VAN VEURNE NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT GEMEENTEKIEZING van 1G October 1887. a &Vls Onze lijst. w eis». 1, S. 'Mt «Ur. an. '•ge. X:»3 October 18S7. C5Hc jsiar. if k kNk Sn Si. ,T"’t "1 .,n ’.alle It. i!?ren Sen vertrouwen, cn ons vertrouwen zullen 1 S; De klerikale kandidaten. M.’ DETREMERIE. M.’ Dclremerie komt van Cancghem. Hij is lang professor geweest in hel bis schoppelijk collegie en is is Ilians op ziener der katholieke scholen. Hij is ook nog pocël. De neringdoeners van Veurne zullen ongetwijfeld allen voor dezen kan didaat stemmen, want hij houdt ze allen leven. Beenhouweis, bakkers, kleerma kers, schoenmakers loopen dagelijks zijne deur af, om hunne bestellingen huis te dragen. De herbergiers dansen van vreug de omdat M.' Delretnerie kandidaat is, en de arme menschcn leven op hope van gelukkige dagen. Wal meer is, de man van Cancghem is een pibaarbijter van 1' klasse, en een liefhebber gelijk veel kerkmannen van een lekker meultje als liet niets kosten moet. Morgen zal hij in het banket niet zijn, want zijne gilel- beurze is toegenaaid. N* 1 is dus een man die aan de neringdoeners veel profijt vei schalt en komt u, lezeis, zijne tweede buisvormige decoratie vragen. M.’ FEYS. Heer ende meester Feys is een boeren jongen van lloogslaede, die de stiel zijner ouders te klein achtte cn moest advokaal worden. T was hier noglans het geval van te zeggen Schoenmaker blijf bij uwen leest. Sedert drie jaren is hij in Veurne. Weinig processen heeft hij ver loren of gewonnen, dat mag met waar heid gezegd worden. Maar het schoonste geding dal hij ooit zal winnen is zijn huwelijk. Hij is een porei aan Hoogstaedes kroon. Destijds wilde hij zich liberaal maken om ecu postje te bekomen, en God weet welke hooge bediening voor hem thans is weg gelegd. In afwachting is hij voorzitter van den Disch en hoe hij daar als oiuuaa >pq bestuurder uitmunt IS gekend. CM''., <i;- KANDIDATEN DER LIBERALE ASSOCIATIE: MM. Barbier Karei, doctor. De Clercq Henri, uittredend lid. De Hoon Adolf, id. Joya Hilaire, advocaat. Ollevier Pedro, eigenaar. Goede waar prijst zich zelven, zegt hel spreekwoord, (tok zouden wij over onze kandidaten niet .-clii ijven, indion wij de kiezers in 'Ie gelegenheid niet wilden stellen dezelve niet de Jannen der kleri kale lijst te vergelijken en alzoo zich te overtuigen dat zij deze verre overtreffen. BI.r BAUBIER. M.r Barbier is een kind van Veurne. Hij was een .schitterend student destijds, die groolen luister heeft geworpen op onze stad. Niet alleen is hij een uitstekend geneesheer, maar daarbij nog een ver standig, geleerd en welsprekend man, die voorzeker in den gemeenteraad op zijne plaats zal zijn. Om zijn minzaam karakter, zijne dienstwilligheid en meiischlieyend- heid wordt hij zoowel door katholieken als door liberalen bemind, ja hij is in d*n vollen zin des wootds een volksvriend .Menigvuldige diensten van allen aard he lt bij aan zijne inedi burgers bewezen. Ook zullen deze diensten op 16" October niet vergelen worden en, ongetwijfeld, zal zijn naatn zegevierend uil de stembus komen. M.r «>K CI.ICIICQ. M.' De Clercq ook is een Win naar cn afkomstig van eene der oudste en der nanzienlijksle familien onzer stad. Reeds zeven jaren zetelt bij in den gemeente raad, en zeker is hij hel vertrouwen der kiezers niet onwaardig geworden, want hij is altijd vol icvervoor ïalgemeen wel zijn, maakt deel, als luitenant, van hel korps pompiers, bewijst diensten in menigvuldige commissie», toont zich in alles medegaande en behulpzaam, en doet onophoudelijk pogingen om den voor spoed zijner geboortestad te bevorderen. De kiezers dus, die hem reeds tweemaal als gemeenteraadslid gekozen hebben, zullen hem ook ditmaal niet verstouten. M.r DE HOON. M.r De Hoon is geboren te Caprijcke, maar sedert meer dan vijl en dertig jaren is liij in Wurne gevestigd. Sedert 1876 is hij lid van den gemeenteraad, en iedereen is hel cens om te getuigen dal hij als bestuurder aan de stad diensten he< tl bewezen en hare belangen zeer genogen is. Door de geestelijkheid en door de fanatieke klerikalen wordt bij niet be mind omdat hij altijd hunne baatzuchtige en verderfelijke politiek bestreden beeft. Maar mannen, die de misbruiken durven te keer gaan, en vrij hun gedacht durven zeggen zijn er noodig. Hij is verders een man van grondige kenisscn en ervaren heid, die aan zijne medeburgers menig vuldige diensten bewezen heeft. Ook wordt bij door de liberalen, ja zelfs door de gematigde katholieken zeer geacht en het kiezerskorps zal hem dit op 16" Octo ber nog cens bewijzen. M.r JOYIC. M.' Joye is van Yperen, maar sedert 16 jaren in Veurne woonachtig. Hij is ver wantschapt met eene der voornaamssle cn aanzieiilijkstc familien onzer stad. Hot is een man met een ferm karakter, recht voor de vuist, die nooit een ja voor een neen zal zeggen; maar hij is tevens vol dienstwilligheid, vol hartelijkheid, vol goedheid. Hij is een der bekwaamste advokaten der stad en zijne plaats is vooizeker op hel stadhuis, waar hij met talent de belangen der Veurnesche bur gers zal verdedigen tegen de klerikale slaven, die thans in den gemeenteraad zetelen, en die niets anders betrachten dan de geestelijkheid te voldoen en van ons geliefde Veuriie een groot klooster te maken. Ja, de plaats van M.' Joye is op liet stadhuis, en de kiezers zullen doen zien dat zij de algemcene belangen hooger schallen dan degene der zwarte partij, die waarlijk in onze stad reeds zeer wel bedeeld is. M.r I». OLLEVIEH. M.' P. Ollevier is een Vcurnaar cn van eene familie wier leden altoos in den gemeenteraad gezeteld hebben. Zijn vader en grootvader waren burgemeesters onzer stad. Gedurende verscheidene jaren was M.r P. Ollevier lid en voorzitter van den disch, hij is met bestuurlijke zaken wel bekend en zijne kiezing zal eene goede aanwinst zijn voor den gemeenteraad, want hij heeft bewezen dat hij met hart en ziel liet welzijn zijner geboortestad genegen is, en allezins in slaat is om dezelve te verdedigen. De kiezers over drie jaren door belof ten der klerikalen misleid, zullen thans den misslag herstellen dien zij toen be lli even hebben, cn den heer Pedro Olle vier de plaats geven, die zijn geachte vader gedurende vijf en twintig jaren heeft bekleed en in dc welke hij zooveel diensten aan de stad heeft bewezen. M.r VERRAES. M.r Verraes is van Brussel. Over zeven jaren werd hij hier door de geestelijken geroepen om concurrentie te doen aan de andere geneesheeren, ook wordt Oscar door pastors cn nonnen overal aanbe volen. Hij is de groote vriend van Jules de Babbclaere en van den Pijpekop en met deze twee alweters smeed hij plannen om van Veurne een klooster te maken. Zegt kiezers, indien die vijf mannen in eenen zak zalen, wie zoudt gij uilkiezen voor den beste Hel verstandigste ware van ze alle vijf in den zak te laten zitten, want het zijn al mannen van den zelfden deeg, al slaven der priesters, die geenszins dienen voor den gemeenteraad. - na)»» Het programma der klerikalen. Volgens de Veurnaar, heeft de heer Despol, voorzitter van den klerikalen kring, in de vergadering van zondag laatst de volgende woorden uitgesproken. Hel programma, welk wij in 1884 voorhielden, is nog ons programma van heden. De klerikale kandidaten beloven dus al wal onze meesters zelf over drie jaren beloofd hadden Zij zouden waarschijnlijk, indien zij gekozen werden, hunne belofte houden, zoo als onze stadhuisbazen de hunne ge houden hebben. Dit programma herinneren wij ons, en de kiezers moeten zich hel insgelijks her inneren. De vrede onder de burgerij weder- n brengen waar de ongelukswet van 1879 steeds den oorlog heeft doen heerschen. Ceene nutielooze geldverkwistingen meer, maar vermindering van lasten. De stadskas tot hel welsijn van allen doen dienen; geene uitzonderingen, n'geeue uitsluitendheid meer. Daar zijn de gedachten welke wij aan uw bestuur geroepen, zullen bewerkstel- ligen. Dit waren de woorden welke over drie jaren de hecren De Haene, Despot, Pil, Cailliau, De Grave en Demeesler met hun naamteeken onderteekeuden cn aan de kiezers toestuurden Dit waren dc beloften die zij deden 1 Dit zijn, nu ook volgens de voorzitter van den klerikalen kring, de gedachten die de lieeren DeTremerie, Feys, Mis- suwe, Simpclaerc en Verraes bezielen. ~Dft Blad verschijnt den Zaterdag, en allen Woensdag in Supplement. - Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: 6 fr. 's jaars; «iel de post 7 fr. - Een afzondetdijk” nummer 10 cent. Bekendmakingen 20 centiemen den drukregel. De groote letters volgens plaalsi uimte. Reklamen t>0 cent. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. De Annoncen voor. Ilelgie. Ier uitzondering der beide I laanderen, alsmede die voor het Buitenland worden ontvangen door den Office ue Publicity, Magdalenastraat, Brussel. Men schrijft in bij VANDBN KEltCKliOVB» Drukker-Uitgever, Ooststraat, 6, te Veurne, en in de Postkantoren des Rijks. M.' MISSUWE. M.r Karei Missuwe is geboren te Lam- pernisse. T is een jongman van 67 jaren maar nog in zeer goeden staal. Hij was vroeger met de name burgemeester van zijn geboortedorp onder de directie van den secretaris.T is een man vangrrrooote welsprekendheid, eene uiterste beleefd heid en eene engelachlige verduldigheid. In een woord, een man van gewicht. Men zegt dal hij veel keuken kennissen bezit, en sedert verscheidene jaren is bij gebreveleerd voor het bakken van Lam- pernissche lukken. De man heeft reeds van de Veurnesche kiezers twee buizen gekregen en op 16* October zal de collec tie met eene vermeerderd zijn. M.r SIMPELAERE. M.' Simpelaere is van Moorslede. Hij is hier notaris slechts sedert een jaar en is dus voor de Veurnaars nog een vreemde ling. Vroeger was M.r Simpelaere liberaal, nu is bij hevig klerikaal, hij geniet de hooge bescherming der geestelijkheid en is de boezemvriend van den pilaarbijter Baron Mon van T> stamenlenhove. T zal niet gaan, Benoit, de Veurnaars willen geen simpelnars meer in hunnen gemeen teraad. Dit zullen dus ook de beloften zijn die zij aan de kiezers zullen doen. Hoe en op welke wijze onze stadhuis bazen bun gegeven woord gehouden heb ben, weten de kiezers. Wal zij verslaan door vrede onder re burgerij doen heerschen door ce- SPAARZAAMHE1D dOOI“ VERMINDERING VAN lasten hebben wij beginnen loonen, wij loonen hel nog op heden, en wij zuilen hel in onze volgende nummers nog verder bewijzen. Alzoo zullen de Veurnaars zien en ge voelen wat de tegenwoordige klerikale kandidaten doen zouden, moesten zij den zegepraal behalen, vermits zij de zelfde gevoelens hebben als hunne klerikale vrienden, en van nu af zeggen dal zij juist zullen handelen als deze laatste. Als wanneer zij nu bij de kiezers zullen gaan spreken van vrede cn broederlijk heid, van gespaarzaamlteid, onpartijdig heid en vermindering van lasten, dan zullen dc kiezers hunne verklaring mei eenen geweldigen schaterlach aanvaar den, en hun vlakaf antwoorden Hoe men op het gegeven woord der klerikalen mag rekenen, dit weten wij 1 Hoe gij uwe beloften volbrengt, dit kennen wij. Bedriegers en leugenaars, hebben wij niet van doen! En stemmen zullen wij voor mannen die, ten minste, zullen doen wal zij zeggen, en die durven zeggen wal zij willen Voor mannen die ons niets dan hel mogelijke zullen belooven, on die ten minste hunne beloften zullen volbren- gen Voor mannen die wij kennen als Veurnaars en die, hier in Veurne, door eenieder gekend zijn Voor mannen van karakter, die onaf hankelijk cn vrij hunne eigene gedach ten zullen uilen, en hunne eigene wille zullen uil werken Zulke mannen vinden wij op uwe lijst niet, klerikalen! cn voor u zullen wij niet stemmen Zulke mannen integendeel zijn al de liberale kandidaten! Zij verdienen ons wij hun schenken, want zij zijn hel waardig! Daarom zullen wij, kiezers, op 1G October aanstaande, eene groote meer derheid geven aan de hecren lk»rbici* Karei. Dedcrcq llenri. I>e Hoon ï&tlolplke. Joye IIHnii-o. Ollevier I*c<lro. -- De vergadering in den Surkelkring. Volgens verslag verschenen in den Veurnaar, zijn in die vergadering veel aardigheden en stoutmoedige onwaar heden uitgesproken geweest, terwijl over zaken van groot belang geen woord ge rept werd. Alvoren bekende de lieer voorzitter R. Despol openlijk, op volgender wijze, wat die mannen van zin zijn, moesten zij bij dc aanslaande kiezing winnen. Is het ons misschien nog niet gegeven geweest, ingezien de omstandigheden, ons programma zoo wij het begeerden uittevoeren, de zegepraalzal de volkomene uitvoering van onze gedachten en strevingen bewei kstclligan. Kiezers, wij hebben hel u reeds gezegd cn vorenstaande bewijst er de echtheid van; konden onze clericalen, bij de aan slaande kiezing nog vijf pekzwarte raads- (Cden bekotnctij de omstandigheden om hun J t I. 111. .1) tr a 3-13 5-22 BRUSSEL OE.NT VEURNE OHYVELDB DULNKKRKK 5-04 7- 36 8- 46 5-07 5- 43 6- 19 9-15 10-41 6-02 6- 36 7- 14 9-34 11-04 DUINKERK E (HIYVELDE VEURNE GENT BRUSSEL 3-03 3- 48 4- 25 7- 03 8- 28 7-11 9-26 10-41 I* init '"II. He. re]ja <1. ■'"«k ■Kan. ''éi*. 'Men II NIEUPORT DIXMUDE 'DIXMUDE NIEUPORT „.,o Hie *1’- j ,li*l 'Ufil ’•6 '•if* 7-06 9-06 12-00 1-51 4-22 7-01 8-78 7-35 9-35 12-35 2-20 4-51 7-30 9-25 7- 45 9-45 12-45 2-30 5-52 8-28 9-35 8- 14 10-14 1 14 2-59 6-21 8-57 10-04 -- - 10-47 11 -27 12-15 2-03 4- 03 5- 22 <-1-11*4“’R111*<*11 vsin <l<*n iJx.oi*oiixvo4k vuil Mïtiincm unni ussd imoi* 6-20 9-33 3-00 5-58 5-4» 7-47 11-02 12-00 4-09 6-01 7-35 8-04 10-09 1-03 2-53 6-15 8-50 9-53 8-26 10-51 3-10 10-19 8-57 11-18 4-07 10-50 -- ..vu ••VII &.UUUII

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1887 | | pagina 1