GROOTE STOOT VER WERD RONSE-JAMMÉ Groote Ooststraat, 28, Veurne. r J tom lumm Mi I s Huis Berteloot-GoppenSi Overgroole keus van CORSETS KLOOSTERBALSEM. L u I- Huis j- anyone Huis Karel SPILLIAERT I Hi IHd 2 s I L 8 S I g I. R. VAN ELSLANDE-KINT, Noordstruat, :»y, VEUKIWIJE. REMEDIE I 35 S H O “ft! i 1 s g Sis I n S‘S ï-ïl= H s IE1 2 x3 r Q K Geen j QpijsEaêip Meei?!H f De Nieuwe London '13 i I --o§= ra 'S O FABRIEK L o c CL o c I i 2- ft I o pi O Q T h 3 2 - E- E FF S. I Q CM* lN B- H pl op c e w o 5’ <5 Huis gesticht in 1849. Fl S F B il*' Tc bekomen bij L. Vanden Kerckhove-Sobry, Secretaris van hel Landbouwcomice Ooststraat, G, Veurne. van MEUBELS en BILJARTEN. FOURNITUREN VOOS KLEERMAKERS EN KLEERMAAKSTl FOURRUREN van alle slach. Alle deze koopwaren aan prijzen buiten alle concurentie. Gaal zien vooraleer uwe aankoopen le dot’ s L Huis Olio Koentges, S Jacobslraal, 15, Brugge Q S-. ij S •t E. t r 2 R o g 2 o "S m gooS H C S- 2 -> 3tN HS 't Ê- 1 1.' 8 |g| c 1.B 5 It'S I 3 w ga LJ 3 1 G. Spilliaert-Lefranc, 5 - s van BERICHT AAN DE LANDBOUWERS. O N O o m 3 m o ft O Z3 p ft w o o ft ft 1 g a o 5 8 - 8 8* 5. ft P3 B CXJ ft .2 PJ o o X m zr ■9> g- S g K C c: e B- Cfc 2 z? 2. c. ft M o m N Depot Apothokerij II. IAUY8BEN, Veil - a -i.tui- wv.'_- -'r c a s p Prijs per pol fr. 1, fr. I.2SO, fr., «.i;o en fr. *J. Generaal-Agenl u.. .1. a.ickici*, Alkemadestraat, 11, Rotterdam. Voor echtheid moet iedere pot voorzien zijn van een rootlen band, waarop de bandleekening van den Generaal-Agent L. J. AKKER voorkomt. Verkrijgbaar bij Honoré RKJVSSEIU, Apotheker, Kaatsspel, Vcurne. I Allereerste kwaliteit van Strompel, Kant», én ■lotcrkleurntel. Deze waren zijn gewaarborgd en direkl getrokken uil de voornaamste huizen van Noorwegen en Denemarken. 'i Bij hem ook nog te bekomen Warmtemeters, Roommeters, Drekwegers 'enz., alsook allerbeste Machienolie. Pracht- en gewone Meubelen. Biljarten van goede hoedanigheid met'' borg. Depot der echte amerikaansche Biljarlbanden. Bijzondere keu! Stokken, Lakens, Biljart tapijten in caoutchouc, Ballen, Pommcranccn, Kalke Alles aan de voordeeligste prijzen. - c5. De zwarte Bouwstoffen zijn geleverd in 8 dagen. Alle stukken aan mijn Bijbuis toevertrouwd, worden binnen de IS dagen geleverd. Verzorgd werk. Geinntige prijzen. DEPOT bij Mme VANDEN KERCKHOVE CORNELIS, Pannestraat, Veurne. Aankomst <lei* ftiieu wiglieden voor liet OOSTSTRAAT, K, VEURNE* Wilt gij goed en goedkoop gekleed zijn, gaal uwe kleederen koopen in l- BerleLoot-CoppetiH, al deze kleederen in ons magazijn vervaaiw zoo goed afgemaakl als op maat. bijzonderheid voor kleederen op maat. In ons magazijn zult gij vinden een groot assortiment Hoeden errtK* Slrooiboeden (laatste mode), Parapluie’s Parasols; verders groole keus'1 te Cartagena is slacb vpn Schoenen. Huis BERTELOOT COPPENS, Ooststraat, 5, Veurne. Alle slach van wolle nrtikelen zooals Schals, Rokken, Kot Baeijcn, Mutsen, enz. Breiwayetten van de eerste fabrieken van Engeland en België. I Verders alle Merccrien en Quincaillerien; allerbeste Corsets aai prijzen, uit de eerste fabrieken. In alle apotheken, 1.50 Koniug der Balsems, uil het klooster Sanc'a Paulo, te Cartagena. I Kloosterbalsem is hel eenige geneesmiddel ter wereld, dal Rheumaliek en Jicbl geneest. KloostevlïïKlseiWi moet men gebruikt hebben om de groole wonder dadige geneeskracht er van te beseffen bij Lendepiju, Kneuzingen, Brand-, Snij- oude en nieuwe Wonden. Kloosterljïulsem is boven allen roem verbeven; de groote genees kracht laat zich niet door woorden beschrijven. j Kloostei*l><klsein Uit hel klooster Sancla Paulo te Car het grootste geneesmiddel, dal bekend is en ook ooit bekend zal worden. KLOOSTERBALSEM beeft nog nooit in zijn genezing gefaald; millioenen menschen zijn verlost geworden .van de smartelijkste en onduldbaarste pijnen door bel gebruik van de Kloosler- balsem. Tapissier, Garnisseur, Zuidstraat, n.° 42, te Veurne. tapijten. Carpetten Toite-metaiique voor prijzen alsmede de volmaaktheid van zijn werk, de genegenheid jalousies. Foyers. Natten in coco. Galeries-patères. Einbrassen. Ketens. Schoon assortiment Spiegela in alle grootten. Fringen. Chauffretten. Bedhemels. Wol, Crin- Zeegras. Zeer goede Ressortbak- ken a 25 fr.; Wollen Sargen; Courtepointen, K..-.- 'r- Ter gelegenheid van feesten en inslal- lalien zijn le verburen alle slach van Drapeaux, Trophées en Wapens aan zeer genadige prijzen. Hij behangt den rouw binnen en buiten huize 3 g. 2- S’ SPECIALITEIT IH HET VERWEN VAN ZIJDEN STOFFA AU TENDEUR DROOGWASSCHERIJ EN VERWERIJ van alle stoffen, als vrouwen-, mans- en kinder-Kleederen; Gordijnen; Tafel- l klceden cn Kamerbebangsels; dials; Handschoenen; Pane; enz. enz. 1 MEN WASCHT EN ZWAVELT OOK WOLLEN SARGIEN. UUUU UXJU HiL» W* -- Muurdekseis, gieisci.cn TicMs, vERWEN ENWASSCHEN VAN HANDSCHOENEN Hoomscne Brijken, refractaire Brijken,. - glazen Pannen. Plafond-lallen en Koehair. rv t- L. ..nv. C crèmö gebVodeerde voorzien is van de allerbeste nieuwigheden in do Laken en Modestoffen Hij durft verhopen door de goede keus der stoffen, de genadigheid der iorprijzen alsmede de volmaaktheid van zijn werk, de genegenheid van het publiek meer en meer aan te winnen. uroeken op maat van af I'S tot fr. Kostumen op maat van af -50 tot ioo fr. en daarboven. Pardessus op maat van af :t:» tot 100 fr. en daarboven. Kleermaking op maat in 24 uren met bepaalden prijs op voorhand na believen. Men vraagt KLEERfilAKERSGASTEN ten allen tijde voor werk bij ’t stuk. tn a 1 -3 o co g m g K s. 2 O 3 S s FABRIEK van CIMENTTICHELS. I Depot van Ceramieke vloer en p? Jsiecnen. Handel in Doornijksch gemalen en ander Waterkalk; Mechelscb Kalk en Plaaster. Romeinsch en Portland Ciment. Arduinen Bakken, Dorpels, Water- sleenen, Koeislieten, Deksteenen, enz. I Allerhande Bouwmaterialen, Schouw-' buizen, Luu.-v..^^.^, -- Boomscbe Brijken, refractaire Brijken, g-7- Superphosphaten van S. Gobam. Zaden en Landbouwzout. Alles aan de voordeeligste prijzen. KOOPMAN-KLEERKAKEK, TE VEURNE, OOSTSTRAAT, 41, Kaiihii. SI^IIjIjIzlRKT, heeft de eer aan zijne talrijke kalanten en het geëerd publiek te laten weten dat zijn Magazijn van heden g 2 2 2 s ofs E.3 ö-g k> 7 zz iH i tt i i - ytE 'üWEKEi]©©ÊLiüü a S.B L eg?- al cc E. «2 fi ne S'2 S E N E. >- E H 3 ’.-V Wi: gas*»*) verkrijgbaar In Flacon- van fr. 1.50 en fr. a ugelwhe Baardtlnctuur aan fr. a.oo p«r Flawn Eenige depot Veurne, bij gez" LUST Oostdtraat, 11. P5* Sr ?s; ra S P- S s 5 - S •o S’ rr 2. p s r |r;i 3 3 3 ÊS°a> Lood- en Zinkwerker, Nieupoortsthaat, VEURNE, Magazijn van ijzeren verlolte artikelen en alle slach van Keukengerief. Groote keus van Petroolstoven (Petroleuses), petrollampen, blikgerief. Nagels en pointen, bas eden, robervals, tralie- en stekkerdraad, Ijzeren en koperen fourneizen. Kleine Coffre-forts in ge polierd ijzer, verzekerd tegen brand water en bierpompen, enz. Verkoop van nieuw zink, koper, lood aan de smeden en aankoop van oude metalen. keelpijn STIJVE NEK j bronchiet H 8 c; r 3 O 2 o ?S.3 r S ra '5 s c e ê-2 '45 H ro 5 .9^ t s s s to s 2 ê- g 3 s. s to z 5 co w 2 2 ïi O 3 CL 2 gKS BK'S^gt 2_ b 3 o S 7- ra E-gal? 2 E 2 3- B. 2 g- 2 -S8.8g og.“ 2-sa<r b r t X* 1) 2 i E g s 0 'x 2, x -2 •- 2 2- 2 N 3 ?- 3 S O :=.-E F» J ca 2 cc •2 2 a .1 m! af S L S 3 2 x. s fi - S o m -o -o n s g S' 2. s - r 2. i oj 3 er s 2. 2 g- X- s Hu! 38' verhoopt hij do gunst van eeuioder to blij zen ge- ültl't BEK? ttMec'Pft? I 8 o P1 O i -- -' Obr ■JU N m 3 cr 2 c o e— i ft m o x m P tr o_ R- if S' ft I <D ex CL CD ETJ ec r- t*3 I 3 cr o i rjj CO o p^ a. B 2 3 9 u (X O 2 a m x aj 3) m 5“ <1 ft - 2 2 s. B Ft 2 m m 5’ KfeME- .jar^wi mtjx«aM^ZF^niwnntawKMaitir r i ------ <b <S 8 a. '71'TS11 j -ZT r^-' hm..,,,,,,,;,;,,;,;;;;;;;;; iiii-., R n ft ft 5 S’ «J o B B* ®5 o' a. c s vaar, gemakkolljk on zuiver z."' do minsto moeilijkheid, laat f enkol spoor over en doet alle poe* voor de maag scha dol Ijk, uit den' ï- S- o G ïp E°3 Schoons keus Meubelpapier te beginnen van 20 cent, enz Damasten en Coutils voor bed- dens en stoors. Witte ent StoorsKleine en lange witte en crème Gor- vOOl' het 'Wintersïïizoen. dijnen; gekoleurde Gordijnen in fantaisie stoffen. Alle slach van Tafelpijten, Vloer en Trap- l*v ----- r,-- - Toile-cirés voor parketten. Stoorkoorden, Gewichten, Arêts, rieten Zelels. Hij gelast zich ook met het ergarnieren van Stoelen, Zetels, enz. zoo ook met hot verslaan van Matrassen. Door zijne genadige prijzen en keurig werk nieten. 2 *1 ro 2 2- ft o- 3. ■tffzv on Gnr. vmmt tkMTt f zva.^ian Matrassen,pluimen DEZE KOOPWAREN AAN PRIJZEN BUITEN ALLE CONCURENTIE. Men vraagt een leerjongen. 2 L. CORTIEB-DEVOS, TE VEURNE. e - t= CD S- o o H f 3 2 H c^' s? 2 s S’ 2 2. ia - L Q P M* S' ft o *0 jj; p t e* 2 ft ft o 2- w O ET S 5 1 CD o x S ft o I t r r N ft r p o E F* t- -2', - BfUze haren binnen on- ,f-' IAX kilo dagen verdwijnen, maU» /b?! k'1 h.argiann nd en zocht, U- r' Ja/ M uitvallen en neemt de l'ilkUoa van hel hoofd ft x’J ft XJ H ëg S Zj" N S r> g g CC 4—* 6B O 3 o thh o w p ■n P I» ra CF «S 3 35 -1 3 gr B ra. Q CL O 35 p- &“-D E- BlSg ra S’ 2 ty-a M 11 ra 2 2 ft ft o ft pó pp2,p p VERSCHOT s 2 'l‘- X- W x ft - - 2 a. w -> a ETtfj z ra m S FT z ft 5 o ft o 25 - 12 o bfi -5 o g ■2. u CA c S s - - 3 P> c s? CU 2 - 2, g BIB pi pi C3 ffl r "O ft o E -u CD PC ï- fr ■2 g a o B <0 o ju 12 O f) ^71 o 3 0 o S g j - O 3 QJ "3 O o 5 L - 5 5 2= 3 ;J 5 t_ X SC r o O T3 •O c =-'E <D B T3 x SC - ra N tn g o. o 2 P s- C. F ft Q O ft rti m s *r*‘ O S ra L. E

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1903 | | pagina 4