I VAN VEURNE NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT 1 hs 1, p: len ken CS' Jaar. IV «O». eq. en er> (ill YVELDE VEURNE (IE NT BRUSSEL I --- Ontbinding en Val. .Suli Gt 11. ij<U <lo 'an over en. 'Ur 1/2 NIEUPORT DIKMUDE 7-06 9-06 12-06 1-51 4-28 7-01 8-'8 7-35 9-35 12-35 8-20 4-51 7-30 9 25 lost I en Kilo knit fen er tun ikel <tun <len lien hen ien- i ffci> Ml ten i ir. DU1NKERKE 12-00 2- 53 3- 40 4- 07 2-03 4-03 5 28 9 3< 11 -02 1-03 nen ats lor de (net 5-04 7- 36 8- 16 5-07 5- 43 6- 19 9-15 10-41 7-11 9 26 10-41 "lie •Ke lln nu de nuk I'd# li lde r id. mlt >er- to “id; le li »ft. i-40 8-04 8-2S 8-57 6-02 6- 36 7- 14 9-34 11-04 5-51 7-35 9-53 10-19 10-50 Dok D, 'er, <lat re - alle je- I J die aw- |ge- Onze senator Baron de Coninck heeft zich erg beklaagd over do omianhare taak van menige catholieke volksvertegenwoordigers en senators, die voor de streken welke zij verbeelden, van hunne catholioke vrienden aan ’t bewind hoe genaamd niets bekomen 1 Dat is nochtans gemakkelyk om verstaan. Veurne-Ainbacht, t Dixmudsche, Brugge eu dergelijke kiesomtrekken stemmen toch zwart, bijgevolg moet ’tclericaal Ministerie, voor zulke kiesomtrekken waarop het rekenen mag, geen opofferingen, geen aanmoedigingen toestaan. Integendeel Oostende, Gent, Brussel en Luik dat zijn lastige mannen die naar t liberaal over hellen: die kerels verstaan zich, schreeuwen en tieren, moeten gepaaid worden en de clericale vrienden aldaar moeten ondersteund worden, moeten aanmoediging en hulp genieten! ten ken fer- «e- »le at «ir ik- Kiezers 1 indien gij verstaat u langer alzoo te laten scheereu en uitbuiten, u te laten bij den neus eu om den tuin leiden, dan vloeit er geen echt vlaamsc.he bloed in uwe. mieren meer; dan zijl gij verbasterde en afgevallen telgen uwer voorouders de Klauwaerts en do Kerels van Vlaanderen Zoo als zij moet gij weten wat gij wilt, moet gij eischen en toonen wat gij wilt. Die eischen, dio belonging moet gij uitdruk ken en bewijzen bij en door eeue liberale stem ming; dan en alzoo zullen uwe eischen aandacht wekken, zal men uwe grieven aanhooren en zult gij recht bekomen. Doet gij het niet, stemt gij voor de cléricalen, dan verdient gij uw slavenjuk; met do .wol die men u atscheert, met uwe pluimen die gij gedwee laat trekken, met uwe centen die gij in alle slacli van openbare lasten afdraagt, zal men blijven soldaatjens spel onderhouden en elders openbare werken uitvoereii. Allerlei. Bij de bespreking, in 't Senaat, der buitenge wone uitgaven voor openbare werken, heeft onze souatour B iron de Coninck pogingen aan gewend ;ot bek 'uiuu de uitvoering van oenigo haveuweikmi t«- Nieuport, nameulijk der zoo lang beloofde vlutkom. Baron do Coniuck heeft er op aangehouden dat 't vorig liberaal Ministerie reeds oen millioen voor dio havenwerken te Nieuport gestemd had, doch dat do overdreven schooluitgaven do be schikbare gelden hadden uitgeput eu alzoo de uitvoering dier beloofde havenwerken belet hadden. Van dit gezegd.' is slechts het eerste gedeelte gegrond: op voorstel van T vorig liberaal Minis terie werd inderdaad een millioen voor bedoelde havenwerken gestemd; zijn wij wel ingelicht, is dat millioen bij overbrenging van credieten, voor havenwerken te Oostende besteed gewe.-st. Te recht heeft Baron de Coninck doen uit schijnen dat Nieuport de eenigsto natuurlijke zeehaven van Belgio is en sedert eene eeuw, om zeggeus, er geeno verbeteriugswerken wer den uitgevoerd. Zoo wij het reeds menigmaal hebben aaiige- haald, heeft onze senator ook voorgehoudeu, dat, door hare ligging, de Nieuport haven, bij voorkeur op Oostende, moest aangelegd worden voor den brievenpost on reizigers dienst op Engeland. Doch dit alles was te vergeefs, ouzo senator heef; niets, tot zelfs geeu -beloften verkrogen. Ldardaadde Minister van openbare werkeu. Ridder de Moreau d'Audoye, deed verstaan dat het maken eener vlotkom last der gemeente of dor stad was, on dat do staat slechts zou tusschenkomeu; dat de brievenpost en reizigers dienst op Engeland te Nieuport niet zou aange legd word n, om reden er daarvoor roods koste lijke inrichtingen tu Oostende bestonden. Eindelijk kondigde do Minister aan dat er aanzienelijko verbeteriugswerken aan de haven te Oostende zouden uitgevoord worden. Welnu, kiszeivan Veurne en Veurne-Ambacht zijt gij nu overtuigd f Uwe senator Baron de Coninck bekent het zelf in openbare senaat- zitting, dat hij, voor zijne streek, van 't cloricaal Ministerie niets bekomt Van de bcdclviug, verbreeding eu bedijking van den Duinkerk vaart: van het nieuw Wiud- teoic sas om do doorvaart der geladen vaar tuigen tusschen de verdiepte Loovaart en den Yzcr te vergemakkelijken; van de overneming door den Staat dor opgeslijkte Neder-Colm of Bergenvasrt, van geen dier zoo nuttige ja drin gende werken i-< er spraak geweest. Welaan d in kiezers van Veurne on Vèurne- Ambaclit, toont dat gij u niet langer wilt laten uitbuiten; bewijs' dat moet gij uwe zware aan deden in de op-ubare lasteu afdragen, gij ook uwe aandeelen begeert in staats uitgaven, in de openbare w.-rken welke uwe streek vereischen en zonder welke handel eu nijve heid aldaar, met meer begunstigde streeken niet kunnen wedijveren. Kiezers lome uw misnoegen, bewijst dat uwe belangen, de b-Jangen uwer streek u aan het titans nog bestaande Normaalscholen slag Op slag toebrengt, en ze als nutteloox en ópfi lollig alschafl, schieten de cleiicale Normaalscholen, door hel Gouvernement aangenomen en gesubsidieerd, als padde stoelen uil den grond eu verspreiden zich over gansch het land. Wij zeggen ais paddestoelen, en. niet zonder redón. 24 Normaalscholen was Ie veel in 1884! Tuans heelt België hel geluk*»-“5 N-n ina tlscholen te bezitten, waarvan er a-4 aan papen en nonnen ioebclioöt en, en die zich allen aan Staatskas komen verzadigen! De cijfers zijn oftlcierl- En al die Not m.tulscltolen lijveren diplo mas af. al die gestichten brengen onder wijzers en onderwijzen essen voort naar hoogst fanatieken vo, m gegoten, welke op hunne beurt in alle hoeken van België gaan nestelen om zich van de opleiding der j' Ug‘1 meesier te maken. Nog eettige jaren, en ons landekm is van hel clericaal janghagel doorieten en dooi wroet, gelijk een oud ledikant van de.... memel. DIXMUDE NIEUPORT onze tegenstrevers stom gelijk een visch. I)e liberalen aanvallen, schelden en he- leedigen; dommigheden uitbraken, uit treksels, die een ander vergaderd heelt, uil gazellen en schriften overdrukken, dat is gemakkelijker, dal is treffel ijker. Zij irachlen alzoo, die iijnaards, hunne bestuurlijke akten te doen vergeten, hunne schoone en loflelijlte daden dood te zwijgen, maar 'l zal mei pakken schijnheiligaards, de waarheid zal veropenbaard worden, en iedereen zul welen op welke wijze onze zwarte tm esters en hunne strooien mannen de V< urnaars gelukkig maken. meer- over onze i van ver mindering van lasten en van vermeerde ring van voorspoed hebben volbrachi; dat Zoo wij eendrachtig onzen algemeenen vijand bevechlen, hebben wij in de stem mingen voor kamer en senaat vanJuni 1M88. voorzeker de ontbinding det ka mers. De kamer van volksvertegenwoordi gers samengesteld uil 138 leden, waar onder 4'2 liberalen en 9G klerikaleu, geeft onze tegenstrevers eene overgrooip xchijnineei ilet heid van 54 stemmen. Bede- neeren wij daar ecus ernstig over. Door vergroeiing van bevolking, zal het getal verlegen w oord igers moeten verhoogd worden te Brussel Bergen IChar leroi 1Antwerpen 1en Vcrviei j I Dus zes nieuwe zetels, die door onze vrienden waarschijnlijk zullen veroverd worden. Voegt daarbij den val der katho lieken te Brussel (14), te Nijvel (4). te Nenfcliateau (1), te Namen (4), te Phi lippine (2), arrondissemenien voor ,1884 door liberalen afgevaardigd, dit maakt eene verplaatsing van 50 stemmen, die, gevoegd bij de nieuwe zetels den val uil- maken, van het bestuur der valsche be- lovers en ons de ontbinding geven der beide kamers. Dezelfde ontbinding kan ook komen langs het senaat, waar de meerderheid slechts 17 stemmen bedraagt! en waarvan de helft zijner leden door dezelfde kiezers, moet vernieuwd worden. Aan hel werk dus, vereenigde liberalen! Zoo doende zijn onze stadsscholen weldra geréd en hebben wij in 1888 evenals in 1878,een tweede Waterloo, voorde partij van het beloofd luilekkerland. 7- 45 9-45 12-45 2-30 5-52 8-28 9-35 8- 14 10-11 1 14 2-59 6-21 8-57 10-04 ’<4 Overgenomen uil de llé/brme Maatschappij van Buurtspoorwegen. Iets uitzonderlijk ontstaal bij die maat schappij welke een monopolie geniet en hel waarneemt om zich, ten koste der gemeenten, spoedig te verrijken. Ons dunkens verricht die maatschappij die voorbeeldige bestuui ders alleenlijk het algemeen welzijn beoogen, en geenszins de Bl isters en de kloosters zonder hen zelven te vergelen trachten te bevoor- deeligen; dal zij onafhankelijk en onpar tijdig zijn en nooit liberalen vervolgen; dal zij in zake van den tram met wijsimid en gespaarzaamheid hebben gehandeld; dal zij de uitgaven voor het ouderwijs niet hebben vermeerderd; dit zij de wereldlijke scholen niet willen verifieti- gen, enz. enz. Maar neen, over alle die zaken blijven En ‘t ou<le zaagske van de schoolkosten en de i» uiige onnoodige onderwijzers en onderwijze ressen dat de clcricalon gestadig aan de libera len hebben opgelegd, dat was even valsch als hunne bewering dat zij cloricalen niet alleenlijk voor ’t leger góen man, geen pee d noch stuk geschut in meer wilden, maar wel de krijgslas ten wilden verminderen; even geveinsd als hunne bewering dat zij clericalen door hunne groote matigheid hunne tegenstrevers zouden verwonderen; even onwaar als hun gezegde dat zij clericalen in een jaar meer openbare werken zouden uitvoeren dan de liberalen in zes jaren! Den uitslag is gansch anders en tegenoverge steld. De kosten of toelagen voor 't lager onderwijs heeft 't ministerie van onderwijs stillekens afge schud; menige wel ingerichte gemeenteschoolon, bekwame en ijverige onderwijzers eu onderwij- zerssen zijn afgeschaft en de gemeenten moeten voor de kosten van 't lager onderwijs het dubbel betalen en afdragen dan wel onder 't liberaal bestuur! Het getal der onderwijzers eu onderwijzeres- seu was overtollig beweerden de clericalen, eu op 30 staatsnormaalgchoolen en afdeelingen schaften zij er 13 af; maar onze lieve zwartjes aauveordeu 30 bijzondere of congreganlsch* uormaalsclmolen en 3 gemeente normaalschoo- len, zatuen 33. Dus 33 vermindert met 13 blijft 20 normaal- schoolen in meer... omdat *t getal der onderwij zers eu onderwijzeressen overtollig was De krijgslasten zouden verminderen; du krijgsbegreoting bedraagt 49 millioen eu half zonder de kosten der Geudarmerij on daarbij zijn nu 30 millioonen huitengewoone credieten gestemd, dus zamen 80 millioen voor een jaar krijgsuitgaven Hunne groote matigheid Ja wel, voor do libe ralen is er geen enkel plaatsje noch postje meer te bekomen, en naar mate do bestuurlijke man daten eindigen, worden de liberale titularissen proper doch brutaal buiten gezet en door echte clericalen vervangen; medeburgers gjj ziet hoe men hier ter stede handelt en zoo is liet ook elders. Wegens de uitvoering van openbare werken door deu staat, dat blijkt uit de heropen rede voering van Baron de Coninck eu uit onze voren staande aanhalingen. Uit dit alles blijkt de clericale rechtzinnig heid! Dit Bl ut verschijnt den Znleidtig, en allen Woensdag in Suppleinent. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: frfv. 's jnara; met de post 7 fr. Een afzonderlijk nummer' 10 cent. - Bekendmakingen 20 centiemen den drukregel. De groote letters vulgew plaatsfuiaile. Reklafcen SO cent. Rechterlijk,e eerherstellingen 1 fr. De litnimeeii voor Helgie. ter uitzondering der beide I laanderen, alsmede die voor het üuileulttid worden •ntvungeti door den Ondst. tm Pt»u« rR, .H^gdalenaslraat, Brussel. Mon schrijft in bij VAtv’oicrv KSiKCKHOVE. Drukker-Uitgever, üoalstraat, 6, te Veurne, eo in de Postkantoren des Rijks. hart liggen, en met de aanstaande gemeente kiezingen; stemt voor de liberaleu. Teekent alzoo protest tegen die zotto uitgaven, tegeu die geldverkwistiugen voor versterkiugs- werken rond Luik en Namen, welke, volgens bekentenis van 't Journal de Bruxelles 160 mil lioen zullen kosten en welke 100 millioen zullen voor afgenomen worden. Intusscheu ten behoeve onzer streek Voor 't verdiepen, der aangeslijkte vaarten; voor ‘t vernieuwen van een bouwvallig eu ge brekkig sas; voor 't horstellen van een overhel lende en instorting dreigende kaaimuur te Nieuport; voor der rechttrekking der havengeul waarvoor de gronden reeds zijn aangekocht en thans voor pataten land verpacht worden; voor t uitbaggeren eener geul op den zeehauk, daar voor is geen geld, daarvoor bekomt gij niets eu 't draait altoinaal op clerical» beloften, gelijk aan O --- De Veurnaar blijft stilzwijgend allez:ikcm van sledelijk belang. Hij zou moeten bewijzen dal de i (lui heid der bevolking te vreden is onze nieuwe sladhuisbazen; dat gelukkigmakers hunne beloften Dtitnkerke, Vcurue, Heul unai- Brussel «sii Xtixiiaudle naar Nteuport. 6- 20 7- 47 19-99 10- 51 11- 18 3- 00 4- 09 6-91 6-15 8-59 Vertrekuren van tien ijz.erenwe^; 10- 47 3-06 11- 27 3-48 12- 15 2-03 4-25 3-13 4-03 7-03 5-22 5 28 8-23 l>e K£ainer. De Kamer heeft Woensdag over som mige wetsontwerp.'ii kunnen stemmen. Hel ontwerp, strekkende om de inko mende reftlittm op d(' kotlie met 3 p. c. te verminderen, heeft aanleiding gegeven tot eene lange en soms nog al héltige discussie, waarvan de lilm. Sabaiiier, llouzeau, l’irmez, De Smet-de N ii yer, (’.oomans en Beernaerl hebben deel ge nomen. M. Sabatier heeft gezegd en herlipald, dal die vermindering van belasting er eigenlijk gcene is, en dal de köllicver- bruikcis er niels zullen van gewaar worden, dewijl de kolli eene waar is. die alle ooge.nblikkeu prijsteranderuigen ondergaat. Naarmate de prijzen gekwo teerd worden op de Beurs, verhoogt ol vermindeil de prijs in de winkels, waar de verbruikers hem in liet klein gaan halen. Van zijnen kant vindt M. Pirinez hel onvoorzichtig alle zien van zekere ont vangsten, dewijl de Staatskas niet in al te goeden toestand verkeert en er onlangs wetten zijn gestemd die groote uitgaven na zich slepen. Maar het Ministerie wil, met hel voo: stollen van dergelijke wellen, die niemand, voordeel aanbrengen, zich tegen de aan slaande kie/in;en van 1888 eene verlo rene populariteit hermaken en den shell- ten indruk te niet doen, die verwekt werd door de vleesclihelasling, welke hel nog maar altijd niet durft in uitvoering brengen. Tegen dit bewecren is M. Beernnert krachtdadig opgekomen. II.j zegt niei te rekenen op de dankbaarheid van heAolk. Mijne drijfveer is geenszins, zegde hij, de begeerte om in de volksgunst te slaan; ik weel dal men zicli aan geijne bedankingen verwachten m ig watimier men lasten vermindert; ik hen te on i geworden om daar nog op te hop -n. En de man heeft geen opgelijk, vooral wanneer men te werk gaal zooals hij langs dtn eeneu kant verminderingen voorstellen, waar niemand bij wint, eu langs den anderen kant vermeerderingen invoert waar ieder nadoel bij lijdt. M. Coomnns liceft den wensch uil ge drukt, om zoo spoedig tnogelijk eene be lasting te zien stellen op hel vreetnd graan niet alleen, maar ook op alle vreemde landbouw voortbrengselen. Ware misschien, nog hel best, een chineeschen muur rond Belgie tc hou wen en ons land te laten leven op zijn eigen vel. Dan zou er eerst licit uit zien! De wet op de koffie werd aangenomen met 93 stemmen en 10 onthoudingen. - Afschaffen Aannemen Men herinnert zich nog liet beslag, dal de clericalen in 1884 maakten over het al te groot getal Normaalscholen die onder het ministerie Van Humbeeck bestonden. Er waren er wel 23 of 26! Dal is te veel, al te veelriep de rech terzijde in chorus uil.... en de eene Nor maalschool verdween, na de andere; gisteren was gene, van daag deze met eenen ofticieelen penneirek weggevaagd; de laatsten, wier dood door M. Thonissen in september 1886 geteekend werd, waren die van Hoboken en Leuven. De 16 overlevenden mogen, zooals de goede man hel zelf zegde, voorluopig blij ven voortsukkelen. Voorloopig, inder daad. want de zoogenaamde minister van Onderwijs wacht slechts naar eene gele genheid, om zijn afbrekinj.swerk te vol tooien en hel otliciecl normaal onderwijs den grond in te boren. Doch zie, terwijl M. Thonissen aan de rrTrwr ’mwi» feinunj iBiiii l ii.i. vnu BRUSSEL GENT VEURNE GHYVEI.DE DUINKERKE

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1887 | | pagina 1