VAN VEURNE |L I, te i f s 3 UB A I ir NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT A A S 'A s Saterdag «Januari <$SC Ja ar. c et an 'Be n ton nis ir ge bouw zouden kunnen lossen. Tegen de uitgaven voor ’t onderwijs hebben wij nooit gesproken, doch wijzen daarop dat onze clericale meesters die zich daar tegen zoo luid en heilig hebben verzet, thans, ten behoeve hunner vrien den, die uitgaven vermeerderen,en slechts werken om T congreganisch aangenomen onderwijs te bevoordeeligen en het ge meente onderwijs, door eene clericale wet ingericht en door onze clericale meesters beheerd, te benadeeligcn. Door hunne buitengewone matigheid zouden zij eenieder verbazen, meer open- bire werken zouden zij doen uitvoeren in cenige maanden dan hunne voorzalen de liberalen in menige jaren. Dal werd geschreven, gedrukt, uitge geven, aangeplakl en verkondigd; ’l en is noch maar korten tijd geleden, eenieder heeft hel nog in ’t geheugen, ook de dag bladen of vlugschriften van destijds be slaan nog, en niemand kan noch zal zulks weerleggen. Wij dachten bet eene eer was en bet klaar bewijs van T goede onderwijs in onze avondschool, dat de jongelingen welke nauwelijks cenige jaren de lagere school hadden bijgewoond, in die avond school, builen hunnen werktijd, genoeg zaam aanleerden om zich als bekwaam- heidskiezers te konuen bereiden, immers zulks is den oproep der wetgeving beant woorden en nakomen. Maar neen, dat wordt verweten; doch in zeker clericaal geslicht, alwaar lol het aanleeren van ’t noodige voor T exaam van bekwaamheidskiezers een bijzondere leergang bestaal, daar is zulks hoogst verdienstelijk Of stoort die avondschool ook al, is er daar eene uitgaaf die op een ander postje zou konuen toegepast worden, en is die veinzerij slechts de voorbode ccner af» schafling Nochtans bij hel onderzoek op’l onder- Dat onze tegenstrevers in hun plaatselijk bladje die stelsels, die hoofdzaken bestrij den of weerleggen, en wij zullen ant woorden, evens aangaande onze einde lijke nieuwjaarwcnschen en aangewezen wijzigingen in onze wetgeving. Zijn de clcricalen, zoo wel in de Wet gevende Kamers als hier te Veurne en elders bij de laatste kiezingen niet opge komen en ingedrongen on Ier T geroep en geschreeuw der zware lasten, volgens hen clericaleil, door de liberalen gestemd en geheven om den schoolstrijd ie ver volgen <m de krijgsuilgiven te verzwaren? Beloofden zij tevens niet cn verkondig den zij clericalcn niet, overal en op alle wijzen, dal zij de openbare lasten zouden verminderen, en aangaande de krijgsuil- gaven voor geen man, geen peerd noch stuk geschut in meer zouden stemmen, integendeel die ki ijgsuilgaven op vroeger gekende begrooiingen zouden lerugbren- gen Zij zouden handel nijverheid en land bouw aanmoedigen, ondersteunen, doen herleven), groeien en bloeien, en waar zij clericalcn aan ’t bewind kwamen, zou geluk en voorspoed volgen, vrede en ver zoening heerschen I Wat de samenstelling van het leger b‘treft, de wel van 8ie" Januari op de militie gebiedt bij art. 29. Da militie zal, zoo veel mogelijks, door vrijwilligers, zamengesteld worden. Art. 48. «Au de vrijwillige aanwervingen, zullen de noodige manschappen voor het bepaald getal ontbrekend, door de lollrck- king geleverd worden. Ook de wel van 3 Juni 1870, gewijzigd door diegene van 18 September 1873, houdt insgelijks bij art. 1 De werving voor T leger heeft plaats bij vrijwillige dienstnemingen en bij jaarlijksche oproe pingen. De vrijwillige aanwervingen hebben dus den voorrang en de lollrekking moet slechts hel te kort aanvullen; doch thans bij de uitvoering wordt hel tegenover gestelde aangelegd. Nochtans om den zin onzer wetgeving na te komen, zouden slechts de bestaan middelen der soldaten moeten verbeterd worden. De heer Vermeire, voorzitter van den bond T vrije werk, bewijst in zijn boek De merkman en ’l leger. dat zonder de lasten te vermeerderen, wij een bestendig leger van dertig duizend man, mei de soldaten soldij aan een frank daags konuen onderhouden. Zulk bestendig leger uitsluitelijk be slaande uit vrijwilligers, gesteund op de in klassen verdeelde in geoefende Burger wacht, ware een beter en ernstiger ver- dedigings stelsel dan het huidige en zou dan ook de leus niemand gedwongen soldaat verwezenlijken; tevens zouden menige jongelieden onzer burgerij cn wer kende klassen zich daarbij eene eerlijke loopbaan en bestaan verschaffen. D? Schoolstrijd in Wsst-Vlaandoren. Wij roepen de aan lacht onzer lezers op de volgende briefwisseling, welke wij aam rellen in De Eendracht van Meenen Onze bijzondere inlichtingen, zegt hei Morgenbla l, laten ons toe deze briefwis seling te volledigen. De laalslbenoetn Ie hulponderwijzer is een leerling der bisschoppelijke normaal school cn een handlanger der geestelijk heid. Hij handelt zoo zacht met de leer lingen der gemeenteschool, (lal er slechts vijf kinderen meer komen. Op 27 December laatst hoeft de recht bank van Korlrijk dezen herllap der kat holieken veroordeeld lol 2 maal 26 franks en 1 maal 15 franks boel voor lichame lijke mishandelingen op zijne leerlingen. Ziedaar welke kerels door de clcricalen vooruitgestoken worden om trouwe en bekwame onderwijzers te vernederen, lo ontmoedigen cn ten onder te brengen. En wanneer nu de school gansch zal ontvolkt zijn, dan zal minister Thonissen al ktijschende hare afschaffing onder- leekenen onder voorwendsel dat cr gcene kinderen zijn. Maar in zijn verslag aan den koning zal bij wel welen te verzwijgen dal de kinde ren er uitgejaagd werden, uil vrees voor mishandelingen. Ziedaar hoe het volksonderwijs iti België vernietigd wordt. -------- De hand Gods! Wij roepen de aandacht der clericale bladeren in op een zonderling feil, mis schien geheel toevallig voorgevallen, maar in welk nogtans, indien hel liberalen waren die er in gemengeld zijn, de sacris- lijmannen eene boven natuurlijke tus- schenkomsl zouden vinden. Zie hier. Op kersdag van hel verlopen j.iar, was bel dal kanunnik Bernard, de Volgens door den staal uitgegeven ge tallen van opbrengst, in en uitvoer, blijkt dal voor de noodwendigheden van ’l ver bruik, ons land jaarlijks een aanzienlijk te kort heeft aan graan en vee, welk ie kort ons door andere landen moet gele verd worden. Door de rechten geheven op den invoer van graan cn vee zal gevolgenlijk brood en vleesch in prijs verlioogen, wat in deze lijden van crisis eu werkers op standen, in de groolc sleden en in hel bevolkte Walenland erge gevolgen zou kunnen veroorzaken, zonder dal daardoor de landbouw geholpen worde, daar hel ook bewezen is dat veel kleine landbou wers in ons land moeien graan koopen voor hun verbruik en dal voor T beleggen onzer talrijke weiden, in Vrankrijk veel mager vee moet aangekocht worden, ter wijl voor hel aanvullen der melkstallen in onze noorder Provinciën, veel kalikoeien uil Holland moeten ingevoerd worden. Om die reden zijn wij tegenstanders van invoerrechten op graan cn vee. Integendeel hebben wij hel kwaad aan gewezen dat de landbouw lijdt door die zware toelagen welke de Staal heelt voor gedragen en deed stemmen ten behoeve dier vreemde reeders Lamport cn Heli ci> anderen, lol bedienen de stoomvaart diensten op New-Yorck, Rio-Janeiro, .Montevideo cn Buenos-Ares, van waar ons zoo menige ladingen graan, vee cn vleesch werden toegezonden, welke, toe lagen door onze landbouwers meest betaald alzoo eene premie of aanmoe diging voor dien invoer van vreemd graan, vee en vleesch uilmaken. Men voege daarbij de millioenen kilos vreemd graan welke dc oorlogsminister bij de aanbestedingen voor T leger ver- eisclit en de zware grondlasten welke onze landbouwers moeten afdragen, voor welke grondlasten gecne verhouding of evenredigheid met de vroeger opbreng sten meer beslaat; dat zijn de erge kwalen waarvan onze clericale meesters, volgens hunne uitdrukkelijke beloften, den kind en moeten ver- Dil Blad verschijnt den Zaterdag, cn allen Woensdag in Supplement. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: 6 fr. ’s jaars; met de post 7 fr. Een afzonderlijk nummer 16 cent. Bekendmakingen 20 centiemen den drukregel. Dc groolc letters volgens plaatsruimte. Bcklamcn 50 cent. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. De Annoncen voor Delgie. ter uitzondering der beide I laanderen, alsmede die voor hel Huitenland worden ontvangen door den Oi rici: i>e Pir.i.icriÉ, Magdalenastraat, llrussel. Men schrijfi in hij B>. VA.TVIU’W KEüIlCEilHIOVE6, Drukkor-L’ilgcvcr, Ooslstraat, 6, te Veurne, man der miljoenen van bisdom van Doornijk, plotselings door de gratie Gods werd getroffen, en uil Londen aan hel hof van Cassasie van Belgie schreef, om liet stelsel van verdediging, sedert vijf jaren door hem gebruikt tegenover de eischen van Mgr. Du Rousseau, al met eens te logenstraffen en te ontkennen, alzoo zelfde verwerping zijner voorzie ning bewerkende. Wij zullen niet na zien wie of wal die schielijke en voorzienige lusschenkomst, zóó voorde .-lig aan de bisschoppelijke kas, heeft te weeg gebracht. Maar er dient aangemerkt te worden dat op zelfden kersdag, op hel oogenblik misschien dat de II. Geest, met of zonder helpers, dc duisternissen der verdwaalde /.innen van den armen kanunnik deed verdwijnen, Mgr. Du Rousseau, van alle wereldsche bekommeringen thans ontlast, met al de pracht zijner weerdigheid, de hoogmis las in de hoofdkerk van Door nijk. Welnu, de Doornijksche bladeren midden ons dat de prelaat, zijnen troon h‘klimmende, een mistred deed, op den vloer neerviel en zijnen bisschopstaf brak Wal zonderlinge toevalligheid! Allerlei. Wij achten ons niet verplicht tot weder leggen welkdanigc stelsels noch zaken, welke onze tegenstrevers in hun bladje ofte anderzins zouden verkondigen of behandelen, en wederkeerig achten wij hen daartoe, ten onzen opzichte, ook niet gehouden. Doch wat wij willen doen uits'chijnen en laken, is hunne arglistige en ellendige gewoonte al onze schriften cn aanhalingen te schenden en te verminken, zonder ooit dc hoofdzaken te beantwoorden noch te wederleggen. In (ten klein weekblad, zoo als hel onze, worden gewoonlijk artikels uil andere nieuwsbladen oveigenomen on deze koe nen natuurlijk, min of meer, verschillen met de zienswijze of gedacht onzer schrijvers, is te zeggen, m -l onze eigen artikelen; onze lezers kunnen alzoo, otn- Ir.'iil zekere zaken, de verSchillige ziens wijzen en gedac'ilen der liberale drukpers oordeclen en waardeuren. De schrijvers van T plaatsolijk bladje onzer icgetislrevcrs weten dat zeer wel, doch drukken daarover twee kolommen om daaruit onze eigen tegensirij hgheid en onbezonnenheid te bewijzen. Loutere speldetwist wnirniedt} wij ons in vervolg niet m :er zullen ophou len, doch welke wij thans aanwijzen en op halen. En toch werden, door onze clericale meesters, geen hoegenaamde openbare lasten verminderd noch ingetrokken; in tegendeel bij de omzetting van staats schuld aan 4 'jc in schuld aan 3 cn 1,2 ten honderd, zegden cn herhalen wij dat de staal jaarlijks ongeveer 5 inillioen franks aan de rcntgelders, meest burgerij, weezen cn liefladige gestichten, zal af houden, dus even ol de Staal ecu nieuw last van gelijk bedrag ontvangen zou. Dal zulks in deze tijdsomstandigheden als een goed besluuriniddel voorkomt, zullen wij niet ontkennen; doch waarom de grondlasten op de landerijen niet van gelijk bedrag verminderd om den land bouw te helpen Ja is eene fopperij, van wegens de clcricalen, na zulke stellige beloften van vermindering der lasten en hulp aan den landbouw, die vijf millioen franks jaar lijks in meer in te palmen cn dc grond lasten op dc landerijen, minstens lol gelijk beloop, niet te verminderen. cn in de Postkantoren des Rijks. ■A... msg* E. n. en: dc i. do net Df DIXMUDE NIEUPORT 9-55 10-34 12-50 1 14 12-17 12-41 an i<l u 7-01 7-30 Ten en Ie It BRUSSEL GENT VEURNE GHYVHLDK DU INKERKE NIEUPORT DIXMUDE 7- 46 8- 10 9-07 9-42 er, ■la or ille go- 3-08 3-48 1-2 5 7-03 9-33 2- 10 3- 15 0-21 0-45 ■ofc i, te J; ■n 10- 15 11- 28 12- 15 3-13 5-27 6- 18 7- 16 10-09 10- 51 11- 18 ost [en 11e Unt bij ‘en or top kol Ion Ion ion len en- 5-04 7- 35 8- 48 5-40 8-04 8-26 8-57 2-01 2-25 PP ir 0-02 0-36 7-14 9-33 11-04 8-28 8-52 DUINKERKE GJ1YVELDE VEURNE GENT BRUSSEL 1 in ■lu ll nk bc- oio an jer 5-07 5- 41 6- 19 9-15 10-47 ‘Jg- bn’ ton w- in ‘11 r- o- to it or or 4-13 4-52 5-00 5-35 «Gelijk al z:Jn0 broeders in Chris i had de nestoor van Ingelrnuhster dapper den school strijd <»ov >erd. Gecne door h’t volkje zijner s,„, t g-liefkno dwapjnnn, laster, core- en broodrooverj waren onbeproefd gebleven; en toch, spijts smaad on vervolgnig. waren een groot getal ouders’ den heer Naelde ge.rouw gebleven en de raad van pastoors knikkers moest, zich bepalen m it zijne jaarwedde v.aa 1006 fr. te verminderen. D>’h. het lastig s moel werk cn vooral het ziololeod h nn door de g-;- z ilfd-m b •rokkend, had l in’s mans gezondheid ondermijnd: hij kroeg herhaalde bloedspuwin gen, zoodanig dat de geneosheoren ban stie.ig vertind in nog oenen voet in school te zot.en. Hij vroegen tmkwam oen onbipmld ziek verlof: zijn hulponderwijzer zon voor eenigen tijd alloo i het ’werk doen, zon d icht men (en minste. Maar men had gerekend zonder hei geestelijk hoofd en zijne slaven uit dm ge meenteraad. Op 27 September, das 3 da nm voor do heropening d ir school, werd <1 hu.p >.i 1 :i- wijzer in dienstbeschikbaarheid gestel 1 en ili zieke hoer Naelde moest nu alleen, vsor de twee klassen liet onderwijs geven. - D? school was nauwelijks twee dagen her begonnen of hij kroeg eene nieuwe bloedspu wing. Men had wol oenen goeden onderwijzer, oenen braven huisvader op het ziekb ai ge bracht, maar do clcricalo haat was voldaan do school word gesloten en men zou zich wel wachten zo te heropenen. Nochtans enne maand nadi m kwam er ven bevel der hoogere overheid, volgens welk do Gemeenteraad verplicht was «enen onderwijzer ad interim te noemen. -Mn zal den in beschikt) inrh id gostolden hulponderwijzer nemen, meent gij. lezers im nors mot'do 1000 fr., welke men hom moet betalen voor niets te doon, kan m m hem in werkzaamheid stellen. Zoo redeneert gij cn ik. beste lozer, maar de geestelijken niet wa geelt het hun dat eene gemeente in schulden komt als hun haat maar voldaan kan worden. Do hulponderwijzer was te v lordo.dig g •- kond door ouders en leerlingen, men was zeker’ dat hij gewetensvol zijne plichten zou g twcto.i hebben, daarom hooft mon o m ei v. eemdidi ig genomen, die zich waarschijnlijk verbonden beeft, mot doa pastoor samen te werken om liinuen cenige maanden aan krijschcr toe te laten do school af to schatfen. - Het is enne nuttelooze verkwisting van lit) frank, maar een cloricalo haat zal voldaan zijn - -vr-.J- - --- 'Vertrekuren v:in <len van E>iiinkei*kó, Votirne, tfJent naar KIi-eishoI en Küxnmde naai- Nfienpoi-l. 9-34 5-58 12-00 6-01 7-35 2- 53 8-59 9-53 3- 4Ü 10-19 4- 07 10-50 1 51

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1887 | | pagina 1