VAN VEURNE NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT L 1'1" jaar. Zaferdag IO Januari 10021. Men schrijft in bij bis I Landbouw. I I I).i Blad verschijnt den Zaterdag van iedere week. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: 4 fr. ’sjaars; met de post 5 fr. Een afzonderlijk nummer 10 cent. Bekendmakingen 20 centiemen don drukregel. De groote letters volgens plaatsruimte. Reklamen 50 cent. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. De Annoncen voor Belgie, uitgezonderd beide 1 laanderen, alsmede die voor het Buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. KERCKHOVE, Drukker-Uitgever, Ooststraat, 6, te Veurne, en in de Postkantoren des Rijks. Onder vele dingen welke de klerikalen beloofden te redden bij hunne opkomst aan hel bewind, in 1884, bekleedde de landbouw eene eerste plaats Tien jaren later verklaarde een bevoegd man in de Kamer, de katholieke volks vertegenwoordiger Gartuyvels, dat men nog niets, volstrekt niets gedaan had om den landbouw op te beuren. Weer zijn sinds dien 8 jaren verloopen Do Suikerkwestie. Het is in den laatsten lijd ten over vloede bewezen, dal suiker als voedsel de spierkracht merkelijk vermeerdert. Hel Driekoningenfeest in Rhetorica. Dinsdag lest vierde de aloude Maat schappij van Rhetorica haar jaarlijksch gildefeest. Dit maal heeft het lot den Scepter en het Koninklijk gezag toever trouwd aan den goeden confrater, heer F. I). Goossen, die met zijne waardige en geachte Koningin Mevr. W* Haelewyck plechtig en zegevierend, en met hunne kostbare eereteekens versierd, de zaal rondwandelde, onder hel spelen van eene daverende Brabanponne en hel luidruchtig handgeklap der gildebroeders. Een hartelijk proficiat aan Koning en Koningin, en luid klinke hel lied Ja, wij roemen Ja, wij roemen Hem den Koning van ons Gild. Hij zal leven Daar zijn streven Op ons feest de kroone spant. gouvernement moest er zich dus op toe leggen de suiker in ’t bereik van de werkende klassen te stellen en daarom allen accijns op dit produkl af te schaffen. België bracht tot 300,000 ton suiker voort per jaar. Indien wij 13 kg. per inwoner zooals in Duilschland verbruik ten, dan maakte dat nog maar 90,000 ton. Wel heeft het gouvernement de accijns op 15 frank per 100 kg. gebracht, hetgeen het verbruik zal doen toenemen. Maar dat is niet voldoende, hel is nog 44 t. h. van de waarde van hel verbruikte. de schatting is van hunne rijkdommen Verschild niet 11,035,346,000 franken honderd zes en veertig duizend franken). En die olievlek breidt zich altijd uil mei eene toenemende evenredigheid voor hel grootste ongeluk van Belgie. Hul godsdientig oogpunt daar gelaten en ons op het economisch gebied stellende beweren wij dat eenieder, die dit vraag stuk onderzoekt, verschrikt moet slaan wanneer hij op de toekomst van ons land denkt; de geschiedenis is daar om te bewijzen dal de overvloed van kloosters (Tis te zeggen doode band) in een land ontwijfelbaar als gevolg de ondergang van dit land veroorzaakt. Dal is een mooi uitzicht De verbetering van den toestand der Onderwijzers. Wij vernemen dal Hel Verbond der Onderwijzers in hel korte eene groote openbare vergadering le Brussel zal ver wekken. Eu dal is om de billijkheid van het wetsontwerp der Heeren Buyl en Maen- houl le doen uitkomen. Die heeren hebben voorgesleld de onderwijzers van de vierde categorie af le schaffen voor hetgeen de jaarwedde aangaat, om aldaar de jaarwedde der onderwijzers van den eersten graad te kunnen vermeerderen. Al de Volksvertegenwoordigers en Senatoren zullen uitgenoodigd worden. Hel Bal dat op de trekking van Koning volgde, muntte uit door zwierigheid en pret, door jolligheid en luim. De blijheid stond op ieders aangezicht te lezen. Men flikkerde onverpoosd; T was oprecht liefelijk om zien, zoo’n bonte mengeling, zoo veel blijde en opgeruimde gezichtjes; ook boeit men hel niet bekend te maken dal hel vroeg in den morgen was toen de laatste geïmproviseerde zangers en zange ressen huiswaarts keerden en hun lachend een slaap wel toestuurden. De beide bollingen, zoo voor de dames als voor de heeren, hebben veel deel nemers uitgelokt en zijn goed en vlot van stapel geloopen. In een woord, iedereen was tevreden, gildebroeders en gildezusters, en zoo moet het zijn; hand in hand, geen onder? scheid, en voorop de Vlaamsche rond borstige leute. Tot naaste jaar Van Onderwijs gesproken. De volken, nel als een bijzonder mensch, moeten profijt trekken der goede voor beelden hunner geburen. In zake van onderwijs, heeft Belgie, en niemand twijfelt eraan, veel aan den vreemde le leeren. De statistiek van het lager onderwijs in Duilschland is onlangs verschenen; zij treft de 15 laatste jaren (1886-1901 Gedurende dit kort tijdperk is hel getal onderwijzers van 65,000 op 90,000 ge komen en hel budget van het lager onder wijs van 116 lot op 270 millioenen marken hel budget is dus meer dan verdubbeld. Hel middenevenredige der jaarwedden der onderwijzers was in 1886 van 1292 marken en is nu in 1902 van 1942 marken; de jaarwedde der onder wijzeressen is gerezen van 1108 lol op 1503 marken. Wij zullen dezen toestand niet verge lijken met den onzen het ware le ver nederend voor ons. Duilschland binst die 15 jaren is altijd vooruitgegaan op eene manier die de gansche wereld verbaasd heeft. Al de geschiedkundigen zijn liet eens om te verklaren dal die ongehoorde voorspoed van Duilschland als bijzonder ste oorzaak hel verspreiden van het onderwijs heeft. En nu hel voorbeeld van een kleiner land dan T onze van Zweden. Zweden is min bevolkt dan Belgie maar hel bezit eene bloeiende nijverheid, eene bewonderenswaardige vloot en eene letterkunde waarover hel fier mag zijn. Volgens de verslagen van hel ministerie van oorlog er waren le Stockholm in 1900 op 29614 lotelingen van hel eerste jaar 23 jongelingen, T is te zeggen 0,08 per 100, die niet lezen konden en 73, of 0,24 per 100, die niet konden schrijven. En nog zijn deze meest alle Fienneezen, die het Noorden van hel land bewonen. In Belgie waar de bevolking zeer talrijk is en de middels van verkeer krioelen is de evenredigheid der ongelelterden zoo iets als 80 maal groeier. Schande voor onze regeering Met <Ie messen J De kanker breidt zich uit. Er is in Vlaanderen geenen zondag meer zonder dal de messen spreken. Hoe fanatieker, hoe meer de wildemans- slreken er bijval vinden. Wie durft er nog des avonds op eene buitengemeente vertoeven Schande er bestaal thans in gansch Europa geene gevaarlijker streek meer, dan hel klerikaal, fanatiek Vlaanderen. Ja, nog cenige jaren katholieke over- heersching, en Vlaanderen zal in eenen fanalieken moordenaarskuil herschapen zijn. Zullen eindelijk de klerikalen de ge volgen inzien hunner moordende politiek Zal weldra hel rood der schaamte hel gelaat onzer politieke priesters kleuren Vlaanderen is nu in hunne macht Zij zijn .er in gelukt de gemeentescholen groolendeels af le schaffen, de vrijgezinde doch bekwame onderwijzers zijn sedert twintig jaren van de buitengemeenten gehouden; de toenmalige schoolkinderen die aan hunne leiding werden ontrukt om naar de verstompende katholieke scholen te worden gezonden, die schoolkinderen zijn nu groot, T zijn jongelingen, onge leerd, lomp, wel is waar klerikaal, zonder zeden, en de moordenaars of vechters zijn er talrijk Katholieken van Vlaanderen, ziedaar uw werk Gij waart bang van de geleerdheid welke het liberaal Goevernemenl lot op de kleinste gemeenten wilde doen door dringen, en onder voorwendsel dat uwen katholieken' winkel in gevaar was, hebt gij hel liberaal bestuur kost wat kost willen omverwerpen. Gij zijl er in gelukt Maar tevens hebt gij van de ongeleerde massa uil Vlaanderen, menige moorde naars en vechters welen le maken. Wal meer is, uwe hoofdmannen, uwe gekozenen welen die messen vechters voor le spreken ze te beschermen en uit hel gevang te houden Moordt maar, klerikalen, trekt maar uw mes Op voorwaarde dal gij getrouw voor de klerikalen stemt Zooverre zijn wij in de beschaafde wereld gedaald En nu roepen de klerikalen om politie Zij vragen gendarmen en soldaten, omdat zij, evenals wij, zich bedreigd achten. Maar politie noch gendarmen kunnen in dien toestand niets verhelpen. Zij kun nen hem enkel verergeren. Zelfs dan als men op iedere gemeente eene gendar merie inlichtte, dan zou men nog de kwaal niet helpen. Verleden jaar vermeer derde bel budjet der gendarmerie van een miljoen franks, en nochtans, de moorde- rijen in Vlaanderen zijn nu talrijker dan vroeger. Wel is waar weid dit zelfde jaar hel getal oflicieele onderwijzers nogmaals verminderd. De redding ligt alleen in hel onderwijs, het deugdelijk onderwijs van hel volk, zooals dit door de liberalen was begon nen, zooals dit heden nog door de liberale gemeenten in de Walenslreek en in de groote steden wordt voortgezel. Ook, daar gebeurt er É'ENE moord, als er in Vlaanderen TWINTIG gebeuren. Nog eens, hoe komt dat? En hel antwoord ligt klaar Omdat dhdr hel onderwijs niet ontredderd, ja vernietigd kon worden door de politieke geestelijkheid, die juist in die vernietiging bare macht vindt Ons volk is te ongeleerd Zoolang onze Vlaamsche broeders dat niet zullen begrijpen, zoolang zal Vlaan deren vervallen en verarmen Verslag der vijfde les gegeven door Mr K. Demuynck, op 4 Janaari. GROENSELHOF Kweek Aspergien, Rubarbe, Aardbeziën. Den grond voor Aspergien. De Asperg'ie is eene plant, die eenen droogen lichten verwarmden grond verlangt. In killen grond komen de scheuten langzaam op en zijn bitter en roestachtig; zij vreezen dus blijvende vochtigheid en beslotene standplaat sen. Alle meststoffen zijn hun voor deel!^, beter te vele dan te weinig; strooimest, beer, chemische vette en keukenzout is al zeer voordcelig. Hoe de bedden aanleggen. Daar waar men begeert aspergien te planten zal men in het najaar of in het voorjaar eene dikke laag mest, 20 centimeters diep inspitten; in het voorjaar zoodra den grond wat verwarmd is zal men de bedden trekken, die zijn gewoonlyk 80 cm. breed en tusschen de bedden eenen meter of-beter nog meer breed. Men neemt 10 cm. grond uit de bedden welke men er nevens legt en dan plant men twee reken op een bedde. De planten staan in de reken 50 tot 70 cm. van elkander en men bedekt ze met 5 cm. lichten grond, tusschen de planten wat verteerden mest ge strooid, weinig aarde erop,zoodanig dat de geheele partij terug effen is. Keus der planten. De vroege van Argenteuil is deze die boven vele andere soorten verdient gekweekt te De uitleggingen onlangs in de Kamer [duizend VijfeirtretTig millioenen en drie door minister Vander Bruggen gegeven, bevestigen overigens volkomen de boven aangehaalde klacht. In zake van landbouwhervormingen en verbeteringen is ons klerikaal ministerie le werk gegaan, juist op dezelfde wijze als met de fameuze sociale wetten en werkersher vormingen. Het eenigsle doel was parade te maken, veel blaai te verkoopen en de boeren met klatergoud le verbluffen, juist zooals de tandentrekkers en kwakzalvers op de foorc doen. De landbouwingenieurs, de proefveld™, de toelagen aan alle katholieke pensiona ten verleend onder voorwendsel van aan moediging van hel landbouwonderwijs, de uitgave van een landbouwtijdschrift waarvoor men hooggeleerd moed zijn om er iels le kunnen van verstaan en dat dan ook door niemand gelezen wordt, de Belgische groensel-restaurant te Londen, de ooi ringen en kalkvoelbaden voor de koeien, de rechten op de vreemde granen, hel zotspel van hel willekeurig openen en sluiten der grenzen voor hel vreemd vee, de landbouwexpediliën naar verre hinden en de kostelijk gedrukte verslagen die er over verschenen zijn om eens als boter papier verkocht le worden, voor dit alles ja, zijn millioenen en millioenen uitge geven. Eenige zonen van papa en kozijntjes van kasteelheeren, doorgans drooge vruchten, dio mol moeite ecu examen peweerdon, danken er wel is waar vette piaatskens aan; schatrijke kloosters kunnen hunne uilgestrektelanderijen, groensel en vruebt- hovingen onderhouden op de kosten van hel gouvernement en van de belasting schuldigen, maar wal heeft de boer voor deel gehad en geprofiteerd aan al die fameuze veranderingen, maalregelsen her vormingen waarvoor de klerikale gazellen voortdurend de grosse caisse slaan??? Niels, niets, volstrekt niets 1 De pachten zijn niet verminderd, hel graan en andere veldgewassen brengen den boer niet meer op, de groote kwee kers alleen winnen veel geld aan het vee, hel leven op den buiten is niet verbeterd cn niet goedkooper geworden. V.oor zijne zuurgewonnen belastingen kreeg de boer niets anders dan veel... kwakzalverij. Armoede en onwetendheid heerschen al meer en meer op den builen. Al wie naar de stad zijn brood kan gaan verdienen, trekt er henen. Meer en meer moeite hebben de pachters om goede knechten en meiden te houden en T zal niet beteren als de zwarte zielverkoopers hunnen veld tocht voor T aanwerven van vrijwilligers zullen uilbreiden. Wal de hervorming van de landelijke politie betreft, door de ministers en al onze gouverneurs dringend noodzakelijk herkend voor de veiligheid der inwoners op den buiten, wij hooren er niet meer van spreken. T Zal voor T jaar een zijn Een Olievlek. De heer J. Warnanl, zoon, heeft een belangvol boek uitgegeven op Het gevaar der doode hand in Belgie». Wij nemen er hel volgende uittreksel uil om te laten zien lol welken ongehoorden vooruitgang de kloosters in ons land gekomen zijn Belgie lelt eene bevolking van 6,500,000 inwoners; er is dus een kloosterling per 172 inwoners. Ons land heeft eene uitgestrektheid van 29500 vierkante kilometers. Er is dus 1 1/4 kloosterling per vierkante kilometer. Wilt gij nu welen, beste lezer, welke ADVERTENTIEBLAD LT i - - - -irr-ir N Tm.,-,1»1 ~a Jaa Voor <Ie Roeren. - -r I~TiiT -- Hetgeen hier pijnlijk is, ’i is dat men zulke waarheden nog aan vele menschen moet betoogen cn M. Gartuyvels zou nog altijd dezelfde verklaring mogen doen. .covuiv, l, In 1846 waren in Belgie 11968 kloosterlingen 1856 - - 14630 - 1866 - - 18196 1880 - 25452 1890 - 30065 - 1900 - 37684 In 1846 waren in Belgie 779 kloosters - 1866 - - 1316 1880 - 1559 - 1890 - 1793 - 1900 - - 2221

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1903 | | pagina 1