Gesticht van Dr L, D0GN1ADX E Provinciale Wegwijzer voor 1OOS. Horlogiemakerij Boekhandel L. VANDEN KERCKHOVE, Ooststraat, 6, Veurne. Te pachten Veurne. r NOUVELLE INVENTION Fl. bucorney-Cornillie, V00RI9Q3 WATERBREUK. ADERBREUK fflISVORfflDE LEDENÏÏSrVSXÏÏÏ. kniestijfheid, enx. Licitatie-Verkoopiug in ééne zitting, van TOEWIJZIN G- 't eeuer zitting, Woen*dag 1-4 .Jnnuari 1003, 3 ure namiddag, herberg 't Nieuw Brouwershuis bij de wed" Haelewyck, groote Ooststraat, Veurne, van Stad Veurne. Openbare Verknoping van Eieren p. 26 fr. 3-50 3-70 fr. 3-50 3-60 37. 38. Studie van den Notaris DONCK, TE VEURNE. van Engelsch J kwali- 31. 32. 33. 1. 2. 3^ 4. 5. 6. 8. l^nn<ll>onxv. Zondag 4 Januari 1903, ten 3 ure namiddag, in de Gemeenteschool, alhier, vijfde les van Groenselkweek en Fruil- boomkunde, gegeven door den heer De Muynck, hofbouwkundige te Eernegbem. Onderwerp Kweek van Aspergien, Aardbeziën en Rubarbe. KANTOOR VAN DEN Notaris CAMILLE DE CAE, TE VEURNE. Oscar ROUSSEEUW Ph. Questroy, Verkrijgbaar ten bureele dezer TEINTUBE POEH CIIEVEEX ET BAKBE du Docteur Mitchell's. SEUL DÉPOSITAIRE pour Fumes et environs chez COIFFEUR DE THÉATRE Hue <1O IURNE8. 31 Dec. fr. 3-25 2-90 2-60 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Lotelingen der lichting voor 1903. Lahaye Jerome. Mervellie Henri. Ninove Leopold. Peeren Achiel. 30. Pil Joseph. Pil Julien. Pinson Joseph. Ralhé Arthur. 34. Ralhé Jtdius. 33. Roedolf Theofiel. 36. Ryckewaeil Alois. Schockaert Oscar. Slekelorum Oscar. 39. Torrelle Prosper. 40. Vandenbussche Cyriel. Vanderslraete Lodewyk. Vandcrvorst August. Vandewoudc Hector. Van Remoorlele Cyriel. Verhaeghe Achiel. Verluide Amedeus. Vermeesch Hekloor. 48. Vermeesch Omer. 49. Vernieuwe Jerome. 50. Warmoes Julius. Botermarkt per kilo I I opvolger van Th. Ronse en i Groote Markt, 34, Veurne. Tc bekomen Debaenst George. Debuysere Juliaan. De Grave Maurits. Dekeyzer Jozef. Desmei Katniel. Devos Jozef. t Amaat. Dubois Achiel. Dulreeuw Emiel. Germonprez Richard. Goberi Armand. WOENSDAG 21 JANUARI 1903, 11 ure voormiddag, ter Vredegerecluszaal le Veurne. Gemeente Houthem. Zaailand, bij kadaster wijk B, Nr 393, voo: 1 hectare 2 aren, bij meting groot 96 aren 58 centiaren, aan de Elzen- lapslraat. Gebruikt door den medegerechligden heer Pieter-Jules Terlinck, lol baafmis 1904, aan 123 fr. 's jaars, boven de lasten. Nadere inlichtingen bij Mur DE GAE voornoemd. CombaUchuiving op Zondag 4 Januari 1903, bij A. Dehille-Vuylsleke, Noordstraat. Combat Hchuiving en smijling op den vogelpik, voor een vel konijn, in het Spaarpotje bij de weduwe Huyghe, op Zondag 4 Januari. Combntsctiuiving bij August Goudsmidl, op Zondag 4 Januari. CombatacliuivinK en kaarlpartij op Zondag 11 Januari 1903, in Veurne's Roozendael (Sasje), bij Florent Heugbebaert Combalschuiving op Zondag 11 Januari 1903, in 't klein St. Sebastiaan, bij Emiel Dufour. <Jonil»:ttKcluiivii»n in den Hazewind bij de weduwe Dcwitte, op Zondag 11 Januari 1903. CoinbatHcliulving en smijling voor een vel konijn, in de herberg de Schulle, bij Gatniel Joos, op Zondag 11 Januari. Combat ter herberg de Moriaan bij de wed' Gesquiere, Noordstraat, op Zondag 11 Januari. Combat Hcliuivlng en kaarlpartij in de Papegaai, bij Guslaaf Depoorler, op Zondag 11 Januari. Combatacliuivin^ in den Inval, bij Th. Dumon, op Zondag 11 Januari. CombatHcliuivinK bij Sylvester Stroom, in den Transvaal, op Zondag 18 Januari. Woonhui* hebbende drie beneden kamers, zolder, keuken, bornput, stal lingen en H 0,07,44 Cn erve en hoving, voorhoofdende mei 18 meiers breedte op de Vesienstraai nevens de Meisjesschool. Laatst bewoond door de wed' De Deystere-Maveau. Seffens handslag. Eigendomsbewijzen bij den Notaris DE CAE, Noordstraat, Veutne. Groote en prachtige keus ^iieiiwJani'Hbrleveii, E papier en enveloppen in alle teit en prijzen. Woensdag 14 Januari 1903, om 3 ure namiddag, ter le verkoopen herberg le Veurne, Stad Veurne. Hoek der Vleeschhouwer- en Zwarlenonnen- straat. Eenige koop. Een giOQt Woonhuta-Ilerberg genaamd den IVittcii Leeuw met eeue WcrknimuiwoonMt eu 1 are 18 Centiaren grond van gebouwen en koer, bekend bij kadaster wijk A. Nr 410f. Gebruik] de kleine Woonsl dooi l>. ItcKchi ijvert, mils 7K fr. 's jaars CU de Herberg door den verkooper M. Louis Haeye, al m i recht loi 23 April 1903. ligenieene Lij'liii'xen. Met genoegen vernemen wij dat onze stadgenoot, de lieer Achiel Bertelool, met den besten uitslag zijn exaam heeft af gelegd voor het bestuur der Registratie en Domeinen. Hij bekomt de 9' plaats op 20. Er waren 180 kandidaten die zich voor hel exaam aanboden. Onze harte lijkste gelukwenschingen. In buitengewone vergadering van den provincieraad van West-Vlaanderen, heeft de raad aangeduid voor de plaats van raadsheer bij hel beroepshof van Gent en ter vervanging van den heer De Goltal, 1* voorzitter, de heeren De Grave, voor zitter der rechtbank te Veurne, en De Haene, rechter te Kortrijk. Bij koninklijk besluit van 26 Decem ber 1902, is de beer Grombeer, be stuurder der gevangenis te Veurne, in dezelfde hoedanigheid te Mechelen be noemd. Hij wordt te Veurne vervangen door M. Cornells, bestuurder le Tongeren. De heer A. Barbier, bestuurder te Yper, is bestuurder benoemd te Verviers. Bij koninklijk besluit van 8 December wordt aan de volgende personen eene vermeerdering van jaarwedde verleend van 200 frank aan MM. De Coster en Augustin Leonard, regenton aan de Staats middelbare jongensschool te Veurne, en aan M. Guslaaf Baes, regent aan de Staats middelbare jongensschool le Nieupoorl. Een koninklijk besluit van 24 No vember wijzigt en volledigt het reglement van orde en inwendig beheer der Wate ring van hel Noorden van Veurne. Oneerlijke visscher, Een visscher van de Panne stool zaterdag morgend le Oostende, aan boord van de visschers- sloep n' 35, eene som van 1000 fr. De policiekommissaris te Middelkerke, hield den dader aan, op hel oogenblik dat hij in deze gemeente met den stoomtram aankwam. De gestolen som werd in beslag genomen eu aan den eigenaar lerugbetaald. Er is proces-verbaal op gemaakt. Donderdag namiddag woedde een verschrikkelijk tempeest op de kust. Eene fransche visscherssloep, nr 895, varende op Duiukerke, eigenaar Desiré Leys, werd dooi de golven op eeue zandbank nabij Nieupoorl-Baden geslagen; de bamanning moest hel vaat tuig verlaten. Voornoemde L«*ys heelt bij middel eener lange koord zijne, makkers uil water moeten sloepen en alzoo lien redden. De schipbreuk ge beurde rond 5 ure ’s avonds; hel was pikdonker. Nauwelijks l.ad de bemanning hel schip verlaten ol het werd heel en al in stukken geslagen. De bemanning is woonachtig le Fort Mardick bij Duin- kei ke De kust is bedekt met allerhande wrakken van de sloep voortkomende. Verplaatsing der statie van Rrugge.— De nieuwe statie van Brugge zal geheel anders gemaakt zijn dan de tegenwoor dige spoorhalle. Al de spoorweglijnen die van daar uitgaan, zullen veel hooger liggen dan nu en de steenwegen zuller er ondei loopen. Alzoo zal men de gronden gelegen lusschen den ijzerenweg van West-Vlaanderen cn den sleeuwe” vim Biuggc naar I bouroul moeten opvoeren De Staat heeft daarvoor een verdrag ge maakt met do eigenaars der gronden tot eene breedte van 11 meters van den iize- renweg De hoogte van Wynendaele zou integendeel afgevoerd worden. Men heeft berekend dal men daar de drie millioen kubiek meters grond zou vinden noodi- voor hel verhoogen der spoorwegen die aan de nieuwe static van Brugge zullen uitkomen. De Senaat is bijeengeroepen voor 13 Januari, om 2 unr. Ie Heule, bij Korlrijk, zijn zondag morgend om 7 ure, 4 huizen door brand in asch gelegd. De pompiers waren mach teloos. Slechts een inwoner was verze kerd. i *aai|dcren wordt thans aanzien als hel drukst bewoond land van den aard bol. De bevolking bedraagt er 293 koppen per vierkanten kilometer. In die verhou ding zou 1-rankrijk 157 millioen inwoners lellen thans slechts 38 millioen en zijne bevolking alle jaren met bijna 2 millioen zielen zien aangroeien Weervoorspellingen voor Januari. Van 1 tol 8 regen; van 8 tol 12 koude- van 12 lol 18, sneeuw; van 18 tot 26* koude; van 26 tot 31 regen en sneeuw." Bekaerl Hekloor. Biltris Theodoor. Bodeyn Carolus. Bremeersch Carolus. Butaye Alexis. Buylaerl Prosper. Carna August. Chamon Roclius. 9. Clarys August. 10. 11 12 13 14 15. 16. D’hooghe 17. 1 18. 19. 20. 21. Haelewyck August. 22. Hannosel Petrus. 23. Heuzele Jules. 24. Lahaye Henri. 25. Lahaye Jerome. 26. Lobbeslael Henri. 27. 28. 29. Burgerstand der stad Veurne. 2-1 Dec. Hoogste prijs fr. 3-00 Midden 2-80 Leegste 2-60 Het berg de held Zannekein, Zwarte nonnenstraat. Onmiddelijke ingebruiklreding. Wulpen. De Herberg het Vooruit met 3 aren 12 cent, grond en erve, staande op den dijk. Bewoond door Engel Beun, lol 1" Mei aanslaande. Te bevragen bij L. DE BOIS, brouwer, Veurne. iticivriiA gediplomeerde kleermaakster der beroep school van Gent, bij hare ouders, tien Deurwaarder GOOSSEN, Vesienstraai, 45, VRAAGT LEERMEISJES. Schoone Vhintknarten aan zeer genadige prijzen. Enveloppen en banden voor visietkaarten. Nieuwjaaravondfeest in onze Harmonie. Oef! wat heb ik pijn in den buik van het lachen, mijn hoold is nel een oliekop 1 van zwaarte. De twee stukjes Paulina, wals en Doux Souvenirs, mazurka, werden meesterlijk gespeeld. Wal zeggen van Juffer Maan, kluchtlied, zoo goed voorgedragen door onzen vriend Arthur, hij heeft waarlijk zijn celven over troffen. flets, enkel met hel verkeerde van zijn hand is hij van niets benauwd. Ver volgens was hel Sancta Lucia, wals voor ocarinas, hoe zoetluidend en medeslepend zijn toch die akkoorden, was waarlijk puik, ook is de compositeur een echte Wagner. Onzen onvermoeibaren Cesar, laat zich van hel vrouwelijke geslacht niet ouder den voel houden, want hij is de baas van T kol, en gebeurt hel soms dal bij hel schepsel in kwestie niet overmeesteren kan, dan roept bij sa wacht een beetje, vrouwtje wacht, Zo-o-ol. La Reine Aurore, ouverture, was nel zooals de andere stukken gloedvol uilge- voerd. Ei wie daar, boor ik rond mij zeggen, wel wie anders dan onzen Camille, onver- getelijken Marollien, de Paulus van Veurne-Ambachl, T was waarlijk tof. Ce n’esl pas ta steur... va!! mais bien le patron. Colalje tu peux m’invileie boire une dernière de gueuz, ’l is voor de ganzen niet gebrouwd. De qualuor voor klarinet, piston, trombon en tuba werd meesterlijk uitgevoerd, zij hebben getoond wat willen is kunnen vermag, T zijn echte kunstenaars in hun vak. En Mietje liel dan, jammer dal hel geen levend beeld was, Anurio had ze nog wal meer geliefkoosd, kom Isabellaije, in mijne armen, kom. Eindelijk moeten wij een woordje zeggen over ons oud lid Louis Puppynck, hij is waarlijk zijne klarinet meester, en niet verlegen eenige duizenden noten le kraken. Om onze dankbetuigingen aan het oude lid le betoonen, heelt de voorzitter Pinte hem eene prachtige tafelbel als herinnering overhandigd, versierd met het opschriftWillen is kunnen, aan hun oud lid Louis Puppynck 31 Xb" 1902 Eu vooral vergelen wij niet van den onvermoeibaren heer Vanderlinden onze rechtzinnigste dankbetuigingen aan le bieden voor de medehulp aan ons feest. Hij ontziet noch lijd noch moeite om onze feesten op le beuren. Dank chef en lol later. De speech werd dit jaar gedaan door Arthur Fosseprez en nu Tuur tol Sasje- kermis. Willen is kunnenheeft nogmaals hare spreuk bekrachtigd; om zulk ecu Concert in acht dagen voor te bereiden moet men waarlijk durven. Een Sasjeman. I V K Kt M A li ICI.I.I II i ni NATIONALE MILITIE. on ordinaire almanakken. Almanakken bladeren, met vadorlandache fransche en vlaamsche. Menu. Almanakken veer Calendrier Commercial on Agendas, enz. SPECIALIST, BEDIEND DOO* DK ILTTEAS TAW LIEFDE 79, rue de l'lnatltut, JUMET (bij Charleroi) nnriiur u (breking, spat)voile genexing van alls UntUntll breuken Bonder band, voor net leven en in eenige dagen, door de verbeterde methode van doktor L. Dognuux, specialist. Verscheidene duizenden zekere genezingen vraagt adressen van vertrouwbare personen sedert 0 jaren genezen. eenige dagen en voor hel leven, door de bijxondere methode van doktor L. Dogniaux. Dr L. DOGNIA UX, specialist, ontvangt, 79, rne de l'Institut, Jumet, Maandags en Woensdags, va* tot 3 uren. Telefoon 173 HnanaMmonKmai pracht- Kantoor- om to ont- gedenkdagen, vlaamsche. Calendrier. ---1 voor portemonnaie Memento’s Geboorten den 25. Rouaeeuw Oswald-Adolf, zoon van Theodoor en van Van Toortolboom Zenobia, Markt. den 28. XVillacrl Rachel-F.ugoni*, <l<>. uiur vUu Hector on van Do Haese Clomencia, Vestonstr. don 28. Dowildo Walter-Hilaire, zoon van Hendrik on van Vancoillie Carolina, Vestonstr. den 30. Chaorlo Lconie-Marie, dochter van Emiel en van Caytan Victorina, Paviljoenstraat. den 31. Waeyaert Emma-Maria, dochter van Kamiol on van I.acooro Sidonia, binnon palen. den 31. Nowó Ivonna-Anna, dochter van Emiel en van Hoyzel Maria, S1* Walburgastraatj Huwelijksafkondigingen. don 28 Dec. Callewacrt Hilaire, slachter, Lampernisse, mot Coutoelo Margaretha, dienst meid, Veurne. Baeton Jan, gendarm, Oostvloteren, met Comminne Octavie, zonder beroep, Oostende. Huwelijken. den 21 Dec. Chamon Engelbert, dienstknecht, geboren te Wulpen don 15 Nov. 1882, met Van- denbusscho Octavio, werkster, geboren te Mannekousvero don 9 Jan. 1884. den 31 Dcc. Caytan Karei, werkman, geboren to Veurno don 11 April 1873, mot Amoy Maria, werkster, geboren te Vourno don 28 Oct. 1881. Sterfgevallen. den 28 Doe. Haelewyck Anna-Maria, bijzondere, 81 jaren, 1 maand en 24 dagen, ochtgenooto van Hendrik Do Tremorlo, Houtmarkt. den 29. Decrop Hendrik-Prans, slachter, 40 jaren, 2 maanden on 12 dagen, echtgenoot van Eugenia Boute, Kaatsspel. don 30. Dejongho Eduard-Joseph, schipper, 50 jaren, 8 maanden en 29 dagen, echtgenoot van Maria Cottereel, Op schip. don 30. Reuben Lodowijk-Antoon, bijzondere, 83 jaren, 1 maand en 13 dagen, wedr van Elisa beth Gély, Hospitaal. den 31. Dogriock Sophia-Amelia, zonder beroep, 59 jaren on 10 maanden, wed* van Frans Mallengier, Hospitaal. nBKFIVI>!MlA.KlNG£IV.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1903 | | pagina 2