"imZIJN VAN LIKENS EN NIEIWIEM ROOBE STEK LIME 0 U R A G A N et Stolen I Stolen Stolen Orchestrions. PILLEN HOLLOW zijn p L Lecning van knpitaler BESTE WA®, mo yw liel iwfa als w liel tadwk, GEEBCEDERS VANDER SMISSÈN GELIEFT ZE TE VRAGEN BIJ AL DE WINKELIERS 3^ OH LIEN 8HHV y* I Os Heinrich VON GIMBORN. te Emmerik a. d. Rijn i «t 7' Leeninjr van J •«^1 18nis Karel SP1LLIAERT, Augusta Thery, Glansen! Garen Pieces musique Boltes musique L A N I) 8! O U W E R S EX VEEIIOUDEIIS. B A 8, S E M C 3 i Slichlingskapilaal 550,000 franks, KENNENDE GEBRACHT WORDEN OP T TÈTES CHAUVES! M-r issK ■- 2 «e i V s S a - -s M- o s - r 3 I 3 s z lA - 'f. I L i. 3 i 11 &flaison i*ecomixii*nc3ée. •:s Melbourne 1881.1 PRIX: médaille d'argent. I MEN VRAAGT GOEDE AGENTEN. Zich te bevragen bij IVÉitiiE IV’oi.i’, 75 Delochstraat, 75, liRUSSEL. \z. koeien aan verminderde prijzen. Agenten: B. von der Beckc, Antwerpen. G. Van Raffelghem, Brussel. E. Stragier, Pkuteelslraal, ti Yper. A. Van Acker, Dixmude, klei nen Dijk. Al Zich te vervoegen bij M.r Ai.exandek COLLET, STADSONTVANGER, BIJZONDEREN AGENT. TE NIEUPORT. lielgische Naamlooze Vêrzekcrings-maalschappij tegen schade} door wa r*ainsi)g>itzaaait Mits eene zeer geringe jaarlijksclto premie verzekert <le maatschappij l'Ouragan van den WIND, de gebouwen en hunnen iidtoud, evenals alle voorwerpen door deti wind kunnende vernietigd of beschadigd worden. Drogerij G. DUCLOS, Ooststraat, 21, Veurne. Karei sn‘il.n.1 AKHT, licett de eer aan zijne talrijke kalanten te weten dal zijn Magazijn van heden voorzien is van do allerleste nieuwighedt Ie Laken en Modeslotlen voor bet aanstaande saisoen. Bij durft verhopen door de goede keus der stoffen, de genadigheid der prij alsmede de volmaaktheid van zijn werk, de genegenheid van ’t publiek mee meer aan te winnen Bij voorljluring kleermaking op maal in 24 uren, met bepaalden prijs op hand na believen. Men vraagt kleermakersgasten ten allen tijde voor werk bij 'i stuk. Hot bosto naaigaren, zoo voorliet 5 handwerk als voor het inachicn. 3 WiHMcl en ItnnUverlinndeliiigcn, beursorders op komptanl, GH‘ STOBTINGEN op titels. Eseompteren, xve<l<?resc<>ini»teereu en uitwisselen van alle wil brieven, effektéu, beloften en alle andere handelswaarden. <7l;ieyn-M*i2, Noordbrug, Dixmude. fiBuis v«*bï vertrouweh en vnn $?oe<lkood 1, Ooststrant, B, te Veurne. Dij de wed' DEfilEULEMAERE-VtH DYCKE, ls' er bij voortduring te bekomen: ZEER GENADIGE PRIJZEN. Regelmatige poststoomvaart, Belgische vlag, tusschen Antwerpen, cenigde-Stalcn. Direkte billelten lot alle sleden dei Vereenigde Staten. Billelten gaans- Rtoden Kruis mei de leep lol basis Ge.iczing gewaarborgd in weinige, dagen, vai wonden eu kwetsuren van allen aai d Brand wouden ajerspattige verzweering u, borstklo ven vijt, huid- en kankerziekten. S-g g q g -2 5 w T' E VIJF MILJOEN FRANKEN. - 1 1 3 3 2%. B i WM EKIV G EI’©Can A. B* Kolen van Bergen, Charleroi, Luik en Duitschland. Veile, halfvette en magere geYon7erden?nd7uk kolen volgens beliefte. Grooten keus van Toul-Venanl, Stukskolen, alsook Machicnkoien, extra gcwassclien Smidskolen. Verzendingen per schepen eu Antwerpen, Hamburg, Londen, Rotterdam, Emmerik a'd OI’GELOSTEN PEDU-GÜANO, GEMALEN W ItL-GL’ANO, GUANO-SLPEllI’llOSPIIAAT. CHIRURGIEN, DENTISTE, g t r? 5 3 fla 5 5 g C I a «5 c S; «i A 2 ïf P t: *a u U 8 c ja Mc— ■Ss 3 s2 - o s c P 3 *4 3 s s. 5 8 CL 9 8 a 2 2 8. 8 a 2 o verdrijving Holloway's Pillen zyn het beste middel in de wereld bekend voor de volgende ku^ Keelpijn, Steen on Graveel, Secundaire ver schijnselen, Aangezizhtspijn, Venierscho ziek ten, Te bekomen bij G. DUCLOS, Drogist tc Veurnc. .5 s s »7 E E 3 o i -•/ - - 5 Q 3 -.O -2 Chnrlcról. 1 An tweiipen. ISot'Kl p:tHl goed ,%nat.tierin-lWon<lwnter of Aromatisch Mondwater. *Met een gelijke hoe- anden. *S Bij ieder artikel is eene uitvoerbare gebruiksaanwijzing. Vorenstaande. artikelen verkrijgbaar bij G. DUCLOS, Drogist, groote. Ooststraat, Vcumc. ■■<m—mw 7. z g c W.' 3 «t a 0 ■o Koopman-Klcermaker, te Veurne, groote Ooststrnnt, 3 Q Mulzen-Tnrwe, het pakje 4 35 centimon. Zeker middel ter van Ratten ZONDER VERGIF. in bussen van 1 fr. en 1 fr. 75. Rhijn. Ongesteldheid van de nieren. Laat niemand lan- Elk 1 maken bij de naastbijzijude landbouwslatie. drukwerken nadere bijzonderheden te kennen, on zijn dozo franco krijgen die er naar vragen zal. .1—z_ \r,n i bij M. Hii.airb OVYN. RRUGGE, bij M. En. SATNAT. Koortsen, Aamborstigheid, Galziekten, Puistjes op do huid 'j icht, Hoofdijijn, r_- - wanden. Verzwakking, Waterzucht, Vrouwelijko onre- regelmatigheid. Pijn in de inge- Slechte spijsver- verteering, Leverziekten, zijn, dat zijne ongo- iteldheid ougenOes- lijk is. tot dat hij lozo zuiverende Pil len onpartijdig be proefd heeft. Eenigo weinige dosis zullen Ie ergste kontceko- nen verdrijven, en ipwekken, do ver hop; c nieren verlig- on, onzuiver bloed ■oinlgencn aan ieder irgaan een gezonde veerkracht geven. ilcutl'btilseill OF Eail-do-Cologno PIIII.ÓCOME. HIJ reinigt do huid van et hoofd, en kan het boste middel genoemd worden, om den groei van het haar te bevorderen u t uitvallen te voorkomen. Hij is bovendien goedkooper dan da meeste haaroliën on pomaden. In flacons a 2 fr., en 1 fr. en gratis voor elk te Lendenpijn, Aanbeijen, Rhumatiek, Moeijelijke water lozing. Klierziekten of Koningszeer, Luggopoeder van'Gimborn's special tm Breukbanden. Standaort's Pillen. Siroop do Vannier <t Dupuy, enz. enz. Verders, bijzoudoren debiet vnn sterke Dran ken en likeurenzoo als Anis, Anisette, Boonckniiip, Brandewijn, Bulcke-Bitter, Cassis, ognac, fijne Champagne, Crème de Noyau, Téme de Mentho, allereerste kwalitett van Génevcr, Punck, Raspaïl, Rhuni, enz. enz. Allerbeste Wijnazijn en Oliefolie, witte Marseillo-zeep. VV aschter, bij haro ouders, in den Toren van Dutnherke, maakt bekend dat zij, als opvolgster van Herminie Dispersyn, zich voortaan in haro plaats aanbeveelt voor hot gauffreereu vau Rabatten, Kragen en Mutsen. «uALMuan. tcaw or-m-rwtuiMimri vizmrrw—iiiimbjt.jwi.lu_l Itoi'Mt plttsl ilI<rN goed van smaak zijnde, worden door alle doctoren bevonden het beste uiddel tegen hoest, schorheid, keel- en borstpijn te zijn. In doozen A 1 fr. 25 en 75 centime: ■n in proefzakjes A 35 conti men. <Jiml>oi*Bi'M voreenigt in zich do eigenschappen van het Corlsbadcr, limser en Marienbader zout on bewijst uitmuntendo diensten bij hoofdpijn, verstopping, slecht: pijsvorteering. maagpijn, migraine, nanhuien: in t algemeen de ziekten, waartegen men zich an laxeermiddelen bedient. In verzegelde doozen Al fr. 25. 1—1 Zuiverste medicinale Lever!rann bijna zonder reuk en smaak. In flcsschon i fr. 5!> en 75 centimen. I.Jxfsl’-B^CVert nnxni. Reu eetlepel bevat 0,15 gram ijzel u eeu licht verteerbaren vorm. In flacons a 1 fr. 50. Wormon vso »r lei soort, Zwakheden 1!‘' welke oorzo»' voortgospr°1|t enz., enz. I NERVIDS Verscheidt) sommen van 2000, 5000, 10,000, 20,000 en daarboven zijn beschikbaar mits bezet op onroerend goed aan den intrest van 4, 4 i i en 4 i z p. Zich to vervoegen eigendomstiteleu by CLAEYS-P1L, Noordbrug, Dixmudo. I rCNIMP UftM PC! nt-'FJ °P korte termijnen niet loopendr rekeningen op opei' LLCnlisll kJiil ULLUl.17 fondsen of op ticee goedgekende handteekens. i I' b R S«' 8 I Verzekerde en vol L -J4LJ gonic#0 genoz[Ug Cp drie maanden tijd, bewezen door 12,000 ccrti kfleaton. de moellijksto breuken worden terug 1 [gehouden met het grootste gemak. Ziekto.dol [vrouwen, doorzakking der baarmoeder enz Igenozen sender ring (pessaire). Onmiddelyk [verlichting. Eouo gediplomeerde dame is aai [tiet gesticht gehecht. I ,1. WAERSEGERS, ^breukbandmaker de: [hospitalen en van hot leger, commandeur ei [ridder van vorschillige orden, voor verdienste: ,elP, laan het monschdom bewezen. Groenplaats, 55. oorzaken van slechte spijsvertering, en zal ziekelijko hoofdpijn spoedig verdrijven Eersto soort van fransche Lakens, duitsche, engelscho en inlandscho Elastieken, Modes] voor volledige kostuimen. Jacquetten, Paletots eu Broeken. Gilets in zjjde-panc, Cacheinj Satijn; Orleans, Alpaga, Velours-laiue, Moskowa, roods en blauwe Baaistotfen en Elanelle.0 Verders een groot assortiment van Manshoeden in zijde, castor eu in feutro te beginnet 5 fr.; Strooienhoeden in panaiua, paille d'Italie, enz. Klakken voor mans en kinderen, inl en iu elastiek. a Buitengewone schoone keus vau Pdrapluics eu Parasols in zijde, alpaga eu ka’ Wandelstokken, enz. enz. Allo deze goederen zijn gewaarborgd van allereerste kwaliteit en afgegeven aan prijzen <1! concurrentie ónmogelijk maken. ---- ---------------- jouant do 4 A 200 airs; avec ou sans expression mandoline, tambour, timbres, castngnettcs, voix-cólestes, jeu do harpo, etc. jouant 2 A 1<> airs; nécessaires, porte-cigares chalets suisse;-', albums, encriers, bot es A gants pre.sso-let.tres, vases a fleurs, etuis A cigares tabatlèros, tables A ouvrago, boutoiiles, verres l>i to, porte-monn lies, chaises, etc., A musique Toujours la plus haute nouveauté chez EI. Heller, IkoriK». On n’obtient de mes pieces qu'en s'adrossan •ctirectemjnt A la maison-fabriquo a Berne I’rix-courants illustrés franco. ■[uaV uij v o.iqiuj.v suvbip s.tnojoqou sa o.quo saiui.id ammo.) sapindpr juo.ius ooo'og 'J xq> .m qnv un,p soa ytd sa|p>q stqd >p HuiM xved ft’OYÉ en Zoon, Zuidsirii’tlN." 40, l'eurne. M A G A Z IJ N van allerhande Meubels ei Menagie-Goederen, zonals Beddehakksn me .of zonder ressorts, Kinderbeddetjcs, K< ikei. Heiberg- en dobbeje Tafels, Lavabos, Nacht 1 tafels, Stoelen, Kommodeu, Lel; t en Toogs Spinden, Kleerkassen en Kotter in alle groot .ten. schoone en grocte keus van Koolstoven. Verders, Parapluies, Parasols en, Wande! «tokken. Men maakt e® vermaakt et' Paral v„„ ,.u M (1B pluies en ook Meubelen op aanvraag. Mei I ee]b,.i(i water gemengd, is het de aangenaamste mondspoeling. Het neemt eiken slqchte*n smaak gelast zich met verwisseling .en overtrekken - a: rejnj,r de tanden, versterkt zwak tandvleesch on verhindert de vorming van kalk on d< jParapluies in zijde ot :u alpaga. I a^eI1 pe flacon kost 2 fr. New-York en Philadelphia; eenige rechts chute des chevoux et repousse certnine slreeksche lijn van i-J*v - /A Wilt gij uw vee redden wen het volgeden als om te barsten uit de malsche weide terugkeord to ef het een kwart liter ÉLIXIR D ANVERT: torron coh-uln vmE. X. De Belkei.aer, dat onmiddelijk de inwendige gisting der maag tegenhoudt en hot lor in ergezouken dier genezen doet opstaan. Het middel faalde nooit. Het laatste geval deed zich op in October laatstleden bij M. Claessen.' brouwer tot Merxcm. Een vijfjarig paard tor; waardo van meer dan 2,000 franken werd door krampen en kolieken ter neergeworpen. Eeu werkman der stokerij van het Elixir d'Anvcrs, kwam toegoloopon en goot het een groot kwaartl liter Elixir op. In min dan anderhalve minuut! sprong het dier recht en was totaal genezen. Hetfl is niet voor de dieren alléén dat die likeur eon heilzaam hulpmiddel is. De mcnschen vinden er zich ook goed bij. Do pachter zal het wel onder vinden. hij schonke dagelijks er oen borreltje van aan zijn paehteresso en hij zelf neme er eene dubbele van. - Die likeur is verkrijgbaar bij M.r MOllEEi'W, wtigoïi. Bediening binnen de 8 dtigcn. Voordecligc prijzen, groote Ooststraat te Veurne, die dezelve aan eenon zeer geuadigen prijs verkoopt, zoodat een ieder deze likeur kan verwerven, on behouden aan redelijke prijs. Zij verwierf acht zilveren medailles n wordt daarom ook veel uagemaakt. E. X. DE BEL’KELAER, Stoker tot Antwerpen. Bij de voornaamste apothekers, eu in t groot fn 't klein bij de engelscho Apothikery r-i DEL-VEBE, Berghofstraat. Brussel. 2 ■S '2 2 =5 -o -O - - TT ‘2.2* (ART. 8 DER STATUTEN). .MnntcLclinppcliJkeii zetel: <Gollegie*»trant, ALGEMEEN BESTUURDER R/KICK. ■3 M s t= - 5i cvs o-f EAU MALLERON, soul invent1, Prop” dos ntidoi l,rovets E. perf. des nppareils do fab°“). Hnutes j recompenses, -11 médailles (20 on or). Traitem. spec, du cuir chevolu. Arrét Immódiat do la Antwerpen tOt (1C Ver- “r° (n forfait). AVIS Al X DAMES, conserva tion et croissauco do leur chovelure, inêmu iï la suite do couches. Ou euvoio gratis reuseigue- nients et prenves. On jugcra! F. Malleron. line, 85, ruo Rivoli, Paris. Pas de succursalen t Paris. Loreren onder waarborg van het gehalte en tegen verminderde prijzen ondor de controle der Lanclbouwstatien van Gembloers en Gent, en der Landbo Laboratoriums vau Luik eu Hasselt. konper van ten minsto 500 kilos heeft hot recht daarvan gratis eoue analyse to I «n.u bij de naastbijzijude landbouwslatie. Omtrent do prijzen on overige verkoop-conditiou geven de circulairen, brochuron en s'? VW-" -- - Zich to ndresseoren to ANTWERPEN, 8, Pruinenstraat; of aan de depots tc KORT» W 3 1, RUE DE L’EGLISE, 3 4, DUNKERQUE (France). I H c c. e 9 Z a CS 1 M 3 e 0 Lu 9 2 3 g 8 co «d ■r' in s üts «o d K L 31 73 tD 7. O Onzuiverheid het bloed Deze wonde!0 Pillen worde“ wn.irdeerd.z:'01 de nederig-’10 gezinnen nis 1 huizen vab g' j en weelde. Zl werken eeneg* zuivering vau sche gestel. z‘ de natuurlijk® f king van een orgaan te besC" en rocijen de van kwalen, duizenden tot vroegen dood gengeheel gansch uit. Slechte Spijsverteering, Galziekte en ziekelijko Hoofdpijn. Geen orgaan in het menschelijk lichaam is zoo vatbaar voor ongeregelde werking als del -n geen meer geschikt indien vertialatlgd, om tot eene ernstige kwaal te leiden. Gede»' wniincor misselijkheid, winderigheid, of zuur in do maag on» waarschuwen dat do ’pUi,’ ering slecht is, dat Holloway s l’illon teder orgaan regelen, ieder orgaan versterken-./ TOrznkoTl van alnchtn cniiRVftrf»FÏnr* «r» .»:,.L ri n ppÖ” hccle genezing bewerken. en l-> Het keerpunt des levens cn waterzuchtige zwellingen. Het keerpunt des levens is het gevaarlijks!») tijdstip in het leven der vrouw, hel Inizendcii hot leven. Allo de vochten trekken t<- /amen n v. oren nis <-en ■’■■tij do gozondL' het leven zelf weg, iudien niet intijds er wordt tegengegaan. Het zekerste middel teg01' ■leze gevaren is Hollowav s Pillen. .Met dezen gewapend staat men den vuurproef door, e° de lijder weder in het bezit oqnor óngekrentó gezondheid. Het is slechts weinig bekend het zoogenaamde - keerpunt des levens - ook <b> man. wanne, r hij tu.srhon do 4« oud is. ontdekt dat zijn gezondheid oom- belangrijk- wrand.-riitg onderran'zonder dat b 1 de oorzaak van weet - een kritiek tijdstip in zijn leven. Alle deze gevaren voor beide M1' verdwijnen spoedig door toevlucht te nemen tot deze Pillen Verzwakking. In gevallen van verzwakking, loomheid en zenuwachtigheid, veroorzaakt door buitea’J heden vnn welken aard ook, hetzij geestelijk, hetzij liehnnmlijk, is de uitwerking dezer I’ in de h- ogstc mate opwekkend, vernieuwend en herstellend. Zij drijv- u de ziekolijke oef* 'j uit het gestel, herstellen de spijsverteering, regelen alle afscheiding, versterken het ï''T gestel, wekken do gemoedstemming op en geven het lichaam deszelfs oorspronkelÜ11 zondheld en kracht weder De Nieren, derzclver ongeregelde werkingen genezen. Indien deze Pillen volgens de gedrukte voorschriften gebruikt worden en de Zalfab' naar b. <1 gaat, ten minste gedurende een half uur op de nierstreek wordt' ing-wrev-on. ï°*L zout in het vk-esch zal dezelve tot in do nieren doordringen eu allo ongeregelde werkm?? stollen. Indien men aan de steen of het graveel lijdt, wordt het bijzonder aanbevolen. <1*? /.alt in zulke gevallen des avonds en des morgens wordt aangewend, daar indien zul^5 overleg wordt gedaan do wondervolste genezing zal plaats vinden. VEURNE, DRUKK. P. RYCKEBOER, OPV. L. VANDEN KERCKHOVE^V s - l ïs o o

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 4