lliddelbare Staatsschool. TOEWIJZILTG- DER DE PU¥T, ZAAILANDEN EN MEERSCH TE STAVELE, herberg Kantoor van den Notaris HJ»e Cae, liolcrueegsc/taalslraal, 10, l'eunie. V E H K O O P XXX G BIJ ONTEIGENING, vorstenhuis prins Frederik der Neder landen, is donderdag avond ten 10 uur 35 m., op 84 jarigen leeftijd, op hel huis «De Pauw, bij ’s Gravenhage, overleden. De nederlandsche dagbladen bevatten lange ronwarlikels over hel overlijden van prins Frederik. Ziehier thans ecnige bijzonderheden uil het leven van prins Frederik De prins, op 28 februari 1797 geboren, bracht een groot deel van zijne jeugd te Berlijn door. In 1813 nam hij eervol deel aan den slag bij Belle-Alliance en keerde in het laatst van dat jaar naar Nederland terug. Korten tijd na zijn huwelijk, in 1825, met prinses Louisa van Pruisen, dochter van Frederik Willem III en zus ter van den tegen woord igen duitschen keizer, werd hij lot kommissaris generaal van het departement van oorlog en tot admiraal van het koninkrijk der Neder landen benoemd. Ten allen tijde toonde hij zich een vriend en bevoorderaar van kunsten en wetenschappen. Toen in september 1830 de belgischc revolutie uitbrak, nam hij hel opperbevel over liet nederlandsch leger op zich. Nadat zijn vader in 1840 de koninklijke wcerdigheid aan den oudsten zoon had overgedragen ging prins Frederik een partikulier leven leiden. In 1846 kocht hij in het distrikl Liegnitz Silezië de heerlijkheid Muskou, waarheen de prins zich juist begeven wilde, toen zijn laatste ongesteldheid hem dwong hel bed te houden. Hij was vereerd met 22 kruisen van de verschillende ridderorders van Europa. Uit «Ie hand te koopen HUIS en Gerieflijkheden met de kadas- tergrootle van 4 aren Grond en Erf, te Coxyde, langs den keiweg van Veurne op Nieuport, wijk B, nr’ 367a bis en 367bis. Laatst gebruikt door de wede Schoddein- Copillie; aanslag seffens. Alle inlichtingen ten kantore van den Notaris DE CAE voornoemd. WOENSDAG 21 SEPTEMBER om 4 ure namiddag, ter herberg van sieur Louis Declercq, te Veurne, in de Statie straat, openbare verkooping van 1 hectare 17 aren 96 centiaren Zaai land, te Boitshoucke, bij kadaster wijk A, n.r 158. Gebruikt door de kinderen Carlein-Harteel; aanslag met de geld- telling. De Notaris VALCKE^ te Dixmude, zal MAANDAG, 49 SEPTEMBER 1881, om 2 i/2 ure ’s namiddags, in het Vredege recht te Dixmude, krachtens vonnis der burgerrechlbank van Veurne, in date 3 September 1881, openbaar verkoopen Een onlangs getimmerd WOONHUIS met Schuur en afhankelijkheden, en 48 aren 46 centiaren Zaailand, gestaan en ge legen te Zarren, wijk Terrest-Houlhulsl, bekend bij kadaster sectie B, n.r 496 Nadere inlichtingen zijn bij genoemden Notaris te bekomen. DONDERDAG 29 SEPTEMBER 1881, om 3 ure namiddag, ter herberg bewoond door llenri Doizé, te Houthem- dorpplaats, licitatie-verkooping van: Een Huizeken met gerieflijkheden, zijnde het westerste eener driewoonst, met 4 aren 50 centiaren Grond en Tuin, te Houlhem. Thans onbewoond. Aanslag met de geldtelling. 145b en 145c, Boonprijs fr. 45. Koor 2. Weinig noord van koop 1, eene partij Zaailand, groot bij kadaster s. B, n.r 149a, 73 aren 50 centiaren, en bij onlangs gedane meting 75 aren 96 cent. Koop 3. Oost aan koop 2, eene partij Xaalïand, groot bij kadaster s. B, n.r 150a, 61 aren 80 cent., en bij meting 62 aren 75 centiaren. Koor 4. Eene Weide, groot bij titel 60 aren 59 centiaren, en bij kadaster s. C n.r 347, 61 aren 80 centiaren. Voorschreven goederen zijn gebruikt door de wede en kinkeren van Charles Vienne, te Isenberghe, tot den dag der geldtelling. zaterdag aan het wassen waren, zijn thans aan het dalen; alle gevaar voor overstrooming is geweken. De vallei der Ourlhe heelt veel te lijden gehad van de overstrooming dier rivier. Een erg feil is een dezer dagen in de Noordzee gebeurd. De visschersloep St-Pierre, patroon Weiremans, lag voor anker en leverde zich aan de vischyangst over, toen een fransche logger, die ins gelijks op de vischvangsl uit was, kwam aangevaren. Daar de St-Pierre in hel vaarwater lag van het fransche schip en de vischnellen der twee vaartuigen on klaar geraakten, riep de patroon van den logger dat men het anker vandenSt-P/err« moest lichten. Weiremans weigerde aau dit bevel te voldoen. De manschappen van hel fransche schip kwamen alsdan met bijlen gewapend aan boord van de St-Pierre, waarvan de man schappen in de kajuit vluchtten, bij uit zondering van patroon Weiremans, die gebonden werd. Op bevel van den patroon van den logger werd de kabel van den St-Pierre doorgehakt, waarna de beman ning het schip verliet. Slechts na hun vertrek kwamen de manschappen van den St-Pierre boven en maakten de boeien van hunnen patroon los. Te Mechelen is een muzikaal con gres gehouden, dal eergisteren gesloten werd. Men beeft er het vraagstuk op ver handeld van het muzikaal onderwijs en de beteringen besproken, waarvoor het vatbaar is. Men besprak ook de inrichting van prijskampen, de klasseering der maat schappijen, de muziekale feestenden keus der stukken, door maatschappijen uil te voeren, enz. De hulde aan Hendrik Conscience blijft bepaalt op zondag 25 september. Ziehier de feestelijkheden: van 9-30 tol 10-30 ure ’s morgens vorming van den stoet langsheen de Antwerpsche laan (Noorderstatie). Om elf uur stipt optocht van den stoet naar hel Wierlz-inuseutn, woon van den heer Conscience, langs de volgende stra ten Kruidhoflaan, Koninklijkestraat, Wetstraat, Kunstlaan, Belliardstraat en Wierlzstraat. Toespraak door den heer voorzitter Stroobanl. Uitvoering in den bof van het Wierlz-museuin der cantate Conscience’s-Tuin, gedicht van Em. Hiel, getoonzet i.’öor K. Miry. Na deredevoering aftocht naar de Beurs langs de volgende stralen: Vauthierslraat, Waversche steen weg, Marnixstraat, Troonplaats, Palei zenplaats, Koninklijkeplaals, Berg van hof, Magdalena steenweg, Grasmarkt, Oude Kleerkoopersstraat, Muntplaats, Nieuwslraal, Noorderlaan, Anspach-laan, en om 2 uur: groot feest in de Beurs, beslaande in eene Feest-overluur door 11. Waelpul, en een koor Gij zijl ons lief, door Gevaei’t; en een lied tc zingen dooi mevr. De Give-l.edelier, muz. van Benoii. Vervolgens eene feestrede, door de.i heer voorzitter’ Van Driessche. Overhan diging der nationale geschenken den heer Conscience door hel Vlaainscire Volk aangeboden. Zilveren drijfwerk, vervaar digd door Lambert Van Rijswijk; gedenk penning door Leopold Wiener; gesteen drukt portret door Florimond Van Loo; en bronzen borstbeeld door Lambeaux; daarna de hulde der Noord-Nederlanders, aanbieding van een kunstalbum. Overhandiging aan Conscience der diploma’s van eerclni der maatschappij van nederlandsche letterkunde te Leiden en doctor Honoris Causa der hoogeschool van Leuven. Lied te zingen door d'hccr Blauwaert, van Willem de Mol en lot slot Hulde zang, gedicht van H. Claeys, priester, voor gemengd koor en orkest, getoondiciil door den heer Ed. Tinei. Om 8 uur des avonds: Algemcene ver lichting der Groote Markt. Volksconcert waarop zal worden uilgevoerd een Feeslkoor, door Flor. Van Duyse; Hulde aan Hendrik Conscience, door J. Foppens; Mijne Moedertaal, gedicht van I. A. de Rijk, (Schaken), en Hymnus, gedicht door Ein. Hiel, (P. Benoit). 1200 Uitvoerders. Al de muziek- en zangwerken worden uilgevoerd door de muziekschool van Sint Joost-ten-Noodc- Schaarbcek, onder het bestuur van den heer Warnols, het koninklijk muziek korps der Grenadiers, onder leiding van den heer C. Bender, de Artisans Réunis, de Katholieke Kring, de Benoit’s Kring, de Fidélilé, de Reunion Chorale, de St. Gudulakring, de Burgerskring en andere zanggenootschappen der hoofdstad. De toondichters zullen hunne werken be sturen. Gedurende het volksconcert, avond feest op bet stadhuis, in de gothickc zaal, den heere Conscience door het gemeente bestuur aangeboden. Schrikkelijke ramp, 200 slachtoffers. Men schrijft uil Bern (Zwitserland), 12 sept.: Eergisteren avond heeft eene berg- instorting nabij Elm, in het kanton Claris, plaats gehad. Meer dan 80 huizen zijn in gestort en 200 personen zijn omgekomen. HqI oudste lid van het nederlandsch 2’ DINSDAG II OCTOBER 1881, om 3 uren namiddag, te Watou-plaats, in de tc verkoopen herberg het Gouden Hoofd bewoond door Charles Boeket, Openbare 'Verkooping VAN EENE SCHOONE genaamd het Gouden Hoofd een ander Woonhuis, Schuur, Bouwgrond en Zaai landen, al te Walou, dicht bij de plaats. medeverkooper Aanslag mol 2" Een Woonhuis met verdere Af- hanglijkheden, bewesten het voorgaande, samengesteld uit verschcide plaatsen en En 5’ MAANDAG 17 OCTOBER 1881, om 3 ure namiddag, tc Stavcle, ter herberg den Handspoot bewoond door Francois Berghe, Eicitatie■Verkooping VAN s. B, n" 324, 350 en s. C, n« 367 en 405. Laatst gebruikt door Charles Pil. Seffens aanslag. De titels en plans zijn berustende ten kantore van voornoemden Notaris CAfVHLLE DE CAE. WOENSDAG 28 SEPTEMBER 1881, om 3 ure namiddag, in hel hotel de France, Statieplaats te Veurne, Eicitntic-Yerkooping VAN Koopen 1 a 6. Eene allerbeste BSoi*- stede, te zamen groot H. 12 06-28 C", waaraf H. 5-93-38 C“ goede Weiden en H. 6-12-90 C" goed Zaailand, al gelegen te Bulscamp, nabij de Presende en zuid van de Presendestraat. Gebruikt door den medeverkooper Pieter Duron-Ameloot. Ingebruiktreding met de geldtelling. Koop 7. Een tweewoonslig iBuïw en afhanglijkheden, te Wulveringhem, op 8 aren 22 centiaren Cijnserve; gebruikt door Pieter Jansseune en den medever kooper Pieter Duron, vader, lol 1 Mei 1882. Koop 8. Eene groote Scliuur met aanhoudende Koeistnl, weinig noord van koop 7, op 65 aren 40 centiaren Cijnsgrond weiland gebruikt door Frans Lahaye, lol 1 Juli 1882. Kantoor van den Notaris Camille We Cae, te Glujverinchove. 1' OP DINSDAG 29 SEPTEMBER 1881, om 1 nre fix namiddag, te Gliyve- rinchove, Weegscheede, ten huize der wede Decadt, vendilie Meubels, Ilerberggerier en Tininierallaani. Studie van Al.' IlEERNAEK&'r, Notaris le Alveringhem. DONDERDAG 29 SEPTEMBER 1881, ten 3 ure namiddag, ter herberg de Klijte, te Leysele, Een HUIS ten dienste van Herberg genaamd de Klijte, met groote Schuur, Stalling en verdere afhanglijk heden, langs de kalsijde van Leysele naar Beweren, bekend bij kadaster sektie D. r.r 246, op omtrent 6 aren Cijnserve. Gebruikt door sieur Cardinael. Aanslag acht dagen na de geldtelling. Konditien en eigendomsbewijzen be rusten ter studie van genoemden Notaris. Kantoeren van de Notarissen Camille I>e Cae, te Gyverinchove en Deernaert, te Alverinyhem. DINSDAG 18 OCTOBER 1881, ten 3 ure namiddag, te Isenberghe-dorp- plaals, ter herberg-wagenmakerij van Francis Houck, licitatie-verkooping van: Kantoor van M.l,r Cok&imieee, Notaris te Wulveringhem. DINSDAG 27 SEPTEMBER 1881, om 3 uren namiddag, te Wulvcringhem- dorpplaats, in de nabesclireven le ver koopen herberg-bierbrouwerij, bewoond door d’heer Louis Dendecker, Openbare Licitatie-Verkooping IN ÉÈNE ZITTING, 1" Eene welbekalanlc Herberg ge naamd den Keizer en IXierbrou- ■werij genaamd van ouds den Meiboom, groote Schuur, Peerd- en Koeislallen, afhanglijke gebouwen en de Erve waarop alles staat en medegaat, groot onder grond van Gebouwen, Kouren en Hovc- nierhof 20 aren 35 centiaren, gestaan en gelegen tc Wulveringhem-dorpplaats, beoosten legen het kerkhof, kadaster sektie B, n.,f 545b, 547a, 548c en deel van n.' 543b. Bewoond door den d’heer Louis Dendecker. 1” Mei 1882. Burgerstand der stad Veurne. Geboorten. MET H. '1-97-87 ZAAILAND TE KEYEM. MAANDAG 19 SEPTEMBER I881„ om 3 ure namiddag. Zal de Notaris DE BRAUWERE, te Nieuport, overgaan ter herberg St. Hu- brecht, ter dorpplaats te Keycm, tot de openbare verkooping van GEMEENTE KEYEM, langs de Zandstraat en steenweg van Tervaete.. Koor 1. De Herbert; de Puydt, met Schuur en Stallingen en 62 aren 11 centi aren onder grond der Gebouwen en Zaailand strekkende achter hel gebouw. Koor 2. Perceel il:isul op den boek der Zandstraat en steenweg van Tervaete. groot 48 aren 42 cenliaren. Koop 3. Perceel ZzmiSand zuid langs den steenweg van Tervaete, met de Gebouwkens die er zich op bevinden, groot 40 aren 65 centiaren. Koop 4. Perceel Uaaiïaml noord langs den steenweg van Tervaete. groot 46 aren 69 centiaren. Deze 4 koopen gebruikt tot 30 Septem ber 1881, door Charles De Coster, aau 50.0 fr. tejare. de Erve waarop alles staat en meaegaai groot in oppervlakte onder bebouwden Grond en Hovenierhof 3 aren 46 centi aren, kadaster sektie B, n.r 544a en groot deel van n.r 543b. Gebruikt tot 1“ Mei 1882, door den heer P. Ameeu. En 3° Eenen Uitweg groot volgens kadaster sektie B, n.r 553a, 2 aren 50 centiaren, dienende voor af en toegang der Brouwerij, strekkende zuid on noord houdende zuid aan de kalsijde of Rening- heerdijkstraat. Gebruikt door dito heer Dendecker, lot 1" Mei naast. Met tusschenkomst van M.1" CAMPLE DE CAE, Notaris le Gyverinchove. I VAN EEN met Erf en Land TE ZARREN. I*e opening «Ier klawsen is vantgonteld op <len maandag 3 October, om H 1/2 ure ’m inorgon». Holloway's Pillen.Zuiver Bloed.Daar het levensvocht, zoo lang het in een' gezonden toestand verkeert, elk deel van het meuscholijkc lichaam onderhoudt en vernieuwt, maar er daar entegen juist den tegen overgesteldcn invloed uitoefent, zoodra het arm of onzuiver wordt, is het ten zeerste duidelijk dat elk middel, dat den bloedsomloop niet bereikt, cenc kwaal nimmer kan uitroeien, maar elk preparaat dat in staat is om eenen heilzamon invloed op hot bloed uit te oefenen, moet daarmede overgobracht worden tot eiken levenden vezel van het stelsel. Het hart de longen, de lever, de nieren, de huid trekken allen hun voordeel uit den goeden toestand, van het bloed. Holloway’s zuiverendo Pillen werken dadelijk en krachtig op do geheele bloed massa het zij in de gewone of in de slagaderen. Zij ver sterken de maag, brengen de lever en de nieren in orde, verdrijven de kwalen, en verlengen het bestaan. Boomprijs fr. 124. Boomprijs fr. 115. G EMEENTE LAMPERNISSE. Brouwcrsprizij fr. 4,676-CO. 1 H. 75 A. 31 C. Boomprijs fr. 590. VAN: j. Instel fr. 3,450. GEMEENTE ISENBERGHE. Koop 1. Twee perceelen Xuailnncl, groot bij titel 90 aren 91 centiaren, en bij kadaster sektie B, n.rj 145b en 145c, 87 aren 60 centiaren. van den 8. Elza-Maria Scbockaert, dochtcr van August en van Henrica Pinson, Bewesterpoort. den II. Hieronymus Dubois, zoon van Pieter on van Irena Cappon, Bewesterpoort. den 14. Georgius-Alfons Vauhee, zoon van Edmond on van Augusta Faurc, Appelmarkt, HuwelljkHarkondlglngen. den 11Pictor Pruvost, professor, goboren to i.etiinghe en wonende tc Schoore, mot Zelie Vandepitte, onderwijzeres, goboren tc Nieuw- kerko en wonende to Veurne. den 11. Frans Vanhooydonck, aardewerker, geboren en wonende te Nicuport, met Ludovica- Alaria Lonoke, werkster, geboren te Oostduin- kerke en wonende te Veurne. den 11. Gustaaf Deetcns, bijzondoren, geboren en wonende to Veurne, met Henrica Geleien, onderwijzeres, geboren to Nieuport en wonendo to Veurne. Huwelijken. den 14. Hendrik Lemahieu, hulp-onderwijzer, te Eesseu den 30 Maart 1848, met Zcnobie Dewitte, bijzondere, geboren te Veurne, don 24 Augusti 1854. Sterfgevallen. don 11. Anna-Therosia Doclerck, bijzondere, 77jaren, 11 maanden en 6 dagen, geboren te Quaed'Yper en wonende to Veurne, vrouw van Pieter Willaort. den 12. Kamiol Saison, 2 m. SiEK EKDMAKIWGE1V. I'rizij tan een Buffet in dentcoonkamcr met een Kosken en Fournoeis in den keuken 40 fr.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 3