden bij .M. Uhiesseiis brouwer tot Merxem. Een vijfjarig paard ter waarde van meer dan 2,000 franken werd door krampen en kolieken ter neergeworpen. Een werkman der stokerij van het Elixir d'Auvers, kwam toegolOopen en g' Ot het een groot kwaart liter Elixir op. In min dan anderhalve minuut sprong het dier recht cn was totaal genezen. Het is niet voor de dieren alleen dat die likeur een heilzaam hulpmiddel is. De menschen vinden er zich ook goed bij. De pachter zal het w«l onder vinden, hij schenke dagelijks er een borreltje van aan zfjn pachtercsse en dubbele van. Die likeur is verkrijgbaar bij M.r MOREEUW, groote Ooststraat te Veurne, die dezelve aan Oenen zeer genadigeu prijs verkoopt, zoodat een ieder deze likeur kan v. rwerven, en behouden aan redelijke prijs. Zij verwierf acht zilveren medailles en wordt daarom ook veel nagemaakt. F. X. DE BEUKELAER, Stoker tot Antwerpe.i. Citern-plaats te Veurne, Heeft de eer het publiek kenbaar te maken dat hij eenen winkel komt te openen van alle slach van zuiver getrokken WASSEN KJEERSEN. Door de goede hoedanigheid zijner koopwaren en zijne lage prijzen verhoopt hij de gunst van ieder aan te winuen. Men wacbte zich voor namaaksels Elk doosje is gelaht en gesteniAeld met de handtcekerlina van de vervaardigers j Wed« Kl'ENEN A ZOON, Chomisteli. j Waterzucht, lendenpijn, iVrouwulijk» oure- i Aanbejjen. regelmatigheid, Rhum tick. Puistjes op de huid Jicht, Hoofdijijn, Moeijelijke water- Pijn in de ingo- Klochte spijavur- - wanden. 1 vertoering, Verzwakking, IJ .«verzie-ktou, naar b d gaat, ten minste gedurende een half uur op du nierstreek wordt iwj, stellen, indien mcu aan de steen of het graveel Rjdt,, wordt het bijzonder zalf in zulke gevallen des avonds en des morgeus wordt aangewend, da*r oxorlcg wordt gedaan do wondervolsle genezing zal plaats vindon. Koortscn, Aamborstigheid, Galziekten, I co lozing, Klierziekten of Koningszeer, GO ■o 0 3 3 11 J VEI P.NE. DRUKK. 1’. RWKEP.OER, OPV. I.. VANDEN KE^ Eerste soort van fransche Lakens, duiische, engelscho en inlaudsche Elnstieip voor volledige kostuimem Jacquetten, Paletots en Broeken, Gilets in zijde-pai.# Satijn: Orleans, Alpoga, Velours-lahie, Moskowa, roode en blauwe Baaistoften a Verderseen groot assortiment van Mnnshoeden in zijde, castor en in feutroP 5 fr.; Strooienhoeden in panama, paillu d'ltalie, enz. Klakken voor maps en on in elastiek. Buitengewone sc.hoouu keus van Parapluivs en Parasols in zijde, al|4 Wandelstokken, enz. enz. Alle deze goederen zijn gewaarborgd van allere-rs u kwaliteit en uigegeven concuri'ontiu oumogelijk maken. c 2. C/? 1 Mufxen-Tnrwe, het j>akje A 35 contimen. Zeker .middel tor veidriirm - van Ritten ZONDER VERGIF'. In bussen van 1 fr. on 1 fr. 75. UJ co n r- 2 I? ?- M f® Ih 7 2. - sS rs F S I i M lil 75 genezen tonder ring (pessaire). Onmiddeljjk verlichting. Eene gediplomeerde dame is aan het gesticht gehecht. J. WAERSEGERS, breukbandmaker der hospitalen en van het legur, commandeur eu ridder van verschillige orden, voor verdiensten aan het menschdom bewezen,[Groenplaats, tdf, Antwerpen. Lij 5 TQ WJ '5 o 1 g 4 o. ,E DE EENIOSTE ECHTE <X> ka tC 7 SB t V'-è ^b'. -1 ?- C5 ***2 co 2 co ■5 r- S-T E) g=hl -2- Sa i R— 8-‘> Lt s N - u. 5 “5 f*

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 4