I doch dit i I 1 moeders zouden alsdan gevoelen hoe kostelijk hel priesleronderwijs zou wezen dal hun loodzwaar op hel hert zou vallen ook zullen de kiezers zich daar van zwichten en aan onze dweepcrs voor lang den lusl ontnemen om zich nog in hel gemeente kiesperk ie wagen. De broederkens te Binche. Men meldl uil Binche dal er donderdag laatsl een nieuw bezoek is afgelegd door den onderzoeksrechter te Binche. 17 ge tuigen zijn op nieuw gehoord voor feilen' betreffende de zaak der chers-frères van. de christelijke leering dier stad. Hel schijnt dal er kwestie is van nieuwe complication. Aan de jezuïeten van liet vullblad. Gij beweert dat de geestelijken zich met gcene politiek bezig houden. Wel professors, hoe is zulke grove leugen uit uwe pen kunnen komen Houden het grootste deel der geestelijken zich niet gestadig bezig niet politiek? Zijn al de klerikale politieke gazeltten van geheel onze provincie niet rechtstreeks beheert en grooiendeels geschreven doorde gees telijken? Trachten de geestelijken niet gestadig klerikale kiezers te winnen, en ziel men de kapelaanijes en de profes- sortjes niet van al de duivels droomen om op de kiezerslijsten gebracht te wor den En als hel kiezing is, door wie worden de klerikale kandidaten aanbe volen? Is het niet door de geestelijken ten huizo der kiezers en zelfs in -den biecht stoel en in den predikstoel? Wie komt er met de kiezers naar de stcm'bus? Zijn hel de geestelijken niet? En wie loont er openlijk de grootste vreugde als de klerikalen eene zegepraal behalen? Zijn hei nogmaals de geestelijken niet? En als de langgeroklen met hardnek kigheid en geweld de wetten aanvallen, welke door de meerderheid der vedks- verlegenwoordigers en der sonateurs ge stemd zijn, zoo als de wet l*0 juli 1879, en als zij daar en boven de personen, die zich aan deze wetten onderwerpen openlijk vervloeken en vcrmaledijden, is dal ook gcene politiek? Algcmeene tijdingen. Bij koninklijk besluit van 12 september 1881, worden benoemd als leden der besturende commissie onzer Staats mid delbare school, te welen: In den Gemeenteraad De heeren A. Van Grombrugge. Ad. De Hoon, uitlr. leden. Buiten den Gemeenteraad De heeren Barbier Karei, uittr. lid. Manie/. Bcnedikt, negotiant. De opening der 21" serrie van de provinciale geneeskundige commissie van Westvlaanderen, is vaslgesteld op woens dag 21 September 1881. Do laatste lijst der vreemdelingen te Oostende gedurende hel saizoen aange komen beloopt tol 23,000. Bij koninklijk besluit van 12 sep tember is hel ontslag aanvaard van d’heer J. Carpentier, als vrederechter van hel kanton IJpercn. Hij mag zijne rechten op pensioen doen gelden en den ecrelilel van zijne bediening blijven dragen. Hij is bij besluit van zelfde dagteekeuing lol ridder der Leopoldsorde benoemd. De opening der assisen van Oosl en Wesl-Vlaanderen voor den 3'“ trimester van hel loopend jaar, is gesteld op 14 november om 10 uur ’s tnorgends. De assisen van Oost-Vlaanderen zullen voor gezeten worden door den raadsheer Alleynes; diegene van Wesl-Vlaanderen door den raadsheer Vanderhaeglien. In de. nacht van 5 lot 6 dezer zijn bij middel van braak dieven in hel bureel ge drongen der statie van den spoorweg te Dudzeelc, en hebben mei behulp eener pook de bovenste planken van eene kas opgeheven ende ontvangst van den dag weggenomen, beloopende tot fr. 139-63, alsook een tuniek en eene nieuwe broek van den bediende Hypoliel De Vlieger. De daders zijn onbekend. De vallei der Leie is sedert eenigen lijd, om zoo zeggen ingenomen door ral len, die met gansche troepen door de velden trekken. Die ratten zijn zeer groot, mei lang haar en langen staart; de katten kunnen ie niet vernietigen. Zij dringen soms in de huizen en verscheuren de kiekens en andere pluimdieren. Men moet groote klopjachten inrichten om dit on- I gedierte te vernietigen. Men meldl uil Luik: De rivieren dio Bij het naderen van de opening der klassen van ieder schooljaar, heelt de Veurnaar de gewoonte onze middelbare school te vernederen en het bisschoppe lijk kollegie hemelhoog te verheffen. In zijn nummer van woensdag laatst deelt hel bladje met spijt den uitslag mede van den bijzonderen prijskamp van vlaamsche taal tusschen al de middelbare onderwijs gestichten van 2U'" graad, waarin onze middelbare school de l.,u eervolle melding, aangewezen aan de leerling A. Deuninck van Wulveringhem, bekomen heelt. Om deze onderscheiding te verkleinen voegt de Leugenaar er bij dal onze staatschool reeds sedert 1877 geen het minste meldingske meer ontvan gen beeft; maar hel verzwijgt dal er in 1878 drie barer leerlingen zijn geweest die met voldoening hun examen afgelegd hebben enaanveerd zijn geweest, deerne als landmeter, de andere als bediende in ons arresthuis en de derde als leerling- onderwijzer. De Leugenaar moet ook zeer wel welen dat in 1879 één der leerlingen onzer staatsschool de 1.” is aangenomen geweest als normalist en, is 1881) nog een ander do 12“", en dal er door de geeste lijken pogingen aangewend zijn geweest om hen aan hel staatsonderwijs te ont trekken en ze in één hunner gestichten te plaatsen; maar rechtzinnig gazelje zegt daar geen enkel woord van, omdat liet overtuigd is dal hel bisschoppelijk kol legie geenen zuikdanigen toestand op te boeken heelt. Voor slot zullen wij er bijvoegen dal van dees jaar nog twee leerlingen onzer middelbare school hun aannemingsexarnen voor de normale school van Brugge met voldoening afgelegd heb ben, en dal één van hun, do genaamde L. Delsael, van Adinkerke, de 7“‘ eer volle melding bekomen heelt in den alge- meenen prijskamp ingericlit tusschen al de middelbare scholen van 2'" graad van T land. De latijusche koersen daar gelaten, waar zijn de talrijke leerlingen van hel bisschoppelijk kollegie die, na gedeeltelijk of geheel hunne fransche klassen gedaan te hebben, zich bekwaam vinden om ecu aannemingsexarnen te doen voor normaal- en veeartsenijschool of als beambte voor den post, telegraaf, ijzerwegen en als landmeter? Wij dagen hel pastoorsgazelje uit om tegen woensdag toekomend de op somming te doen der oud-leerlingen van 't bisschoppelijk kollegie die hedendaags een der bovengemelde ambten uitoefe nen. Wij van onzen kant gelasten ons met eene tegenovergestelde lijst op te geven van de jongelingen onzer staats school, om aizoo onze lezers te laten oordeelcn'wclk der beide gestichten het meest voordeel aan onze burgerskinders verschaft. Maar het priestersgazetje vergenoegt zich niet met onze middelbare school to kleinachten, het wil nog doen verslaan dal dit geslicht te kostelijk is om alzoo den smaad op ons stadsbestuur te werpen. Onze burgerij zal zich door zulke leugen taal niet laten misleiden; zij weel dal al de leden van den gemeenteraad onze middelbare school begunstigen en be schermen om aan hare kinderen een voordeelig en weinig kostelijk onderwijs te bezorgen en er nuttige, eerlijke en verstandige leden der maatschappij van te vormenook zal zij dankbaar wezen met te stemmen voor de ware voorstan ders van het staalonderwijs. Indien de dompersparlij hier ooit meester op hel stadhuis moest worden, vaders en Een onderwijzer met God. In hel schoolenkwest te Houffalizc, werden de zoogezegde vrije onderwijzers ondervraagd. Te Webin, te Mermonl- Olloumone, kleine gehuchten waar de senaleur de Limbourg Stirum als heer en meester heerschl, hoort men de zonder lingste dingen. De scholen zijn gevestigd in lokalen, die niet goed genoeg zijn om honden in te houden. Een onderwijzer, rondreizendc vodden koopman, wordt gehoord; vervolgens een houthakker en ook zekere Bernard, gewezen kaporaal, tegenwoordig dag- looner, ’s morgens en des namiddags schoolmeester. Hij wordt ondervraagt. de voorzitter. Wal is eene gemeng- dc school. DE KATHOLIEKE ONDERWIJZER. Eene school voor welke elke vader van familie een gedeelte in geld on een gedeelte in voedsel betaalt. (Gelach.) V. Onderwijst gij de aardrijkskunde. A. Neen. V. Wat is dat aardrijkskunde? A. Ik weel hel niet. (Langdurig gelach.) M. DE PATERXOSTRE. Kuilt gij UWC11 naain zetten. A. Een beetje! Op die woorden schiet geheel de zaal in een schaterlach en de voorzitter M. Bouvier, zegt tegen de gendarmenLaat hel publiek gedurende vijf minuten lachen zulke stelling in onze verlichte negen tiende eeuw nog aanklevers kan vinden, is niet uit te leggen; wij zouden er zelfs gaarne aan twijfelen, maar do feilen zijn daar en spreken te luide, wij hebben ze hier maar te beslatigen, meer kunnen wij or niet aan doen; de vrijheid staal in de Grondwet en gerust mogen zij hunne leer stelsels onder zekere volksklassen ver spreiden. Maar dit vraagstuk, op oen ander ter rein gebracht, de zedenleer eens geraad pleegd en het burgerlijk wetboek open geslagen om daar te zien of de eene bur ger den andere mag benadeeligen in zijne stoffelijke en zedelijke belangen. En dan zal men zien wie van den eenen kant hel goede en richtige pad bewandelt, en wie van den anderen kant alles aan zijn eigen belang of aan dit zijner partij slachtoffert. De eerste spreuk der zedenleer luidt als volgt Behandelt uwen evenmensch. gelijk gij zelven will behandeld worden, ’lis te zeggen Doe nimmer aan een ander iet ’t Geen gij niet wilt dat u geschiedt; Bewijs aan andïen al het goed Hetgeen gij wilt dal men u doet. Men ziet dus dat de zedenleer, in dees geval, met meer rechtvaardigheid te werk gaat dan de geloofsleer, want deze laat toe dar men onze scholen benadceligl ten voordeele barer eigene scholen. En om nu op hel burgerlijk terrein te komen, zou men in den handel, in de nij verheid of in al andere mcnscbclijke be drijvigheden iemands koopwaren of eigen dommen mogen slecht maken, enkel om er den handel van te stremmen ten voor deele van dien eens mededingers, en nog te meer als het alle dagen bewezen wordt dal die waren beter zijn? Neen, aanstonds zou men een artikel van hel strafwetboek daarop loepasseu en de plichligen zouden door bevoegde rech ters gestraft worden. De gemeentescho len nogtans mogen tegenwoordig door zekere personen, niet alleenlijk belasterd en benadeeligd, maar daarbij nog ge vloekt en gebanbliksemd worden. Is dit verdragelijk? Vooral als men nagaat met welk doel dit gedaan wordt? Neen, hel hooger bestuur mag dit niet langer blijven dulden, en krachtige maatregels dienen genomen te worden om dit kwaad te keer te gaan. Hoort men b. v. een geestelijke spre ken, hij zal zeggen: Wij kunnen er niets aan doen, sommige zelfs voegen er bij, wij doen hel met tegenzin; maar wij moeten zoo te werk gaan van onze over heden. Ja maar, hebben de onderwijzers ook gcene overheden, wier bevelen zij moeten uitvoeren? En zijn er ambtenaars in ons land die geene overlieden hebben aan wie zij moeten gehoorzamen? Het is zooveel te slechter dunkt ons, in geweten gevoelen dat men misdoet, en toch voort gaan omdat men het ons gebiedt. Nie mand ter wereld kan ons gebieden kwaad te doen. Dit strijdt legen geloof- en zedenleer. En omdat er in de staalspolitiek onzes lands een onverschil bestaat tusschen twee partijen, moeten daarom do ambte naars elkander in het hair vliegen? Wij zouden wel eens willen welen welke reden de geestelijken hebben om de ge meenteonderwijzers op hel lijf te vallen; is dat de broederliefde, die onder demen- schcn on bijzonderlijk onder de ambts broeders zou moeten heorschen? Of zijn er misschien in ons land personen, die al de vakken van het bestuur zouden willen overweldigen? Ahtegenwoordig zouden wij het pries terambt willen bekleedcnWij zouden in ecus den ouden man afschudden, zoo- als men in het evangelie zegt, en eene daadzaak daarslellen die al de beschaafde volken der werelddeelen zouden bewon deren en toejuichen. Wij zouden uilroe- penLang genoeg hebben wij getracht onze beersclizucht te voldoen! Lang ge noeg hebben wij den twistappel onder hel volk geworpen! Er zijn huwelijken genoeg geschonden! Hel opkomende ge slacht heeft slechte voorbeelden genoeg ontvangen en is genoeg tot ongehoor zaamheid opgewekt! Twist en tweedracht is er genoeg gezaaid! Wij zien nu klaar dat dit alles niet kan leiden lol hel heil der menschheid. Vooriaan onze zending volbracht zooals zij is, en hel voorbeeld gevolgd van onzen goddelijken meester, die gezegd heeft Kinderen, bemint elkander! Aan ons dan de godsdienstleer, en het wetenschappelijk onderwijs aan den on derwijzer. Wij reiken elkander de hand en zoo leggen wij gezamenlijk het zaad der zedenleer in de jeugdige harten van hel opkomende geslacht. De Heer zal onzen arbeid zegenen, en zoo zal hel waar ge luk als een frissebe morgendauw op onze verstikte aarde nederdalen. Alle meu- schenvrienden zullen onze pogingen toe juichen en hel dankbare nageslacht zal immer onze edelmoedigheid zegenen! Vereeniging.} is zoo veel te slechter, aange zien zij die gazellen en die plaatsen voor heilig doen doorgaan. Wij blijven dus herhalen dal do poli tieke geestelijken haatdragende menschen zijn, die slecht voorbeeld geven, en wij zeggen met wijlen Mgr. Sibour Dal hel hoogst noodig is dat een priester, in zijn gedrag tegenover de go rt loovigen, vreemd blijve aan de twisten der politieke partijen, welke ook zijne genegenheid en zijne overtuiging weze; dat een priester in zijne dagelijksche betrekkingen met de wereld zich met geene politieke besprekingen bemoeien mag, en vooral, dal hij zich in hel uil- oefenen van zijn heilig ambt van alle aanvallen legen besturen of tegen pcr- sonen moet onthouden. Dat een geesle- lijke, die aan deze plichten te kort blijft, de verhevenheid van den godsdienst vermindert en zijnen invloed als pries- ter onvruchtbaar maakt, ten minste bij diegenen, die hij door zijne ongepaste en schuldige uitvallen zal beleedigd en gekwetst hebben. Deze woorden bevatten eene aller grootste waarheid; en als men aandachtig nagaat op welke wijze onze politieke geestelijken zich ten opzichte der libe ralen gedragen, is hel geenszins te ver- wondeen dat der katholieke priesters meer en meer den eerbied en hel ver trouwen verliezen en dal zoo menigen den zoogezegden troost van die mannen liefst te missen hebben. Gij beweert ook, professors, dat de priesters geene personen haten, maar dat zij alleenlijk de slechte leeringen, zoo als hel liberalismus en de gcuzerij, halen verfoeien en bestrijden. O valscliheid, der valschhcden Waarom worden de priesters dooi zekere liberalen geducht en gevreesd Waarom vindt men vrijdenkers die zich lol schijnheiligaars verlagen? Waarom? omdat men algemeen weel, dat de pries ters hunne politieke en godsdienstige tegenstrevers mol de grootste kwaadwil ligheid vervolgen, omdat men weet dal als wanneer iemand in eene parochie of in eene kleine stad durft liberaal zijn, de geestelijken aldaar, niet het liberalismus, maar den persoon die zijne liberale denk wijze kennen laat, zullen aanvallen tol liet uiterste. Hoeveel landbouwers, hoe veel neringdoeners, hoeveel notarissen, hoeveel doctors, hebben door den haat der geestelijken niet te lijden gehad? De geestelijken haten geene personen, zeggen de professors, maar waarom zijn hunne gazetten dan opgevuld met scheld- woorden tegen personen? Zij welen dal zij onmachtig zijn de overtuiging van onze gemeentebestuurders van onze disch- en hospicenliecren te veranderen of aan het wankelen te brengen, en toch vervolgen zij die hoeren in hun bijzonder leven, in hunne bijzondere belangen. Is dit niet uit haal Hel is aldus niet dat de wereldlijken zich gedragen. In hunne dagelijksche be trekkingen, inderdaad, zijn liberalen en klerikalen vriéndelijk onder elkander, en men hoort in den mond dezer laat stee geene grove verwijlingen zoo als nunnevervolgers, zedenbedervers, beulen, broodrooversgeuzen, enz.» Hel zijn alleenlijk de geestelijken die zulks doen. Wel is waar, zij doen het maar in hunne gazetten, of wei op zulke plaatsen waar zij geen antwoord te vreezet! hebben; Het onder wij zers-congres te Antwerpen. Het congres der belgische olïiciëele onderwijzers hetwelk de verledene week te Antwerpen plaats gehad heelt is uiter mate schitterend geweest. M. de Minister van openbaar onderwijs hoeft geweerdigd eene zitting te gaan bijwonen en er eenige aanmoedigende woorden tol de talrijke schaar onderwij zers en onderwijzeressen te richten. De gemeente overheden van Antwerpen hebben het zich ten plicht geacht eene luisterrijke ontvangst aan de nederige ambtenaars voor te bereiden. De liberale dagbladen der stad .spreken met uilbundigen lof zoo wel over het prachtig onthaal der schoolmeesters als over de zittingen der congresleden. Te lang zoude liet zijn de besprokene kwes ties hier te ontleden. Genoeg zal hel zijn to zeggen dat de klerikale bladen van Antwerpen zoo dui- velsch kwaad zijn óver hel wclgelukken van hel congres en de eer welke de onderwijzers te beurt gevallen is, dat er geen denkbeeld van te geven is. De grain- I schap der gewijde dagbladen geelt ons de maal van het nuttige dal door zulke congressen voortgebracht wordt en de uitdrukkingen van verachting door hen gebruikt, leeren ons welke biltere spijl de schrijvers verteert over het misluk ken der hevige pogingen welke er ge daan zijn om hel officieel onderwijs te versmachten onder den drang der katho lieke scholen, welke zij zullen genood zaakt zijn stil aar. te laten vallen. Tc Carvain Noordenheeft het ge recht een onderzoek ingesteld nopens geruchten ten laste van de broederkens- onderwijzers. Een tiental kinderen zijn geboord en de ergste beschuldigingen zijn veropen baard tegen brocder-ovcrsle en een ander broeder-onderwijzer. Toen men ging om zo aan te houden, waren de vogels gaan vliegenmis schien wel naar Belgeiiland. irmrMTt eoxTMSiTTiMrT-CTrr '■aniarexaag'

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 2