VAN VEURNE NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT «I k.t si s :v cm. I, 453° jssjis*. 1. om uwe 1,172.804 r nr l/i 2£r»ler<lag; Deceiiilwi* flips'?. -I ir scliepuneu terie I- I landbouwbegrooling slechts een millioen honderd twee et: zeventig duizend acht honderd vier francs, dat voor T grootste gedeelte aan staatsbeambten en bij ver meerdering der landbouw-ingenieurs en htilp-ingenicurs, alzoo aan maten cnslrijk- stokken plakken blijft. Meermaals hebben wij hierop aange wezen, dat de ware middel om de land bouw rechtstreeks Ier hulp te komen, moest beslaan in de vermindering der openbare lasten die er zoo zwaar op drukken, en welke buiten alle verhouding met de opbrengsten, dagelijks nog nij pender drukken. Inderdaad neemt men de gewone land pachten voor middelmatige goede hof stede landerijen aan honderd trancs per heinaar, mag men berekenen dal daarop twintig francs openbare lasten geheven worden. Dal is twintig (en honderd of een vijfde deel der jaarlijksche opbrengst die alzoo door den staal en meestendeels door de uitzuigende oorlogs uitgaven, opgeslorpl worden. Vioegcr schreeuwde men legen de hef ting der tienden als overlastend en thans, onder voorwendsel van hulp en onder stand, heffen onze clericale bazen op den landbouw dubbele tienden. Zie daar landbouwers hoe de cleticalen die zich uwe vrienden gawanen u deerlijk gefopt on bedrogen hebben. Welnu T oogenblik is gekomen rechten te doen gelden. Wij raden u aan ernstige en wettige middels aan te wenden. Dal overal, in alle landelijke gemeen ten, verzoekschriften opgemaakt, rondge dragen en ondertcekend worden, waarbij dien zakcnlocsland wordt aangehaald, en gevolgelijk eene aanzienlijke verminde ring der grondlasten aan de wetgevende Kamers worde afgevraagd. Dan zal hel te zien zijn, dan zal liet blijken wien do ware voorstanders van den landbouw zijn. De landbouw. Volgens de meest aangenomen stelsels van staathuishoudkunde, is de landbouw de ware bron van ’s lands weelde on rijkdom; van daar wordt de landbouw, over T algemeen als 's lands voedster moeder genoemd en aanzien. Integendeel wordt bij die meest aange nomen stelsels van staatshuishoudkunde, het leger en de oorlogsbegrooting, als niet opbrengend, eene uitzuiger parasite genoemd en voor zulks aanvoerd, T is te zeggen als cene min of meer noodige last en kwaal, welke gevolgelijk als uit zuigende kwaal met het oog op ver mindering en zuinigheid, maar geenzins met hel inzicht van vermeerdering en uit breiding zou moeten behandeld worden. In ons vorig nummer hebben wij be wezen dal de jaarlijksche uitgaven der oorlogsbogrootiug, inbegrepen de kost der gendarmeiy en T kroos der buiten gewone kredieten, hier in ons klein onzijdig Belgic, jaarlijks lol vijftig mil lioen franks bcloopen. 50,000,00 Terwijl volgens uittrek dor ofliciecle land bouw begroot ing voor 1888. deze slechts een millioen honderd twee en zeventigduizend acht honderd en vier francs bedraagt. Zoo dat d.e niets opbrengende ootiogsiiitgaven jaarlijks die gene voor den landbouw ’s lands ware voederbron lol acht en veertig millioen acht honderd zeven en twintig duizend honderd zes en ne- geinig francs overtreffen 48,827,196 Bij de laatste wetgevende kiezingen zijn de clet icalen opgekomen onder T geroep dat zij geen man, geen peerd noch geen stuk geschut in meer wilden; dal zij de openbare lasten wilden verminderen en vooral de landbouw zouden ondersteunen en helpen. Hebben de clet icalen, die bij middel van zulke kiesbeloften aan bewind gekomen zijn, hebben zij, volgens 't gezegde belofte maakt schuld, eenige hunner alzoo aan gegaan verplichtingen nagekomen? Volstrekt niet. Een wetsontwerp voor nieuwe forten rond Luik en Namen hebben zij voorge dragen en verdedigd endoor hun slaafsche meerderheid doen stemmen. Die forten met hunne voltooïngcn en wapening, zullen minstens honderd mil lioen kosten. De bemanningen voor 'l leger en de uitgaven voor d’oorlögsbegrooting zijn vermeerderd. Geene lasten zijn verminderd. Integendeel de lasten zijn onrechts- slreeks op cene ongehoorde wijze ver meerderd Door het groote deel dor uitgaven voor 'i lager onderwijs dat de slaat ton zijner ontlasting de gemeenten heeft opgelegd. Bij de vermindering van T kroos der staatsschulden, ook op de in bewaring genomen gelden der wccz.en en op de borgtochten der kleine beambten. Daarbij zijn de inkomsten der lasten betalers nu rkelijk verminderd wal met eene aanzienlijke verliooging van lasten overeenkomt. En de landbouw hoe wordl die goede inelkkoeihoe worden die goedsullige boeren door onze clericalc meesters be handeld Zoo hierboven aangewezen bedraagt de De Kamer. Ook in de Kamer is de Vlaamschc kwestie weer aan de beurt geweest. M. Beernaerl beeft een omzendbrief van zijn departement verdedigd, waarin meer punten worden loegekend in het exaam voor klerk bij hel bestuur der belastingen, aan degenen die de beide talen kennen. Dal is geene nieuwe invoe ring, zegde hij; dit bestond reeds in omzendbrieven der heeren Frère, Bara, Van der Stichelen, Olin en andere libe rale ministers. Een min of meer heftig debat ontstond, welk aan kanunnik De Haerne gclegcn- lïe Sonant. Na eenige bestuurlijke wetsontwerpen te hebben gestemd, heeft de Senaat Dinsdag de discussie begonnen over het wetsontwerp belrekkelijk de bevorde ring der ollicieis van Ik t leger. M. d’Andrimonl gaf lezing van het voorstel des Gemcenteraads van Luik, waarna eene zeer gematigde en wel be redeneerde redevoering werd gedaan door den heer Lammens, senateur voor Korlrijk, ten voordcele van het ontwerp. De heeren Vilain X111I en Van Ocker- houl spraken in den zelfden zin. De heer de Biolley, senateur voor Ver- viers, heeft Verklaard dal hij en zijn collega, M. Simonis, voor hel ontwerp zullen stemmen. Na eenige aanmerkingen der heeren Braconicr en de Brouckerc, werd beslist de discussie voort te zetten. antwoordde, dat prins Ferdinand de toe renogenheid van het bulgaarsehe volk verworven had, van den dag af dat hij in Bulgaria gekomen is, wan neer het land in volle crisis was en hij moedig optrad om hot te redden. Van dien dag af was het de plicht van eiken Bulgaar om zijn leven voor zijnen welbeminden prins ton beste te geven. De heer Stoïanoff bedankte vervol gens de doorluchtige moeder van den prins, die op oenen gevorderden ouderdom niet gevreesd heeft eene lange en moeilijke reis af te loggen, maar die er voor is beloond geworden door de liefde van het bulgaarsehe volk. Dio redevoering word geestdriftig toegejuicht en bij het alloopcn van het feestmaal word de prins door zijne tafelgasten in triomf rondgedragen. Te oordoclen naarden inhoud van bovenvermelde depeche, zou er dus geene spraak zijn, dat prins Ferdi nand weldra afstand van zijnen troon zou doen. wittigd en zullen met Juni door hunne eendracht, paal en peik welen te stellen, aan die klerikale afbrekerij, in hel belang van ons toekomend staatsonderwijs. Gemeentevrijheid. De verandering aan de provinciale- en gcnicctiiewcl, is door do klerikale meer derheid der Kamer gestemd geworden. Zoo /uilen nu de gemeenteraden zelf, tiisschen hunne leden, de schepenen kiezen. De benoeming der burgemeesters blijft voorbehouden aan den koning, die op gelijkluidens bericht der bestendige de putaties, het recht heeft van den burge meester buiten den raad te kiezen. Niet beter kon men de liberale partij muilbanden cn kortvlerken. Door die wel van politicked haat en wraak, zooals hel M de Kcrchovc de Denleigheni met reden gedurende hare bespreking in de Kamer heeft doen op- ineiken, zullen wij al de fanatieke sleep dragers der geestelijkheid en de veroor deelden der goede zaak, met hel ambt van schepenen vereerd zien. De liberale minderheden en zoo in hel kort cene kieswet in dien zin ver schijnt, zullen deze overal tot stand komen zullen voor met meer tellen indien deze wel, later door de liberalen niet afgeschalï wordt. En nog roepen onze tegenstrevers, welke nimmer zelf over hun eigen volk tevreden zijn, in hunne nieuwsbladen: T Is spijtig, dat de Kamer niet in cens hel zelfbestuur der gemeenten hersteld heeft. In alle geval de eerste slap is gedaan en later komt de rest. Voonaan zal men geene Bolinscl.e »._:i meer zien, door hel minis terie benoamd, legen den wil en dank der gemeenten, Overal moeten en zullen die geuzen nu verdwijnen. Hetgeen in andere woorden zeggen wil, na deze verandering moeien wij eene andere hebben, waardoor hel liberalismus radikaal gemuilband wordt. En zoo eene nieuwe schoolwet op daagt, wie zal ze doen uilvoeren, als de schepenen door den raad zelf benoemd, op 's pastoors bevel weigeren er de hand toe te leenen Van heden af ziet men wat anarchie daarvan hel droevig gevolg zou zijn. Nu de liberalen zijn op voorhand ver- STAATXmiG OVERZICHT. l)a Voorzitter dor Republiek hoeft Ie kennen gegeven, geen eigen dag* blad te wenschen, maar zich strikt te zullen houdeit binnen de grenzen zijner grondwettige positie. J)e oud-ministcr Teisserenc de Bort is aangewezen als onderhandelaar over het handelstractaat met Italië. De minister van binnenlandsehe zaken .arbeidt aan een wetsontwerp tot regeling' der verhouding tusschen den prefect dor Seine en politie tegen over den gemeenteraad. Oorlojsgerachten. De Slruulard verneemt uit Pest dat er allerwcgc op militair gebied eene groote bedrijvigheid hcerscht, waar over de telegraafkantoren last hebben geene depechcs toe te laten. Een aantal reginienten staan thans gereed om naar Gnllicië to vertrekken. Zij zullen echter alleen dan daarheen oprukken, zoo Rusland zijne grens- garnizoenen weder versterkt. Onder de llongaarschc volksklassen heerscht cene oorlogszuchtige geestdrift. Do Standard verneemt uit Nizza dat, tijdens het jongste bezoek van den hertog van Edinburg te San Remo, Z. K. II. tegenover den Duit- schen Kroonprins de overtuiging uitsprak, dat oen groote Europeeschc oorlog eerlang onvermijdelijk is. Deze verklaring was te moer opmer kelijk omdat do hetog terstond naar Malta vertrok, oin het, commando over de Britsche vloot in do Middellandsche zee te aanvaarden. De Daily Netcs verneemt uit Odessa dat de zoogenaamde vrijwilligcrs- vloot cene massa Russische troepen van den Kaukastis c;i zuidoostclyk Rusland naarde Weichseloverbrengt. De regeering bestelde oen groot aantal rivierbooten. Dinsdag avond, zoo meldt cene depeche, heeft te Sofia in het paleis van den prins het vierde feestmaal plaats gehad, de vierde reeks afge vaardigden aangeboden. De prins zegde hun, dat hij gelukkig was zich vóór het sluiten van den zittijd met ieder van hen te kunnen onderhouden, van als onder zijne hand het zoo warm en zoo vaderlandslievend hart van het bulgaarsehe volk te hebben voelen kloppen. Hij heeft de afgevaardigden verzocht hunne kiezers te willen ver zekeren dat hij in hunne gedachten én gevoelens doelde in de liefde voor de groote cn edele bulgaarsehe zaak, die hij uit ganscher hart, met al zijnen moed en al zijne krachtdadig heid omhelsd had. Hij vroeg hen om al hunne pogingen aan te wenden, opdat hij bij zijn volk de liefde en do verkleefdheid zou vinden, die zijne opoffering vet'bci j),. heer ondervoorzitter Stoumofl Dit Blad verschijnt den Zaterdag, en allen Woensdag in Supplement. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: 6 fr. ’sjanrs; met de post 7 fr. Een afzonderlijk nummer 10 cent. Bekendmakingen 30 centiemen den diukregel. De grootc letters volgens plaalsi uirnle. Reklamcn 50 cent. Rechterlijke eerherstellingen I fr. De Annoiicen foor Hehjie, ter uitsondering der bedde I Ittiuieren. alsmede die voor het lluiteidand worden ontvangen door den Office de PtBi.icnfc, Magdalenastraat, Brussel. Men scliiijlï in bij B.. vXkni'MW UKRCMilOtdï. Ditkker-Uitgever, OcHJtstra.st, 6, te Veurne, en in de Postknaloren des Rijks. Vorlrokiireii vnn <len xvor vna iakerkc, Geal naar Brunsel en Z)i^niu<3e ïinar ftfteuport. !tl. '•n if 'll I. 5-04 7-3* dl’inkehk:» GIIYVEI.D* VEBItXI» (Hi XT BKUSSEL BRUSSEI. GF. XT VKl.’R.XK onrvRi.DE DEI.XKRftKE 5-58 7-3» y-53 10-19 10-50 NIEUPORT DIXMUDH D1XMUDE NIKUPORT »n 3-00 S-01 8-50 11» I'.» in ■I» <k "H it 'll lOP 5-4» 8-04 3-»» 3-57 n; do ‘U V. «■20 10- 0» 1»-51 11- 18 8- 03 3- 48 4- 25 7-i'3 9- t'i 9-38 i?-eo 2- 5S 3- (S 4- »7 »l hi ll 'J 'll <r ‘it ft do to H<1: l-n pl. Ï-- to uit 'Ur >»r >U- ki-l 7-05 9-05 12-05 1-50 4-21 Ö-15 7-35 9-35 12-35 2-20 4-51 5-45 7- 45 »-45 13 4» 2-«0 5-05 8-28 8- 14 10-14 1 14 2-5» 5-34 8-57 Uil Frankrijk. De bulgaarsehe zaak. -1 1017 8-03 5-07 <-»•; 11-27 3-48 5-(3 7-14 12-15 4-25 rl-l» 9-34 3-13 7-i’B 9-15 11-04 5-22 9«-> 10-37

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1887 | | pagina 1