Ho! la, la!! 3 •De BESTE NAAIGARENS, zoo voof liel maeliien als voor liel lianilwt, l’IH FN HOLWAY MAGAZIJN VAN LAKENS EN NIEUWIGHl zijn die der .MO O R O A N BÜRfiERBAL l I e>- «I Heinrich VONSIMBORN, te Emmerik a. d. Rijn. GBBBOEDERS T&KDEB SMISSE33 van kapital 1 r i C' -R.y| fceni ta Guano Guano I Guano Lecning OHLÉ^UORFF et O f MIL GELIEFT ZE TE VRAGEN BIJ AL DE WINKELIERS I TÊTES CHAUVES! I EAU MALI.ERON, soul invent1, Prop” des I irevets E. perf. des apparcils de fab°“). Hautes •ócompeuscs, 41 médailles (20 en or). Traiteni. spóc. du cuir chevelu. Arrét immédiat de la ■hute des cheveux et repousse certaine A tout ige i forfaitAVIS ALK DAMES, conserva- ion et croissance do leur chevclure, memo a la mite de couches. On euvoie gratis renseigne- i nents et preuves. On jiigera 1 F. Malleren, tine, 85, rue Rivoli, Paris. Pas de surcursalcs i Paris. L A N D O 8J W E R S EN VLEIIOUPEKS. 11= 8 MLP1 ïïl^ZÏÏ s “2= an - -4 BERICHT AAN DE LANDBOUWERS. I -G’ M o o >r; HARMONIE-ORKEST, rs-s Huis Kabel SPILLIAERT, OEWEItELIJKCIlEKLEiilEREIITElilER fiprek «H'kondigrnde van. Peken bonevuns ;gi.- inlichtinpcn dieiiitig voor de bexiiFers van h 1 Sden L— (lc bevattende vnn allo LuncIic <-n vrrrrndn trekkingen alsook <lc ge LA COTE DES (AltlILLhlS) avond, tin do Brum, kooroon vsn U B A L S K IS Stichlingskapitaal 550,000 franks, DE BAMK VAN DE KLBINE RENTENIER ix'er. DE WEKELIJKSCHÉ KLEINE REIITEHIER sprek nikondtgrnde van Poken Voor zichtig over <l<* kunst van zich to verrijken zonder govaar hT f l A A M H Cl I IIZQCII F benevens nlle inlichtingen dienstig voor de bezniris van Np.inrgPld 2dcn IJL hlH4411 LJ LLIJ l\OU11 L Ffl EBMC* nrilTEMIED ‘,e lijsten brvattenda V.in alle b< lgi',che en vreemdo trekkingen abook dc gc- liLCiUu lltH I LU! Lil maakte korrsen in ongekwoteerdc waarden. BREUK KN, Verzekerde on vol-l 'i‘~ komone genezing, op drie maanden tijd, bewezen door 12,000 certi ficaten. do moeilijksto breuken worden terug gehouden met het grootste gemak. Ziekte det vrouwen, doorzakking der baarmoeder enz 1 HIER LEZERS. o TELKENS 20 CENTIEMEN ENTREE. V IJ F 7 ïdisfcton-droppelM n 'LIS DE Zich te vervoegen bij M.’ Alexanof.ii COLLET, stadsontvanger, bijzonderen agent, te nieuport. z 2 o cn - c. Karei wi‘lï.ü.1 AE11T, heeft de eer aan zijne talrijke kalanten weten dat zijn Magazijn van heden voorzien is van de allerleste nieu ie Laken on Modeslofren voor het aanstaande saisocn. Hij durft verhopen door de goede keus der stollen, de genadigheid der ilsmede de volmaaktheid van zijn werk, de genegenheid van T publiek i meer aan te winnen Bij voortduring kleermaking op maal in 24 uren, niet bepaalden prijs hand na believen. Men vraagt kleermakersgasten ten allen tijde voor werk bij 't stuk. 1 f f ..J Holloway’s Pillen zijn het beste middel in de wereld bekend voor de volgende Koortsen, Waterzucht, Lendenpijn, Keelpijn, Wormen1 1 Delgischc iïaamlooze Verzekcrings-maalschappij tegen schade door WIN» VEHOOHZA.1KT. Hij de wed- DEIHEULEHAERE-VAH DYCKE, er bij voortduring te bekomen ZEER GENADIGE PRIJZEN. Huis van vertrouwen en van goetlkoti 1, Ooststraat, 1, te Veurne. cn der Larf E Het beste naaigaren, zoo voor het handwerk als voor liet machien. Morden Zondag en volgende Zondagen, om 4 ore nanoen in de groote speksplinternieuwe plankiet zaal van bel llandbotjeiibol' beneden te Veurne, met de reusslatige cn allezins wonder sehoone nieuwe mei hare spelende standbeelden, recht slreeks komende uil hel huis Gaviol en C'“ te Parijs. Mits eene zeer geringe jaarlijkschc premie verzekerl de maatschappij LOuragan tegen de schade van den WIND, de gebouwen en hunnen inhoud, even als alle voorwerpen door den wind kunnende vernietigd of beschadigd worden. Echte ruwe Guano van Peru, zuiver en onvervalscht. per z.ecscheepen, te Antwerpen, Gent cn Oostende. Verkoop per groole cn kleine partijen. Voordeeleelige prijzen. Tijd van betaling. Ik neem terug hetgeen niet aanstaat aan den kooper. Ik zend stalen op alle aanvraag. Men vraagt serieus Depothouders op alle dorpen, met 2?> fr. commissie per 1000 kil Kolen, I&ttlk on fenz. enz. Zich te bevragen bij den Algemccnen Agenl’NÉRÉE NOLF, 7e, Delochstraat, Brussol (Schaarbeek). M- wed» DOBBELAERE-DECR.DO, heeft d< eer ter kennis te brengen, dal er in han apotheek, groote Ooststraat n.® 13 ti Veurne, allerbeste D,njl?«opoei*. ccrslc kwaliteit te bekomen is. C3XE s’ Êl o £t 7 1 S s V<1 (1 r-1 U I-JU 'tl timntiw uk xuenttuiitif xetroxs EO LtrJ lrlrim<m „nu,bank van dé kleine rentenier vr.-><-ht»ry van 't Rco'len Kruis mei de teer tol basis. MILJOEN FRANKEN. ALGEMEEN BESTUURDER M.-J. itAlCK. WisHol en Mankverliandelingcn, beursorders op kompiaiit 1 STORTINGEN op titels. I><*ompt eren, wedereBcomptceren en uitwisselen van allep brieven, efïeklen, beloften cn alle andere handelswaarden. ClacyH-I*!!, Noordbrug, Dixmuw) Antwerpen, Hamburg, Landen, Ralterdam, Emmerik a/d Rhijn. OPGÈLOSTEN PERU-GÜANO, GEMALEN PERU-GUAN’O, GL’.A NO -SUPEBPIIOSPIIA AT. Directe annkomsten fl 'Tt sfêlll uonr-iv A >Ul ZE CITClTUIxr. usmt muilD xutroxs *chler««nvol-. s lrlrim<m ^1 ,i -bank van oé kleine rentenier vra<htvr, OZ o 1 CQ - SS 2 -T 8, c t5 S L •S-s Z r c z <L 0 •c 4) s w -I s es o v t ‘J -2 f h ih Te bekomen bij G. DUCLOS, Drogist te Veurne. ISiiïk wed” 1%’OYÉ ei» X<>on, Zuidstraat, .V.u 40, Veurne. ■IE t g - r. 57 b 7 z. S I |i kakkeife ikken, torren, enz., vrij te houden, proefbuejes kosten 1 fr. Bij ieder artikel is ecuo uitvoerbare gebruiksaanwijzing. Bovenstaande. artikelen verkrijgbaar bij G. DUCLOS, Drogist, ff rooie Ooststraat, Veurne. L Iklinliarbcr-, Slijm- en Mangpillcn, per doos met 50 pillen, 75 centimen IVormpatronen, tot verdrijving der Vormen bij kinderen en volwassen. Per stuk 15 c. Zeker middel ter verdrijving van Ratten en Muizen zonder vergif. Een bus van 1 fr. 75 Js voldoend, om het grootsche huis of schip een geheel jaar van alle ratten, muizen, zonder schadelijke bestanddeelen, bevrijden oogcnblljk- kelijk van de hevigste kiespijn. Het flcschje 75 eentimen. Vrouwelijke onre- regelmatigheid, 7? z. UlotCI’poeder, verkort den tijd van het karnen van uren tot minuten, maakt do boter vaster, beter van smaak, fraaier van kleur en verhindert het sterk worden. In pakken van i;t kilo, voldoende voor 1500 kannen melk, A 1 fr. 50. CC C o wig I zalf in zulke gevallen des avonds en des morgens wordt aangewend, daar indion ze v i Vniv«*rHe<*l-Zuivoi-ïn^M'A<>«il, is h< t uvoudigste en tegen maagpijn, maagkramp, slechte spijsvertering, zuur, hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppin gen enz., cn moest, daarliet ook bij het inmaken van zure vruchten, als: erwten, boonen, linzen, enz., zeer goede diensten bewijst, in. ieder huisgezin gevonden worden. In pakjes a 45 ct., 80 ct., en 1 fr. 50. Ongesteldheid van de nieren. Laat niemand lan- geronderden indruk zijn, dat zijne onge steldheid ongenees- lijk is, tot dat hij deze zuiverende Pil len onpartijdig be proefd heeft. Eenigo weinige dosis zullen lo ergste kcnteokc- r tien verdrijven, en 5 ipwekken, de ver dopte nieren verlig- en, onzuiver bloed einigenen aan ieder irgaan een gezonde veerkracht geven. De Wed” ROUSSEEUW. Nieuwstraat, .’curne, laat hare menigvuldige kalanten weten lat zij een schoon cn volledig assortiment Vellen •n Ecossais:Handschocnc;i komt te ontvangen erkrijgbaar aan zeer vcordeelige prijzen. Steen cn Graveel, Secundaire ver schijnselen, Aangezizhtspijn, Vouierscho ziek ten, S V. - Eerste soort van fransche Lakens, duitsche, engelsche en inlandscho Elastieken, M In voor volledige kostuimen. Jacquetten, Paletots en Broeken, Gilets in zijde-pano, Cac l\l Satijn: Orleans, Alpaga, Velout s-laiue, Moskowa, roodc en blauwe Baaistolfen en Flai Verders: een groot assortiment van Mnushocdon in zijde, castor en in feutre te beg’ 5 fr.; Strooienhoeden in panama, paille d'ltalie, enz. Klakken voor mans on kindere, en in elastiek. Buitengewone schoont) keus van Paraplnies en Parasols in zijdo, alpaga o Wandelstokken, enz. enz. Allo deze goederen zijn gewaarborgd van allereerste kwaliteit en afgegeven aan pri.t concurrentie onmogelijk maken. M A GA Z IJ N van allerhande Meubels ei: Mcnagie-loederon,} zooals; Beddehakken mot of zonder ressorts, Kinderbeddetjes; Keuken- Herberg- cn dobbelt) Tal'cL Lavabos, Nacht tafels. Stoelen, Kommoden, Lokets en Tooga. .Spinden, Kleerkassen en Kotters, in allo groot ten, sehoone en groote keus van Koolstoven, Verders, Parapluies, Parasols cn Wandel stokken. Men maakt en vermaakt. er Para pluies cn ook Meubelen op aanvraag. Men gelast zich met verwisseling cn overtrekken vat, j’arapluie.s in zijde of in alpaga. Aamborstigheid, Galziekten, Puistjes op de huidJ iciitHooidijijn, Pijn in do inge- ISlechto spijsver- wanden. verteering, Verzwakking, I Leverziekten, Ibruiven-borstsuroop met JFenkoIlioning. I>1lrHr|'fiM-f hetTTst-ri^uTt'1 ilruivcnsuikor en Zwitserschcn honing mot een aftreksel van mout, orange-blocsem en fenkel Deze borstsiroop werd genezend cn verzachtend bij keelpyn, heeschhcid, hoest, pijn in de borst, kuchhocst en kinkhoest. In flacons i 1 fr. 75. HEWS lei soort Zwakhed01 welke oot' voort g®3 enz., cu i Wilt gij uw vee reddeu wen het volgeetcn nb <>rn to barsten uit de malscho weide terugkeerd i Geef hot een kwart liter ÉLIXIR D'ANVERE van F. X. De Bei kei.aer, dat onmiddelijk de inwendige gisting der maag tegenhoudt én het ter neergez.onkon dier genezen doet opstaan. Het middel faalde nooit. Het laatste geval deed zich op in October laatstleden bij M. Claessenr brouwer tot Merxem? Een vijfjarig paard ter waarde van meer dan 2,000 franken werd dooi krampen en kolieken ter neergeworpen. Een werkman der stokerij van het Elixir d'Auvcrs, kwam tocgeloopen en g< ot het eeu groot kwaart liter Elixir op. In min dan anderhalve minuut sprong het dier recht cn was totaal genezen. Het is niet voor de dieren alléén dat die likeur een heilzaam hulpmiddel is. Do menschen vinden et zich ook goed bij. Do pachter zal het wel onder vinden. hij schenke dagelijks er een borreltje van aan zijn pachteresse en hijzelf neme er een< dubbele van. Die. likeur is verkrijgbaar bij Mg MOREEI’W, groote Ooststraat te Veurne, die dezelve aan oenen zeer genadigen prijs verkoopt, zoodat een ieder deze likeur kan v rwerven, en behouden aan redelijke prijs. Zij verwierf acht zilveren medailles ou wordt daarom(ook veel nagemaakt. F. X. DE BEUKELAER, Stoker tot Antwerpen. s Koopmun-KKleermnkcr., tcVcnrne, groote OokIhIco; C c «n xj U M 3 3 S3 <t Naamloozk MaiTScmUTiJ. Kapitaal :2 Miljoen franken mtWpelijte Hiel) Aren"S-ant.l|| AGENTSCHAPPEN j Cclllot zl<-ll m<-l idle (tem--- t‘ - maakte koorsan ui ongekwoteerdc waarden. 3 iWllon. K.-diir.-e.lr 1 jaar. wor «rr^ j -4 in ■•.•••ii.tge .dagen, vai. - de: an all n aaöd Brand- womli.. V. U'eringeii, bors klo ven, vijt, huid- en kankerziekten. Bij de voornaamste apothekers, en in t groot -bij ALM. chiiwiaenst drogisten te Brussel. KUNNENDE GEBRACHT WORDEN OP (AIIT. S DER STATUTEN). MHnatftcSiappcIijken zetel dollegiestraat, Charleroi. Verseheido sommen van 2000, 5000, 10,000, 20,000 en daarboven zijn beschikbaar nl bezet op onroereud goed aan den intrest van 4, 4 i en 4 i p. °;o Zich te vervcJ eigendomstitelen bij CLAEYS-PIL, Noordbrug, Dixmude. J rrijlljp HAM PCI HCN °P boric termijnen met loopendr rekeningen op i LluUIIIu VMn UL.LUl.ii fondsen of op twee goedgekende handteche^ Leveren onder waarborg van het gehalte en tegen verminderde prijzen f onder de controle der Landbouwstatien van Gcmblocrs en Gent, Laboratoriums van Luik en Hasselt. Elk kooper van tenminste 500 kilos heeft het recht daarvan gratis eene analyse I maken bij d> naastliijzijndo landbouwstatie. Omtrent de prijzen on overige vorkoop-conditien geven decirculairen, brochuren er drukwerken nadere bijzonderheden te kennen, en zijn deze franco cn gratis voor elk krijgen die er naar vragen zal. I Zich te adresseeren tu ANTWERPEN, S, Prmncnstraat; of aan de depots te: KOU bij M. HilairkOVYN. - DRUtiGE, bij M. Et). SATNAT. 3 -s 3 B o. X o s 2 CC Li- 2 3 j Antwerpen, 18, Kooipoortstraai l Gent, 14, Kocistraat ttnnklmvxleltn^oii Me korting uitgezonderd) Voor zes franken. 1 a rmr nt'Q rar/inirQ «ageiijksch bua vens <l« twee Ketuehle c.1«-Uen, LM LUI L L LO i M Hl l L L LOt <le oiHcieet gekwotesrde waarden en tie laatste ttnnneieele nienwsmtlingen. Dns 3 Onzuivei het 1. Deze won Pillen won wnardeerd,/ do nederiga gezinnen a| huizen varf en weelde. II werken teo|l zuivering v.-| rcl'.e gi':tc;| tie natuurlij king van ej orgaan te bil en nieijcnJ| van kwaletll duizenden I j vroegen 4’1 'gen. gchlL gansch uif Slechte Spijsverteering, Galziekte en ziekelijke Hoofdpijn. Geen orgaan in het nienschelijk lichaam is zoo vatbaar voor ongeregelde werking aj ■n geen mei'i'geschikt intlieti vermilatigd, om tot eene einstig. kwaal te leiden. 1 Txu .vanneer misselijkheid, winderigh id, of zuur in dcma.'ig ons waai ''huwen dat <14 •cring slecht is, dat Hollowny's Pillen ieder orgaan regelen, ieder orgaan venttHEn oorzaken van skchto spijsvertering, cn zal ziekelijko hoofdpijn spoedig verdreven 'Vj hcele genezing bewerken. 1'' Het keerpunt des levens en waterzuchtige zwellingen. Hot keerpunt des levens is het gevaarlijkste tijdstip in het leven der trouw, duizenden hot leven. Alle do vochten trekken te zamen en voeren als een getij de gozon hot leven zelf weg, indien niet intijds er wordt tegengegaan. Het zekerste middel t< deze gevaren is Holloway's Pillen. Met dezen gewapend staat men den vuurproef door, de lijder w< der in het bezit eener ongekrente gezondheid. Het is slechts w. iuig beken' liet zoogenaamde - keerpunt dos levens - ook de man, wnnneer hij tusschen de 40 en oud is, ontdekt ilnt zijn gezondheid eene belangrijke verandering ondergaat, zonder <1 de oorzaak van weet een kritiek tijdstip in zijn leven. Allo deze gevaren voor beid verdwijnen spoedig door toevlucht te nemen tot deze Pillen. I Verzwakking. In gevallen van verzwakking, loomheid en zenuwachtigheid, veroorzaakt door buit, lieden \.-m welken a.-ird ook, hetzij g< c: lelijk, hetzij liehnamlijk, is d<- uitwerking d<7.e in de hoogste mate opwekkend, vernieuwend en herstellend. Zij drijven «lo ziekelijko uit het gestel, herstellen de spijsverteering, regelen alle afscheiding, versterken he gestel, wekken do gemoedstemming op en geven het lichaam deszelfs oorspronke, /.oudheid cu kracht weder De Nieren, derzelver ongeregelde werkingen genezen. Indien deze Pillen volgens de gedrukte voorschriften gebruikt worden, en de Zalf naar b. d gaat, ten minste gedurende een half uur op de nierstreek wordt ingewreven, goeOKoopste nuismiuael /()1]t jn ]l(,t ,1,.,.^,.^ zal dezelve tot in do nieren doordringen en allo ongeregelde work mzenenem. nartKlonnln- |(.]]el) Jndieu m«.n aan de steen of het graveel lijdt, wordt het bijzonder aanbevolei) overleg wordt gedaan de wondervolsto genezing zal plaats vinden. X o a tj d s e ??,N u -C - b *0 z. -5 5 O CO S 3 J •3 k S 7 ui genezen sondcr ring (possaire). Onmiddelijk verlichting. Eene gediplomeerde dame is aan het geslicht gehecht. J. WAERSEfJERS, breukbandmaker der hospitalen eu van het leger, commandeur en ridder van vorschillige orden, voor verdiensten .aan liet monschdom bewezen, Groenplaats, 55', ANTWKIU’EX, U3 ®fc| 8-è Ls M W 3 5 u -o r i i 0 ;-'W H - I s s •S i? 5 Aaubeijon, Rhumritick, Moegelijke water lozing, Klierziekten of Koningszeer, VEURNE. DRUKK. P. RYCKEBÖER, OPV. L. VANDEN KERCKIIO.I s ai c: tj *8 C 8 J» S’-*' - Q m 0 •5 O 9 M 1 a n s. ■a

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 4