0 tel VAX VEURNE NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT f £2 «*u Zaterdag 19 So vein ber 1SST. X'* OÏ25*. SS Dit Blad verschijnt den Zaterdag, en allen Woensdag i weinig tegen doen. Hoe die inrichting in haar werk gaal is bewonderens- en.. ten er •dtr <ïSr Jinn*. Met iederen dag verergert de toe stand in Frankrijk. Er kan ongeluk kiglijk aan de plichtigheid van ver scheidene hooggeplaatste personagien niet meer getwijfeld worden; zij maakten misbruik van hunnen stand en invloed en gaven zich aan schande lijke knoeierijen en strafbare hande lingen over. Ook is de ontroering der openbare denkwijze tén hoogste ge stegen en het zou niemand meer moeten verwonderen indien de heer Grévy binnen zeer korten tijd zich in I de noodzaaklijkheid bevond zijn ont slag als president der fransche repu bliek te geven. Dit gevoelen wordt door de gansche republikeinsche pers uitgedruikt, te rekenen van de radi caalste tot de gematigdste dagbladen. Men spreekt zelfs reeds over de bij- eenroeping van liet congres, om in de vervanging van den tegenwoordige!) president te voorzien. 5°i» ’Uw. l’v. mei o is over bekwaam- le X waar dal de - IU uruntien komen dan van hei klerikaal bestuur. opperbest Koml bijuiensclieii, komt bij eu kómt hem hooreti n T Is niet van M. Lejcune dal wij wil len spreken. De verhalen aangaande de knoeie rijen van Wilson komen allen op het zelfde neer; het hoofddoel isgeld, geld, altijd geld,en wat heeft die man nu aan zijn geldMaar het ergste is, dat Wilson de eenigste niet is; men weet te Parijs maar al te goed, dat goene galg groot genoeg kan worden gemaakt, indien allen moesten hangen, die hunnen stand als afgevaardigde of senatour of ambte naar misbruikt hebben om ei- wat mede te verdienen. Wilson heeft het alleen wat erg gedaan, omdat hij meende als schoonzoon van don presi- Zij zijn daar ten eerste voor ingericht dent der republiek het veiliger te kunnen doen. STAATKUNDIG OVERZICHT. Da banis van M. Bearnaert. De klerikale dagbladen loopen hoog op mei het overschot welke r.:::;i.;; naerl op de budgetten van f886 en 1887 aankondig!. Wil men hen gelooveti, dan komen die overschoten bestuur der klerikalen. des Rijks. naar Nteuport. 7-05 9-05 12-05 1-50 (-21 6-15 7-35 9-35 12-35 2-20 4-51 6-15 KEKCKlIOyE, Drukker-Lilgever, (JoalMraat, J-~_TZ-lt4 II w.....-.--■o-.— -.- TinnTT TXnIM, Volgens de laatste tijdingen uit San Remo is er verlichting in den toestand van den kroonprins geko men, daar een gezwel in de keel ver dwenen is, ten gevolge van het uit- loopen van een geelachtig vocht. Volgens men uit Londen meldt krijgt de wondarts Mackenzie talrijke dreigbrieven, die hem beschuldigen de oorzaak te zjjn, dut de kroonprins niet meer genezen kan. Die beschul digingen zijn dwaas en ongegrond; reeds van bij de eerste gezwellen, die zich in de keel vertoonden, hebben beroemde duitsche wondartsen ver klaard, dat zij van kankerachtigen aard waren on de ongeneesbaarheid der ziekte voorspeld. De Globe van Londen vernoemt dat de regcering besloten heeft 20,090 bijzondere policie-agenten te beëedi- gen, in het vooruitzicht van nieuwe gekeild en de leiding van ’i exaam is* wanorders die zich zondag m Trafal- t"‘pl gar Square en omliggende plaatsen zouden kunnen opdöen. afwezig blijven door gebrek aan kiesrecht. IL-1 waren jonge doctors, migislraten, jonge advokaten, professors, onderwij zers, deftige werkers, officieren, oml- generaals. ministers, gouverneurs [zelfs soms, die op kamers woonden of bij familie of die onvoldoenden cijns betaal den uil een of andere reden. Dal was schreeuwend en moest vergoed worden. De bekwaamheid moesl het recht lot kiezen mede brengen. Van daar ging men uil, .Maar men ging verder in de bepaling der bekwaamheid door de eerste inzichten hel medebrachten. Naar ons oordeel is men te ver gegaan. De bekwaamheidskiezers van rechtwege zijn de b.ikwaxmht idskiezers bij uitstek, om niet le zeggen de eenigé ware he- kwaamheidskiezers. Ze zijn zelfs, wal meer is, lén onrechte ontsnapten aan den cijns. Een diploma of eene bestuurlijke be trekking; ook eene nijverheids- of handels- belrekking is een kapitaal dal om aan den Cijns le ontsnappen niel te min verdient belast te worden, als hel geldwinning me lebrcngi. i Waarom betaalt een winkelier die voor een paar duizend frank zaken doet en dan nog aa i al de gevaren en wisselvallig heden van den handel blootgesteld is, een zwaren cijns, die hem kiezer maakt, let wijl de rechter, de doctor, de advo- kaat, de leeraar, de officieren, de wei k- huisopzichier, die soms veel meer winnen zonder kansen van verlies, die geen gevel op straal mo 'len hebben, niets betaal' Ons dunkt dal zij de Staatskas le kort doen en dat dit te kort icn onrechte ge vuld wordt door de andere laslenbelalers. Is wel waar de Staal zou om zoo te zeggen zich zclven betalen voor een zeker getal dier personen, voor de ambtenaars bij voot beeld. .Maar dal geval is niet alge meen en bovendien hei recht moet ook in den vorm erkend worden. ’t Ware dus zeer eenvoudig geweest de rechts- I bekwaamheidsktezers van rechtswege 1 zelfs uil hooide van den cijns in 'i kiezers korps le brengen. Hoe kan men zc dus als bekwaamheids- kiezers betw isten. Dal alleen inoel u zeggen dal dc klcri- tegenwoordige cn oud leden kalen andere redens daailoe hebben dan 'i en gemeenteraden; bel recht en de rede. en opper- pm'Dek alleen leidt hen. Al die be- wcrkliedeu van gestichten die meur dan kwaamheidskiezers van icchlswege zijn 25 man aan werk hebben; nagenoeg hb. ialen en bezitten dc echte Ui De griffiers en gepeusionneerden der bekwaamlieid. tribunalen; De oorlog tegen hen, e i met legrn de eDe tegenwoordige cn gewezen ge- kiezers, hei exaam is volgens ons een meenleondêi wijzers; der rijkste lessen die door de klerikalcu De bestuurlijke beambten van den :ian de liberalen konden gegeven worden. staal de provincies eu dc steden, die W ij hebben er de aandacht willen op iiactèmenten hebben boven de 1500 fr. roepm, zonder voorals nog gevolgen te o De oflicieren cn onder officieren van trekken. le-'<ir en officieren der buurgerwaclil, Bc verslamlige lezer zal dal wel doen die len minste drie jaar graad hebben. 'oor ons. Itmijsehe Beiaard. Ziedaar, insti zal het bckeni.cn, de kern der geleerde bevolking. Eu loch de klerikalcu szooiutj licit sif/fraye universel dés fonctióiinaires de ralikalen: la loi t'. zeggen t de kitecldentvel. uici net overschot welke minister Beer- Toen de propaganda begon voor eene naerl op de budgetten van 1880 i... uitbreiding van 't kiesrecht in den zin der aaiikondigl. Wil men hen gelooven, bekwaamheid, ging men van deze heel komen die overschoten vooi l van het goed juiste waarneming uil, men herinnere bestuur der klerikalcu. hel zich zeer goed. Het is voldoende de feiten in hun Men was verwonderd op den dag der daglicht le stellen om te bewijzen, um uc stemming in de kieszaal zooveel kleine, overschoten van geheel andere bronnen ongeleerde, volslagen onbekwame cijns- komen dan van het klerikaal bestuur, betalers le zien opkomen, waarvan men landtc Libérale behelst een goed wisl dut de groote meerderheid slaven geschreven artikel die zulks opperbest der klerikale pat lij waren. bewijst en welk aldus luidt: Men wiis nog meer verwonderd zoovele i im< 1 goede kennissen, die de ouloocheiibaarsie bekwaamheid bezaten en over een erkend onafhankelijk oordeel beschikten, le zien Dit Blad verschijnt den Zaterdag, en allen Woensdag in Supplement. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: fr. s ja ars; met de post 7 Ir. Een afzonderlijk nummer 10 cent. Bekendmakingen 20 centiemen den drukregel. De groote letters volgens plaatstüimte. Reklamen 50 cent. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. De Iniwncen voor Behjie, Ier uitsotideriny der beide I laandereii, alsmede dte voor hel Buitenland worden ontvangen door den OrncE ue Pcm.icnÉ, Magdalenashaat, Brussel. Men schrijft in bij V iiavIkCSOaovï" 6< le \>Urue, cn in de'Postkantoren Eene Kieswet. Van len vijand is 't goed leeren. De klerikale.! zijn bezig mc de betrekkelijke waarde der heiilskiezcrs, eene zeer nuttige les geven. Er zijn twee categoriën van bekwaam- heidskiezers; die van rechtswege en die uit hoofde van exaam. Tusschen die twee categoriën maken de klcrikalen een lastbaar onderscheid. Dc bekwamnheidskiézers uil hoofde van exaam mogen behouden blijven, hunne toetreding in hel kiezerskorps inng zclls merkelijk vergemakkelijkt worden. Maar kost wat kost moeten de be- I kwaamheidskiezers van rechtswege builen iet kiezerskorps gebannen worden. 't Is sedert de laatste genieentekiezing een ware kruistocht geworden in heel de klerikale p-rs, en met cea bijzonder ge weld in de vlaamsclte, legen allen die uil loohl van openbaar erkend kiesrecht op le lijsten komen zonder exaatn af le moeten leggen. Wie klaar ziet in de politiek zal al 'ladelijk dal onderscheid begrijpen cn nu lat hel bekwaamheitJskiczerskoi'ps sedert .•enige jaren leeft en handelt, moei de mdet vinding aan de slimme klerikalcu dingen geleerd hebben, waarvoor aom- mige liberalen nog maar altijd blind willen blijven. De bekvvaamhcidskiezers uil hoofde van exaam, mogen behouden blijven Dal wil zeggen dal de klerikalen van hen veel verwachten of ten minste weinig vreezet!. Men moei geen klerikaal zijn om dat Le begi ijpett. De zoogenoemde bekwaamheid per exaam is cigenllijk, geene bektvaam- :eid. Zij is enkel hel bewijs dal men zich goed geoefend heeft iu hel beantwoorden van een bepaalden vraagcatcchismus, dm ai zijn geheel niet veel moeiltjker is dan di<-, welke men aan de eerste commuuie- caiiten voororgel! en dien zij op een draadj lecrcu kennen, als echte papc- gaaiijes. Als caihrchisten zijn dc klerikalen ons verre voot uil en dal zullen zij altijd zijn -zoo- als dé liberalen hel nooit zullen zijn. Vooral sedert de schoolverwoesting hebben zij tien lagere scholen tegen wij cón. Op den buiten hebben zij er bijna nog alleen. En al die scholen, door den dwang bevolkt, hebben dubbel meer leerlingen dan de onze. In hel middelbaar onderwijs zijn zij ons ook, wal hel gelat gesiichtèn cn scholieren betreft, merkelijk de baas met hunne broérkettsscholen ett collcgie's. Dan 'nebben zij nog de kappellen, de congregaties, klerikale werkmanskiinget), muziekkorpsen, looneelgezelscliappeii en de iest. en overal beschikken zij over een publiek dal gehoorzaamt zonder na denken of legen slt ibbeleih Al kandidaten bekvvaamhcidskiezers Zelfs in nijverlieiilsgcslichlen cn werk huizen, waar klerikalen bazen zijn, of die van kerken en kloosters afhangen, wor den verplichte kiezersscholen gehouden I len voordeele van het klerikalism. Op den builen zelfs kunnen dc kleri kalen alleen kiezers per ex:lam vormen. Niemand builen hen, zou een leergang voor vorming van kiezers durven openen; eu, al durfde nog iemand, niemand zeker zou zijn leergang durven volgen. Wie den builen kent, twijfelt daar niet aan. En waren er dan t:og liberalen, die zich voor T exaam aanbieden, men zou ze wei weten te doen mislukken, want ze zijn altijd -- Ij ge- iiecl in klerikale handen. Wal er dan geschoteld wordt, weet men. Ziedaar voor een deel de klerikale in richting. Zij is reusachlig, cn wij kunnen cr nu waardig. Dc klerikale school dient voor; anders niel dan voor T vormen van kiezers; ter wijl de zeldzame officiëele scholen zich streng in de kh-urloosle onzijdigheid moeten houden. Korts im de stemming der nieuwe wel hebben wij voor Wesl- Vlaandcren een* den omzendbrief gezien van den geestelijken hoold inspekleur aan de bestuurders der klerikale scholen, waarbij al de voorschriften werden ge geven tot hel vormen en inschrijven van bekwaamheidskiezers. T Was een echt wonder van vooruitzicht en jpolitiek be leid. Dat a leen sprak luider dan alle schitterende theorie. Ziedaar hoe de klerikalenTgevvapend zijn wal de exaamkiezeis betreft. Die bepaling der wel is ecife steeds open deur langs welke zij, en zij alleen, eindeloozc scharen kiesslaveii in hel kiezerskorps zullen binnen drijvm, die op bun orde woord zullen gehoorzamen. Dat zal te eiger worden naarmate de officieele scholen door al of niet aangenomen scholen mei God zullen vervangen worden; naarmate het afschaflen van staats middelbare scholen cn atheneums hel veld meer vrij zal laten voor broer- kens en jezuïeten. Waarom zouden de klerikalen dat! de kiezers pers exaam doen verdwijnen* Men denkc daar eens op na. Maar waarom dan toch die geweldig heid tegen de bekwaambeidskiezei s van rechtswege in heel de klerikale pers. Wel, waarom anders dan omdat deze de echte bekwaamheid bezitten en bijna allen uil dien hoofde juist, noodwendig liberalen zijn Wie zijn dc bekwaamheidskiezers van rechtswege De wel van 24 Oogst 1883 geeft er eene lange lijst van op. Wij beknoppen haar. Zijn bekwaamheidskiezers van t wege voor gemeente en provincial» kiezing a Al dc dragers van diploma’s of ge tuigschriften van studiën door den staal afgeleverd b J Al de tegenwoordige cn van Kamers, provincie c:: ge... cAl dc meesterknechten, 25 man aan T wei k hebben, tribunalen; De tegenwoordige cn gewezen gc- fDe bestuurlijke beambten 1 -'3 en dc sleden, die g De oflicieren en onder oflicieren 1buurgerwaclil, Ziedaar, trmn zal hel bekennen, de kern «-Vjsl il 1 - 1 1 Jg j noemen dal Le j en des larbins wal wil Toen de propaganda begon voor eene (.;>i- - bekwaamheid, i «5 -■>, men herinnere hel zich zeer goed. Men was verwonderd op den dag der uj-i L •1.. BRUSSEL GENT VEURNE GIIYVE1.BE DLTNKERKE ih>r n ip 3-08 3- 48 4- 25 7-<>S 9-3 i 5-07 5- <3 6- 19 9-15 10-37 5-4» 8-04 8-26 «-57 fi-n» 6-36 9-34 11-04 10-17 11 -27 12-15 3-13 5-22 Pltl' l/t. 5-58 7-35 9-53 10-19 10-50 ‘ij'!» It <l» ord t per il te leidi idea jlen. 'keu ’er te il te uit 'lei- loor 41e- h.t X'll» "Ui.,- 'M. ”c!e ^N- '"U|- "ej.. tlkej MOI> “'len *n«u "ru il De toestand in Frankrijk. Do zaak Wilson. !’0|- dut •’ei - •II. L,... »l.< "Hr. 'h, Lei Vort roktiron BUINKERKE GIIYVELDE VEURNE O EXT BRUSSEL u <91 •iiu l"hll liij l e*’ *teik Il IV. ...I... .-•<<• eeu I «•Xi s 5-04 7- 36 8- 46 f si 7- 45 9-15 12-45 2-30 5.05 8-28 8- 14 10-14 11! 2-59 5-31 8-57 van <lcn Ijxcronwog van Ouinkarke. Vo« 6- 20 7- 47 10-0» 10- 51 11- 18 i*»e, u, 9-38 3-00 12-00 6-01 2- 53 8-50 3- 10 4- 07 Do dultsclio kroonprins. De betooffiugen to Londen. ia -iï.-.".—-.-—y-rr-y yzlu -- -- -jni'"--ni> -imriirw .niTj.m ui mii.iiu.. i««r en Dixtniide NIEUPORT DIXMUDE DIXMUDE N1EUPORT V.W 4MVV II „.uum IJCUUÜll.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1887 | | pagina 1