BEKENDMAKINGEN. 1° Een Schip metende circa 48 vat genaamd le Jeune Schollier 2° Timmerlioot, «irmraS Louis Satssnj^X"1? MENAGIE-GOEDEREN, Herberggerief. SCHOONE KOOPDAG TIE AIELPORT, op Vrijdag 23 December 1881, om 1Ö ure’s morgens, ten huize van d’heer Hector Meynne, in de Oostendestraat, van: 1* 3 ruinpaarden, waarvan 2 voor twee diensten, oud 9 jaren. POPELIEREN BOOMEN der streek, ter hofstede van jufvrouw C. Rapsaert. zware Hollanders, eenige Olmen, 3 Abeelen en VERKOOPING T E VEURNE, AAN DE VOORSTAD, Boomen op stam, VISCHVAFiGST EN DE JACHT OLMEN EN 2 ABEELEN, Ministerie vim Finantlcn. BESTUUB DER REGISTRATIE EH DOfflEINEN. te maand na de toewijzing. Studie van M.' Beerxaekt, Notaris le Alveringhem. KANTOOR VAN DEN Notaris Laurent E*iioot, te Woumen, nabij Dixmude. VERACHTING Wielsbeke. VRIJDAG 6 JANUARI 1882, 1 ure namiddag, le Wulveringhem, Sclioono Venditie door bevoegd ambt, Van voorzeker de schoonste en zwaarste STUDIE VAN DEN Notaris Vaivökiv SlEitctstE, le Rousbrugge-Haringhe. Kantoor van den Notaris Camii.li: I>e Cae, te Ghyverinchove. STUDIE VAN DEN Notaris Feys, te DONDERDAG 29 DECEMBER 1881, om 10 ure zeer juist voormiddag, te Elzendamme Hoogstaede), (en huize be woond door sieur Benoit Dequeker, Sclioono Koopdag WOENSDAG 21 DECEMBER 1881, om 11 uren ’s morgens, le Veurne op het Stadhuis, ter zaal van den heer Vrede rechter en ten dezens overstaan, zal genoemden Notaris CorniHe, Ikefliiitievclijk Toewijzen Een WOONHUIS in steen en pannen dakc met er aanhoudende Stalleken, ge staan le Houlhem, zuid legen de dorp- plaats op 90 centiaren grond van Bernard Vanden Berghe, mits 12 franks ’sjaars van pacht, bekend bij kadaster s. D, n.r 202 s,c. Gebruikt door de mede- verkooper echtgenoten Pacceu-Facon. Aanslag met 1’ Mei 1882. OP DONDERDAG 29 DECEMBER 1881, fiks ten een ure nanoen, op de zooge noemde tien gemeten, gebruikt door sieur Henri Boudeweel, eigenaar-landbouwer te Houlhem, nabij de Drie Koningen, KOOPDAG 2 Klimmers. Tijd van betaling lot 1 Juni 1882. Kantoor van den Notaris EïeCak, Holcrweegschaatslraal, 10, Veurne, DINSDAG 20 DECEMBER 1881, om 1 ure namiddag, op hofstedelandeu gebruikt door sieur Désiré Hooghe, le Steenkerke, nabij de Waasbrug, KOOPDAG van al ter dikte van l‘“25 lot 2“ 10. OP MAANDAG 26 DECEMBER 1881, om 2 ure namiddag, Staken, Eegdelanden, Speeken, Band roeden, oude Materialen en Brandhout. Op lijd van betaling in handen van den Deurwaarder Plerret, te Veurne. I ure i ï_o, ..r hofstedclanden, te Veurne bij stad O() koopen schoone HOLLANDERS en hoogstammige KLIMMERS en OLMEN. Door de aangelegenheid der steenwegen, gemakkelijk vervoer. Betaalbaar tegen l!le" December 1882, ten kantore van den Notaris DEBRAL’WERE, S.1 Denijsplaats, Veurne. december 1855, waarbij 40 werklieden werden gedood in de mijn Henri Guil laume. Buiten die ramp had er nog eene plaats in den bassin van Seraing, name lijk in november 1877, in de mijn Marihay. Daarbij werden nog meer slachtoffers ge maakt dan heden. Schrikkelijke schouwburgbrand. Den 8 dezer is te Weenen (Oostenrijk) eene verschrikkelijke ramp voorgevallen. Op hel oogenhjik dat er zich meer dan 2000 personen inden Ringtheater bevonden, is er eensklaps op hel looiieel brand ontslaan, die zich met eene ongelooflijke snelheid uilbreidde. Eene schrikkelijke verwarring heerschle onder hel publiek en maakte schier alle redding ónmogelijk. Het getal slachtoffers is aanzienlijk; de laatste lij dingen gewagen van meer den 600 dooden, die men uit de puinen heeft gehaald. Hel is onder de toeschouwers der kleine plaatsen, dat de meeste slachtof fers zijn. Het tooneel had maar een enke len uitgang; men liep er in massa heen en verscheidene danseressen werden onder •de voelen getrappeld en konden zich niet meer bij tijds oprichten om te vluchten. De Ringtheater bestond maar sedert 1873. Het was eeu prachtig gebouw. Op den avond speelde men de operette de vertel lingen van Ho/fmann, muziek van Offen bach. Hel was de eerste vertooning van •dit stuk. Het getal dooden is eilaas, nog veel grooler dan uil de eerste berichten kon worden opgemaakt. Alle klassen der be volking zijn onder de verbranden verte genwoordigd; de meesten echter behoo- ren tot de lagere volksklas en velen zijn er onder van jeugdigen leeftijd. Stellig wordt verzekerd dal er alleen 600 ingang- kaarten, voor de vierde galerij waren uitgegeven en dal van al die personen, slechts een vijfde gedeelte gered is. De laatste tijdingen melden dat nog honderd personen vermist worden. Het getal slachtoffers, dat de dagbladen opge ven is zeer verschillend, zoodat men het juiste cijfer nog niet kent; altijd is hel zeker dal het getal verschrikkelijk groot is. Gansch de bevolking is in rouw en diep ter neergeslagen. Volgens een telegram uit Weenen van verleden maandag, zouden de vermiste personen, er in begrepen de gevonden en erkende lijken beloopen tot 917. WOENSDAG 28 DECEMBER 1881, om 3 ure namiddag, ter herberg van sieur Schollier, te Veurne, Kaaiplaats, TOE'WIJZITSrG- Een gerieflijk Woonhui» en aflian- gelijkbeden met 2 aren 80 centiaren Erve, in de Vleeschliouwerstraal te Veurne; ge bruikt door sieur Pieter Bekaert, tot 23 April 1882. 2° Voituren alsA cngelsche karre, B doc-kar met kap, C coureuse, D res- sortkarre en E ijsslede. 3“ Wagen, camion, 2 driewielkarrcn en akkergetuig. 4” Eene dorscbmacliien en zeilen. 5° Vaartuigen, als: A groote baquet van 210 tonnen, B schip van 32 tonnen en C lichterschip met hunne inventaris sen. 6" Twee volledige gereedschappen voor lossen van stoomschepen. Door ’t ambt van den Notaris Bic Puydt, le Nieuport, op gewone voor waarden. VRIJDAG G JANUARI 1882, om 3 ure namiddag, le Ghyverinchove, ter herberg den Vetten Os bij de kin deren Van Oosten, tDcflnitlcvc Toewijzing VAN: Een WOONHUIS en Wagenmakerijslaande op de Weeg- scheede, lest gebruikt door Charles l)u- hocquet. Seffens aanslag. op onderpand le plaatsen aan 4 Zich le bevragen ter studie van den Notaris.DELVAUX, te Thienen. MAANDAG 19 DECEMBER 1881, om 4 ure namiddag, ter herberg van Justin andermeeren, te Alveringhem, TOEWIJZING Een gerieflijk ïSnis met 2 aren 57 centiaren Erf, in de Nieuwestraat Alveringhem; gebruikt door de gemeen schap Vandenneeren-Verloigne, tot eene Er zal overgegaan worden, te Kortrijk, op Maandag, 9 Januari 1882, te IJpe- ren, op Dinsdag, 10 Januari 1882, te Veurne, op Woensdag, Tl Januari 1882, en le Brugge, op Donderdag, 12 Januari 1882, telkens om elf ure ’s mor gens, tot de openbare verpachting voor een jaar, te beginnen met 1 Januari 1882, der Vischvangst en der Jacht in en op de vaarten én rivieren der provincie Westvlaanderen. Voor verdere inlichtingen zie de plak brieven. Men kan zich ook bevragen ter Direktie der registratie en domeinen le Brugge en bij de heeren Ontvangers der Domeinen der Provincie. ONZIÈME ANNÉE rÉconomie Financier© p P» ABONNEMENT D’L'N AN lr. PRIME GRATUITE L’ANNUAIBE FINANCIER Burgerstand der stad Veurne. DINSDAG 27 DECEMBER 1881, om 3 ure namiddag, iu het Vredegerecht te Rousbrugge-Haringhe, openbare lici- tatie verkooping van 1. ° Een Woonhuis ten dienste van Winkel, in hel dorp Rousbrugge. 2. ° H. 3-75-50 C“ goede Wei- en zZiinilauden, gelegen tc Rousbrugge- Haringhe. Voorschreven goederen zijn afhangende der ervenis van Albertus bemerre. W E E li j E NU Zaterdag 7 Januari 1882, namiddag, op de Zuid Gasthuis I, van: Kantoor van M."’ CoittViLixK, Notaris te Wulveringhem. Oporibare Verkooping TE STADEN-DORP. IN EENE ENKELE ZITTING, DINSDAG 27 DECEMBER 1881, ten 2 1/2 ure juist namiddag, bij Felix Vanheule. 1. “ Een schoon Woonhuis on Bierbrouuerle met H. 0-15-24 C" Erf, in ’t dorp. Bewoond door den heer be Beil-Vandendriessche, mits 800 franks ’s jaars. 2. ° O welgcknlnnte Herber gen genaamd .Meiboom, Zwaan, Gouden Hoofd, Moltje, Lindekén, Spanje, zwart Leeuwtje, bonten Os en Stampkot n met 11. 3-38-07 G“ medegaande Gronden. 3. “ Twee - Woonhuizen en Paai'densmis met Et'f; bewoond door Felix- Vandamme en Petrus Lnn- lauwe. 4.° H. 0-64-10 C" Hovenierlnnd in ’t dorp, in 5 koopen; gebruikt door Karei Verschaeve en andere. 5. ° 11. 3-85-90 C" Xaniiand en Meersch, langs de Tolelaerestraal; gebruikt door Vanthuyne en Van Robaeys. 6. " Eene Schuur en H. 0-08-60 C" Erf; gebruikt door Karei Vanwalleghem. Schoone Herberg het Schip en 11. 0-19-70 C“ Erf in ’l dorp; bewoond door Karel Decock. Hérberg; Lisbona n en 11. 0-24-40 C" Erf, langs de'Slockslraat; bewoond door David Darras. WOUMEN. Ilerberg'Winkel den Haeze met Ei f; bewoond door Pieter Vermeersch. LANGEMARCK POELCAPPELLE. Ilcrberg-IVinkel Jerusalem met ceinsrecht aan 11. 0-08-90 C“ Grond; bewoond door Eduard Deboutte. ZARREN. Woonhuis ten dienste van Herberg, wijk Terreesl, met 11. 0-66-03 0" Erf; bewoond door Charles De Beuckelaere. Al de pachten eindigen met T October 1882. Deze verkooping geschiedt ten over slaan van M.r de Vrederechter des kan tons Hooglede, door T ambt van M.Ur Titeca, le Hooglede. Alle inlichtingen le bekomen bij de Notarissen Proot, le Wouwen en Wau- ters, te Dixmude. Studie van den Notaris Simpe- JLAEïtE» le Alveringhem. Te verhoogen op 2,300 franks. ■.iwwwwwn-.aw ■hui i'di ysxgjrjr jauaugrroacatu^aww^ai VAX DE OP WATERWILD. Herbergier in den Veurne, heeft de eer liet publiek beubaar te maken dat hij, in het bezit zijnde van een goed materieel, thans het bedrijf zal uitoefenen van HUURHOUDER en VOERMAN. Hij beveelt zich iu de gunst van eeu-ieder VAN User, Gleis- en Aardewerk, Bouwmate rialen en Brandhout. VAN VAN VAN Te verhoogen op 7000 fr.» UMgrtiVu wiwn—miw Korrektloiuiele Rechtbank van Veurne. ZITTING VAN 15 DECEMBER. •Verstraete Henri, paardenkoopman te Brugge, 1®) 1 maand gevang, over vrijwillige slagen en wonden, 2®) 8 dagen gevang, over onvrijwillige ■wonden veroorzaakt bij gebrok aan voorzorgen. Jous Catharina, wed* Jan Debruyne, te Clerc- ken, 2(5 fr. boete, over diefte. Beauprez Edmond en Hendryckx Isidoor, werklieden te Clercken, den eersten 8 dagen ge vang, en den 2«n, 15 dagen gevang, over slagen en wónden. ZITTING VAN 16 1lF.CE.MBER. Kinoo Alexander, te Leyselo, 1») <3 maanden gevang en 26 fr. boete, over woonstschending, 2") 3 maanden gevang en 26 fr. boete, over poging vau diefte met braak. Detrez Jan Baptiste, werkman te .Merckem, 8 dagen gevang en 26 fr. boete, over bedriegeljjke ontvreemding. Demeulenaero Leonard, werkman te Clercken, 3 maanden gevang, over bedriegelijko ontvreem ding. Bilcke Engel, dienstknecht te Avecappelle, 15 dagen gevang en 50 fr. boeto, over amaadwoor- dan. Valaeye Jan, werkman te Lampernieso en Dewilde Karei, werkman te Oostkerke, elk 26 fr. boete, over slagen en wonden. VAN Rédacteur en chef E. LHOEST, Avocat Paraissaut tout les Dimanches avec t6 pages. Bureux a Bruxelles, 26, mede la Madeleine. Donne iin compte rendu détaillé1° de la Bourse des Fonds publics de Bruxelles;2° des Bourses des Métaux, dés Sucres et des Grains de Bruxelles; 3° une revue du Marchó de Paris; 4° l'étude de toutes les affaires beiges ct fran- ^aises, et celle des principales affaires cfrangéres au point de vue du placement; 5° des corres- pondnaces de Londres, Berlin. Amsterdam: 6® tous arbitrageset renseiguementsintéressant ios rentiers: 7» la LISTE OFFICIELLE DE TOUS LES TIRAGES. Comprenant 1° Un calendrier revise des tirages et amortissements des valeurs avec ou sans lots: 2® un mauuel des opératious 1 la Bourse de Paris; 3® une notice sur les valeurs introduites en 1881 A la Bourse de Bruxelles; 4“ un tableau revisó et complétó du revenu dos six dernières années des actions cotées A Bruxelles et A Paris: 5° la liste compléte des obliga tions sorties avec ou sans lots et non présentées au remboursement au 31 dè- cembre 1881. NUxMÉRO SPÉCIiMEN GRATIS. Les abonnements beiges se pn-ennent d la paste. Toute personne prenant un abonnement pour 1882 recevea le journal gratis jusque tin dé- eembre prochain. Geboorten. dsn 3. Eugenie Maessn, dochter van Lodewijk en van Philoniuua Bultlie, Beweslerpoort. don 10. Sylvio Dubois, dochter van David en van Leonie Lazoore, Beweaterpoort. den 15. Romanus Dsbaeuit, zoon van Leopold en van Romanic Devtoo, Bewesterpoort. den 18. Hendrik Dowel, zoon van Karei en van Valerio Demoldor. Sterfgevallen. den 10. KarobLoduwyk Allo, schoenmaker, ■66 jaren, 8 maanden en 7 dagen, geboren en wonende to Veurne, cclitg.1 van Amelia Fiorine. den 11. Uatharina-Francisca Bauden, bijzon dere, 86 jarén, gob«“ te Steenkerko en wonende te Veurne, wed" van Hendrik Vandammo, hospit. den 13. Josophus Bossaert, bjjzonderon, 96 jaren, 9 maanden en 22 dagen, geboren te llond- schooto on wonende te Veurue, ongehuwd. don 13. Joanna-Therosia Tyteca, werkster, 56 jaren en 8 dagen, geboren on wonende te Buls- camp, wed’ van Karel-Lodewijk 1‘icavet, hospit. üolloicay's Pillen. Dit onvergelijkelijke middel is nu algemeen bekend als de meest won derdadige artsenij ter wereld. Deze Pillen wer ken op hot geheele stelsel, verdrijven allo op- sto|tpingen dor maag, hernieuwen do krachten des levens, zuiveren het bloed, en roeieu lever kwalen, slochto spijsvertering, gebrek aan eet lust, pijn in de zijde, en algomeeno zwakheid uit- Hot is eveneens een middel, waarop de aamborstige zijne schoonste vorwachtingeu mag vestigen, ou waardoor hij volkomen herstel der gezondheid kan terug krijgen. De lijders aan droefgeestigheid, slechte spijsvertering, zwakke zenuwen, moeten tot deze kracht vernieuwende Billen hunne toevlucht nemen, daar deze in staat zijn hunne zwaarmoedigheid, huune sopoberheid, *n den heideraten zonneschijn tc doen verande ren, en om dio uit de natuur zoo gelukkige ge dachten, voortgobracht door oene goedo verte ring, terug te brengen. Eene enkele proef is voldoende, om hunne onwaardeerbare werk kracht te bewijzen. VAN STADEN. HANDZAEME. UI.ERCKEN.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 3