GROOTE OPSTALEN BEKBNDMAKJNGBL 1° Een Schip melende circa 48 val genaamd le Jeune Schallier 2° Tiimneiiioiil, MENAGIE-GÖEDEREN, Bo omen op stam, zware Hollanders, cenige Olmen, 3 Abeelen en VISCHWiGST EN DE JACHT POPELIEFO BOOffl der streek, ter hofstede van jufvrouw llapsaert. VERKOOPING Presque pour ^ien. BESTUUR DER RE&iSTRATIE Eli DtfflElHEH. schoonc I.ootvoet, nabij DE CAE, Notaris Feyb, te Wielsbeke, op onderpand te plaatsen aan 4 Zich te bevragen ter studie van den Notaris DELVAUX, te Tliienen. VERACHTING VRIJDAG G JANUARI 1882, 1 ure namiddag, te Wulveringhem, Sehoone 'Venditio door bevoegd ambt, Van voorzeker de schoonste en zwaarste DINSDAG 27 DECEMBER 1881, om 3 ure namiddag, in het Vredegerecht te Rousbrugge-Haringbe, openbare Imi tatie verkooping van 1. “ Een Woonhuis ten dienste van Winkel, in liet dorp Rousbrugge. 2. ® H. 3-75-50 G" goede Wtf- Znailmuien, gelegen te Rousbrugge- Ilnringhe. Voorschreven goederen zijn afhangende dér ervenis van Albertus Demerre. ai. IRuncElbalkïiii II., Hedwiggasse 4, Vienne Autriche.) Kantoor van den Nolans DONDERDAG 12 JANUARI 1882, om 1 ure namiddag, te Houthein en Leysele, nabij de Doode Mannen op hofstedelanden van vrouw de wed'- Fer dinand Slave, de wed" Flahotl en Karei Lepez, koopdag van UOOMÉIV OP STAM. Studie van M.' liKEIKA’AJSnT, Notaris te Alverinrjhetn. recept van de wed' KUEHEM EH ZOOil, zij zijn zeer nuttig tegen ongesteld- ,-j heden der maag, heilzaam voor de spijsvertering, uitmuntend tegen de gal,scherpte in ’l bloed en huiduitslag, zacht laxerend en slijmafdrijvend. 75 ccntimen de doos, verkrijgbaar met brochure bij Hoetor Ruyssen, H Zuidstraal, 62, ie Veiirne. Studie van den Notaris LAERF.» te Alvèringhem. Les Boltes musique de la rnaison Heller V E K ïa S rN <G Zatardag 7 Januari 1832, '1 tire twrnildtig, op de Zuid Gasthuis hofsledefanden, le Veurne bij stad, van: koopen schoone;HOLLANDERS en hoogstainmige KLIMMERS en OLMEN. Door de aangelegenheid der steenwegen, geniakkclijk verveer. Betaalbaar tegen l’1'" December -1882, ten kantore van den Notaris DiiBliAL'WEIlE, S.1 Denijsplaats, Veurne. DONDERDAG 29 DECEMBER 1881, om 10 ure zeer juist voormiddag, te Elzimdammo Boogstaedej, teil huize be woond door sieur llenoit Dequeker, Schoone Koopdag VAN O r M A A N D A G 2 6 D E C E M B E R18 81 om 2 ure namiddag, Slaken, Eegdelandcn, Speeken, Band roeden, oude Materialen en Brandhout. Op tijd van betaling in banden van den Deurwaarder B*ierx-el, le Veurne. Er zal overgegaan worden, te-Kortrjjk, op Maandag, 0 Januari 1882, te IJpe- ren, op Dinsdag, 10 Januari 1882, le Veurne, op Woensdag, 11 .Januari 1882, en le Brugge, op Donderdag, 12 Januari 1882, telkens om elf ure ’s mor gens, lot de openbare verpachting voor een jaar, te beginnen mei 1 Januari 1882, der Viscbvangst en der Jacht in en op de vaarten en rivieren der provincie Westvlaandercn. Voor verdere inlichtingen zie de plak brieven. Men kan zich ook bevragen ter Diieklie der registratie en domeinen te Brugge en hij de heeren Ontvangers der Domeinen der Provincie. i.anloor ran den Notaris lioti i weegschaalstraat, 10, Veurne. OP VRIJDAG G JANUARI 1882, 1 ure namiddag, ten huize van Hendrik ttoydens, te Coxyde, in de Zeepanne, koopdag van Menagtegoetl, JLk- allooi en Stroo. Onmiddelijk daarna, ter herberg van Desiré i'andenbruwaene, langs de Panne- kalsijde, openbare verkooping van,: Een üSuïb met Koeistal, te Coxyde, gebruikt door voornoemden Boydens. Aanslag met de geldtelling. WOENSDAG 28 DECEMBER 1881, om 3 ure namiddag, ter herberg van sieur Schallier, te Veurne, Kaaiplaats, toenatij-ziktg- Een gerieflijk T£Voo»huis en afhan- gelijkhedett met 2 aren 80 centiaren Erve, in de Vleeschhouwerstraat le Veurne; ge bruikt door sieur Pieter Bekaert, tot 23 April 1882. Notaris 'Vawoew ISesugsie» te Rousbrugge-Haringhe, Groot assortiment van geïllustreerde Kaiitoor-en Plakalmanakken. Agendas. Mementos. Almanakken om le ontbladeren. Registers. Visiet- kaarten, enz. enz. 0? DONDERDAG 29 DECEMBER 1881, fiks ten een ure ntmoen, op de zooge noemde tien gemeten, gebruikt door sitin' 1,'e.ni Boudeiveel, eigemitu-landbouwcr le Houlhcm, nabij de Drie Konittgen, K O O P D A G 2 Klimmers. Tijd van betaling lol 1 Juni 1882. DINSDAG 10 JANUARI 1882, juist met bet middaguur, tc Beveren cn 'Leysele, ter hofsteden gebruikt door AWi/uste Ameloot en Francis Ameloot- Habaey, nabij het geliuchte Ter band en ter hofstede van Arsbne Gantois; achter liet Molentje, koopdag van -50 koopen sciioonc Hollanders, Korrcstokkcn, Esschen, Klemmcrs en andere Boomen. Do vergadering aan kavel een, land Lootvoet, nabij den Eik .Met tusschenkomst van M. Notaris te Véuriie. n m ABONNEMENT D’IN AN r t L’ANNUAIRE FINANCIER Pour cause de cessation d« commerce nnse eu ventc A 75 au-dessous du prix d'estirnation des quantités ónormes <1 Arshntkrie Britannia provenant de la. faillito des Fabriqi'es réi nies 6'Argent Britannia. Burgerstand der stad Veurne. VRIJDAG G JANUARI 1882, ont 3 ure namiddag, tc Ghyvetitichovc, ter herberg den Vetten Os bij de kin deren Van Oosten, Dellnitievo Een WOONHUIS en Wagenmakerijstaande op de VVeeg- scheede, lest gebruikt door Charles Du- hocquet. Seffens aanslag. JtEinïstci-ie von FinantJen. CIS en CTBKttaGÖ&UA^XKC'r.'’ Toewijzing Hcnri terug, door deze STUDIE VAN DEN Zarren, 8 dagen Western! <3, Mai-io Mylle, Veuruc. bedriege- over VAN DE OP WATERWILD. etc. pour engager longtcnr J" qu’cr. qui ont l 31 piéces. Blancheur intacte, garantie de 10 ans. Expedition des susdites marchandises :i la récoption des Fes. 17.50 que nous prions de vouloir Wen nous expédier par poste. Ie ram- boursement n’ayant pas cours entre l'Autriclie et la Belgique. Nota. Restitution de 1‘argent en cas que la inarchandise ne convienne. On adresse les commanded au Dénot Général des fabriques reunies d’argent Britannia. C.I.UII.L Si n»Ed te Gliyverinchoie. DE EENIGSTE ECHTE UBBANUS-P1LLEN zijn bereid volgens het echte Cheinisten te Haarlem (Holland'8 Ij Men wachtc zich voor namaaksels!! H Elk doosje lts gelakt en gestempeld met I de handte.ckening van do vervar.i’digrrs V Wed- KOENEN ZOON, Chemisten. ij 1? r M tXTT.'-T rr-.- r- se trouvent annoneóes toutes les annóes A cotte Cpoque pour ligurer bientöt après comane les ca deau.5; les plus appröcies aux lótes de St. Nicolas et do Noi l. Nous demandons Y a-t-il rien de plus beau de pour l'époux a donner a son épouse, pour le liane, a sa tia. «e, pour I'ami catin I Uno botte a niusiquo vouw rappelle do moments heurcux, olio rit avec vous dans ses airs gais, olio parle an cicur et A lame par ses ludlodies sC icusos. elte Chasse 1’eunui et la molaucolie. Elio est laiaie la plus iutinie da l'abandonhé et surtout du mr.lade qui est f ree do rester cbez «oi, En un mot, une bolle a niusiquo Heller no devrait manquer dans aucun salon, dans au- cuno bonne maison, ni A aucun lit de malade Pour les hoteliers, restaurateurs, cónflseurs, il n’existe pas de nieilleur point d'attraction gager leurs clients a sojourner souvent et ps dans lours établisseinents. D’après co on n us dit de divers cötés ceux des hoteliers ..zt fait i'achat d'uno piece ou d’uu Orches trion nt doublé leurs recettes, e’est pourquoi nous ne saurions trop engager les autres a faire de même et a so procurer iinmédiatemerit tin tel instrument dont le succes est incontestable. A Messieurs les cures qui en égard a leur état ou a lour deinoure trop eloignóe ue peuvent assister A des concerts une piece a musique ofl're une jouissance iout-a-fait incomparable Nous xjouterons encore que le choix des morceaux est fait avec un trés grand soin: les airs d'opéras et d'operettes lei plus goütós, les danses les plus nouvelles, chansons, marches, etc. se trouvent róunis dansles pieces Heller. Ce grand industriel a 1'honneiir d'etre fournisseur de presque toutes los cours de 1'Europo; nous inentionnerons seu- 1. ment que LI.. MM. le roi des Beiges et lo roi de Hollande, ainsi que S. A. R. le comte de Flandre ont, chacun, une trés grande piece de la maison Heller, dont les produits ont on autre re^u dcsdiplOrnes a plusieurs expositions. A Mel bourne la maison a éto la seule de sa brancho qui ait refu le premier prix: soit une médaille d'argent. Uii tirage aux primes, conteuants 100 belles piéces <1 une valeur de t’r. 20,00est arraugé par Monsieur Heller pour cet hiver, raison de plus pour se décider i faire uno com mando. Prix-coufants illustrós et prospectus du tirage seiont adressés franco stir toute demands. Pour terminer nous recommandons expréssé- ment de s'adrcsser directément a la maison A Berne (même pour les petits commandes), car il arrive souvent qu'on vend pour des pieces Heller di s produits qui ne le sont pas. La maison ne tient de dépot nulle part 1 Toutos ces pie ces portent le noin «J. H. Heller 4 Berne imprimé. I 3 Herbergier in den Veurne, heeft de eer het publiek benbaar te maken dat hij, in het bezit zijnde van een goed materieel, thans het bedrijf zal uitoefenen van HUURHOUDER en VOERMAN. Hij beveelt zich in de gunst van een-ieder -»r Alfc» XMIVU.-W—l—tl’T' grootö ïu-.~»t<3 vms ■Wnga-nim heeft al de gebouwen, mach!enen enz. vernield d r VEREENÏGDE FABRIEKEN VAN AUSTRIA ZILVER. De heropbouwing dier zoo uitgebreide fabriek, de aankoop van nieutve rnachienen, enz. enz. éischen overgroote onkosten, die de eige naars niet toelaten de gestichten in hunnen vorigen staat te herstellen. Zij zijn dan genood zaakt geworden de koopwaren to verkoopen, die’ men gelukkiglijk uit.de vlammen heeft kunnen redden. Men verkoopt thans deze koopwaren met eene remise van 75 °10 onder de waarde, 't is te zeggen bijna voor niet. Zoo kan men, voor de kleine som van 1<> (ZESTIEN) FRANKS, die nauwelijks de helft van den arbeid is, een OVERSCHOON SER VICE'S IN AUSTRIA ZILVER bekomen, van zeer fijne kwaliteit, samengesteld uit de volgende 32 voorwerpen, die te vooren een fabriek-prijs hadden van 65 FRANKS. 6 messen met uitmuntende stalen lemmer. 6 forchetten van oprecht ngelsch Austi ia-zilvor. 6 massief Aus'iia-zilveren lepels. 6 kleine thee-lepeltjes. 6 id. kofflj-lepeltjes. 1 groot e zware soeplepel. 1 groote massieve melklepcl. En al die 32 schoons voorwerpen, wel geschikt» om de tretfelijkste tafels te versieren, kosten slechts 16 franks. Zoolang er nog een voorraad van deze servicien is, zullen de comfnissien niet de meeste zorg uit gevoerd worden, wanneer het bedrag uitsluitend zal afgestuurd worden aan onzen vertegenwoor diger en mandataris MAURICE WEISS, fabriek der artikelen tn Austrdïa-zilver, WKENF.N OOSTENKYK Rudolfsheim, 2 Rustengasse 2. .V. 11. In het waar zilver, is het Austria-zilver .het eeuig metaal, dat altijd zijne witte kleur be houdt en de faliriek kan er de waarborg van geven. Wij ontvangen opvölgentlijk van onderschei dene personen een groot getal bedankings- brieven, die de uitmuntende hoedanigheid dezer artikelen vaststallen, zooals men zich in ons bureel kan komen overtuigen. De onkosten en inkomrechten bedragen onge veer 2 fr.: De conimissien zullen ook uitge voerd worden tegen reniboursement. Herberggerief. User, Gleis- en Aardewerk, Bouwmate rialen en Brandhout. '0' E V E U K 1* E AAN DE VOORSTAD, VAN VAN Te vsrhoogen op 7CC0 fr.5 STUDIE VAN DEN ÉOOQ 15 DEN BOEKHANDEL loS2 L. VAWDEÜ KERCKHOVE, OOSTSTRAAT, 6; Holloway's Zalf cn Pillen. Rheumatiek- Zcnuwpijnen. Oeenc kwalen komcu taeer voo zijn pijnlijkcr of laocielijker oui te genezen dan deze. Voor rfin aanval daarvan blijft geen weetsi'l van hot meyschelpko lichaam vrij: geen ouderdom, geen geslacht, hoe veilig men zich ook wane, lie is echter eeu zegen, te weten dat al deze kwalen geheel en .spoedig kunnen ver dreven worden door Holloway's middelen. De Pillen zijn zeer behulpzaam, om aanleg tut rheu- matiek en dergelijko pijnlijke kwalen toverban nen, terwijl do Zalf de lokale kwalen geneest verdrijven do Pillen allo stoornis in het stelsel, en regelen z(j de onregelmatige w< rkiug van elk orgaan in hot mensclmlijke lichaam. De gene zing is noch oppervlakkig, ndc lijdelijk, maar bestendig en volkomen, on do kwaal komt zelden zoo volmaakt is de zuivering geweest doordringende artsenij bewerkstelligd. VAN Korrektioiiiielo Rechtbank van Veurne. ZITTING VAN 22 DECEMBER. Pelgrim August, pakdrager te Rousbrugge, 15 dagen gevang over slagen en wouden en 10 fr. boete, over beleodigingen. Denzolvou, acht dageu gevang, over vrijwillige slagen. Degraove Polydore, werkman te Clercken, 2 maanden govang, over slagen en wonden. Tin velin Daiid, Werkman tc Zarren, 26 fr. boete, over vrijwillige slagen. V an Couilliu August, landbouwerszoon te Bove- korke, 15 fr. boe:, over jachtovertreding. verbeuring van zijn geweer of 50 fr. Deho rue Alois, werkman te 1 gevang, over banvorbreking. Ramoudt Pieter, dienstknecht te 100 tr. boete, over jachtovortrediug. ZITTING VAN 23 DECEMBER. (loiivreur Karei, werkman te Veurne, 1°) 7 maanden gevang en 26 fr. boete, over lijke ontvreemding, 2"; een maand gsvang, slagen en wonden. Devoghel Henri, smid te Veurne, 26 fr. boete, over eerrooving. Degt is kduard, werkman te Proven, 1») 26 fr. boete, over smaadwoorden, 2°) 100 fr. boete, over jnciiovertreding. Warmoes Benjamin, timmerman te Adiakerko, 26 fr. boete, over eerrooving. ONZIÉME ANNÉE rÉmomie Financière Rédacteur en chefE. LIIOEST, Avocat Paraissant tout les Diinanch.es avee 16 jtages. Burcuxii Bruxelles, !6, ruede la Madeleine. Donne un compte rendu détaillé1° de la Bourse des Fonds publicsde Bruxelles; 2° des Bourses des Métaux, des Sucres et des Grains de Bruxelles; 3° une revue du Marché de Paris: 4° l'étude de toutes les .affaires beiges et fran- ijaises, et eelle des principales affaires étrangei'es au point do vue du placement: 5° des corres- p_pndnac.es de Londres. Berlin, Amsterdam: G“ tous arbitrages et renseigucmeiits intéressant les rentiers: 7» la LISTE OFFICIELLE DE TOUS LES TIRAGES. 0i‘. eJ PRIME GRATUITE Coinprenant 1° Un calemlrier revisé des tirages et amortissements des valeurs avoc >ou sans lots; 2° un manuel des opérations A la Bourse de Paris; 3° uue notice sur les valeurs introduites en 1881 A la Bourse de Bruxelles: 4° un tableau revisé et complete du revenu dés six dernières anuées des actions cotées A Bruxelles et .4 Paris: 5°. la liste compléte des obliga tions sorties avec ou sans lots et non présentées au remboursement au 31 dè- cembre 1881. NUMERO SPECIMEN GRATIS. Les abonnements beiges se prennent a la poste. Toute personne prènant un abonnement pour 1882 recevra le journal gratis jüsqua tin dé- cembre prochain. Pour Fes, 0T.EIO «euleiisenl réprésentant A peine la rnoitió de la main d’ccuvre et qui se vendait auparavant Fes. GO, nous expodions franco et A destination le service de tabic suivant en argent Britannia, extra-tlu et durable 6 couteaux de table en argent Britannia A lames anglaiscs, 6 foA-c.hettes angl. en arg. Brit, extra-fine qualité, 6 cuillers de table massives en arg. Britannia, 6 cuillers A Café trés-tinès en arg. Britannia, 1 cuiller a lalt massive en argent Britannia, 1 écuelle a soune en arg. Britannia superfine, 3 coquetiers, de qualité, 2 chandeliers superbes, 3 jobs petits sucries. Geboorten. den 17. Bertha Depover, dochter van Desideer en van Rosalie Everaert, Hewêsterjioort. dim 21. Temem-ia K-'U'-ke, dochter van Louis en van Marie Cappmi, Bewesterpoort. den 22. Helena Van Oosten, dochter van J on van Amelia I) ramoudt, Bewesterpoorf. Huwelijksafkondigingen. den is. Leopold CJo, t, brouwersknecht, ge- borén ou wonende te Wulpen, met l> Jzoudere, geborep ci. von,undo te t Sterfgevallen. d-.1 1:'. En Ibeftii.i Sa hr, hijz'nide-i n. 77 jareu, m aanden en 9 dagen, géboren tc Loo en wanende tc Veurne, wealuwaar van Leocadie Samyii, iiospitaal. VAN io t hospitaal.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 3