MAGAZIJN VAN LAkE'NS KN MEIJ WIGHE W’ riö voor liet liaiiflwerk, zijn die der It I NATIONALE IVIILmE De BESTE NAAIGARENS, zoo w liei macliien als1 ©ËBBOEDBBS WaKBEB SBSHSSÈK GELIEFT ZE TE VRAGEN BIJ AL DE WINKELIERS 4 U’ URASAN l'elgischc Naamlaoze Verzekcrings-maalschappij tegen schade door W H Ni n 5 VEHOORK.l A Si'H’ W"' O as 1 05 O as F F ^uaoio Guano et C’ 1 Al Wi et PP r e 3 r* - X. TaS?22’ Leonina; Heinrich VON GIMBORN, te Emmerik a. d. U, muien xiiev m ujub er xvuruv u'geii gegaan, m-i Guanb van kapitalen* Presque pour Uien, Sluis Karel SPILLIAEBT, S5REUKEN.-™^“X op drie maanden tijd, bewezen door 12,000 certi ■ficaten. de moeilijkste breuken worden terug gehouden met bet grootste gemak. Ziekte del vrouwen, doorzakking der baarmoeder enz ÏTÈTES CHAUVES! Slichlhi^skapitaal 550,000 franks, KENNENDE GEBRACHT WORDEN OP l M-r L A N D B O U W E B S GE BANK VAN DE KLE5NE RENTENIER a N s i -?.s DE WEKELIJKSCHÉ KLEINE RENTENIER sprclc nti'.ndurrnde vnn Peïcen Voor- zlchtlR over kunst van zich te verrijken zonder gevaar nr MAAIjnri I IKQPUF 5 c-> 1 Mits eene zeer geringe jaarlijksclie premie verzekert de maatschappij 1'Ouragan voorwerpen door den wind kunnende vernietigd of beschadigd wórden. <7 H Idlaton-droppelK k- Zich tc' vervoegen bij M.' Alexander COLLET, STADSONTVANGER, BIJZONDEREN AGENT, TE NIEUI’ORT. o ZEEK GENADIGE PRIJZEN'. 'üUiUsim rt‘coinmantlóe. LICHTING 1881. Aanbelnngcnd bericht De personen die de storting van 200 fr. voorgeschreven door de wel gedaan heb ben, ten einde remphicantcn lol den mili tairen dienst ie bekomen en die zich luier in bel geval zullen bevinden er geen ie verkrijgen, mogen zich bevoegen bij E. STRAG1ER, Plalleelsiraal, 8, te IJper, legen de schade van den WIND, de gebouwen en hunnen inhoud, evenals alk die zich belast onmiddellijk en op gena dige voorwaarden er te verschaffen. Militaire plaatsvervangers worden ge vraagd. HütiÏM wed' KOYÉ c*i Zoon, Zuidstraal, N." 40, Veurne. IHuis vnn vertrouwen en vnn E, OoHtstraat, fl, te "Veurne. 9 co ■g 2 Q. 5 Hot boste naaigaren, zoo voor het handwerk als voor het machien. Koopnian-Klecrmakei*, te Veurne, groote Ooalwtrant, en Karei SPll.ï.iAEKT, heelt de eer aan zijne talrijke kalanten te Is*1 weten dat zijn Magazijn van heden voorzien is van de allerleste nieuwigheden le Laken en Modestolïen voor hel aanslaande saisoen. 1 Hij durft verhopen door de goede keus der stollen, de genadigheid der prijt'1 tlsmede dc volmaaktheid van zijn werk, de genegenheid van ’i publiek meer ■neer aan te winnen r" Bij voortduring klecrmaking op inaat in 24 uren, mei bepaalden prijs op vo land na believen. Men vraagt kleermakersgasten ten allen tijde voor werk bij ’t stuk. - - VViHHel en Ilnnkvcrhnndelingen, beursorders op kompUml, GEI STORTINGEN op titels. ICscomptcren, wederescomptcercn cn uitwisselen van alle wisi brieven, elTeklcn, beloften en alle andere handelswaardén. ClaeyM-Vil, Koordbrug, Dixmude. Dij de wed1' DEREULEHAERE-VAH DÏCKE, er bij voortduring te bekomen en Eerste soort van fransche Lakens, duitsclic, engelsche cu inlandsche Elastieken, Modestot11 voor volledige kostuimen. Jacquetten, Paletots en Broeken, Gilets in zijde-pane^ t'aciiemin^ Satijn; Orléans, Alpaga, Velours-lnine, Moskowa, roode en blauwe Baaistotfen en Elanello. j Verders: een groot assortiment vnn Manslioeden in zijde, castoren in foutre te beginnen' fr.; Strooienhoedcn in panama, paillo d'Italie, enz. Klakken voor mans cn kinderen, in :i. in in elastiek. Te. bekomen bij G. DGCLOS, Drogist te Veurne. ■ftS. ïïiWBAclbukara II.) Hedwiggasse 4, Vienne (Autriche.) B ES M E l T ELI J If E IE KT EN O ■f z E I a VIJF MILJOEN FRANKEN. (ABT. X DER STATUTEN). AIanl*clinp|>eliJkcn xetcl Collegiestrant, Charleroi. ALGEMEEN BESTUURDER M.-.I. IIA.ICK. Antwerpen, Hamburg, Londen, Rotterdam, Emmerik a/d Rhijn. - Leveren onder waarborg van het gehalte en tegen verminderde prijzen OIG E LO ST E N P E R - G U A N O y GEMALEN PERU-GUANO, GUANO-SUPERPIIOSPI1AAT, F s q s EüLWfBe ZElei; i. Arenb”"rent,l|| AGENTSCHAPPEN J rich met ntle en Echte ruwe Gu.’ino van Peru, zuiver cn onvcrvalsclit. Directe aankomstei per zeescheppen, te Antwerpen, Genl en Oostende. - Verkoop per groote cu kleine partijen. Voordecleelige prijzen. Tijd van betaling. Ik neem terug hetgeen niet aanslaat aan den kooper. Ik zend stalen op alle aanvraag. Men vraagt serieus Depothouders op alle dorpen, met 2l> fr. commissie per 1000 kil. Kolen, Knik en l'.imcnt [enz., enz. Zich le bevragen bij den Algetneenon AgenltNEBI.E N0LF, 73. JAelocbslraat, Brussel (Schaarbeek). S. a a E i o. a x a F ü- a 2 3 Holloway's Pillen zyn het beste middel in de wereld bekend voor de volgende GHIKUUGIEN, DENTISTE, 8 3 8 s •3.2 EN VEEHOEDERS. z L- /Z3 iCv m—eaawuiu rmamiiM^mtMBuranwwM wnm ®u hmmmmm—ql QB uummc-xi tta CttTYUJ ■•I beide crlcg wordt gedaan do wondervulsle genezing zal plaats vinden. l’ij ieder artikel is eene uitvoerbare gebruiksaanwijzing. Bovenstaande artikelen rerkrijgbaar bij ,G. DUCI.OS, Drogist, groote Ooststraat, Vetime. rr-maa IX!*nl>m-l>cr-, Slijm- en Mangpillen, per doos met 50 pillen, 75ccntimen Worinpnt ronen, tot verdrijving dor Wormen bjj kinderen en volwassen. Per stuk 15 c wanden. Verzwakking, Waterzucht, Vrouwelijke onro- regelmatigheid, O CO l p. c u Parapluies in zijde of in alpaga. r«*.w iu M A G A Z IJ N vanx allerhande Meubels en Menagie-Goodcren, z.oonlsBeddebakken met of zonder ressorts. Kindcrbeddetjcs, Keuken- Heiberg- en dobbel® Tafels, Lavabos, Nacht tafels, Stoelen, Kommodcn, Lokets en Toogs, Spinden, Kleerjtassen en Kotters, in alle groot ten. schoono en groote keus van Koolstoven. Verders, Parapluies, Parasols on Wandel stokken. Men maakt en vermaakt, er Para- b AlnK’tKXatia-jlvw.W <Tfnw» I. ..^JilKKirzWTFjiVwrJ'WIWWD,^''"' jf 111".-ri rv ®l<UIHIH Wormen val! lei soort, ,1c Zwakheden welke oorza“ voort gesp*1 enz., enï- Keelpijn, Steen en Graveel, Secundaire ver schijnselen, Aangezizhtspijn, Voiiiersche ziek ten, m An ■oeijen <lu>:‘n kwalen, Sfli- ..s.cgcn dood gen, geheel1 Pour cause de cessation de commerce miso <•11 vente :1 75 au-dcssous du prix d’estiination des qmmtités énorme s d’AROEXTERlE Britannia provcnaut do la faillite des Fabkiqi i-.s kéinies, A'Argent Britannia. Pour Fes. 3 Kculeuient róprésentant a peine la moitió de la main d’ceuvrc et qui se vendait nuparavant Fes. GO. nous expodions franco ct A destination le service de table suivant on argent Britannia, extra-lin et durable couteaux do table eh argent Britannia A lames auglaises, ii fuurc.hettcs nngl. on I d cuillers do tahje inassivcs on arg. Britannia, cuillers A Café trcs-linos en arg. Britannia, 1 cuillor a lait massive en argent Britannia, 1 écuello A soupu en arg. Britannia superfine, 3 coquutiers, de l'“ qualitó, g chandeliers superbes, XI jolis petit» sucries. De. Wed" ROÜSSEEUW, Nieuwstraat, Veurne, laat hare menigvuldige kalanten weten lat zij een schoon en volledig assortiment Vellen mEcossaisJHandschocnen komt tuoutvangeu, erkrijgbaar aan zeer vnordeclige prijzen. genezen zonder ring (js ssaire). Omniddelijk verlichting. Eene gediplomeerde dame is aar het gesticht gehecht. J. WAERSEGERS, breukbandmaker de: hospitalen en van liet leger, commandeur oi ridder van vcrschiiligo orden, voor verdienstei aan het menschdoin bewezen. Groenplaats, öb Antwerpen. EJlluverHoel-Ktii veringRZOllt, is het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen maagpijn, maagkramp, slechte spijsvorteaing, zuur, hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppin gen enz., en moest, daar het ook bij het inmaken van zure vruchten, nis erwten, boonen, linzen, enz., zeer goed® diensten bewijst, in ieder huisgezin gevonden worden. In pakjes A 45 et., 80 et., en 1 fr. 50. zonder schadelijke bestanddoelen, bevrijden oogcnblijk- kelijk van de hevigste kiespijn. Het fleschjo 75 ccntimèn. Verscheide sommen van 2000, 5000, 10,000, 20,000 en daarboven zijn beschikbaar mits g' >ezet op onroerend goed aan den intrest van 4, 4 1/4 en 4 1 i p. Zich te vervoegen ‘igeudomstitclen bij CLAEYS-PIL, Noordbrug, Dixmude. 1 CCNINP UAN PCI OCH °P korte termijnen met loopende rekeningen op open^ LLClilrlu 'JhII UuLULi'i fondsen of op ticee goedt/efzende handtechens. Buitengewone schoono keus van Parapluies en Parasols in zijde, alpaga en katq. Wandelstokken, enz. enz. Alle deze goederen zjjn gewaarborgd van allereerste kwaliteit en afgegeven aan prijzen dit roncurrentie ónmogelijk maken. EAU MALLERON, soul invent1, Propt’ des ilgeeten nis brevets perf. des apparcils dc fub011Ilauies Geef het een kwart liter ÉLIXIH D’ANVERS spée. du cuir chevelu. Arrct iminódiat de la chute des choveux et repousse certaine ts tout ige (A forfait). AVIS AEN DAMES, conserva- ion et croissanco de leur chevelure, mêmo la liet middel faalde nooit. Het laatste geval deed suite de couches. Ou envoie gratis renseiguo- nents et preuves. On jugera! F. Mallcron. üuo. 85, rue Rivoli, Paris. Pas de surcursales t Paris. Koortsen. Aamborstigheid, ialziekten, Puistjes op de huid Jieiit, Hoofdi jjjn, Piju in de inge- iSlcchtO spijsver- verteering, I Leverziekten, VEURNE, DRUKK. P. RYCKEBOER, OPV. L. VANDEN KERCKHOVE- XI1 pióces. Blanc.heur intacte, garantie de 10 ans. Expedition des susdites,marchandises la léeeptiou des Fes. 17.50 quo nous prions du ■vouloir bion nous expedier par poste, le rem- boursement u’ayant pas cours entre J Autriche ct la Belgique. Nova. Restitution de Largent cn cas que Ja marehaudise 11c convienne. On adresse les criai.i'indes au Depot Gc‘n<!ral des fabrigues réunies d'argent Britannia. «r, JA«»»».Vr~U -S A. TUr.rrtQWTXWiWTlZJ-M*-'.’ De injection van liet Roeden Kruis A. Bouvier, apotheker te Parijs, geneest in oenigo dagen, zonder verdere behandeling: Drapers, witter bh ei, enz. Naukeuriglijk de onderrichting natc leven. In de voornaamste apothekenjen on in t groot bij MM. Christiaens, drogisten te Brussel. s 0 "g C 0 onder de controle der Enndbouwstatien van Gemblocrs cn Gent, en dar Landbtu Laboratoriums van Luik en Hasselt. Elk keeper van tenminste 5b0 kilos heeft hot recht daarvan gratis eeno analyse tc Kr meken bjj do naast bijzij ude laudbouwstatie. r- Omtrent de prijzen cn overige vcrkoop-conditien geven dc circulaircn, brochuren cn »D' drukwerken nadere bijzonderheden to kennen, en zijn deze franco en gratis voor elk t» jj-, □15302 krijgen die er naar vragen zal. - - B Zich te adressccren to A.V7'WERVEN, S. J’ruinenstraaf; of aan de depots to: KORit'^, bij M. HilairbOVYN. BRUGGE, bij M. En. SATNAT. Ongesteldheid van de nieren.- Laat niemand lan ger onder den indruk zijn, dat zijne onge steldheid ongenees lijk is, tot dat hij d«ze zuiverende Pil len onpartijdig hc- j proefd heeft. Eonige weinige dosis zullen de ergste kontookc- nen verdrijven, on ipwokkcn, do ver- itop'o nieren verlig- (on, onzuiver bloed reinigen en aau ieder H j1 >rgaan een gezonde I JU veerkracht geven. M Bot<M’poe<lpr» verkort den tijd van m t karnen van uren tot minuten, maakt de boter vaster, beter vau smaak, fraaier van kleur en verhindert het sterk worden. In pakken vau i kilo, voldoende voor 1500 kannen melk, ft 1 fr. 50. J u dezn gevaren is Holloway's Pillen. Met <lez.cn gewapend staat men den vuurproef door, G' n 7 'le lijder weder in het bezit eencr ongekrente gezondheid. Het is slechts w<intg bekendjj Qr Ukmi ven-boi'Hlsiroop met. FcilkolllOllinK. Dit is geen zoogeimamc het zoogenaamde - ki i rpunt des levens - ook de man, wanne< r hij tusscheii do 10 on n middel: hot bestaat uit ,11(] ontdekt dat zijn gezdndheid eene belangrijke verandering ondergaat, zonder d®- druivensuiker ei) Zwitserschen honing met een aftreksel van mout, orauge-blocsom en f< nkc'. -- <n_.iu-lda Deze bor. tsiroop werd genezend en verzachtend bij keelpijn, hccschhcid, hoest, pfjn in de borst, kuchhoest en kinkhoest. In flacons A 1 fr. 75. arg. Brit, extra-tlne qualitó,-- Tw «s V e-w tui Ka X K S Si .1 tr 1 1 KekcP inS<l<Iel ter verdrijving van Ratten en Muizen zonder vergif. Ecu bus va» 1 fr. 73 is voldoend, om het grootsche huis of schip een geheel jnar van alle ratten, muizen, k ikkerlakkcn, torren, enz., vrij tc houden, proelbusjes kosten 1 fr. M I a k i£ c?. 9. L 1 Naaml(x>zk Maatschappij. Kapitaal 2 Miljoen franken p-’tf’Ff; k■jUlMiZrtlTtETmNG^lH Hts HRUllFH DEPOHS g EL t t'j OW LA ,fn.n <tr BANK VAN DE KLEINE RENTENIERjrachtvry I o 'l.K ulh- inlicblim-.'ll dK-mtl;: 'O.., .1.. ,m,.,s van spcrirr.'ld T.lrn UL IHP.lHl UCLIU llObn L I11 illilii. I'.1 op a.iiiM .1.1^. Al’1> (qriqr nrUTCMICD ,h' lijsten <>«->. mond* von lila- rn vrrrmde trekkingen aliook dc so- ui'last zich mei verwisseling en overtrekken van [.I 1111 L htll I LBILil r.M-n m ongelcwoteerdo waarden. Voor zes franken. n< I f. fftTr pro RA MII I EC *:_X J vons do iwi-.. rrnnl’l.’ R.izcuvn, 1.11 UU I L ULO I hIiIIL LI-Oi avond, m dc Beurs, dj kocrien v»n al L1 ofHuiccl gekwolvordf* wnardrn <-n de lantxte iinnii',ic<‘le iiirir-ystiidingen. Dus 3 j’nzrttcn. gedurende 1 jaar, voor fr. Mwv «~W Pillen worde®:,, de nederigst6 pl gezinnen nis ll>. huizen van «4e cn weelde. (fe. werken ocneg jr zuivering van scho gestel, Al de natuurlij»1 itn kiug van een Jq orgaan te besqj,, cn rocijen de van 1 duizenden tejj vroegen dood gengeheel gansch uit. Slechte Spijsvcrtacring. Galziekte en ziekelljkc Hoofdpijn. Geen orgaan in het mentclièlijk lichnam is zoo vatbaar voor ongeregelde werkingals d,<r. en geen meer geschikt indien vernahitigd, om tot eeno ernstige kwaal te leiden. Gedö lie wanneer misselijkheid, winderigheid, of zuur in do maag ons waarschuwen dat dc s'e|). ering slecht Is, dat Holloway's Pillen ieder orgaan regelen, ieder orgaan versterk® mrzakon van slechte spijsvertering, cn znl ziekelijko hoofdpijn spoedig verdrijven cn fl hecle genezing bewerken. Hot keerpunt des levens cn waterzuchtige zwellingen. Het keerpunt des levens is liet govaarlijksto tijdstip in liet leven der vrouw. I‘ ;.le duizenden het loven. Allo do Vochten trekken te zamen cn voeren ah een getij do gezou'Vnt liet leven zelf weg, indien niet intijds er wordt tegengegaan. Het zokersto middel tegjhij o M o a de oorzaak van weet een kritiek tijdstip in zijn leven. Allo deze gevaren voor verdwijnen spoedig door toevlucht t<> némen tot deze Pillen. n Verzwakking. Rn. In gevallen van verzwakking, loomheid cn zenuwachtigheid, veroorzaakt door buitedpn heden van welken aard ook, hetzij geestelijk, hetzij lichaamlijk, is de uitwerking dezerUv- m <b’ b ogste mnte opwekkend, vernieuw, nd en herstellend. Zij drijven do ziekelijko (>'ue- lit bot gestel, horstellen do spijsvorteering, regalen allo afxchoiding, versterken het gestel, wekken do gemoedatemming op en geven het lichaam deszelfs oorspronkolu /.oudheid on kracht weder iBn De Nieren, derzelver ongeregelde werkingen genezen. LB Indien deze Pillen volgens do gedrukte voorschriften gebruikt worden, on do Zalf®Jr- nanr b <1 gaat, ten minste gedurende een half uur op de nierstreek wordt ingewreven, lo zout in het vleesch zal dezelve tot in ,1e niereu doordringen en alle ongeregelde werk'tjet «tellen. Indieu men aan de steen of het graveel lijdt, wordt liet bijzonder aanbevolen- mif in zulke gevallen dos avonds en des morgens wordt aangewend, daar indien zu ïverleg wordt gedaan de wondervolste genezing zal plaats vinden. Lendenpijn, Aanbeijcu, Rhumatiek, Moeijelijke water lozing. Klierziekten of Koningszeer, 3 1, RLE DE L’EGLISE, 31, DUNKERQUE (France). 8 CO ■g 8 I) ■o M - Wilt gij uw vee redden wen het vo om tc barsten uit de malsche weide teiugkeerd? récompemses, 41 medailles (20 cn or). Traitcm. van F. X. De Bkükei.aek, dat onmiddeüjk dc inwendige gisting der maag tegenhoudt en het ter inmrgezonken dier genezen doet opstaan. zicli op in October laatstleden bij M. Claessens brouwer tot Merxem. Een vijfjarig paard tei waarde van meer dan 2,000 franken werd dooi krampen en kolieken ter neergeworpen. Eer workman der stokerij van liet Elixir d’Anvers, kwam toegeloopen e:i goot het een groot kwaal" liter Elixir op. In min dan anderhalve minuut sprong liet dier recht en was totaal genezen. Het is niet voor de dieren alléén dat die likeur eci heilzaam hulpmiddel is. De menschen vinden ei zich ook goed bij. Do pachter zal het wel onder vinden, hij schenke dagelijks er een borreltje vat aan zijn pachtercsse eu hij zelf neme er eem dubbele van. Die likeur is verkrijgbaar bij M.r MOREEL'W. groote Ooststraat te Veurne, die dezelve aai eenen zeer genadigeu prijs verkoopt, zoodat een ieder deze likeur kan verwerven, eu behoudei aan redelijke prijs. Zij verwierf acht zilverer medailles cn wordt daarom ook veel nagemaakt E. X. DE BEUKELAER, Stoker tot Antwerpen. Antwerpen, 18, Koel poortstraat i Gent, I I, Koeistraat Etntikhnn<lollnuGi> (dc korting uitgezonderd) F" achlenenvol- g’ndeweken: -rr. ’j.’ ..vr. Lr- c'ikeii’zöndftg een gemeenzaam ge- UIHL. i IUi< I IV I U I Sp*"v*Z verrijken zonder gevnar 1“ --- vreemde trekkingen alsook dc go- dagelijksch blad gevende eiken Onzuiverheid het Bloed e; Deze wondejjn waardeerd.zool do nederigst6 litj gezinnen alsjt. Vel iczet op onroerend goed aan den intrest van 4, 4 1/4 en 4 12 p. Zich te vervoegen 0) r* 3 u C -2 1 u - a ji S G r; -o t- I f= o *■5 *0 Fê - o *Q «I s s

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 4