VAN VEURNE r iii gig NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT i, Tl it Saterdag JSG Februari STAATKUNDIG OVERZICHT. n. ?n ir. n, sr. 'T 63“ jnsir. >XL4 ie .Mun sell rijt in bij et I. n; du Ln n 3- k DIXMUDE NI EU PORT NIEUPORT DIXMUDE 7-01 7-36 12-17 12-11 6-21 6-45 lo R jn JU sn ile n s 7- 46 8- 10 en en DUINKERKS (IIIYVHLI)E VEURNE GENT BRUSSEL 5-40 $-04 8-26 8-57 9-07 9-42 4-13 4-52 8-28 8-52 cl >n >n >n >n ll- Bt m Io it n >r n 5-58 7-35 9-53 10-19 10-50 6-02 6- 36 7- 14 9-33 11-04 5-00 5-35 to <1: in n. ir /a 2-01 2-25 3-08 3- 48 4- 2i 7-03 9-33 lu ik Io li er BRUSSEL GENT VEURNE GHYVELDE DUINKERKS o- te nt er nr o it r. k r Io o- 5-04 7- 33 8- 48 Io in -...i - -—..i - Veel beloven en weinig geven. Op eene vraag van M. Lammens in den Senaat nopens een vlaamsch gedeelte in hel officieel Staatsblad, verklaarde minis ter De Volder niet te kunnen beloven, dal de Monileur ook in de Vlaamsclie taal zal worden uitgegeven. Dal zou le veel kosten na zich slepen en er is geen geld in kas om daaraan te kunnen denken. Om de Vlamingen ook ie laten weten wal er in den Mouiteur verschijnt is er geen geld; maar voor hel verhoogeii der jaarwedden van onderpastoors en hel slichten van nieuwe plaatsen van onder pastoors is er altijd geld. En als er daar voor geen meer is, is er nog. 6- 18 7- 4$ 18-9» 10- 51 11- 13 De kiezingen in Duitschland. Men kent reeds te Berlijn den uit slag van 352 kiezingen. Er zijn ge- kozen 185 aanhangers van het septen- naat togen 111 bestrijders en er moes ten 56 herstemmingen plaats grijpen, lie overwinning blijft dus aan de septennatisten. Die tijding heeft den gunstigsten invloed op de Beurzen uitgeoefend; al de fondsen zijn gere zen. De herstemmingen zijn bepaald op woensdag, 2 maart. Een keizerlijk besluit roept den nieuwen Rijksdag reeds voor donderdag, 3 maart, bijeen. Men ziet dat prins Bismarck er haastig bij is om zijne krijgswetten te doen stemmen. De grootste tegenstrevers van prins von Bismarck, de Fortschrittspartij aanvoerder M. Richter heeft de meeste veren op het slagveld gelaten. De helft dier partij is in den strijd bezweken en van 60 leden die ze vroeger sterk was, zal haar getal gesmolten zijn tot op do helft. Wat de partij der ultra- montanen betreft, deze is nagenoeg onveranderd uit den slag terugge keerd. .■3 Geschil tusschen Kamer en Senaat Hel artikel van hel nieuw Welhoek van Strafvordering, waarbij aan do beroeps hoven hel recht wordt loegekend om be velen lot vervolging le geven aan de procurcurs-generaal werd woensdag bij opslaan en zitten door den Senaat aange nomen. Men weel dat de meerderheid der Kamer, op bevel van MM. Jacobs en Woeste, en uil puliiieken wrok, aan de Beroepshoven die macht had ontnomen door hel artikel af le schaffen. Er is derhalve verdeeldheid van denk wijze lusschen de twee vergaderingen; daarom moet de qmeslie terug verzonden worden naar de Kamer, om opnieuw er cene beslissing over le nemen. M. Woeste zal niet tevreden wezen. De vraag is: wie zal nu ten ondergeven; de Kamer of de Senaat? Allerlei. De heer Frère-Orbaii, gewezen hoofd minister tijdens de liberalen aan Tbewind waren, schrijft aan La Gazelle, dal do liberalen de verslerkingswerken rond Luik en aan den Maas uiel hebben voor- gesteld noch aangewezen; dal hij dio werken at keurt en, bij de bespreking der daarvoor gevraagde kredieten, bewijzen zal dal die gewaande verslerkingswerken niet alleenelijk nutteloos maar wel ge vaarlijk zouden zijn. De duitsche vloot. De duitsche vloot zal gedurende de maanden augusti en september groote spiegelgevechten uitvoeren. Dit wordt door eene dcpeche uit Berlijn gemold. Wanneer de duitsche vloot nog een goed half jaar gaat wachten om zich ernstig te oefenen, dan is dit wel een toeken dat Duitschland in den loop van 1887 er niet zal aan denken om oorlog te voeren. Het frausch Parlement. De Senaat van Frankrijk heeft met 210 stemmen tegen 36 het herstellen op het budget gestemd van het krediet voor de onder-prcfects, hetwelk de Kamer had geschrapt. De stemming komt overeen met de vernietiging van het ontwerp betrekkelijk de afschaf fing van ccnige onder-prefecturen, zooals het gouvernement heeft voor gesteld. Met die wijziging loopt tevens het budget gevaar nog niet te worden gestemd in den loop dezer maand, zoodat nogmaals het gevaar ontstaat om te moeten overgaan tot het goed keuren van een derde 12° gedeelte. Denkwijze van een engelsch minister. Buiten de verkiezingen in Duitsch land wordt do palm weggedragen op politiek gebied door M. Goschen, de nieuwe kanselier van den Echiquier in Engeland. Ziehier wat de engel- sche minister in hoofdzaak zegde in cene redevoering uitgesproken in St-Georges-chib. Na aan de oppositie te hebben verweten altijd de buiten- landscho politiek van het gouverne ment te bevechten en verheugd te wezen, telkenmale die politiek niet ten volle gelukt, vervolgt do redenaar aldus: In zulke omstandigheden moes ten de redenaars der opposition eene vadorlandsche voorzichtigheid in acht Begraoling der ijzeren wegen. Hel versing over de begrooting van hel ministerie der ijzeren wegen, posten en telegrafen voor hel dienstjaar 1887 is verschenen. Zij wijst voor de zuivere ontvangsten van hel jaar 1886 eene vermindering aan van fr. 3.363,853 vergeleken bij hel voor gaande jaar. Wel een bi wijs dal de aan groeiende voorspoed, ons door hel cleri- caal ministerie beloofd, meer dan ooil een droombeeld, om niét te zeggen een clericale kiest ruc blijft. In cene der afdeclingcn werd de vraag gesteld of er geen middel was om den toestand der briefdragers le verbeteren. Ook de middenseclie heeft zich mei de Dit Blad verschijnt tien Zaterdag, en allen Woensdag in Supplement. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: 6 fr. ’s jaars; met de post 7 Ir. Een afzonderlijk nummer 10 cent. -- Bekendmakingen 20 centiemen den drukregel. De groote letters volgens plaatsruimte. Beklanten 50 cent. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Ih- Anno neen voor Belgie, ter uitzondering der beide I laanderen, alsmede die voor het Buitenland worden ontvangen door den Office de PuBi.tc.iTfc, Magdalenastraat, Brussel. VANDEN ki:k41kiiov’|;, Drukker-Uilgever, Ooslslraat, 6, le Veurne, en in de Postkantoren des Rijks. 'Vertrekuren vnn den ijzeren weg vnn Duinkerkc, Veurne, Gent nanr IVrussel en Dixniude nanr A'ienpoi-t. 10- 15 3-08 a-07 11- 28 3-48 5-44 12- 15 4-23 6-19 3-17-03 9-15 5-27 9-33 10-47 9-34 12-00 6-01 2- 53 8-5» 3- 10 4- 07 den wordt dat alles van 's anderdaags gelogenstraft en aangewezen als niet be staande. nogino.'ls als aangeschreven uit Rome van even goed ingelichte mannen! Gomedie, hutsepot, bedriegerij, doch alles ten nadeele der vrijheid en ten nadeele der dwinglandij. Menschelijke domheid, hoe lang zult gij u nog laten tol buil maken? -r - I»e kamer. Licht, immer... duisternis, schijnt de leus van ons Ministerie te zijn. Als hel iels onderneemt en men vraagt inlichtingen, dan is hel Ministerie nooit thuis, dan sluit hel zijne ooren en mond, om niet le moeten antwoorden. Is er dan in alles, wat het huidig Ministerie doel mikmak en knoeierij Eik zal hel moeten denken, want wie recht in zijne schoenen gaal en recht vaardig en heerlijk handelt, moet niet vreez.en te spreken. M. I'ière heeft, vrijdag II. bij hel openen der zitting, nogmaals hel woord genomen om te verklaren dal hij zich niet le vreden stelde met de uitleggingen, den dag le voren door minister Puntus gegeven, over de nieuwe versterkingen van Luik en Namen. Volgens hem heeft de Kamer hel recht te weten, waartoe men tiaar verbinden en waarheen men haar leiden wil. Hij heeft daarna aangekondigd, dal hij na de vastenavondvacantie den Minis ter van oorlog opnieuw zal ondervragen en van dezen afdoende verklaringen eisclten. Dit viel in T geheel niet in den smaak van Meester Beernaert, die op bilsigeu toon antwoordde, dat de uitleggingen van zijnen collega van oorlog voldoende waren; dal daar voor liet oogenhlik niets bij te voegen is, maar... dal er in de secties alle noodige ophelderingen zullen worden gegeven. De heer Fiere liet zich echter met die belachelijke uitvluchten niet afschepen en drong aan op een duidelijk antwoord. Met reden zegde hij, dal de Kamer hel recht heeft le welen wal men van haar wil en dal zij niet verplicht is blindelings alles te stemmen wal het Ministerie tiaar voorlegl. Hij herinnerde tevens, dal die versler kingswerken aan de Maas, welke thans zoo dringend en geheimzinnig gevraagd worden, in 1884 door de rechter zijde op de hevigste wijze werden bestreden en wel bezonder door M. Beernaert, toen voorzitter van den Bond der Clericale Kringen. Er is beloofd, dat generaal Pontos na de vacanlie zal antwoorden. Hij zal derhalve den lijd hebben om een ant woord klaar le maken, vol dubbelzinnig heden. Na een debat over hel budjel van M. de Moreau is de Kamer uileengegaan lot 1 Maart. nemen. Misschien is de tijd niet verre meer verwijderd, waarop het gouver nement van Engeland aan andere mogendheden woorden van bemerking of aanmoediging, raadgevingen of ophitsing tot koelbloedigheid zal moeten sturen. Europa is beroerd door groote moeiel ijk heden, vele lan den hebben bewapeningen ingevoerd die groote gevaren opleveren. In zulk tijdstip is het noodig dat Engeland met gezag zijne stem kan doen hooren in de beraadslagingen der naties en dat gevolgentlyk zijne buitenlandsche politiek niet in diskrediet is gebracht door de aanvallen der oppositie. Even zoo moet worden gehandeld opzich- tens Ierland, in belang der openbare orde en van den openbaren vrede. -- De Duitsche kiezingen. Duitschland wordt geregeerd door den ouden Keizer doch onder beheer van den kanselier von Bismarck. Deze wil, bij alle middelen, de zeven jarige diensiphclil invoeren, en daar de wetgevende kamer, waar de katholieken met hunne bondgenoten in meerderheid waren, zijne voorstellen verworpen heeft en slechts de driejarige dienstplicht wilde loeslaan, beeft kanselier von Bismarck de kamerontbinding bekomen. 1 erw ijl de kanselier inde kiesworsle- ling den Keizer en den Veldmarschnlk von Mollke heeft doen lusschenkonien, heeft hij zich Ook lol den Paus gewend, om door dezens lusschenkomsl de katholieke kamerleden lolden zevenjat igen dienst plicht le overleden, onder belofte de zoo genoemde Mei wetten le wijzigen, waar toe de katholieken, bij lusschenkomsl van den Pauselijken nuntius le Mtinclieii, namens den Paus werden uilgeUuodigd. Doch de leider der katholieke p.irlij heer Auitborst, na beraadslaging met sommige kopstukken, gaf te kennen ,|ai zij zich aan de weiiscncn van den Paus, voor alles wal den godsdienst beliefte, zouden gedragen, maar dal de zeven jarige dienstplicht eene politieke zaak was waar van beslaan of niet bestaan der katholieke partij was afhangende en deze bij gevolg zulks niet bijlredi n zou. Nog ten zelfden tijde werden overal en namenlijk in den Elzas en Lotharingen huis zoekingen en aanhoudingen nilgevoerd, maar niettegenstaande werden daar al de tegenstrevende uillredeinle leden, waar onder vier priesters die weigerden op bevel van den bisschep van Slrmitsburg zich te onthouden herkozen. Wel is waar schijnen de aanhangers van den zevenjarigen dienst plicht, bij de optelling der gekende stemmingen, de meerderheid te hebben; doch wee’, de socialisten zijn le Berlijn gekozen en’be komen in ganscli het Duitsche rijk meer dan een miljoen stemmen. Zulke daadzaken zijn belrenrcnswaardig. Bij dergelijke kiezingen is vrijheid een ijdel woord; niets wordt gespaard, alle vervolgingen worden ingespannen, ja tol den gewetensdwang wordt afgeperst van T Vatikaan en door den Paus in den kies strijd ten prooi geworpen Daarop volgen, in echt clericale nieuws- b'aden, gansche kolommen, aangewezen als geschreven uil Rome, door wel inge- lichlc mannen, waarbij door Duitschland aan den Paus gewichtige hervormingen zouden beloofd zijn, afstand van zeker gedeelte der stad Rome met cene grond- sireep strekkende lot aan zee, daarbij aanzienlijke geldinkomsten. Doch in diezelfde klerikale nieuwsbla- 2- 10 3- 15 jgssr zaak bezig gehouden, doch zonder ccnige oplossing. De middenseclie roept, hel is waar, de welwillendheid in van den minister over de briefdragers, doch niet het minste krediet wordt in de begrooting gebracht om de positie van die zoo nede rige als getrouwe bedienden le verbeteren. Ons dunkens, moet er nochtans middel zijn om bezuinigingen op de begrooting van ijzeren wegen, posten en telegrafen le verwezenlijken, welke bezuinigingen ten bate der kleine beambten zouden kunnen aangelegd worden. Op de bureel hoeft en alleen heeft men eene besparing van 21,141 franks verwe zenlijkt. Zou men ook niet eeuige duizen den hebben kunnen vinden op de huur der lokalen van T ministerie van ijzeren wegen? Zooals men weel bezit hel gou vernement tol hiertoe geen eigen lokaal en geeft het voor dezen dienst twee-cn- negentig duizend franks aan huurkosten uil. Is wal vel, vindt ge T niet, waarde lezer? Een enkel punt in gansch liet verslag zal de kleine staatsbedienden treft’n, namelijk dit dat de aangevraagde kredie ten voor hel jaar 1887, voor wal hen be treft, met 201,569 franks worden vermin derd. De Mouiteur des employés had dus gelijk, toen hij uilriep, (lat de ministers hunne besparingen op den rug der kleine beambten zoeken. 9-55 12-50 10-34 1 14

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1887 | | pagina 1