VAN VEURNE F w BERICHT. BALLOTEERING VAN 23 OCTOBER 1887. STAD VEURNE. II '2 Inlichtingen voor den Kiezer. Dees avond zal er eene manifestatie plaats grijpen ter eere onzer liberale kandidaten die Zondag laatst de meer derheid der stemmen bekomen hebben, maar die, door onrechtvaardigheid en partijdigheid, zich een zeker getal der hun gegeven stemmen hebben zien onttrekken. Deze manifestatie zal gevolgd worden door eene mee ting alwaar alle liberale kiezers uitgenoodigd worden. De meeting zal plaats hebben in het Hotel de Rhetorika. I SST. AAN HET UITSLAG DER GEMEENTEKIEZING. Ingeschrevene stemmers 022. 1 H>K CLEKOQ 2 DE J5OO5 3 4 OLLEVIER te dwingen en om te knopen. O i 579 2 21 278 273 275 277 270 273 De uitslag der kiezing is eene schit terende zegepraal voor onze denk wijze. Worden onze liberale kandidaten niet gekozen bij de eerste stemming, dit is enkelijk toetewijten aan de ver foeilijke middelen, en aan den onge- hoorden dwang die onze tegenstrevers gebruikt hebben tegenover de kiezers, alsook tot do schandelijke partijdig heid welke onze stadhuisbazen ge toond hebben inde uitvoering hunner werkzaamheden als stemopnemers. Voor niets hebben de klerikalen ge weken Zij hebben zich geschaamd de laag ste aantijgingen, de leugenachtigste onwaarheden aan te halen om de per- sonen onzer kandidaten te bevuilen en met slijk te bezoedelen! Zij hebben zich niet geschaamd van, om te zeggen openbaarlijk, de kiezers uit te koopen of pogingen te doen ten einde ze uit te koopen 1 Zij hebben zich niet geschaamd van zieken te dwingen om uit hun bed op te staan, ze ter stembus mede te slepen, en ze in doodsgevaar te bren gen om hunnen politicken haat te verzadigen De priesters, de mannen die eene zending van liefde en broederlijkheid zouden moeten vervullen, hebben zich onderscheid, onder allen, door hunne schaamtelooze pogingen om do kiezers Bij hel oproepen Zetelt en Op dit stembriefje, en knul, fifi't een i 7 drukt. Achter den nxim van Op 16 October waren er nog 589 levende kiezers. Tegenwoordige stemmers Witte briefjes Vernietigde briefjes Volstrekte meerderheid i V r. .1 van zijnen naam. gaat de kiezer de kieszaal binnen, begeeft zich voor de tafel waaraan hel bureel onivan-t daar een stembriefje van den voorzitter. 1 Ier linkerzijde bevindt zich al boven eene uter. Onder die ster een zwart vier- wil punt in ’t midden, en onder dal vierkant, staan de namen der vier liberale kandidaten ge leder liberale kandidaat bevindt zich ook een zwart vierkant met wil punt in hel niidd^t. Langs de rechterzijde, slaan integendeel, de namen der klerikale kandidaten gedrukt. Ite stemmer begeeft zich achter een der schutsels, doel daar zijn stembriefje open, en neemt bijzonderlijk aan dacht op de liberale STEIL. in bet kicshaizekeit, vindt hij eenen stempel, en op den lessenaar eene stempeldoos met inkt doordrongen, stempel moet hij eerst in en ophel inktdoosje doppen en dan: Mei dien zelfden stempel alzoo nat gemaakt, moet bij tiiels anders doen dan I6KT WIT I'UIVT ZWART M IKEA dal zich Ie midden van het zwart vierkant vertoont OIVUICll I>K tSTEKl en boven de namen der liberale kandidaten, zooals het hierboven is aantjeduid. Zoo doende, stemt hij voor geheel de liberale lijst. Zulks kan hij ook doen, indien hij ieder der wine punten zwart maakt die zich in de vierkanten vertoonen achter en al tie rechterzijde van de namen der liberale kandidaten. Hij kan ook deze vier witte punten achter- de namen zwart maken en lerzelvcr tijde ook liet wil punt boven deze namen. Maar de eenvoudigste en gemakkelijkstc wijze is deze die wij eerst aangeduid hebben te welen Een enkel zwart leeken op hel wil punt dal in het vierkant is onder «ie ster en lïoven do nnnicn der liberale kandidaten. Zoo stemt hij voor geheel de liberale lijst. Ingeval de kiezer hel gekregene stembriefje hadde vuil gemaakt of gescheurd of op eonige andere wijze had ongeldig cmaaki, mag hij een ander stembriefje aan den voorzitter gaan vragen, maar hij moet hel eerste stembriefje gesloten leriiggcvcn. Het .stembriefje aldus opgemaakt, vouwt do kiezer hel loc in vieren, gaat hei.looncit aan den voorzitter, geplooid met den stempel van boven, en steekt hel zelf in de bus. De kiezer gaat uil langs den tegenovergeslelden kant van degenen langswaar bij ingekomen is. De heer Dctremerie juist het vol doende getal stemmen bekomen heb bende, werd rond 7 ure ’s avonds, gekozen verklaard. Er is dus ballotecring tusschcn vier liberalen en vier klerikalen, te weten de hoeren Barbier, Declercq, De Hoon, Ollevier, liberale kandidaten, en Feys, Missuwe, Simpelaere en Vernies, klerikale kandidaten. WOENSDAG 19 OCTO.Bl.il SUPPLEMENT I i- ADVERTENTIE-B HEBBEN BEKOMEN l.ib. kandidaten. Barbier Declcrcq De Hoon Joye Ollevier A Kier, kandidaten. Detremcrie 278 Feys 275 Missuwe 272 Simpelaere 271 Vérraes 275 T.-': sé’!

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1887 | | pagina 1