VAN VEURNE n NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT i, April Zaterdag <SEe jaar. tier klerikalen dm de krijgslasten in sluiul.jkcn, tnmireen politieker) maatregel STAATKUNDIG OVERZICHT. en. Ier i ir en er d che A Na de invoerrechten op de vreemde granen verhoogd te hebben, heeft de franscho Kamer nu met 333 stemmen tegen 211, nieuwe rechten aangeno men van 20 fr. op de koeien, van 8 fr. op de kalvers, van 5 fr. op de rammen, In zitting van donderdag heeft M. Buis aangedrongen op de hervorming der bur gerwacht. De graden zouden opvolgenlijk moeten verkregen en aan bekwame per sonen loeverlrouwd worden zegt hij. Spreker dringt ook aan op eene strenge controle der kaders en zou willen dm de burgerwachten, die de veertig jaren be reikt hebben, zouden ontslagen worden. M. De Bruyne dringt ook aan op de hervorming der burgerwacht waarvan hij hel nul erkent. (Waar is de tijd dat al de clericalen de burgerwacht wilden hela chelijk maken!) Minister Thonissen erkent dal de in richting der burgerwacht hervormingen vereischl en dat de wachten, die 40 jaar oud zijn, dienen ontslagen te worden. M. de Mërode vraagt eene mildere ondersteuning aan voorde gedecoreerden van T jaar 1830. Minister Thonissen antwoordt dm er geen geld in kas is. (En hel gouverne ment komt de jaarwedde der onderpas toors te verhoogen M. d’Andrimont dringt aan dat er meer maatregelen zou genomen worden in hel belang der openbare gezondheid. M. Osw de Kerchovc bespreekt de rpiaestie der heropening van het oud kerk hof te Sl-Denijs, dal door de gezondheids commissie veroordeeld was als gevaar lijk voor de openbare gezondheid. Deze heropening is eene bevrediging gegeven aan de eischen der geestelijkheid. M. Woeste dringt aan op de afschaffing van gemeentescholen en van de wacht gelden aan de onderwijzers in beschik baarheid. Hij eischt duidelijke uitleggingen over de inzichten van den minister betrekke lijk hel behoud der wachtgelden. Dal beloofd Dinsdag werd de algetneene discussie hernomen over hel budjel van binnen- landsche zaken. M Thonissen, wiens antwoord met ongeduld werd verwacht, heeft lot groote verwondering der hhn. Melol en and.-ren verklaard, dal hij hoegenaamd niet wil welen van de afschaffing der arrondissementscommissarissen. De hr. Woeste zal geelgroen bleek toen hij die verklaring hoorde. Zijne oogen scholen vlammen van woede. Welhoc! M. Thonissen durft legen hem ingaan, o! maar dat zal er niet bij blijven. Ook heeft M. Woeste zich verhaast hem bitsig te antwoorden en nogmaals al zijne gal uit te werpen op de arrondissements commissarissen, die hij haal tol den dood schijnt gezworen te hebben. M. Thonissen heeft beloofd eene com missie te benoemen, die zal onderzoeken, welke veranderingen er zullen moeten gein acht worden aan de attributies dezer ambtenaren. De heer Jamme heeft met krachtdadig heid de instelling der arrondissements- konimissarisen verdedigd en loonde aan dm zij noodig zijn en groote diensten aan hel land kunnen bewijzen. Onze meesters aan 't werk. Tot hiertoe weel men niet recht goed wat er plaats heeft gehad op de verledene week gehouden vergadering der rechter zijde van Kamer en Senaat. De berichten daarover, in de klerikale bladen, zijn zeer uilcenloopend. Dal er hitsige woor den zijn gewisseld tusschen de ministc- riëelc en de onverduldige klerikalen, dit lijdt weinig twijfel, maar hel zijn natuur lijk de klerikale reporters niet die ons daarover zullen inlichten. De klerikalen kennen goed de kunst om hun vuil linnen in familie te wasschen. Maar tusschen de regels hunner tnede- deeling, kan men wel opmerken dal het er moet gestoven hebben. M. Woeste heeft zich niet gewaardigd persoonlijk naar de vergadering te komen, doch hij heeft geschreven wat hij van den knechl-achligen minister Ttionissen ver wacht. Wel heeft Thonissen legengespar- teld, we kennen dat liedje. Hij begint altijd met legen te spartelen en te krij- schen. Wij hebben het wel gezien bij de bespreking van het rechtboek van straf vordering toen Woeste uil wraakzucht jegens de onafhankelijke magistratuur, aan de hoven van beroep hel recht om in zekere gevallen bevelen tol vervolgin gen te geven, wilde ontnemen. Thonissen vond geenen anderen steun dan bij de minderheid der Kamer en zoo zal hel ook zijn in de kwestie van de af schaffing der mrondissements-commis- sarissen en der wachtgelden. Twee punten treffen vooral in de ver- openbariugen der correspondentie van T Handelsblatt. Ten eersio dal men hel eens geworden is, in hel klerikaal kamp, om hel land zestig millioen krijgsuitgaven op den rug te leggen ondanks de plechtige beloften Ander nieuws omtrent onze verdedi- gings middelen. Onlangs zijn van de Duilsche gieterij Krupp te Essen, 18 stukken bandslalen ge schut, van 15 centimeters, met derzelver onderstellen of affuiten, te Antwerpen voor de verschansingen aldaar geleverd. Builen geschut in de koepellorlcn aan de Schelde en die 18 gegroefde band slalen stukken, is er, in ganscii de Anl- werpsche versterking, geen enkel stuk geschut dal eenigzins aan de vereischlën der nieuwe stelsels kan voldoen. Dal overige geschut aldaar, zijn gegoten stukken, bestemd voor flauwe lading, effen of ongegroefd, echte oudheden. De onderstellen of affuiten, in eiken hout, hebben meer dan 40 jaren dienst, onbekwaam om aan geschut te weer staan, velen konnen niet meer verplaatst worden. Voor het vcslingsgeschul ontbreekt oneindig veel Zou men niet beter doen van de stich ting dier versterkingswerken te Luik en te Namen aftezien, om alvoren met de daartoe, beschikte geldmiddelen, de voor Antwerpen hoogst noodige vesliiigstukken aanlekoQpen uei Klemmen aal de krijgslasten in ons land hel maximum hadden bereikt en zij geen cent, geen man, geen kanon meer zouden gestemd hebben. Ten tweede dal men er aan denkt, ondanks de talrijke verhoogingen der school lasten, veroorzaakt door de aan neming van klerikale scholen, uil de Staatskas nieuwe sommen aan de kloos terscholen te besteden, ondanks de be wering dat de klerikale schooloorlog ge voerd werd om de schooluitgaven te verminderen en de ziel van T kind te redden. Hel blijkt nu eens te meer dat die ziel van ’t kind niets anders is dan eene geld kwestie en de klerikalen ellendige pal jassen zijn, wanneei zij voor onze be volkingen komen pralen met de blague hunner scholen opgericht met hun eigen geld. De kiezers zullen het op hunne belas- lingbrieven gewaar worden. Bij zijn 2d“ schrift in den Journal des Débats, generaal de Miribel stelt de vraag of ingeval van oorlog tusschen Duilsch- land en Frankrijk, Belgie aan een inval of dool tocht van Duilsche legerbenden zou blootgesteld wezen? Hij besluit ontkennend. Als bewijs dat Duitschland zou voor deel hebben Frankrijk langs Belgien aan ie randen, men beweert dal ganscli de Fransche oostgrens versperd of besloten is. Dal.is, eene vergissing, zegt hij, dewijl er o|> die grens, met inzicht, twee doorbraken of openingen gelaten zijn, de eerste op de Opper Moesel tusschen Epiuai en Tout, nauwkeuriger te Pont S. Vincent; de 2',B tusschen Verdun en Stenay. Daar zegt, de Fransche schrijver, zullen onze veldlegers de aanhotsing der Duilsche legerscharen afwachten, ten ware dal de Fiansche legers daar zouden uilloopen om die aanhotsing te ontmoeten, wal waarschijnlijk T geval zal zijn en ook beter ware. Welke zijn, voor Belgie, de beste ver- dedigings middelen om hare grenzen te behoeden Dal zal generaal de Miribel in een vol gend schrijven onderzoeken. De Kamer heeft woensdag twee belang rijke ondervragingen gehoord. MM. Hanssens en Neujean hebben uit leggingen gevraagd over de uitlevering van twee Duilsche socialisten die zich in België gevestigd hadden en die door den dienst der openbare veiligheid in handen der Duilsche politie werden ge steld. Minister Devolder antwoordt dat zij zonder vaste woning en zonder middelen van beslaan waren. Hel waren vagebon den. M. Neujean zegt dal een dier Dnitschers, Vross genaamd, voornemens was zich in Belgie voor goed te vestigen; hij had eene Belgische vrouw getrouwd en genoot eene jaarwedde van 3500 fr. Zijn gedrag was onberispelijk. M. Hanssens brandmerkt de handel wijze der regeering die de beide socia listen in een kofiijhuis van Venders doen aanhouden en naar Duitschland hoeft doen Qverbrengen, waar zij in den kerker wer den gesloten. Waarom hen niet over de Luxeinburgsche grens gebracht, zooals Vioss het gevraagd had? Hel gouverne ment heeft daar de hand geleend aan eene schandelijke daad. Minister Devolder eindigt met te be kennen dat Vross niet zou uitgedreven geweest zijn, hadde de dienst der open bare veiligheid omtrent zijnen persoon genoegzaam ingelichl geweest. Nu volgt eene ondervraging van M. Hanssens over het verleenen van genade aan M. de Malander, gewezen burgemees ter van Rouse en aan de andere veroor deelden in de zaak der onlusten van Ronse. Hel is schandelijk dat de minister van justitie zich zoo toegevend loont voor den eersten magistraal eener stad die, in een openbaar manifest, de uitspraak van hel gerecht heeft durven afkeuren. Minister De Volder en M. Begerem trachten hel verleenen van genade in deze omstandigheid te verschoonen. Het incident wordt gesloten. Op voorstel van M. Beernaerl beslist de Kamer dat zij zaterdag en des noods maandag aanslaande zul zetelen. Hare paaschvacanlie zal toekomende week beginnen. De wetgevende werk zaamheden zullen den 17 April worden hernomen. Dit Blad verschijnt den Zaterdag, en allen Woensdag in Supplement. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: 6 fr. ’s jaars; met de post 7 fr. Een afzonderlijk nummer 10 cent. Bekendmakingen 50 centiemen den drukregel. De groote letters volgens plaatst uimte. Reklamen 30 cent. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. De Annoneen voor Relgie. ter uitzondering der beide I laanderen, alsmede dte voor bel lluitenland worden ontvangen dom- den Omen tn-: Pum.tcnfi, Magdalenaslraat, Brussel. bij 8.. VAMOKN Drukker-Citgever, Ooslslraal, 5, te Veurne, en in de Postkantoren des Rijks. lamineren en schapen, en een recht van 12 fr. per 1OO kilo op het vcrsch vleesch. Het recht op de ossen is nu van 38 fr. Het oud inkomrecht was 25 fr. De franscho Kamer (Ier afgevaardig den heeft beraadslaagd over de toege voegde kredieten, door den heer minister Dauphin gevraagd. Deze ver klaarde dat hij op het krediet van 7(10,000 frank ten hoogste eene bespa ring van 80,000 fr. zou kunnen doen. Dê' heer Goblet zegde dat het vraag stuk der toegevoegde kredieten maar ondergeschikt is. Het is het ministerie dat men wil doen vallen. Het minis terie heeft echter al zijne beloften gehouden. Indien de Kamer gelooft, dat andere personen beter de taak der regeering kunnen vervullen, zij heeft het maar te zeggen. De heer Goblet verzoekt de Kamer dat zij zich vrij en duidelijk zou uitdrukken. Na nog verscheidene afgevaardig den het woord gevoerd hebben, wor den de kredieten, door do regeering gevraagd, met 290 stemmen tegen 220 aangenomen. Het gevaar van minis- tcrieelc crisis is dus vermeden. De cngelsche Kamer der afgevaar digden heeft dindsdag nacht de be raadslaging voortgezet van het wets ontwerp van beteugeling voor Ierland. De heer Gladstone sprak eene lange redevoering tegen het wetsontwerp uit en de heer Goschen verdedigde na hem breedvoerig het wetsontwerp. In Ierland heeft het wetsontwerp van beteugeling eene diepe ontroering verwekt. De heer Balfour, staats secretaris voor Ierland, heeft, zegt men bedccigingsbrieven ontvangen, zoo erg dat hij zijn huis door politie agenten in hurgorkleeding doet be schermen en hij zich overal door agenten doet vergezellen. De Kamer heelt zich vrijdag II. nog maals bezig gehouden met de kweslie der afschaffing van de airondissements- commissarissen. welke de meerderheid kost wal kost wil doen verdwijnen. E“ii der leden van de meerderheid, M. De Bruyne, heelt openlijk gezegd, wat de overige leden denken, namelijk, dal onder politiek opzicht, hel behoud van dearron- dissemenls-cominissariss.’ii voor zijne partij een gevaar opleveri, vooral met goedzakken van ministers zooals wij nu hebben en nam ‘lijk M. Thonissen. D heer Woeste gaf M. De Bruyne ge lijk en dit maal waren zij vrijmoedig ge noeg te bekennen, dal de afschafling der arrondissements kommissarissen geen be- .Men schrijft in het ‘B. rn; «lo rui He j- SS e l teil rn •m i'ie DIXMUDE NIEUPORT NIEUPORT DIXMUDE 7- 46 8- 10 10-34 t de ordt pcr- :s te leid; ‘ten len n 3 9-07 12-17 2-01 1-12 6-21 9-09 M2 12-41 2-25 4-51 6-45 9-29 9-55 12-50 2-i0 5-00 8-28 9-3! 1 14 3-15 5-35 8-52 9-58 1/-2 sic ui- ler DUINKERKS ('.iiyvei.de VEURNE GENT BRUSSEL I in i». de uk 5-40 2-04 8-26 8-57 5-58 7-35 9-53 10-19 10-50 7-01 7-36 n 5-04 7- 38 8- 48 6- 20 7- 47 ie-o» 10- 51 11- 18 6-02 6- 36 7- 14 9-34 11-04 Lel CÖ en en •Hl n- 11- 27 12- 15 3-13 5-22 11 sl in Ie )t ij 11 n BRUSSEL GENT VEURNE GHYVELDB DUINKERK E n r Ie o- don ken vor ige- n te uit der looi- nis- 10-47 3-08 3- 48 4- 25 7-ol M5 Da baschermrechten in Frankrijk. is. .7 9-34 12-00 6-01 2- 53 3-59 3- 40 4- 07 -- Allerlei. Verlrekurcn van <len Ijzeren weg van Duinkerko, Vcurnc, Gent naai* Itrnsnol ca IMximikIc naar A'Ieuport. 5-07 5- 43 6- 19 9-15 10-38 Het frAnsch Parlement. Het «ugdsch Parloment. --- ia) i»i"-- IKmnui*.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1887 | | pagina 1