i882 I I 1 I 1 13,700 fr. 13,700 13,840 17,825 Blij da Intrade van don heer Louis Ollcvier. De inhuldiging der liecrcn L. Ollcvier i'll A. De Hoon de eerste als Burgemees ter de tweede nis Schepen der stad Veurne, heelt donderdag mol de grootste plechtigheid plaats gehad. De Vcurnaren hebben nog eens laten zien hoe zeer zij hunne overheden gene gen zijn. Wal prachtige stoel, wal schoone redevoeringen, wal geestig Banket; de tijd ontbreekt ons om, in ons nummer van lieden, er een breedvoerig verslag over ie geven. Ter loops sturen wij onzen innigste» dank aan de liberale vrienden en charmante jongelingen die hel leest zoo goed hebben doen gelukken. Tol toekomende week hel breedvoerig verslag der leesten. Wij kunnen noglans niet nalaten van een hip, hip, horna te roepen voor de heeren leden der com missie van T feest en ook er bij nog een dubbel hip. hip, houra voor ons voor treffelijk Schepenkollegie de hoeren L. Ollevier, De Cae, De Hoon. Beminde lezers en lezeressen lol zaler- dage, dan zullen wij u alles welen le vertellen. Nieuwe Mllitiowct. Do nieuwe Mililiewet, die grootc ver anderingen heeft ondergaan is le verkrij gen in den boekhandel .1. Vuylsleke. le Gent, Kalanderberg, ten prijze van fr. 1-25. r kerke, langs do vaart van Duinkerko op St. Omaars. Deze eigendommen, die 100,000 frank ingesteld zijn, maken deel van het actief der failliet van het voormalig bank huis J. en E. Dujardin van Brugge. Wan neer gaat nu de vereffening dier failliet een einde nemen, dat vragen al de belang hebbenden, en wel voornamelijk deze die hunne met zuren arbeid gewonnen centen nu noodig hebben om te leven. De handelsrechlbank van Brussel heeft in haar verhoor van zaterdag laatst de failliet uitgesproken van de bank van den Kleine /lentenier. De bureclen in de Arenbcrgslraal zijn gesloten. Hel bestuur van den Muntschouw burg van Brussel heeft besloten dat voort aan hel nieuw opera van Massenet, llêrodiade, alle maandagen, woensdagen en vrijdagen zal gespeeld worden. In dezelfde zitting zijn vijf broerkens, van hel klooster van Mallebrugge, le Swijnaarde, elk tol 10 fr. boete veroor deeld, voor in gezegd klooster le hebben verbleven of hot te hebben verlaten, zon der zich op hel bevolkingsregister le hebben doen inschrijven, ingevolge hel koninklijk besluit van 31 October i860. Eeu der belangrijkste vraagstukken der schoolslalistiek is datgene, welk tot doel heeft te bepalen welke het getal kinderen is, dat de leergangen der lagere scholen volgt en datgene der kinderen die ze niet bijwonen en diensvolgens in de onwe tendheid blijven. Als men den duur der lagere sludien in Zij laat dus de volle vrijheid aan de be dienaars der cerediensten hun ambt van geloofslccraars le vervullen bij de jonge schoolknapen. De wet op het lager onderwijs welke sedert 1830 loegepast geweest is noodigl de geestelijkheid uit hel godsdienstig onderwijs in de middelbare scholen le gaan geven. De bepaling is in de laatst herziene wel behouden, om reden der verklaring van Int gouvernement, dal het verzekeren van een lokaal, voor het ge ven der godsdienstlessen in de lagere scholen, overeenkwam met de uilnoodi- ging der geestelijkheid ia de middelbare scholen. Er is dus geen verschil van grondbegin tusschen de beide wellen voor wal het godsdienstig onderwijs be treft en noglans benoemden de bisschop pen priesters als professors in het mid delbaar onderwijs, terwijl zij de geeste lijken verbieden den voel in de lagere school le zetten. De tegenstrijdigheid is nog zoo veel te sterker als men nagaat dal de Paus de wet van 1830 op hel middelbaar onder wijs in geheim consistorie veroordeeld en aangeloond heeft als gevaarlijk voor hel behoud van den waren godsdienst in Belgie. Zulke veroordeeling heeft hij over de wel op het lager onderwijs niet uitge sproken; hij heelt zelfs'de Belgische kerk voogden lot onderdanigheid aangemaand en door zijne geestelijkheid van Rome hel voorbeeld doen geven van onderwerping aan de wel welke hel onderwijs aldaar onzijdig maakt. Hoe komt hel toch dat onze kerkvoog den in het middelbaar onderwijs toelalen wat zij in het lager onderwijs verbieden Dat zij als deugdrijk en verdienstig aan nemen het geven van de godsdienst lessen in de middelbare scholen, waar de leer lingen reeds eenen zekeien ouderdom bekomen hebben en allen reeds eenige jaren hunne eerste communie gedaan hebben, terwijl zij hel geven van dit zelfde onderwijs doemen in de lagere scholen waar de jongere knapen die meest al hunne eerste communie niet ge daan hebben en gevolgelijk dit onderwijs meest noodig hebben aanwezig zijn. Het is onuitlegbaar. Eene enkele rede kan er gevonden worden om die legen strijdigheid le verklaren en dit is de geldkwestie. Hel geven van hel godsdicnsldig onder wijs wordt in de middelbare scholen beter betaald. Daar geniet de priester, met dien cursus'gelast, een traktement als professor zij van 1200 fr. voor een uurken les daags, terwijl voor de lagere school er enkel 100 fr. per klas wordt betaald.' De kwestie van zedeleer of van geluk en zaligheid der kinderen, hol redden hunner schoone en kostelijke ziel zou dus op hel achterplan staan. De geldkwestie zou do hoofdoorzaak zijn, de drijveer der handelingen onzer geestelijkheid. Well wel Meer dan eens is hel overigens klaar bewezen dal de schoolstrijd geen ander doel heelt dan hel bevoordecligen der geestelijke gestichten In één woord ge zegd, eene geldwinkel. De Courtier de Bruxelles en andere grootc klerikale bladen melden, dat zij weer gelden gaan inzamelen voor de Nieuwjaarsgiften van den Paus, die zeg gen zij, meer dan ooit duilennoodigheefl. Dus, geloovige zielen, beurzen open do heilige bedelarij, hel schooien voor den Paus gaal weer beginnen. Dat gij niet lockomt ol creveert van honger, dal is niets, als de Paus en zijn leger van kardinalen maar in weelde en wellust leven, te Rome, in hel grootste paleis der wereld. De Patrie, de gazet van den bisschop van Brugge, daarentegen, opent weer hare inschrijvingslijst ten vóordcelo der klerikale scholen, ^lie, zegt zij, ook meer dan vroeger noodig hebben ondersteund je worden, dewijl er zaad in T baksken begint le ontbreken. En noglans zegt het Jounal de Bru- .xelles, dat hel zijne lijst voorden Paus heropent, omdat die scholen thans op vaste voelen slaan. Wie van beiden moet men nu geloovcn? Alle twee even weinig, denken wij, wat niet belet dal zookvcl de eene als de andere het schoolersslieltje uitoefent en., .de omioozelen fopt. door de wel van 1842 erkend aangenomen scholen, privaatscholen aan hel toezicht onderworpen, gansch vrije privaatscho len!, zijn ste.k verminderd. In 1873 waren reeds bijna de drij vierden der lagere scholen gemeentescholen. In 1873 waren er 3344 onderwijzers- woningen behoorende aan de gemeenten; in 1860 waren er nog maar 1876. Het onderwijzend personeel in de lagere scholen van allen aard bestond in 1846 uil 7638 leden; in 1875 beliep het getal 10,731. In 1843 volgden 426,383 leerlingen de lessen in de lagere scholen der verschil lende rangschikkingen; in 1873 beliep dit getal 632,657. In de gemeentescholen was het getal meisjes altijd veel kleiner dan dat der jongens; in al de privaatscholen is hot gelal meisjes integendeel grooter geweest dan dat der jongens. Algemeone tijdingen. Maandag lest had er alhier, ter herberg den Anker eenen prijskamp op den schuiftafel plaats. Zelden heeft men zoo-' veel kampers bijeen vergaderd gezien. 41 koppels hebben aan den prijskamp deel genomen en zich allerbest vermaakt, tol spijl van die 't benijdt. (Medegedeeld De opening der assisen van Wcst- Vlaandercn zullen te Brugge geopend worden, maandag 6 februari aanstaande, om 10 uur 's morgends, onder voorzitter schap van den raadsheer De Byckman. De heer 11. E. Dupont, verificateur van 2° klas, wordt ontvanger der regis tratie on domeinen leThourotil benoemd. Men schrijft uil Dixtnude, 28 decem ber Men zal zich herinneren dal eene koopvrouw in boter van Rooscndale (Frankrijk) over 3 weken dood de kor- rektionneelc rechtbank van Veurne ver oordeeld werd tol een jaar gevang, voor diefletcDixmude, vaneenemand boter, be- lioorcnde eenen landbouwer van Eessen. Maandag bevond de koopvrouw die waar schijnlijk dacht dat men dit reeds verge ten had, zich op nieuw in onze boter markt. Zij werd echter door de policie erkend en onmiddelijk aangehouden. Nog tlenzclfden dag is zij naar Veurne overge bracht, alwaar zij hare straf zal moeten uitdoen. Zaterdag heefl de aanbesteding plaats gehad van de dclfwerken aan de vaart van Vladsloo-Ainbacht. Hel besték beliep tot 16,300 frs. Hebben aangeboden MM. Standaert, Coolkerke, Achaloh, I.Iper, De Seek, Nieuporl, Janssons, Oudenburg, I). Verstraete,Rainscappelle 18,440 Lapicrre-Vandcvyvere,Uper 18,930 Minel de Canière, Korlrijk, 18,980 Hel bestuur der Staatsspoorwegen heefl maatregelen genomen om de hoo rnen le doen wegnemen, die zich nabij de spoorwegen bevinden en die in geval van stormen zouden kunnen gebroken of ontworteld worden oude baan versperren of vertragingen in den dienst veroorza ken. De hoornen zullen door experten geschal en de weerde er van aan dc eige naars betaald worden. Failliet E. Dujardin. Over acht dagen heefl de openbare instel plaats gehad te Duinkerko van eene spinnerij, van twintig workmans woningen en eene bijzondere woning, al le zanten gebouwd op eenen grond van bijna eene hectare, gelegen te Coudekerke-Brpnche, bij Duin- Belgic bepaald op 6 jaren, hel is te zeggen van 7 tol 13 jaar,’ dan gingen in 1873 in ons land 79,23 Of) van de kinderen van dien ouderdom ter school en 20,75 0 0 gingen niet ter school. Stelt men den duur der lagere studiën vim 8 lot 14 jaar, dan bekomt men dc volgende cijfers: 70,99 0 0 gingen ter school en 29,01 0 0 gingen niet ler school. Men moet echter opmerken dal het lager onderwijs aan de kinderen gegeven wordt in andere gestichten nog dan in de eigenlijk gezegd lagere scholen, namelijk in de bewaarscholen, in de scholen voor volwassenen, in de leerwerkhuizen, de godshuizen en gevangennissen, in de nationale middelbare, gemeente- en ge patroneerde scholen, enz. Men mag zeg gen dat omtrent 90 0 0 van de kinderen van 7 tol 13 jaar de lagere hebben bijge woond en er een zeker aanvankelijk onderwijs hebben ontvangen. Het getal kinderen die echter een volledig lager onderwijs genoten, moet onvoldoende heeten. Daaruit volgt dat het getal per sonen die een volledig onderwijs ontvan gen, slechts traagzaam toeneemt. Onder de jaarlijksebe uitgaven voor hel onderwijs zijn er die bijzonder de aan dacht verdienen, namelijk diegene voor hel bouwen of verbeteren van school lokalen en diegene voor den gewonen dienst der scholen, hel is le zeggen, de bezoldiging der onderwijzers, den aan koop van schoolbehoefleti, dc kosten voor verwarming, enz. Hel bouwen en verbeteren van scholen valt ten laste der gemeenten, doch de slaat en de provincies komen er met toe lagen tusschen, als de middelen der ge meenten ontoereikend zijn. In 30 jaren werd eene som van meer dan 51 millioen frank besteed voor hel bouwen en verbeteren van gemeente scholen; dejaarlijksche uilgavedie in 1845 het cijfer van 300,000 fr. nog niet bereik te, overtrof reeds de 4 millioen in 1873. Hel grootste deel van den last werd altijd gedragen door de gemeenten, maar vroeger in eene veel groolere evenredig heid dan tegenwoordig. In 1845 was die evenredigheid meer dan 60 0/0; in 1873 beliep zij geene 43 0,0 meer. De medehulp der liefdadigheid, die tamelijk belangrijk was in 1845, is bijna nietig geworden. Omtrent 148 millioen werden besteed gedurende 30 jaren van 18 43 lol 1873 voor den dienst der lagere gemeentc- schoolen. De staal komt hier insgelijks in 1873 voor eene veel groolere som tusschen dan in 1843. Hel provinciaal aandeel en datgene der liefdadigheid is hier gering. Vóór de wel van 1812 waren er in Belgie drij calegorieu van eigenlijk gezegde lagere schoten <le gemeentescholen, dc mtxlescholen en de privaatscholen. De gemeentescholen ontvingen geene toe lagen van den staal. De privaatscholen, geslicht door bijzonderen of vereenigin- gen krachtens het grondbeginsel der vrij heid van hel onderwijs, ontvingen ook geene staalsloelagen; door mixtescholen die door den staal gesubsidcerd werden; op weinige uitzonderingen na waren ai de mixlescholen, gemeentescholen. Den 31 december 1830 waren er 4046 lagere scholen in het land. Tien jaren later waren er 5189. Di'wel van 1842 erkende 4 calegorieu van lagere scholen. In 1875 waren er in ons land 5587 lagere scholen. De opper vlakte van hel laud 2,945,516 heet. 20 aren 91 centiaren zijnde, was er dus in 1875 éétie lagere school, gemiddeld op 527 heet. 20 aren 90 centiaren. Hel getal gemeenten beliep 2572 in 1875; op 100 gemeenten waren er dus 217 scholen. Dc vooruitgang in hel gelal scholen is niet in evenredigheid met de toeneming van het getal inwoners. Er bestond inderdaad eene gemeenteschool'. In 1845 per 812 inwóners. In I860 per 889 In 1875 per 967 Het getal lagere gemeentescholen is van 1845 tol 1873 veel toegenomen; de drij andere categories van lagere scholen Oeestelïjlzo Kronijtz. In zijn verhoor van 24 december, beeft dc heer vrederechter van Nazareth tot 15 fr. boete veroordeeld, M. De Paepe, pas toor te Sl.-Martens-Laelhemom M. Drabbel gelasterd le hebben. De pastoor is daarenboven veroordeeld tol 50 Ir. schadeloosstelling jegens de burgerlijke partij. Het feil waarvoor die veroordeeling is loegepast, is eene politieke redevoering, uitgesproken door den heer pastoor op den preekstoel, den zondag voor de ge- meentekiezingen, en waarin hij lasterende dingen gezegd heelt, tegen den liberalen kandidaat, M. L. Diubbel. L. VAKDEII KERCKHOVE, OOSTSTRAAT, 6; Groot assortiment van geïllustreerde Kantoor-en Plakalmanakken. Agendas. Mementos. Almanakken om le ontbladeren. Registers. Visiet- kaarten, enz. enz. L’Economie financière, onzième année. Rédacteur LHOEST, Avocal. Prime gratuite. (Voir annonces). Les Boltes i musique de la maison Heller I SI Soldaten en Matrozen. Hot in to bevreemden, dat, hoewel mot betere bloedingen met beter voedsel dan die welke aan de massa der bevolking ten doel vallen, do sterfte in bet Inger en de vloot zoo veel grooter is dan onder de burgers. Doze wonderlijke zaak is in de moeste landen voldoend bewezen geworden. Eeno reden tot ziekte is xvaar.schijncltjk gebrek aan bezigheid, waardoor men tot ondeugden ver valt, maar terzelfder tijd zij bet oiis veroorloofd te vragen, of do middelen aangewend tot gene zing van werkelijke kwalen nltfjd geschikt of bereikend zijn, om het gevrènschte resultaat te verkrijgen. V ij herinneren ons daaromtrent een treilend voorbeeld. Het is algemeen bekend dat voor liet grootste gedeelte onze troepen voort durend krachteloos gemaakt worden door de tweo in het oogloop, ndo kwalen, waarmede de nutuur losbandigheid kastijdt. VVjj hebben hot verhaal dat wij hier bedoelen van den patient zalven. Hij zeido dat hjj van Indic terug zeilde in een vervallen staat van gezondheid nadat alle middelen door de autoriteiten voorgeschreven vruchteloos aangewend waren toen, nadat zijn bekend bekend was geworden aaneen oud-ln- disch otllcior. doze hem overhaaldo Holloway’s Pillen en Zalf te beproeven. Do patiënt geloofde daaraan niet, en stond eindelijk too de proef daaraan te nemen, vertrouwende dat indien de medicijnen hem geen goed deden, zij hom tocli zeker niet erger konden maken dnn hij was. Groot, en alleraangenaamst was echter zijne verrassing, toen hij bijna nmiddelijk betersch p vond in die zelfde geneesmiddelen waarover hij gewoon was geweest te lachen en die hij steeds beschouwd had als een bloot kwakzalvers pro- Ktcurz.en open! IX DEN BOEKHANDEL de Hollande, »insi quo S. A. R. I la maison Hellwc, dout les produits ont en autro bourne la maison a eto la seule de sa branche d'nrgent. l'n tirage aux primes, contenants arrangó par Monsieur Heller pour eet hiver, mande. Prix-courants illubtrók ct prospectus du Pour terminer nous recomniandons expréssé- Berne (meme pour les pctits commandes), ear it arrive souvent qu'on vend pour des pieces Heller d< produits qui ne. Io sent pas. La maison ne tient do dépot nutte part I Toutes res pie ces portent lo nom -J. IL Heller A Berne- imprimC. se trouvent annonedes toutes les années A cetto époque pour ligurer biontöt après coniine les ca- deaux les plus apprécies aux fetes de St. Nicolas et dc Noel. Nous doinandons Y a-t-il rien do plus boau de pourt'ópoux A dunner A son ópouse, pour le fiancé A sa flanedo, pour 1'anii enfin t t'ne botte A musique vous rappello de moments heureux. olio rit avec vous dans scs airs gais, olio parle au coour et A I'atne par scs melodies sérieuses. elle chasse t'ennui et la tnclancolio. Elie est t'amie la plus inti mo do l'abandonné et surtout du malade qui est f red do Tester chez, soi. - En tin mot, uno bofte A musique Heller no devrr.it manquer dans aucun salon, dans au- cune bonne maison, ni a aucun lit de malado Pour les hoteliers, restaurateurs, confls—.i: etc. il n'existo pas de meilleur point d’attraction pour ngager leurs clients a sójourner souvent et longtomps dans lours établissomeuts. D'aprös ce qu’on nous dit do divors cétés ceux des hiStelicrs qui out fait 1’achat d’uno pliicc ou d’un Orchoa- trion ont doublé leurs recettes, e'est pourquoi nous ne saurions trop engager les autrea A faire de meme et A Be procurer immddiatement un tel instrument dont Io succes estiucoutestablo. A Meistnirsles cumt qtfrou égard A leur etat ou A leur dcinouro trop eloignóe ne pouvent assister A des concerts unc piece A musique ofi're uno- joulssance tout-A-fait incomparable 1 Nous ajouterons encore que lo clioix des morceaux cst fait avec un trés grand soin: les airs d’operns et d'opérattds les plus góütés, h s dan. cs les plus nouvelles, chansons, marches, etc. so trouvent róunis dansles pieces Holler. Co grand industriel a I'liouneur d'étreifournisseur do presque toutes les cours de 1'Europo; nous meutlonnerons seu- loment que LL. MM. le roi des Beiges et le roi le comte de I’landro ont, chacun, uno trés grande piece do rccu desdiplftines A plusieurs expositions. A Mel- qui ait refu lo premier prix: soit uno médaille 100 hellos pieces d une valour de fr. 20,00) est raison de*plus pour se décider A faire uno com- tirage soront adrcssós franco sur touto demnndo. Pour terminer nous recomniandons expréssé- ment do a’adresser directement A la maison A

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 2