VAN VEURNE KW if sw |gg| BALLOTEERING VAN 23 OCTOBER 1887. S: NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT STAD VEURNE. DE HOON, Inlichtingen voor den Kiezer. DE CLERCQ, OLLEVIER. BARBIER, <S3e jïssir. IV «274. tJetober HS8* iïjk cilssbgq r k>k hoos 4 OLIJEVIEU 4 Volgens het 5-04 7- 36 8- 46 275 272 •fiflcll cn Op DU IN KERKE C,1IYVEI.DE VEURNE GENT BRUSSEL 3-00 8-59 3-08 3- 48 4- 25 7-03 9-35 2- 53 4- 07 JFuinknrkc BRUSSEL GENT VEURNE GHTV’I.DV DUIN KERKE 6-02 9-34 3-<4 S-26 S-.V7 5 5-58 7-35 9-53 1O-J9 10-50 •uA.c.’M'ra*wire.. {‘Uil“UfU? TT HI H _EöH j TT kiesbureol is do uitslag der kiezing BARBIER 27.3 DE CLERCQ 275 DE HOON .IOYE OLLEVIER meerderheid KJ Veurnaars, De slag van 16 October is ccnc sclioonc zegepraal voor de liberale partij en een ware nederlaag voor de klerikalen die zoo zeer in hunne beweringen en boflerijen werden te leur gesteld. Ge moet welen, beste lozers, dal de klerikale koppen en andere topmannen ten minsten op honderd stemmen meerderheid rekenden, voor de katholieke kandidaten, én och heere die 100 stemmen ontsnappen linn. Veurne stad en al wat treffelijk is in stad, herber giers, winkeliers, ambachtslieden, onze goede boertjes van den builen, allen zijn opgekomen om onze voortreffelijke kan didaten Barbier, Declercq, De Hoon,Joyc en Ollevier te doen zegepralen. Wij mogen met fierheid zeggen dat onze vrienden met den eersten keer de meerderheid bekomen hebben, maar de creaturen der geestelijken .die aan hel bureel zalen stonde» zoodanig stom en verbaasd dat zij alle middelen uitgezócht hebben om ten minste hunne partij van een droevig Waterloo te bevrijden. Zoo als iedereen nu maar al te wel weel is heldoor het vernietigen van acht liberale briefjes en door de goedkeuring van verscheidene nietige klerikale dat de heer Detïemerie aan’dc juiste meerder heid gekomen, is.' Veurnaars, Dat is' cone oprechte schande, maar nog grooter schande is het dal een man van kennis en lalenl, dat een man die zoo veel‘voor stads welvaren heeft medege- wrochl, zoo als M.r De Hoon, niet aan-' slonds gemeenteraadslid uitgeroepen is geweest. Hadde men geene briefjes afge keurd, die den naam van M.r De Hoon en zijne vrienden dragen bel is zeker dat bij in den eersten loer passeerde mét de hoeren Barbier, Declercq en Ollevier en dal er slechts eene balloteering moest plaats hebben lusschen den hoer Joyc en Detremcrie. Vertrekuren van den ijzerenweg van 10- 47 3-08 5-07 11- 27 3-48 5-43 12- 15 4-25 6-19 3-13 7-03 9-15 5-22 9-35 10-37 271 "1 zou geklommen zijn, had geen een klerikale kan wel ten minste drie dor liberale kandidaten. 6- 24 9-33 7- 17 12-00 snxsa Wij moeten ons, voor het oogenblik,- Hoeren Kiezers, aan dö beslissing van het kiesburoel onderwerpen, tenge volge derwelke eene balloteering zal plaats hebben lusschen do hoeren Barbier, De Clérèq, De Hoon,'Ollevier, van den oenen kanton Feys, Missuwe, Sinipelaorc, Verraes, langs den ^an deren kant. Deze balloteering is vastgesteld óp Zondag aanstaande 23 October, ten negen;iire ’s morgens, zonder nieuwe vermaningsbrief aan de kiezers. Wij verzoeken u vriéndelijk, Ileeren Kiezers, u op gestelden dag en uur ter stembus te willen begeven en aldaar voor ons, ondcrgeteekoridën, te willen stemmen. Wij hebben het vertrouwen, dat gij, die ons reeds verleden zondag de meerderheid hebt gegeven, aan ons verzoek zult gelieven te voldoen. Wij bidden u terzclvcr tijd ons te willen verontschuldigen indien de tijd ons belet aan al de kiezers een nieuw bezoek af te leggen. Aanvaardt, Hoeren Kiezers, de uitdrukking onzer welgemeende ach ting. 7 verleden zondag do volgende geweest DETREMERIE 278 FEYS 277 MlSSt’WE 270 SIMPELAÉRE 271 273 VERRAES 27,5 De volstrekte meerderheid vastges.teld geweest zijnde pp 278,werd -M.r Detremerie als- gemeenteraadslid uitgeroepen. - ■- - Maar, Hoeren Kiezers, het kiesbureol heeft, ten onrechte, acht liberale "stembriefjes vernietigd, en een klerikaal stembriefje, dat nietig was, geldig verklaard. Ware die onrechtvaardigheid niet begaan geworden, de uitslag délf kiezing zoude volgende geweest zijn BARBIER 281 DETREMERIE 277 DECLERCQ 283 .FEYS.. 271 DE HOON - -285 -MISSUWE 271 JOYE 277 SIMPELAERE 270 OLLEVIER 280 VERRAES En daar alsdan de volstrekte meerderheid tot 281 didaat gekozen geweest, maar v.\I t.?r. Dil Blad verschijnt den Zaterdag, en allen Woensdag in Supplement. Inschrijvingsprijs, voorop belatlbaar: 5 fr. ’s jaars; met de post 7 Ir. Een afzonderlijk nummer 10 cent. Bekendmakingen 20 centiemen den drukregel. De grooie letters volgens plaatsruimte. Reklnmen 50 cent. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Di- \nnonren voor ftelgie, ter uitzondering tier beide Vlaanderen, alxmede die voor hel llnitenland worden ontvangen door den Office iie Pum.ic.itR, Magdnlenastraat, llrussel. m—dl wi.nr.FFSCO—WCWWW.I 1 -TMMBCTmwft—wff!WlJUJ>M>WWCTWNM>CBMWWWIlTFF'lgMt!WI^KI*BglB>WBWnBCW»><>a 4,-,3ml'4'VTTrgV(r‘w-t— Men schrijn in bij I— 'VANDEN KERCHI5<»VK. Di akk<T-(’itgrver. Oosisiraat, 6. te Veurne, en in de Postkantoren des Rijks. Veurne, nnnr Struise! en Rixniude naar Nieuport. NiKUPORT 7-05 9-05 I2.05 1-50 4-21 6-15 D1XMUDE 7-35 9-35 12-35 2-20 4-51 6-45 D1XMUDE 7-45 9-45 12,45 2-30 5J)5 8-28 NIEUPORT 8-14 10-14 1 14 2-59 5-34 8-57 IV- 1 >1 rnrn ’pen van zijnen naam gaal de kiezer do kieszaal binnen, begeeft zich voor de tafel waaraan het bureel J oi n in‘1 danr een stembriefje van den voorzitter. T tv en ter linkerzijde twindt zich al boven eene «ter. Onder die ster oen zwart v.er- 11 i n uil’ mint in T midden en onder dal vierkant, slaan de namen der vier liberale kandidaten ‘^c- ^"''’aShci'''den naam van ieder liberale kandidaat bevindt zich ook een zwart vierkant met wit punt in hel n,i!|ll"n- ,!rin inte-emlcel. de namen der klerikale kandidaten gedrukt. [/"^..'„'m'-r' h'-g'-eli octiter''een der schutsels, doel daar zijn stembriefje open, en neemt bijzonderlijk aan- dnc.l't op d" i'X'kén\indi hij cenen stempel, en op don lessenaar eene stcmpéldoos met inkt doordrongen. '1 'e, s omnel alzoo nat gemaakt, moet bij mets anders doen dan IS KT WIT PUNT ZWART u'S d,\t 'ich te midden van het zwart vierkant veHoont O^IIKII »K STER en boven de namen der ddierale kandidaten' zooals het hierboven h aangeduid i i ctpini hij voor geheel de liberale lijst. it '*k i f ook doen, indien hij ieder der witte punten zwart maakt die zich in dc vierkanten vertoonen achter I 'i.t' i /ii lè vin de namen der liberale kandidalcii. ’C"ll'i kan'ook deze vier wille pnnicii achter de namen zwart maken en terzclvcr tijde ook hel wit punt boven deze ’'Tnr d-‘ eenvm ligsfc en gcm ikkelijkstc wijze is deze die wij eerst anngednid. hebben te welen pén enk(d zwart leeken <q> liet wit punt dal in hel vierkant is onder. «Ie der en >»oven de nnmen der .lib/rale kandidaien. (|t, Ki.v.cr hel —kregene siembrielje hadde vuil gemaakt of gescheurd of op eonige andere wijze bad ongeldig smaakt mag hij een amhir stembriefje aan den voorzitter gaan vragen, .maar hij moet hel eerste stembriefje gesloten Vt^'npK'Mnn.ikt. vouwt do kiezer het loc in zijne plooien, gaal hel loom n aan den voorzitter, met den stempel vin boven, cm slcekt het zelf in de bus, D - kiezer giat uil lan-zs den legenovergestelden kant van degenen Inngswam- bij ingckopum ts. I?? “2 r 33T I i 'i H 1 5 1 i i i D I I I I f 6-01 3- 10 6-36 11-04 10- 09 10.-.1 11- 18 - 4 - - T— y.n-a-MJ ji =3, ',r 1,;; r(.|«t in on op het mkldnosje doppen en dan: 7ii4i sli iiil hii golirfl <»o riiH'inh' HjSi.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1887 | | pagina 1