O zijn die (h MH HOLLOWAY S L" 0 URA6AN IIAGAZIJ^ VAN LAKlNS EN NIEt W NATIONALE MILITiE LICHTING 1881. De BESTE n voor K madiitii als voor licl Wwt, hOSlFF et Guano o Guano Guano Algemeen Agentschap Lecning van kapitib GSOBOSDEBS V&ITOEB SM3SSEK GELIEFT ZE TE VRAGEN BIJ AL DE WINKELIERS 'O' Heinrich VON GIMBORN, te Emmerik a. d. Rijn 8 kÖSXB Glansenl Era b(S)s] 1 0 c. e. Manlijke aelei; L Are®™“L,. i <;ol..*i rrtei s 1 L A 8) 85 O IJ W R S EN VEEHOUDERS. Presque pour Uien, i ahlis Kakel SP5LLIAERT, l^copnuiu-Kleei-mnkcr, te Veurne, groote 'm têtes CIIAÜVES! Stichlingskapilaal550,000 franks, KUNNENDE GEBRACHT WORDEN OP VIJF MILJOEN FRANKEN. AA’Ï’. K DEH STATUTEN DE BêNK VSfJ DE KLEINE RENTENIER I I j 5 E o 2 C7 Belgische Naamlooze Verzekcrings-maatschappij legen schade door WIND VEROORZAAKT. De personen die de storting van 200 fr. S SO M s s G. s I a 5 J 2 9 3 fi 1 i i ben, ten einde remplacanlQn tot den mili tairen dienst le bekomt n en die zich later in hel geval zullen bevinden er geen te verkrijgen, mogen zich bevoegen bij E. STRAG1ER, Plaltcelslrant, 8, le Uper, die zich belast onmiddèlliik en op gena dige voorwaai den er te verschaffen. Militaire plaatsvervangers worden ge vraagd. B a. s voor Mits eene zeer geringe jaarlijksche premie verzekert dc maatschappij 1’Ouragan tegen de schade van den WIND, de gebouwen en hunnen inhoud, even als alle voorwerpen door den wind kunnende vernietigd of beschadigd worden. de volgendf1 Worm®» lei snol* Zwakhed* welke voort c? enz.» Echte ruwe Guano van Peru, zuiver en onvervalscltl. - Directe aankomsten per zeeschcepcn, te Antwerpen, Gent cu Oostende. Verkoop per gioolccn kleine partijen. Voordcelcelige prijzen. lijd van betaling. Ik neem terug hetgeen niet aanslaat aan den koopsr. Ik zend stalen op allo aanvraag. 1/cn vraagt serieus Depothouders op alle dorpen, met 25 fr. commissie per 1000 kil Itolon, Knik cu Ciinent. enz. enz. Zich tc bevragen bij den Algcmccnen Agent NÉRÉE NOLF, 75, Delochslraat, Brussel (Schaarbeek). ZEER GENADIGE PRIJZEN. vau de Maatschappij voor verzekering legen brand, BELGISCHE VEBEEMGING. bij Wj'bo-RIoutó, Groote Markt, n.r 23, te Veurnc. Kurd Sl‘ID.1,1 Aicivr, heelt de eer aan zijne talrijke kalsnIUs weten dat zijn Magazijn van heden voorzien is van de allerleste nieuw in dc Laken en Modestollen voor het aanstaande saisoen. Hij durft verhopen door de goede keus der sloffen, de genadigheid d n alsmede de volmaaktheid vau zijn werk, de genegenheid van public r meer aau tc winnen Bij voortduring kleermaking op maat in 24 uren, met bepaalden pr>i; Oi hand na believen. Men vraagt kleermakersgasten ten allen tijde voor werk bij 't sl»R II., Ïieniïe (Autriche.) Clncyft-I*!!, Noordbrug, Dil 'dollowag's Pillen ayn het beste middel in dc wereld bekend BHuSs van vertroEivven en van jjoc flJoslstratslE, t<* Hij de wed'- DEREULENAERE-VAH DÏCKE, <t LI Zich tc vervoegen bij M.r Alexandlk COLLET, STADSONTVANGER, BIJZONDEREN AGENT, TE NIEUPORT. Msr DE WEKELIJKSCHE KLEINE RENTENIER Het beste naaigaren, zoo voor het handwerk als voor het machien. Tc bekomen bij G. DUCLOS, Drogist tc Veurnc. E, S> 5 S f? i o i I’ z 2 a 3T E Ui I P o Antwerpen, Hamburg, Londen, Rotterdam, Emmerik a/d H! Leveren onder -waarborg van het gehalto cu tegen verminderde prijze O PG ELOST EN PEBU-GU A N O GEMALEN PEKU-GÜANO, GUANO-SEPERPHOSPII A.\T, Onzuiver bet bij voortduring te inlandsche Elastieken.^ h la 2 v< Edialon* droppelt* 9 VC I CC s ■<k«i >1 de»1» S hl tn (fi Q TJ 3 ft o ll~m~*Tqpmi—larurl |„JTO ^xuicrnM pt i Naami.oozk Maatschaitu. Kai’ITaai. 2 Miljoen franken Aanbelangend bericht. I u c c 3 en afgegoven aan pk, H a. <0 3 o S i, I ^7 Ill .1.: r:i.-.-uilst<- rijen ■■■n in -t groot l. j MM. Chijstiaens, di-.'gis.ten te Brussel. U Huift wed* SOYE <-n Zoon, Zuidstraat, .V.° 40, l’rurntt. Wilt gij uw om te barsten uit de malschii weide t„L_. 2 Geef het een kwart liter ÉLIXIH D ANVERS van F. X. Du Beukei.akk. dat onmiddelyk de inwendige gisting der maag tegenhoudt en het ter neergezonken dier genezen doet opstaan. Het middel faalde nooit. Het laatste geval deed zich op in October laatstleden bij M. Claessens brouwer tot Merxetn. Een vijfjarig paard ter waarde van meer dan 2,000 franken werd door krampen en kolieken ter neergeworpen. Een werkman dor stokerij van het Elixir d'Auvers, kwam toegeloopen en g „t Het een groot kwaart liter Elixir op. In min d..n anderhalve minuut sprong het dier recht en was totaal genezen. Het is niet voor de dieren alleen dat die likeur oen heilzaam hulpmiddel is. 11e menschon vinden ei zich ook goed bij. Do pachter zal het wel onder vinden, hij sehenko dagelijks er een borreltje van aan zijn pachteresse en hij zelf neme er eene dubbele van. Die likeur is verkrijgbaar bij M.r MOREEUW, groote Ooststraat te Veurne, die dezelve aau eenen zeer geuadigen prijs verkoopt, zoodat een ieder deze likeur kan verwerven, en behouden aan redelijke prijs. Zij verwierf acht zilveren medailles en wordt daarom ook veel uagemaakt. F. X. DE BEUKELAER, Stoker tot Antwerpen. chnmudi u ri Kruis A. Bouvier. in eeltige dagen, Ihi.ipors, witten giijk d.- otidet ivchtijg na tc X X. z I s s - y M S L fl M O 2 5 Keelpijn, Steen en Graveel, Secundaire ver schijnselen, Aangezizhtspijn, Voniersclm ziek ten. M A G A Z IJ N vau allerhande Meubels' en .Menagie-Gvcdormi., zooslsBeddohkkkon met of zonder ressorts, Kindetluulchitjes, Keuken- Herberg- en dobbele Tafels, Lavabos, Nacht tafels, Stoelen, Kommodeu, Lokets en Tooga,| Spinden, Kleerkasseit en Koffers, in alle groot ten, schoone en groote keus vau Koolstoven. Verders, I’arapluics, l'atasols en Wandel stokken. Men maakt en vi rnmakt er l’ara- p!ui''s en ook Meubelen op aanvraag. - Men aol.'ist zich met verwisseling en overtrekken vnu Parapluies in zijde of in alpnga. Tour cause de cessation do commerce mistj en ventc A 75 "'o au-dessous du prix «l’estimation des quantitós óuormes d Argextehib Britannia provet ant de la faillito des Fadkiqvks rÉUNIES d'AnoEXT Britannia. IPour Fck. ET.NO fteulcmcnt répriiscntant A pcinola moitiö do la main d’omvrc et qui so vendait auparavaut Fes. 60, nom expodions franco ct A destination lo service de tabic suivant en argent Britainiia, extra-fln et durable (i couteaux de table cn argent Britannia A lamer anglaises, Ci fourchettes angl. en arg. Brit, extra-fine qtlalitó, .6 ceiUcrs de table massives cn arg. Britannia, .6 cuillcrs A Cafó trbs-tlnor. cn arg. Britannia, 1 c.uiller A lait massive en argent Britannia, 1 ocucllo A noupo en arg. Britannia superfine, 3 coquetiers, de 1“ qualitd, 2 chandeliers superbes, 3 jolis petits gucries. 34 pióccs. Blqn- heur irtacte, garantie dc 10 ans. Expedition des surdites marchandises A h 'en rdeöptiou des Fes. 17.50 que nou» prions d< vouioir bieu nous oxpédier par poste, le rem- buutsement u'ayant pas cours entre 1 Autrichi la Belgique-. Nors. titnti'. i dc l'a-geut cn cas qur m:.:uhandi.? r.e eonv.cuue. On adriSie les c'.rn/n inili au llépot Oe/iCrat .3 m-i:iinii.u. I 'i'lï. Ettïtifïh'iïttjEZtpl EAU MALLERON, seuj invent1- Prop” des w vA-Mxz'n’nc: SP^C- 'hl cuir chevelu. Arrêt linmodiat de la chuto des cheveux ct repousse certaine A tout ago (A forfait). AVIS AUX DAM ES, conserva tion et croissance do leur chevelure, même A la suite do couches. On envoie gratis renseigne- ments et preuves. On jngcra! F. Malloron, ainó, 85, rue Rivoli, Paris. Pas de surcursales 4 Paris. Ongesteldheid van dc nieren. Laat niemand lan- geronderden indruk zijn, dat zijne onge steldheid ongenoos- lijk is, tot dat hij deze zuiverende Pil len onpartijdig be- iproefd heeft. Eenigo .reinigo dosis zullen lie ergsto konteeke- nen verdrijven, en ipwokken. do vor- stopte nieren verlig- ten, onzuiver bloed einigen on aan ieder >rgaan oen gezonde veerkracht geven. Koortsen, l Waterzucht, Aamborstigheid, IVnmwolijke onre- Galziekten, regelmatigheid, Puistjes op de huid Jicht, HootMijijii, Pijn in do inge- Slechte spijsvor- wanden. Verzwakking, Verschefife sommen van 2000, 5000, 10,000, 20,000 on daarboven -zijn beschikbar bezet op onroerend goed aan den intrest van 1, 4 1,3 en 4 i;t p. Zich te wd eigqndonistitelen by CLAEYS-P1L, Noordbrug, Dixmude. rrr’!MP URN PCI nrM °P korta termijnen met toepende reheninnenin, Lttlllnb VAU UtLULll fondsen opop twee go<d^,-/ie>ute handler WInhc-1 en Itnnkvcrhandelingeu, beursorders op komptti'l STORTINGEN op titels. IsHcomptereu, wedercacomptecrcn en uitwisselen vanist brieven, effekten, beloften eu alle andere handelswaarde». en der averleg wordt gedaan do wondcrvolstc genezing'zal plaats vinden. Lendenpijn, Annbeyeu, Rhumstiek, Moeyolijko water lozing. Klierziekten of Koningszeer, Eerste soort van franséhe Lakens, duitsche, engelscho on inlandsche ElasticKcn.k. 'j011?: volledige kostuinwn. Jacquetten, Paletots en Hrookcu, Gilets in zitde-pane. r satijn: Orleans, Alpaga, Velours-lainc, Moskowa, roede en blauwe Biuiistonen en 1 Verders: een groot assortiment van Manshoeden in zijde, castor en in feutre te:'n fr.; Strooienhoedon in panama, paille <1 Italië, enz. Klakken voor mans en kind' en m elastiek. Buitengewone schoone keus van Parapluies en Parasols in zijde, alpag»L W andclstokken, enz. ,enz. f Alle deze goederen zijn gewaarborgd van allereerste kwaliteit 9«” concurrentie onmogelijk maken. 9^ *3 C£ 0 U. B 3 3- - voorgeschreveti door de wel gedaan heb- Maatftcltnppclljken zetel5C1» Collogiefttraat, Charleroi. ALGEMEEN BESTUURDER RAICK. ^^^rrT—osn-e-re-.n-.-.r II— ■■■'riTlIll J.UJtT ir^aPM—O—MMMWWttnwmwi a—if MMI III I I ft IT1 WVJft<-r»~T 11BS UmwWM Li.tr»*' .'-I JB'sftWWf.1 ajltav .xxQ:. il irrHTcruiBSCli Antwerpen, 18, Koeipoortstraat I AGERTSCHAPFtH Oenti u Koeistraat nlle lletir»- Dnnkhnndelltiucn (de korting uitgeionderd) m n ri «7 i.>sit.i<«2t tumtum us ntt imititt tMroits EO «•’t»”»"’’!- ul S b J U Bk ^4 tdV zendt d'* BANK VAN DE KLEINE RENTENIER vracMvry Osd g«>d»w.kM: Zlchtïi!'Ieve" <i. kunsh:w zicht, verrüken zonder Revaar nr M A A U n Fl I I K^r H F b( nevetiH nllo inb'chtinj'en dienstig voor dc btfiuers van .•.paairci-I ïden IJL Ijl AAll ULLIv llöuil L> tri riHf nrftlVFMirn do lijsten bevattende vnn allo belgiwchc en vreemde trekkiniron alsook dc ge- Kl El Nt tl Eli I trlltn maakte koersen m ongek voteerde waarden. Voor zes fi-anken. bei»’*- CÓfÉlÉS°FAfflÏLLES/ ind, na do Brura, do kooraan van iU <1. oflloioolg.kiM.tMrd. waanton'on do l.aimc tlnan.-'OcK* nimiworijdingon. t)im 3 guiotion, podurende 1 Jaar. voor qrr._ De Wed* ROUSSEEUW, Nieuwstraat, Veurne, laat hare menigvuldige kalanten weten dat zij een schoon en volledig assortiment Vellen en EcossaisJHandschoenen komt te ontvangen, verkrijgbaar aan zeer voordeeligo prijzen. ..ii.Q.. up. 11 NERV1US nrrrv>iimej-rJitM»raMwivatPMmngor^w'i'WMruKPMUwaax.Lii...i» - ,i,„ii,„„:n.r Dit i» geen zoogenaamd de lijder weder in het bezit cener ongekreute gezondheid. Het is slechts lïruïven-borfttHlroop mei B-ciskc llioiiiiig* middel; het bestaat uit het zoogenaamde - keerpunt des levens - ook de man, wanneer hij tuss Iruivensuikor en Zwitserschen honing met een aftreksel van mout, orange-bloesem en fenkel. Dezo borntRiroop werd genezend en verzachtend bij keelpijn, hcoschheid, hoest, pijn in de borst, kuchhocst cn kinkhoest. In flacons A 1 fr. 75. Hlïnl>m*l>cr-, SlSJii»- en MïinKpiHe,,v per doos met 50 pillen, 75 eentiuivn -----I heden van welken aard ook, hetzij geestelijk, hetzij lichaamlijk, is do uitwerking IVornipal ronen, tot verdrijving dor Warmen bij kinderen en volwassen. I er stuk L>c ,n fo, ogste mate opwekkend, vernieuwend cn herstellend. ZÜ drijven do ziekeli Uil ET VI Verzekerde en vol- bh usila1. komenc genezing) op drie maanden tijd, bewezen door 12,000 certi ficaten. de moeilljksfe’ breuken worden terug- gehouden met het. groots'.e gemak. Ziekte dei vrouwen, doorzakking der baarmoeder enz genezen zonder ring cp< hsaire). Onmiddelijk verlichting. Eene gediplomeerde dame is aanï het gesticht -li, elit. J. WALRSl.GilRS, breukbandmaker der hospitalenen vau het leger, C'-mïnandour en ridder vau v. rs ■'liilige orden, voor verdiensten aan het ineuschdorn bewezen, Groenplaats, 55, Antwerpen. Hoterpoeclor, verkort den tijd van het karnen van uren tot minuten, mnakt dc hotci [vaster, beter van smaak, fraaier van kleur en verhindert het sterk worden. In pakken vau t> kilo, voldoende voor 1500 kannen melk. 4 1 fr. oO. UiiiverHecl-^uiverinj^MZoiitis het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel e<’en maagpijn, maagkramp, slechte spijsvertering, zuur, hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppin lonz., eu moest, daarliet ook bij het inmaken van zure vruchten, als: erwten, >*>onen. linzen, enz., zeer goede diensten bewijst, in ieder huisgezin gevonden worden. In pakjes A 45 et., 80 ct., en 1 fr. 50. zonder schadelijke bestanddselen, bevrijden oogenblijk- Lelijk vtui de hevigste kiespijn. Het fl esc lijp 75 eontimen. verteering. Leverziekten, VEURNE, DRUKK. P. RYCKEBOER. OPV. L. VANDEN KERCKHO^' rt 3 E o -- F Q onder de controle der Landbouwstatien van Gembloers en Gent, Laboratoriums van Luik mi Hasselt. Elk koopcr van ten minste 500 kilos heeft het recht daarvan gratis eene maken bij do naasthijzijndu land Rouwstatie. Omtrent de prijzen on overige verkoop-conditien geven docirculatren, brnshur«<^ drukwerken nadere bijzonderheden te kennen, en zijn deze franco eu gratis voor - kriigen die er naar vragen zal. Zich te ndresseoren te ANTWEHPEN-, S, Pruine.nstraat; of aan do donets to: bij M. IltLAiRt: OVYN. BRVGGE, hjj M. En. SATNAT. Déze ot Pillen v waart.- do neil,r gezinnen i huizo» 5' on week b wurkeu e >e zuiverinij A scho ge»14 de natuit e king '-a» orgaan en roeij»1 van kw--"' duizend»?' vroegen T1 gen, gansch 111 Slechte Spijsvertecrlng, Galziekte en ziekclijke Hoofdpijn. Geon orgaan in het menschclijk lichaam is zoo vatbaar voor ongeregelde working»^ ui geen meer geschikt indien vernniatigd, om tot eene ernstige kwaal te leiden. Git wanneer misselijkheid, winderigheid, of zuur in do maag ons waarschuwen dat tering slecht is, dat Holloway's Pillen ieder orgaan regelen, ieder orgaan versWjl oorzaken van slechte spijsvertering, cn zal ziekelijkc hoofdpijn spoedig verdrijven hoelo genezing bewerken. Het keerpunt des levens en waterzuchtige zwellingen. Het keerpunt dos levens is het gevaarlijksto tijdstip in het leven dor vrou*T! duizenden het leven. Allo do vochten trekken te tarnen en voeren als eon getij de g»z het leven zelf weg, indien niet intijds or wordt tegengegaan. Het zekerste midilolp dezo gevaren is Holloway’s Pillen. Met dezen gewapend staat men den vuurproef d' A rln liidpr wprlnr in hnf hnvif nnnnr nntralrM.iiU <.a-».>»(1L„;.i ij,.* ..1. ..i.s.. --wanneer h(j tusschen de 40 e1e oud is, ontdekt dat zijn gezondheid eene belangrijke verandering ondergaat, zonder de oorzaak van weet een kritiek tijdstip in zijn leven. Alle deze gevaren voor b,p verdwijnen spoedig door toevlucht te nemen tot deze Pillen. Verzwakking. In gevallen vnn verzwakking, loomheid on zenuwachtigheid, veroorzaakt door J-„ II IV L ..A. •- _‘wr Zij dt ijvmi do zit kiJijv'- uit het gestel, hot stellen de spijsverteering, regelen allo afscheiding, versterken f. gesfel, wekken do gemoedstemming op eu geven het lichaam dcszolfs oorspro0''’l zondheid on kracht weder Dc Nieren, derzelver ongeregelde werkingen genezen. Indien deze Pillen volgens do gedrukte voorschriften gebruikt worden, en do Pr:, naar b d gaat, ten minste gedurende een half uur op de nierstreek wordt ingewrev4l zout in hut vleesch zal dezelve tot in do nieren doordringen en alle ongeregelde 'S'e!*r, stellen. Indien mi n aan dc steen of het graveel l(jdt, wordt het bijzonder aanbovol' zalf in zulke gevallen des avonds en dos morgens wordt aangewend, daar indie»’e j 2fiei*cr mï«l«lel ter verdrijving van Ratten cm Muizen zonder vergif. Eon bus van Jl fr. 75 is v- ldoeud, om het grootscho huis of schip oen geheel jaar vnn alle ratten, muizen, uikkezlakken. torren, enz., vrij te honden, proefbusjes kosten 1 Ir. Bij ieder artikel is eene uitvoerbare gebruiksaanwijzing. sacvvr’S-ri KOKVC’ atiTTW I P^^ande artikelen verkrijgbaar bij G. DUCLOS. DreyiM. grn^c OnsMraM. Vcume. §5 a i L .1.I,Glu 1 «--irnuiifTwrgwi mtiiiü i«Jijiriiitt.HPiwrj1 ])e injectü :i i het JL< i apotheker te Par zónder verdbre t bh ei, enz. Nauke blauwe Baaistollen en I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 4