Msl s VAN VEURNE NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT t MB ?!'.,evcn ZATERDAG 24 DEGEMBER iSSl. A'.r of moorden tegen de vorsten of e de Kamer der wetsontwerp ver te wachten om gezant hij bet Italiaanse!) aanleslellen, lol Italië zijnen gezant te liet Blad verschijnt, allen Zaterdag; en allen Woensdag in Supplement. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: Voor Stad: 6 maanden, fr. 3-25 Een jaar, fr. 6-00. Voor ganseh Itelgie: 6 maanden, fr. 3-75 Een jaar, fr. 7-00. Een afzonderlijk nummer 10 c." Bekendmakingen 20 centiemen den drukregel. Beklamen 50 centiemen den regel. aan de personen, welke medeplich tig aan die misdaden zijn. Hunne uitlevering zon door Italië altijd moeten verleend worden. De toestand lusschen Oostenrijk en Rumenie blijft nog steeds zeer gespannen. Men schrijft nu echter aan hel kabinet van Weenen het voornemen toe om eene wisseling te doen van diplomatische nolas, ten einde lol eene minnelijke schik king in het Donau-vraagstuk té I kunnen komen. I 515 Veurne, December. Men schrijft in bij den drukker-uitgever, Ooststraat, 6, te Veurne, en op alle postkantoren des rijks. invnq en geld vrachtvrij. Alle medcdeelingcn, artikels of brieven, behoorlijk onderteekend. als ook bekendmakingen uiterlijk legen Vrijdag middag toe te zenden. mannen, die ten 'y.CLC.i is en zich de stembus niet laten leiden 2. .1 eersten de besten boeren om als eene machien De personen die een abonnement voor het geheele jaar 1882 op het /l<lvertentiej)>Iad nemen, zullen het blad van heden af tot nieuwjaar kosteloos ontvangen. De vijf nieuwe leden voor de fransche Kamer der afgevaardig den, zondag laatst gekozen, be lmoren allen lol de lepubliekein- sche denkwijze. Volgens men uil Parijs meldt is hel nog niet stellig, dat de heer Rouslan, gezant van Klankrijk te Tunis, zal verplaatst vyorden. Ook wordt de aanslaande vervanging van den heer Desprez, vertegen woordiger van Frankrijk bij den Heiligen Stoel, gelogenstraft; men verzekert dal hij er niet aan denkt om zijn ontslag te geven. Ten slotte wordt het ook gelogenstraft, dat j de heer de iNoailles vertrokken is om naar Rome terug te keeren en wordt er bijgevoegd,dat hel fransch gouvernement zal «■enen gouvernement wanneer Parijs zal aangewezen hebben. Een besluit van den onderkoning van Ierland verklaart den lande lijke!) Bond der vrouwen tegen strijdig aan de wel en beveelt er de afscbaiïing van. De kroonprins van Duitschland beeft in dc laatste dagen verschei dene bezoeken bij prins von Bis- marek afgelegd; ook nog zondag laatst, wanneer hij er een geheel uur in gesprek is mede gebleven. Die herhaalde bezoeken hebben in de politieke klingen van Berlijn eenen zekeren i ml ruk gemaakt, De Post van Berlijn meldt, dat dc heer Busch, onderstaatssecretaris, die op bet einde van november zich in verlof naar Italië begeven bad, hel bevel ontvangen heeft om te Rome te blijven, ten einde met den heer Jacobini de önderhande- liugen met den Heiligen Stoel voorllezellen, die den heer von Schloesser begonnen had. Deze laatste wordt binnen eenigc weken terug uil Amerika in de duitschc hoofdstad verwacht. De italiaanschc Senaat beeft de beraadslaging geëindigd der arti kelen van hel wetsontwerp, rakende de kieshervoiTiling. Daar er wijzi gingen aan loegebiacbt zijn, zal dit ontwerp terug naar de Kamer ge zonden worden. De heer baron Blanc heeft aan de budjetcominissie van afgevaardigden een over de uitlevering gestuurd, gezeld van toelichtingen, om bewijzen dal bel recht van schuil plaats niet kan verleend worden aan de daders van moordpogingen Vertrekuren van den ijzerenweg Het voorstel van AIM. Alalou en consoorten heeft geen ander doel dan het getal 6«ile?i-kiezers te vermeerderen. Allen die het ontwerp gelezen hebben, zullen moeten bekennen dal hel zoo ingewikkeld, zoo moei lijk om begrijpen is, dat men een groole kennis van onze fiscale wet ten moet hebben, om te kunnen oordeelen, op wal grondslagen die B>e Kamer. Dc Kamer heeft vrijdag dc discussia voorlgezet van bet budjet van justitie. De heer graaf Goblet d’Alviella, ver slaggever, heeft het rapport der rnidden- Seklie verdedigd. Hij heeft vooral aange drongen op de afschaffing der jaarwedde van de kanunnikken en de bisschoppelijke sekretarissen. De heer Bara, minister van justitie, heeft verklaard dal hij de wijzigingen van de midden-sektie niet kan bijtreden; de afschaffing van een paar honderd duizend franken, zou geheel het aanzien hebben, als wilden wij wraak nemen over de I geestelijkheid. De heer minister zegt iets beters voor te stellen te hebben. Hij is bezig met een werk gereed te maken over den toestand der geestelijkheid, een zeer groot en be langrijk werk en hij hoopt toekomende jaar het te zullen kunnen aan het oordeel der Kamer onderwerpen. In dat werk zal hij zooveel mogelijk de wcnschcn der midden-sektie in willigen. De meerderheid heeft de woorden, be- treffende de niet bijtreding van den minister, van dc amendementen der midden-sektie, maar zeer koel onthaald en een lid M. Hanssens, beeft zijn spijl uitgedrukt over die beslissing. M. Woeste, vindt dat do woorden van M. Bara, zeer gevaarlijk zijn voor de goede betrekkingen lusschen kerk en staat, en het eene bedreiging is in de toekomst aan de geestelijkheid gedaan. De heer Woeste zou veel beter doen, dc geestelijken tot meer gemaligheid en menschelijkheid aan te sporen, dan den heer minister te laken over zijne inzichten. De geestelijken zijn het, die door hunne handelwijze, de maatregelen, die men voorstell, uitlokken. Gent naai* Bti-iinsel en Rixnind Kies lier vorming. Eenige weken geleden kondigden dc klerikale bladen aan, dal de rechter zijde het initiatief zou ne men van eene kieshervorming. ’t Is zoo. De hhn. Alalou. Not- homb, Jacobs, De Bruyn en... Tack hebben op hel bureel der Kamer eei) wetsvoorstel neergelegd, strek kende lot vermeerdering van het getal algemeene, provincie- en gemeenlekiezeis. Doen die hecrcn dal voorstel eigenlijk uit pure liefde voor de uitbreiding van het kiezerkorps I Ge zijl er wel mee Wat zij wezenlijk beoogen, is scheuring of twist le doen ontstaan in de gelederen der liberale partij en op de banken der meerderheid van de Kamer, legen de aanslaande algemeene kiezingen van 1882. Maar zij zullen niet gelukken. Wij zijn overtuigd, dal de linker zijde zich door hen niet zal laten beet nemen en verstandig genoeg is, om de berekeningen van hare tegenstrevers den bodem in te slaan. Eene kieshervorming, voorge- sleld door zulke mannen, kan niet anders dan klerikaal en ten bate der geestelijke partij zijn. Niémand in hel liberaal kamp zal er zich bij aansluiten. Als er eene kieshervorming zal moeten gedaan worden, zullen de liberalen ze doen op T noodig en geschikt oogenblik, en dan zal het eene kieshervorming wezen, die beantwoorden zal aan de wensehen en dc belangen van het land. Do hhn. Malou en consoorten zullen er dus aan zijn voor hunne moeite. e naar IVienport. vermeerdering van kiezers is ge grond en wat het finantiëel gevolg zal zijn. Geheel ons belastingstelsel wordt omverregeworpen, men weel niet of men niet meer zal moeten be talen, altijd zeker niet min, dan onder hel tegenwoordig regiem. Wij raden onze liberale volks vertegenwoordigers en vooral de minister van linantiön, aan dat ontwerp eens van nabij le zien en bet duidelijk le maken. Volgens hei ontwerp zal een buitenmensch als kiezer voor de provinlie worden erkend als bij 100 fr. huurwaarde betaalt en 50 fr. huurwaarde maakt van hem een gemeenlekiezer. Alen ziel van hier lot wal bedrog dal aanleiding zou kunnen geven. Van oenen anderen kant zal iemand, die alle mogelijke be kwaamheden bezit, maar enkel een appartement bewoont of geene vol doende huurwaarde betaalt, geen kiezer kunnen zijn. Ehwel, hel is juist dat laatste, de bekwaamheid, die wij zouden wil len zien bevorderen en hel kiez rs korps op gioolen voel zien ver meerderen, met minste welen wat kiezen naar door den onderpastoor, le stemmen. 5->.' JAAR. Voor bet einde der zitting heeft M. Bockstacl hel ministerie ondervraagd, of het waar was, dat dc gemeenteraad van Geeraadsbergen, het initiatief genomen heeft eener belooging ter eerc van eenen gewezen advokaat, Dcpoortcr, die eene gevangzitting van acht dagen had uilge- daan, voor beleed.iging aan een burger van Geeraadsbergen. De politie en de gendarmerie zouden die belooging bijge woond hebben, die tol wanorders heeft aanleiding gegeven. De heer minister van binnenlandse!) zaken, als ook dc heeren ministers van oorlog en justitie hebben een pnderzoek ingesleld. I De zitting van dinsdag is ganscli inge nomen geweesi door de discussie op het schandaal van Geeraadsbergen. De zitting is zeer onstuimig geweest. Natuurlijk, hebben de klerikalen de veroordeelden en de overtreders der wet krachtdadig verdedigd. Inderdaad, be lmoren zij niet aan de partij der revolu tiemakers M. Van Wambeke is tol de orde geroe pen geweest; wat Goremans van Antwer pen betreft, de man met de schaar heeft zich gedragen slechter dan een kaailoopcr. Nu, de echtheid der inlichtingen der Flandre libérale is bewezen geweest. Onverdraagzaamheid. Werden de klerikalen wederom mees ter, als in de XVI", XVII' en XVIII' eeu wen, zij verdelgden de wereld door hunne laagheden en wreedheden. Het schoolonderzoek brengt ons lus schen duizend andere voorbeelden, eene nieuwe bevestiging daarvan mede. De Moeder eener talrijke familie in Luxemburg, wordt op zekeren dag door eenen razenden hond gebeten. Vol wan hoop en schrik begeeft zij zich aanstonds naar St-Hubert om daar de voorgeschrc- ven geneesmiddels in bel werk te stellen. De heer deken van St-Hubert, in plaats van de biecht te aanhooren dezer ramp zalige, zond ze terug naar den pastoor der parochie Ik ben er ’s anderendaags naartoe ge gaan verklaart deze vrouw voor de Gommissie van onderzoek maar hij antwoordde mij dat hij mijne biecht niet kon aanhooren, omdat ik mijne binders in de gemeenteschol l had. Ik deed hem op merken dat ik gezonden was door den heer Deken: 't Is gelijk, ik biech tu niet, riep hij op woedende toon Ik bleef dus nog lang in angst verkeeren ging dc vrouw voort maar noqthans heb ik mijne kinderen uit de gemeente school niet willen trekken, omdat zij er wel waren, eenen braven onderwijzer hadden en dezelfde boeken gebruiken als voor de veranderingen der wet. Is dit geen heldcngedrag van den kant der vrouw, die het schrikkelijk gevaar trotseerde, waaraan zij zich blootgesteld meende, eerder dan aan de laffe ciscltcn van haren pastoor te gehoorzamen? En hoe moeten wij hel gedrag niet schandvlekken van zulken gezalfden des Heeren, die meent eene vrouw van de razernij te kunnen redden door haar zijne absolutie te schenken en die zulks wei gert omdat zij hare kinderen naar de gemeenteschool zendt Is zoo een gedrag niet laakbaar en wraakroepend? Neen wij zullen onze geschiedenis der drie laatste eeuwen niet uit het geheugen verliezen! Zij leert ons al te wel dat het fanatismus de schrikkelijkste euveldaden heeft te weeg gebracht; wij herinneren ons dal Rome de moord van Willem den Zwijger voorgestaan heeft on dat het dc Pausen waren die al dc akelige men- van DninkcE-kc, 'Vetirne, bekendmaking^ L ril •zjl.1? :,wr» 8-15 10-21 12-35 3-10 1 flsMaaiMiflRC pnfl <f.r i; o 5-35 8-06 8- 28 9- 02 9-00 10-25 12-23 12-45 1-11 5-50 7-35 9-51 .1 10-45 6- 32 7- 12 9-38 11-05 DUINKERKE GUYVELDE VEURNE GENT BRUSSEL 5-42 0-19 9-15 10-42 n o n u 4- 28 5- 06 7- 32 8- 50 BRUSSEL GENT VEURNE GI1YVELDE DU IN KERKE E j. .xaaMnï’Wiugnriazj r.w tzaasagr,ssaacusEitwusrxvp tra apolitiek Overzicht. 6-15 6- 4S 7- 15 9-28 10-42 3-02 11-50 6-07 2- 59 8-59 3- 22 9-10 10-11 5-54 11-00 3-09 11- 39 3-4S 12- 23 1-26 3-23 7-10 5-35 9-31 NIEUPORT (Stad) 7-00 9-00 11-32 2-05 4-17 5-54 7-22 DIXMUDE 7-28 9-25 11-57 2-30 4-42 6-19 7-41 DIXMUDE 7-48 9-51 12-15 2-40 4-55 8-34 NIEUPORT 8-15 10-21 12-35 3-10 5-22 9-04 neflis-xanwnnccB Mwittwnn i rrot> 6- 20 7- 14 10-11 10-32 10-53

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 1