1 Hoe men elders nobh’.'ons beoor deelt Wij lezen in den Aventr, wcckó.'ad van IJperen, nummer van den 4*“ december laatst, liet volgende portret een dier man netjes, aan sommigen onzer lezers niet onbekend. Voorwaar, die jonge edellieden zijn belachelijk! Wij hebben hel geluk er bier eenen te bezitten die den naam zijns vaders, hier alom in aanzien en te recht geëerbiedigd, niet meer wilt 'of durft dragen, en zulks om hem te vervangen' door eenen drollige» lapnaam: den naam van een eigendomtje dat hij onlangs kocht in een verloren dorpje van Veurn- nmbacht. Dusdanige daadzaak doel ieder een de schouders optrekken van mede lijden; maar hoort hier iets dat nog Algemcene Wij vernemen met. genoegen dat do heer Louis Ollevier-Van Wounien, zijne blijde intrede doen zaj als Burgemeester der stad, op Donderdag aanstaande, 29 December, rond 3 ure namiddag. Een stoet, samengesteld uit al de maat schappijen der stad zal onzen eersten magistraal aan de statie afhalen cn hem naar het stadhuis geleiden. Om vijf ure 's avonds, zal cr in bel hotel van Commerce een allerschoonst banket plaats hebben. Indien het weder eenigzins gunstig is, zullen de Veurnarcn weer eenen schoonen dag beleven. scbenslachterijen geboden die ons land van broederbloed deden overstroomen onder Keizer Karei, Philippus II, cn den hertog van Alva! Neen, wij vergelen al die bloedbaden niet die in ons ongelukkig land plaats grepen sedert Keizer Karei tol aan den dood van dezen prins die men wel mocht noemen den duivel van 't zuiden of lie ver den duivel van 7 klerikalismus. Wij verliezen geenszins uil hel geheu gen die eeuwen gedurende dewelke de klerikalen van ons land cene woestijn maakten en onze buitengewesten ontvolk ten, verarmden i kanaliseerden! 1789 heeft ons gelukkiglijk op eenen anderen weg gebracht; maar de baan is nog niet gansch veilig en zuiver, lol proef het biei bovenstaande De zaak van Heule was eene tc schoonc gelegenheid, opdat de klerikalen haar zouden laten voorbijgaan, zonder hunnen met bloed geverfde» naam van mannen der orde te verrechtvaardigen. Men herinnert zich den opstand van die verkwezelde boerenkudde legen de uitvoering van een besluithetwelk eenigszins met de schoolwel in betrek king stond. Verscheidene onder hen voor hel mcerendeel gemeene kerels, di oaken van dweepzucht cnjenever werden door het Beroepshof lol maan den gevangenis veroordeeld. Dezer dagen had ue laatste van die ellendelingen, de straf le vroeg, lielaad, geëindigd zijnde, het rasphuis verlaten, cn was terugge keerd naar het dorp, waar zijn hoogste wensch zou moeten geweest zijn, zich voortaan heelen-al te doen vergelen. De kopstukken der partij, aangeleid ongetwijfeld door de bedienaars eens cerediensles van vrede, hadden er anders over gedacht. Zij zijn bijeengekomen, en zij hebben beslist, dat de gemeente Heule een groot feest zou inriclilen, waartoe gansch hel omliggende hoefde uilge- noodigd. Zooals onze lezers zullen vernomen hebben, heeft, dank aan de krachtdadige houding van den heer burgemeester, het feest geene plaats gehad. Deze magis traal heeft begrepen, dal de beraamde belooging in den grond eene nieuwe aan hitsing der hindelijke dweepzucht was, en God weet tot wat baldadigheden de onwetende menigte zich zou hebben laten medeslepen tegen al wie zij min of meer, met of zonder recht, als oorzaak der ver oordeling aanziet. Eene eerste maal is de burgemeester door zijn Werkelijk ge drag misschien schuld geweest van men- schendood; geene tweede maal heeft hij dit gevaar willen loopen, cn hij heeft een bevel uil laten plakken, waarbij, in name der openbare orde, de ontworpen stoet verboden werd. De gemeenteraad, gebroed van priestersknechten, heeft dit wijs besluit vernietigd; doch de gouver neur, gelukkiglijk intijds gewaarschuwd, heeft onmiddelijk hel uitvoeren van deze laatste beslissing opgeschorst. komieker is. Des zomers, bewoont dien heer zijn kasteeltje, hij speelt cr de rol van dorpsheer, en dal zoo rechtzinniglijk, dal men waarlijk zou bersten van lachen. Gelijk eenen edelman die zijne eigene waarde kent, heelt hij zich in den koor der parochiekerk een zitten doen ver vaardigen voor hem alléén, 't welk hij bezigt als hij zich op T Sanctuarium nevens den koster niet gaal plaatsen. Het zitten van zijne vermaardheid is wonder schoon opgeschikt, met kostbare stoffen, bekroond met een sierlijk verhemelte en overtrekken met roode draperijen, waar op de wapens prijken van hel heerschap. Des zondags geweerdigd hij zich ter mis te gaan. Van zijne edele woonst tot in de kerk, gaal bij met statigheid, deftiglijk, voorafgegaan van eenen lakei die met de twee handen eenen overgroolen kerkboek draagt, voorzien van groote koperen sloten. Aan het zitten gekomen, waarvan wij zooeven spraken, opent den knecht de deur, overhandigt den boek aan zijnen meester en gaat zich vervolgens knielen op een klein bankje, terwijl zijne wel edelheid zich veerdig maakt om, aan zijne boeren en dorpelingen, het voor beeld te geven van godvruchtigheid. Als de mis gedaan is, vertrekt onze sire met den zeilden ernst en dezelfde plechtig heid, ten zij noglaus dal dezen keer, in plaats van zijnen meester vooraf le gaan, de lakei Urm op twee slappen volgt, gela- Zalerdag lest zijn de heeren August Houtsaeger-Merlevede cn César Barbier, respective!ijk tot wijkmeester cn hulp- wijkmeesler der Zeven Slerrewijk be noemd in vervanging der heeren House en Demeulenaere. ovei leden. Proficiat nieuwe gekozene, wij ver langen al om u legen Donderdag aan het werk te zien. Zaterdag heeft in hel provinciaal gouvernement de aanbesteding plaats ge- gehad der werken voor bel daarstellen van een nieuw Sashuis, tusschen het Veurne-Ambaclitsas cn het IJpersas. Besti k 23,000 fr. Hebben.aangebodenMM. Minet de Cannièrc te Kortrijk, 25,800 fr.; Henri De Seek, te Niettpörl, 26,735 fr. en Lapiere- Van deVyvere, te Llper, 27.760 fr. De reizigerstrein uil Oostende,naar Brussel óin 3 t/e uur ’s morgends ver trekkende, heeft woensdag om 6 uur in de statie van Denderleeuw eenen manceu- vreerenden koopwttrenlrein om moei. Een der locomotieven en verscheidene rijtui gen zijn erg beschadigd; eenige reizigers hebben kneuzingen bekomen, doch zon der erg. Men verzekerd dat de Slaat de vaart van de Leié naar de LJperléc zal over- nemen. De zaal der Kamer van Volksverte genwoordigers zal hel aanslaande jaar verlicht worden bij middel van clectrisch licht. In weerwil der ongelukken, waar door dé afrikaansche vereeniging gelrof- feif werd, Imll zij den moed niet zinken. Nauwelijks is de nieuwe commissie, aan wier hoofd kapitein Hanssens slaat, reis vaardig of reeds houdt men zich bezig met het inriclilen cener nieuwe expeditie. De heer Grang, onderluitenant der karabij- niers. zal deel maken van deze nieuwe expeditie. Te Brussel, in de vilrien van eenen wapenmaker, bemerkt men bet volgende opschrift op een geweer«Geweer Le- faucheux, kunnende uiteen genomen wor den in drie stukken, voor wildstroopers.» En zeggen dal de wel legen de wildslroo- perij pas eenige dagen geleden door de Kamer gestemd is! Eene depêche uil Rio-Grande van 16 december, meldt dat de hollandsche schooner De Hoop, van Antwerpen naar Buenos-Ayres, verbrand is. Het schip is totaal verloren. De bemanning is gered. Vijftien jufvrouwen, die zich be stemmen voor den telegraafdienst, nemeft thans les, gedurende vijf uren per dag. in een der burcelen van Brussel. Een be diende van 7 ministerie is met haar on derlicht gelast. L’Economie finanr.ière, onzième année. Bêdacleur L11OEST, Avocal. Prime, gratuite. (Voir annonces). Schandaal to Geeraadsbergen. Ieder herinnert zich Allred De Poorter, die le Antwerpen als advokaat veroor deeld werd tot zes maanden gevangen zitting, wegens medeplechligheid aan bedriegelijke bankroet, cn daarom afge- schrapt werd van de lijst der advokalen. Hij vertrok naar Lokeren, waar hij eene erbarmlijke rol speelde en ging zich als dan le Geeraadsbergen vestigen. Hier alweer liet bij zien wie hij was. Hij werd door de correctionneele rechtbank van Audeuaarde tot 59 fr. boet veroordeeld, omdat hij den policiecommissaris bad beleedigd in de uitoefening van zijn ambt van openbaar ministerie der rechtbank van policie. Eenige weken geleden beliep hij eene derde veroordeeling. Hij had eenen acht baren koopman van Geeraadsbergen zoo grof beleedigd, dal hel Beroepshof van Gent hem lot 8 dagen govangzitting verwees. Verledene week ging bij zijne straf onderstaan en den 13 dezer moest hij los komen. Er moest dus iets gedaan worden voor dien beschermeling der kbrikele partij, cn men besloot hem triomfaal in te halen. Ziehier hoe dal schandaal uit Ceernads- bergen gemeld wordt aan de Flundre libérale, waaraan wij bovenstaande insge lijks onlleencn Eene deputatie van drij personen werd naar Aalst gezonden om De Póorlr r tc halen, lei wijl te Gecraarsbcrgen de groote stoet in gereedheid werd gebracht. Aan hel hoofd gingen de Heuxkens der stad,die met de Gemeentefeesten uilgaan, en die builen, dal slechts één maal ver toond werden, te weten toen Koning Leopold I onze stad bezocht. Daarachter kwam bel stedelijk mu ziekkorps, met bijha den ganschen ge meenteraad; en om alles wal rrièer praal en luister bij te zetten, begeleidden de policie en de gendarmerie, gevraagd door het raadslid höofd der policie, builen weten van den commissaris, den stoel. Onnoodig te zeggen, dat dit raadslid aan het hoofd van den stoel stapte. Toen men dal alles vernam barstte de openbare verontwaardiging in de stad uit: een dfijdubbel veroordeelde officieel ontvangen! Dal was opetdijk eene ver achting der wel. Er moest legen dal schandaal geprotesteerd worden. De menigte schaarde zich voor de statie, om den trein te wachten, die De Poorter zou aanbrengen De klerikalen bevonden er zich ook. De Poorter werd op de muziek cn de toejuichingen zijner waardige pnrlijge- noole'n onthaald; maar die kreten werden onder geschuifel en gejotiw verdoofd. Dit gebeurde verders in al de straten waar door die schandalige stoet heentrok. Verscheidene gevechten onlsioildcn en de policie moest er tusschen komen, om de manifesteerders In beschermen. Een werkman kreeg een slag van een ge weerkolf op het hoofd, cu een ander, zegt men, heeft een bajonnetsteek ontvangen. De klerikalen, die bang Werden, vluchtten spoedig naar hunnen kring, waar zij alsdan met bierglazen en iles- schen door dc vensters tiaar de menigte OP de straal wierpen. >i Dusna Heule, Geeraadsbergen! Over.Ql verachting voor dc wel, smaad voor dc rechters, ophemeling der mis daden en overtredingen, als de schuldigen maar klerikalen zijnEn private betoo- gingen waren niet voldoende; er moeten officieele beloPgiiyten zijn en dc openbare macht moet a'-enen om meer glans te geven aan hel ti olscercn cn bclcedigen der juslicie van het land. De klerikalen hebben dan geen feest gevierd. Zij zijn er niettemin plichtig om: zij hebben den wil goed, en, zeghel spreekwoord, l is het inzicht dat den zondaar maakt. Ecus te meer Staat bet vast, wat die kluchtspelers versuiaD door de school van eerbied, zooals zij wel ecus hunne partij durven bestempelen, N"a in deze zelfde zaak van Heule de wei vai? onge ziene woede te hebben besmeurd, W.'llen zij heden naar het gerecht werpen Je handen vol modder De belooging in kwestie, het spreekt, zou niets anders geweesi zijn dan de op hemeling eener bende van veroordeelden. Hunne verwijzing ware tuin openbaar als een ecrelilel aangerekend geworden. Gemeene oproermakers zouden uitgeroe pen zijn geweest als martelaars, die ge leden en gestreden hebben voor hel ge loof, ja voor de vrijheid zelve. Wat daar bij van de gerechtshoven, die deze helden van een nieuw slag hebben vervolgd, zou üijn geworden, dit kan men radon. Zij waren in de mond van die herberg- Cicero’s—een samenraapsel geweest van mannen, die slechts zetelen in hel ge recht om de Keik onrecht aan te doen; hun vonnis zou een gedenkleeken zijn ge weest van ongehoorde plichlvergeten- heid, ingegeven door den staatkundigen haat, op voorhand beraamd in de kroch ten van de vrijmetselarij. De bevolkingen zouden uilgenoodigd geworden zijn, om voorlaan hel Belgische gerecht te haten en te verfoeien, en datgene, wat men overal elders als de laatste schuilplaats der verdrukten pleegt te aauzien, in Ifun vaderland daarentegen als een strik, een geesel, eene soort van rooverskuil te be schouwen. De godvruchtige drukpers overigens had ons reeds een voorsmaak van die ontzinde schandelijkheden gegeven! Vlaamsche Schouwburg. Men zegt dal de eerbied voor de wet de hoeksteen is van liet gebouw der samenleving, maar, dat de eerbied voor het eigenlijk gerecht er de grondslag zelf van is. Zal dit waar zijn, dan is voor allen waren vaderlander, dergelijk eene houding bij eene groote partij wel diep bedroevend. En die partij 'loenil zich de lartij der orde! Wat zou zij dan anders, ware zij de partij der wanorde? den met zijnen gebedenboek. Niet waar dat'zulks koddig is en de moeite woerd om zien •lat do pi Hou alleeh m bóiooncn. Dir ware onz-.-u ::i. >v0 j Geneeskundige Urie ven. VII. Zuivering van 't Lichaam. Win Moed» gezond blijven wil, vorzuime niet één maal per jaar gal én slijm, welke zich in het lichaam ophoopen, to verw*ijdoren, want dexo zijn meest altijd de oorzaak van latere ziekten. Niet alléén moef diegene, die gezond is i.f het dénkt te zijn, niet verzuimen om door een regel matig doorgezette kuur tc waken voor do volko men reinheid en versterkte werkzaamheid vnn dat kostbare levenssap, dnl zijn aderen en adert jes doorstroomt, maar bel is bovenal noodzake- lijk voor hén, die lijdende zijn aan slechte spijsvertering, verstoppine.opgeblazenhied, open woudeq, akoligon huiduitslag, congesties, jicht, cn rheumatiek, duizelingen, loomheid en ver moeidheid in de ledematen, hypochondrie, hys terie en hemorrhoidon. pijn iu de rnnag, do lever en do ingewanden. Ook hierbij zij men voor zichtig iiïde kouze der middelen, want het getal van do tot dit. doel aangeboden theëen. pillen, drakjes, enz., is groot, maar cr zijn slechts zeer weinig geneesmiddelen, die zonder pijn en zon der het lichaam te verzwakken en to bonadeelcn het in den grond zuiveren on tevens de verte- jihg.sorgannoii zacht laxeerend tot moordeer werkzaamheid aansporon. Do door déu' Apotheker BRAMDT te Schaft •haitsen Inreide ZvVItsorscho Pillen kunnen als een bepaald zekor. aangonnam werkend en voor een ieder verkrijgbaar geneesmiddel ten zeerste worden sïinh volen. De vertegenwoordiger to* Veurne i.» do Apotheken! wed’. Dobbelaere, terwijl dit werkdadig geneesmiddel in elke goede Apotheek te vinder, is. Om zeker te zijn, dat men de echto. Zwitsorschc Pillcu van R. BRANDT krvgt, wordt het publiek er attent op gemaakt, .«z» o- -ni»„ -ii-.-.j vorp;ijtf zjjn ju blikken doezen van 5t> pillen a 73,cfs. en in proefdoosjes van 15 pillen A 25 ets. en dat elke doos voorzien is van een rood vignet met het Zwitsersche kruis en de handteekening van R. BRANDT. I£erï»5e<!l voor kot recht. ay-ji'.» ™r-«^■^■^^■lr;;L-■■■g^■z^.-^ Verleden zondag gaf da tooneelkundige ma.v- sctiappij van Rhatorika hare tweede vertooning van het tooneeljaaar. Dezelve had een talrijk publiek uitgelokt, en, niettegensta.'uidcz.ü. ouder het oogpunt van «tukken, niet' veel Oin het lijf had, veel en verdienden bijval verworven. De vertoouing begon met dc paraplu tan P. .'’rammers. Dit «tukje, wat oud, werd tamelijk goed gegeven, als men nota houdt der jonge acteui-; die er iu voorkwamen. Allen hebben hun host gedaan om hunne rollen op do beste wijle te vertolken, bijzonderlijk papa Lachcux die op eene kunstvoll» wijze heeft gespeeld en het suc ces van'het stuk heeft gehandhaafd. Vergeten wij hier uiot melding te maken der ichittereride ovatie, die gedurende do opvoering van dit stuk plaat» nam, bij het in do zaal treden van onten nieuw benoemden Burgonicestor, de heer Ollevier. De heer Burgemeester, door deu heer Voorzitter vau Rhetorika hi den schouw- burg ontvangen en verwelkomt, wc.rd. bij zi jm Intrede, met een daverend handgeklap onthaald, terwijl het muziek het vaderlandsch lied, do wel klinkende Brabanvonne liet hooren. Het tweede nummer van hot programma, rfc Delffisóhe Vrijichuttsr, een zéef lief stukje, dat hier verleden jaar gespoeld werd on oenen on- eindigen en wel verdienden bijval genoot, werd andermaal hernomon en met 'Tondegen nanvnnrd. Do uitvoerders hebben zich zeer iotlelijk van hunne taak gekweten: Hsndrih, de reizende kommies «peelde good even al» Julia; Isidvor, de Vrijschutter, heeft al hot zijne bijgebracht om zich van zijne moeioJijke taak te kwijten, en het is met void,owning dat wij mogen aanstippen dat hjj zich opperbest uit don slag heeft weten te trokken. Wij brengen immers hulde aan zijne goedwilligheid. Stoffels, heeft ons oeno oprechte hollannch» karikatuur voorgesteld, \adcr Van Woert, de goede patriot, de man bezield met veredelende gevoelens van vaderlandsliefde, heeft met zijn gewoon talent, kalm en deftig, zijne statige rol gespeeld. Warme toejuichingen hebben de uitvoering van het stukjo begroet. Wij meenden dat er in Veurne geeno claque bestond, doch het schijnt dat wij mis waren. En inderdaad, zondag hebben wij kunnen bemerken dat zekere maumm da reentsinnige. taak op zich genomen hadden, op oeno al tc klaarblij- kendc wijze, door gehuil, gestamp on getier, te laten zien dat zij deel mi.ikcn van uen vooraf- gesproken complot profentlouze on domme cla queurs. Znlku gemeene cn lage taak moeten wij afkeuren én wordt door niets vcrrechtveenligd; wij voegen er zelfs bij dat dusdanige middelen dikwijls den bijval van een stuk zouden in ge vaar brengen, bijzonderlijk al» hot niot zonder gebreken wordt voorgestold, zoo als het hier hot geval was. Verder zullen wij niot aandringen, Wion de schoen past hoeft ze maar aan te trokken. Het blijspel Hotsebotse was hot slot der voor stelling, en wij aarzelen niet het te zeggen, het v el het beste in den smaak van hot pubflék. De schoonc koorzang, die hut stuk voorafgaat, werd met do levendigheid, eigen aan vrolijke koren- oogsters gezongen, Baas Beeckman was een scigncurah' hoer Clemens, hooft zich opper best van zijne ondankbare rol widen te kwijten. Wannus was eouc volmaakte koelwachter, die het publiek hartolijk hoeft doon lachen: dezo jonge acteur belooft veel voor de toekomst; Jan Xyls is merkwaardig geweest in zijne rol. Belangwekkend on zeer aandoénlijk waren de toestanden die hij voorsteldc, Ook heeft het publiek er ni»t kunnen .aan wederstaanhet kon zijne tranen niet weêrhouden. De vermaarde en talentvolle tooneelkundige, nltijd kalm en majestueus in het voorstellen zijner rollen, ont roert cn boeit zijne toehoorders. Ook ontbreekt het hem aan toejuichingen niet, cn het is verdient. Wij aarzelen ook niét eenen wol verdienden lof toe te zwaaien aan Mej. Rachel De Tcrre. die, met eenen buitengewonort zwier haro ver- s,chilligo rollen heeft uitgevoonl, SVij mogen niet sluiten zonder to zeggen dat de jolige tooneellicfhcbbers der Rhetorika zich opperbest van hunne taak kwijten; zij studceren met loflijken kuustjever, onder de talentvolle leiding van •iéd befavamen teénéclbèstiiurdordn heor L. Biutc. Hun g ed spit bewijst dat zij in hem eenen goeJpn meester uubben, cn zij nut uit zijne lessen weten to trekken huilen dankbaarheid cene deugd is. zoo zul do Rhetorika steeds iu, het geheugen houde dat zij belangloosheid oh 'tale:.t moot verceren ciï niets liever zien dan de waaidceriug van talent, kunutievor ea bekwaamheid. X

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 2