e> c 3 L PILLEN HOLLOW O U Rj Ai Ai N) zijn die dtr VANJ4KENS EN NIEUwHd! «I NATIONALE MILITIE l)c BESTE KAW^EüS, n w liet maffen als voor lid taW, O«O81FF NERVIÜS liet beste naaigaren, zoo voor het handwerk als voor het machien. I 5 I’ 2 s «t kapitale! vasi ct O* Guano Heinrich VON GIMBORN, te Emmerik a. d. Rijn Gtaano Gsumo l r" Leening 1ÉÈN FRANK II i Glansen! toen fig)d P SBuis Kakel SP1LL1AEKT, LAND B O KJ W E II S EN VEEHOEDERS. reepte pour Rien. DE BANK VAN DE KLEINE RENTENIER Naamloozk Maatschapi'ij. Kapitaal 2 Miljoen franken 4 15 A L S E M BREUKEN. TÉTES CHAUVES! Slichlingskapilaal550,000 franks, KUNNENDE GEBRACHT WORDEN OP BERIOHT. c-/ 3) Zich tc vervoegen bij M.r Alexander COLLET, STADSONTVANGER, BIJZONDEREN AGENT, TE NIEUPORT. hand na believen. Men vraagt kleermakersgasten ten allen tijde voor werk bij 't stuk. o 5 S Q 2 Dclgische Naamlooze Verzekcrings-maalschappij tegen schade door 1VIND VKiBtO4I>E&X;^^airB\ meer aan te winnen Bij voortduring kleertnaking op maat in 24 uren, met bepaalden prijs op\' ,M .r LH. .CAZEIAÜX CHIRUllGIEN, DEATISTE, RUE DE L'EG LI SE, 3 4, DUNKERQUE (France). BDïiïs van vertrouwen en van goedkoop 1, Ooststraat, 1, te Veurne. i 5 s I P p Echte ruwe Guano van Peru, zuiver en onvervalschl. Directe aankomsten per zeesclieepen, te Antwerpen, Gent en Oostende. X erkoop per groote en kleine partijen. Voordecleelige prijzen. Tijd van betaling. Ik neem terug hetgeen niet aanstaat aan den kooper. Ik zend stalen op alle aanvraag. den vraagt serieus Depothouders op alle dorpen, met 2B fr. commissie per 1000 kil Zich te bevragen bij den Algemeenen AgenttNÉRÉE_NOLF, 75, Delochslraal, Brussel (Schaarbeek). Kneel sï*ii,e,i aeivf, heeft de eer aan zijne talrijke kalanten te I weten dal zijn Magazijn van heden voorzien is van de allerleste nieuwigbeda le Laken en Modeslofïen voor het aanstaande saisoen. Hij durft verhopen door de goede keus der stollen, de genadigheid der prij ilsmede de volmaaktheid van zijn Xverk, de genegenheid van publiek nieil VViHHel <*n IBankvérliandeliiigcn, beursorders op komptanl, G{ STORTINGEN op titels. EHCompteren, wcilcrcRcoinplecren en uitwisselen van allc^i brieven, eITekien, beloften en alle andere bandelswaarden. Clneys-Ikil, Noordbrug, Dixmudtj ZEER GENADIGE PRIJZEN. sou i*econtin;»n(lée. Mits eene zeer geringe jaarlijksche premie verzekert de maatschappij l'Ouragan van den WIND, de gebouwen en hunnen inltoud, even als alle voorwerpen door den wind kunnende vernietigd of beschadigd worden. KalscterJUte itteli ^LWEKELIJMKEIiHIIIERENT u£X2ajaacjiEiiiisiKKS9Kaizfl9ua3KnaBanaHE3S!3EÉKBEMHrac Dij de wed- DEIflEULEKAERE-VAN DYCKE, is er bij voortduring te bekomen Eerste soort van franscho Lakens, duitsche, engelsche eu inlamlsclie Elastieken, Modest voor volledige kostuimen, Jacquetten, Paletots en Broeken, Gilets in zijde-pane, Cachetui Satijn; Orleans, Alpaga. Volours-laine, Moskowa, roode en blauwe Baaistotl'en en Flanollel Verders: een groot assortiment van Mnnshoeden in zijde, castor en in feutre te beginne; Te bekomen bij G. DL’CLOS, Drogist tc Vcurnc. JI.; Hedwiggasse 4, Vienne Autriche.) van ’l Ronden Kruis met de leer dot basis Genezing gewaarlmrgd in weinige dagen, van» wonden en kwetsuren van allen aard Brand-j wonden ad. rspattigo verzwoi-ringcu, borsfklo-J ven viit, huid- en kankerziekten. LICHTING 1881. De personen die de storting van 200 fr. voorgeschreven door de wel gedaan heb ben, teneinde remplacanlen tolden mili tairen dienst te bekomen en die zich later in hel geval zullen bevinden er geen te verkrijgen, mogen zich bevoegen bijl .E. STRAGII'R, Platleelstraal, 8, le IJper,liegen de schade die zich belast onmiddcllijk en op gena dige voorwaal tien er le verselialïen. Militaire plaatsvervangers worden ge vraagd. 2 c-» a Cwt Antwerpen, Hamburg, Londen, Rotterdam, Emmerik a/d Rhijn. Leveren onder waarborg van het gehalte en tegen verminderde prijzen O PG EI .OST EN P E KU-GU A N O GEMALElN Pl.nU-GLAAO, GL’AAO-SUPEBPIIOSPIIAAT. Wolloway’s Pillen zyn het beste middel in de wereld bekend voor de volgendi Waterzucht, Vrouwclijke onre- regelmatigheid, O S F" 0 U. 9 f VIJF MILJOEN FRANKEN. ALGEMEEN BESTUURDER M.-J. 1UICK. c I is t - 3 1. ,nbevol«D’.a indion Bovenstaande artikelen verkrijgbaar bij G. DUCLOS, Drojist, grootc Ooststraat, Veurne. Slechte spijsver- verteering. Leverziekten, Zuiverste medicinale Levertraan bijna zonder reuk emsmaak. In rtesHchen ii 1 fr. 50 en 75 centimen.I Jzer-Leverlraan. Een eetlepel bevat 0,15 gram ijzei n een licht verteerbaren vorm. In tlacons A 1 fr. 50. 2 CC C-> a O r-, 0 t* o .2 '2 c è-s p I 0) *0 L c. Koopmnn*Kleerniaker, té Veurne, groote Ootslmtraai Keelpijn, Steen en Graveel, Secundaire ver schijnselen, Aangezizhtspijn, Venicrscho ziek ten, Koortsen, Aamborstigheid, Galziekten, Puistjes op de huid Jicht, lloofdijijn, kalk op de Pijn in de inge wanden. Verzwakking, Ongesteldheid van de nieren. Laat niemand lan- geronderden indruk zijn, dat zijue onge steldheid ougenoes- lijk is, tot dat hij deze zuiverende Pil len onpartijdig be proefd heeft. Ecnigo weinige dosis zullen Ie ergste kentceko- uen verdrijven, en opwekken, du ver stopse nieren verlig- en, onzuiver bloed reinigen en aan ieder >rgaan een gezonde veerkracht geven. JS v tr. JS Bij ieder artikel is eene uitvoerbare gebruiksaanwijzing. Wilt gij uw vee redden wen het volgeetcn alt om ut.- - Geef het een kwart liter ÉLIXIR D'ANVERS 1 Cl,“r cl'cvelu. Arn t immódiat de la van F. X. De Beukelaer, dat onmiddelijk de inwendige gisting der maag tegenhoudt en het ter neergezonken dier genezen doet opstaan, liet middel faalde nooit. Het laatste geval deed zich op in October laatstleden bij M. Claessens brouwer tot Merxeni. Een vijfjarig paard te) waardij van nmer dan 2,000 franken werd dooi krampen en kolieken ter neergeworpen. Een werkman der stokerij van liet Elixir d’Auvcrs, kwam toegeloopon en goot liet een groot k waart liter Elixir op. lu min dan anderhalve minuut sprong het dier recht en was totaal genezen. Het is niet voor do dieren alléén dat die likeur een heilzaam hulpmiddel is. De menschon vinden ei zich ook goed hij. De pachter zal hot wel onder vinden, hi j schenke dagelijks er eon borreltje vai aan zijn pachteresse en hij zelf neme er een< dubbele van. Die likeur is verkrijgbaar bij M.r MOREEUW. groote Ooststraat. te Veurne, die dezelve aan oenen zeer genadigen prijs verkoopt, zoodat een ieder deze likeur kan verwerven, en behouden aan redeli jke prijs. Zij verwierf acht zilveren medailles en wordt daarom ook veel nagemaakt. 1'. X. DE BEUKELAER, Stoker tot Antwerpen. diiillorn'H Mnagzout vereenigt in zich de eigenschappen van het Corlsbader. Einscr en Marienbader zout en bewijst uitmuntende diensten bij hooldpijn, verstopping, slechte spijsverteering, maagpijn, migraine, aanbeien; in 't algoïnuen do ziekten, waartegen men zich van laxeermiddelen bedient. In verzegelde doezen a 1 fr. 25. Wormen lei soort' Zwakhedrt1 welke oof!*i voortge’P enz., ®ut' IIiutrl)it lNC.ni OF Mtou-tle-Cologne PHILOCOME. Hij reinigt de huid van iiet hoofd, en kan het boste middel genoemd worden, om den groei van het haar te bevorderen en 't uitvallen te voorkomen. Hij is bovepdien goedkooper dan de meeste haaieliën on pomaden. In tlacons A 2 fr., en 1 fr. Dour cause de eessatimi de commerce mist zei lente a 75 :iu-iIi'ssoiih du prix d’estimatiou lies quautites diiorini's d Am.ENTKiiiE Bkitaxxia provenaut de la failliie des I''ahkiqii:s nib vies d'AmiE.vr Biutaxxia. Voiii* U''<*j*. B J'.iïO Koulement représentant A peine la moitió de la main d'muvre ,-t qiii so vendnit auparavant Fes. CO. nous expedions franco <-t .i destination le service de table suivant en argent Britannia, extra-flu et durable coutonux de table en argent Britannia ii lames anglaisos. De Wed» ROUSSEEUW, Nieuws;raa:. Veurne, laat hare menigvuldige kalanten weten dat zij een schoon en volledig assortiment Vellen ■iï EcossaisJHandschoenen komt te ontvangen, verkrijgbaar aan zeer voordeelige prijzen. «wriiiT wewe nxur«aaNn«R<ir "M, n.cnm^rw«r.r.-v<»» Kolen, Knik en Clnient genz. en*x. Vi rscheide sommen van 2000, 5000, 10,000, 20,000 en daarboven zijn beschikbaar mits, bezet op onroerend, goed aan den intrest van 4, 4 1/4 en 4 ip. Zich te vervoegel eigendomstitelen bij CLAEYS-l’lL, Noordbrug, Dixmude. I CCNIHP UAW PCI nCr! °p luwte termijnen met loopend r rekeningen op op\ L C L It I Iï U V111 i U L L U L11 fondsen of op twee goedgekende handteekens. Muiz.cn-Tai-we, het pakje A 35 centimen. Zeker ini<l<lei; tor verdrijving van Ratten ZONDER VERGIE. In bussen van 1 fr. en 1 fr. 75. M A G A Z I.I N van allerhande Meubels en Mcnagie-Gocdereu, zooals Beddebal-ken met of zonder ressorts, Kinderbeddetjcs, Keuken- Herberg- <m dolibelo Tafels, Lavabos; Nacht tafels, Stoelen, Kommoden, Lokets en Toogs, Spinden, Kleerknssen en Kotlers, in allo groot ten. schoonc en groote keus van Koolstoven. Verders, I’nraplules, Parasols en Wandel stokken. Men maakt, en v rmaakt. er I’ara- pluies en ook Meubelen op aanvraag. Men gelast zich met verwisseling en overtrekken van Parapluies in zijde of in alpaga. r’“.»n»m A.U KWKir.' mumm israwsxrnanKcaiMmNMm» 1 Rfor. L- zichtig over kunst vai benevens «lle inlichtingen dier ^Voor^Ês Hankln.^h n ft enTF DFQ TAMII I F*? daRnlï)ksch blad vens de twee gemelde gazetten. Lm wU I L U Lw Alli I LLLvJ avond, na de Beurs, d de ofllcicelgekwoteerde waaiden en de laatste financieel» nieuwstijdingen. Du» d gazetten, gedurende 1 Cnln.t -zich m.-t olie Item-»- <*n ltnnklinn<lclli>t:eii (4, korting uHgerondcrd) ------ losiiitwi rititruiiic «n mi muuw loirom E.O renrtt ,t.-BANK VAN OF KLEINE RENTENIER vrarhtvrx O<& gendew.kut benevens alle inlichtingen dienstig voor de bezitters van spaargeld; Zden DL IIlMMUULLIJItOUnC -- de lijsten Drvuiieiidn van site belgiiche en vreemdn trekkingen alsook de ge maakte knersen m ongekwoleerdo waarden. IA rnTT DCC rAMIIITQ dagelljksch blad cevende clkon LA Lult ULO rAIllILLLÖI avond, iia <le Beurs, de koersen vim al fourcliettes ttngl. eu nrg. Brit, extra-tlrm qnalitó, <i cnillers tie table massives cu arg. Britannia, <i etiillers Café trés-lines en arg. Britannia, 1 ctiiller luit massive en argent Britannia, ccuello st sotipo en arg. Britannia superfine, 3 coquetieru, <lo l"1 qualitó, 2 chamleliers superbes, I! jolis petits sucries. fr.; Strooienhoeden in panama, paille d'Italie, enz. Klakken voor mans en kinderen, la ;n in elastiek. Buitengewone schoono keus van Parapluies en Parasols in zijde, alpaga en kS Wandelstokken, enz. enz. Alle deze goederen zijn gewaarborgd van allereerste kwaliteit en afgegeven aan prijzend concurrentie onmogelijk maken. Lendenpijn, Aanbeijen, Rhum.itiok, Mooijolijke water lozing. Klierziekten of Koningszeer, VEURNE, DRUKK. P. RYCKEBOER, OPV. L. VANDEN KERCKH0VI'' 34 pióces. Blancheur intacte, garantie de 10 ans. Expedition des susdites martdiandises A la róecption des Fes. 17.50 quo nous prions de Aouloir bleu nous expddier par poste. le rem- lioursement n'ayant pas cours ontre l Autriche ot la Belgique. yjoTA. Restitution de 1'argent en eas que la niarchandise ne eonvienne. On ailri sic /c.v co mm nudes an Dépot General des fabrignes reunies d'argcut Britannia. raa. T rv -.Hl-»rjMki-nr _/vi.i.<v -cn Bij de voornaamste apothekers, en in 'tg' oot bij MM. Christiaens, drogisten te Brussel. op drie maanden tijd, bewezen door 12,000 certi ficaten. de moeilijkste breuken worden terug gehouden met het groo’ste gemak. Ziekte dei vrouwen, doorz.nkking der baarmoeder enz. genezen tonder ring (pessaire). Onmiddelijk verlichting. Eene gediplomeerde dame is aai. het gesticht gehecht. J. WAERSEGERS, breukbandmaker det hospitalen en van het leger, c -remaudeur en ridder van verschilligo orden, voor verdienstei aan het menschdom bewezen, Groenplaats, 55', A.xrwEni'Ex. -.3.IM '.V- -• «-? -''/ru—rsins-r» .w Aan lielangeitel bcriclll IStiiss xve<l'' IVOYlfc <*n Zoon, Zuidstraat, .V." 40, Veurne. EAU MALLERON, soul invent1* Propre des v in gij uw vee redden wen het volgeetcn alsfi ^evc^s perf. des appareils de fab0B). llautes te barsten uit de. nialsche weide terugkeerd 1 C('0IÜPeiLSCS» 41 médailles ^20 en or). Traitem. z* 1 i t-- --4 T V <v z*l 11 c\ lilt, z, 1% f. .zil A .4A 1 1 j chute des chcveux et repousse Genuine A tout ige (Aforfait). AVIS AUX DAMES, conserva- ion ct croissance do bur chevelure, memo it la suite de couches. Ou envoie gratis renseigne- meiits ct preuves. On jugera! F. Malleron, ainé, 8.1, rue Rivoli, Paris. Pas de surcursales I Paris. Q B E a onder de controle dor Landbouwstatien van Gembloers on Gent, en der LandN. Laboratoriums van Luik en Hasselt. Elk kooper van ten minste 500 kilos heeft hot recht daarvan gratis eene analyse H1 ranken bij de naastbijzijnde landbouwstatio. 1 Omtrent do prijzen en overige verkoop-conditien geven docirculairon, brochuren en drukwerken nadere bijzonderheden te kennen, en zijn deze franco en gratis voor elk n krijgen die er naar vragen zal. Zich te adresseeren te ANTWERPEN, 8, Pruinenstraat; of aan de depots te: K0Ri‘\ bij M. Hilaire OVYN. BRVGGE, bij M. En. SATNAT. Onzuivcrhert| het blo®* Deze won®l Pillen word‘1 waardeerde0*) do nederigst,I gezinnen als huizen van on weelde. werken oen® 8; zuivering va» sche gestel. de natuurlijk* king van een orgaan te be’c en roeijen de van kwalen,1* duizenden toj vroegen doo'll. I gengeheel gansch uit- Slechte SpijsVcrteering. Galziekte en ziekelijkc Hoofdpijn. Geen orgaan in het tnenscholijk lichaam is zoo vatbaar voor ongeregelde werking als d'? en goen meer geschikt indien vornalatigd. om tot eene ernstige kwaal te leiden. Gedet wanneer misselijkheid, winderigheid, of zuur in do maag ons waarschuwen dat de ’IJ, tering slecht is, dat Holloway’s Pillen ieder orgaan regelen, ieder orgaan versterken oorzaken van slechte spijsvertering, en zal ziekolijke hoofdpijn spoedig verdrijven en heole genezing bewerken. Het keerpunt des levens en waterzuchtige zwellingen. Het keerpunt des levens is het gevaarlijksto tijdstip in het leven der vrouw, 1>G duizenden het leven. Alle de vochten trekken te zamen en voeren als een getij de gezondq het loven zelf weg, indien niet intijds er wordt tegengegaan. Het zekerste middel tc-j deze gevaren is Holloway's Pillen. Met dezen gewapend staat men den vuurproef door, >1 do lijder weder in het bezit eener ongekrento gezondheid. Het Is slechts w< inig bekend 1 liet zoogenaamde keerpunt des levens - ook de man, wanneer hij tusschen do 40 en oud is, ontdekt dat zijn gezondheid eeno lielaneryke verandering ondergaat, zonder d-1} de oorzaak van weet een kritiek tijdstip in zijn leven. Alle deze gevaren voor beid'-’li verdwijnen spoedig door toevlucht te nemen tot deze Pillen. Verzwakking. In gevallen van verzwakking, loomheid en zenuwachtigheid, veroorzaakt door buit|’"jl heden van welken aard ook, hetzij geestelijk, hetzij lichaamlfjk, i» de uitwerking d«ierM in de h ogste mate opwekkend, vernieuwend en herstellend. Zij drijven do ziekelijk® .j uit het gestel, herstellen dn spijsverteoring, regelen alle afscheiding, versterken gestel, wekken do gemoedstemming op en geven het lichaam doszelfs oorsprouk* VT. zondlieid en kracht weder De Nieren, derzelver ongeregelde werkingen genezen. Indien deze Pillen volgens de gedrukte voorschriften gebruikt worden, en do Zs'l’J naar bi d gaat, ten minste gedurende een half uur op de nierstreek wordt ingewreve1’'4 zout in het vleesch zal dezelve tot in do nieren doordringen en alle ongeregelde wefs11} stellen. Indien men aan de steen of het graveel lijdt, wordt het bijzonder aai zalf in zulke gevallen des avonds on des morgens wordt aangewend, daar indion overleg wordt gedaan do wondervolste genezing zal plaats vindon. Itoi'Ml pMMtnioH goed van smaak zijnde, worden door allo doctoren bevonden het beste middel tegen hoest, schorheid, keel- en borstpijn te zijn. lu doozen 1 fr. 25 en 75 centimen en in proefzakjos a 35 centimen. M t 1 3 g o W ri s z 'j: W 4-* tl - 0 “-••j >2 5-j t pP a •s’ 2 U S S s, ■S 2 5 2 M is tx 9 M ■s 2 3 s .fr TS (ART. 8 DER STATUTEN). MantMclinppcliJRcn zetelCollegïeBtrnnt, Charleroi. «o ■i G heriii"lM<ni<lws»tcr of Aromatisch Mondwater. Met eeiqgelijke hoe veelheid water gemengd, is hei do aangenaamste mondspoeling. Het noemt eiken slechten smaak we.-, reinig de landen, versterkt zwak taudvlcesch en verhindert de vorming van 1 tanden. De tlacon kost 2 fr. te Dn ix«

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 4