Provinciale Wegwijzer voor 10031. In 20, Volledige Genezing DAGEN VM Bloiiirmidi Elixir 8t.vincen^* TOEWIJZING- Licilatie-V erkooping in ëéne zitting, van Te pachten Veurne. Openbare Verknoping van Gesticut van D’ L. DOGNIAUX sriaxurr, bxoixkd doob db rtrrxu vin lixtui 79, rua de l’lnstltut, JUMET (bij Charleroi) nnr|iwr|j (breking, spat)volle genezing van alle unuUiitll breuken souder band, voor liet leven en in eenige dagen, door de verbeterde methode van doktor L. Dognuux, specialist. Verscheidene duizenden zekere genezingen vraagt adressen van vertrouwbare personen sedert 0 jaren genezen. WATERBREUK, ADERBREUK MISVORMDE LEDENgum^ kwaadaardige kniestijfheid, enz. BEK EX I>M <V I< 1M I ;n. brouwer, 2-70 fr. 3-50 3-60 Muynck, hofbouwkundige le Ecrneghem. Onderwerp Over het voorlkweeken snoei en standplaats van den Wijngaard. Studie van den Notaris DONCK, TE VEURNE. KANTOOR VAN DEN Notaris CAMILLE DE CAE, TE VEURNE. Verkrijgbaar ten bureele dezer ff00ri mei Imogen barometer op den Si*1'". Daarna weder lol hel eind der maand i regen en sneeuw mei lagen barometer stand in het Noorden en Imogen druk in Zuid Europa. Dus weinig aantrekkelijk weder, maar geen zware koude. De schaatsen kunnen worden geborgen. per kilo 31 Dec. Ir. 3-25 2-90 2-60 Depot Ph.10 DEPUYDT. Rechterlijke kronijk. Korreklionnele Rechtbank van Veurne. 't eeuer zitting, Woeuadng 14 Jtinunrl 1003, 3 ure namiddag, herberg 't Nieuw Brouwershuis bij de wed' Haelewyck, grooie Ooststraal, Veurne, van Stad Veurne. Woonhui» hebbende drie beneden kamers, zolder, keuken, bornput, Stal lingen en 11 0,07,44 C“ erve en hoving, voorhoofdende met 18 meters breedte op de Veslenstraai nevens de Meisjesschool. Laatst bewoond door de wed' De Deystere Maveau. Seffens handslag. Eigendomsbewijzen hij den Notaris DE CAE, Noordstraat, Veuine. WOENSDAG 21 JANUARI 1903, 11 ure voormiddag, Ier Vredegerechtszaal te Veurne. Gemeente Houthem, Zaailand, bij kadaster wijk B, Nr,393. voo: 1 hectare 2 aren, bij meting grooi 90 aren 58 centiaren, aan de Elzen- lapstraai. Gebruikt door den medegerechtigdcn beer Pieler-Jules Terlinck, tol baafmis 1904, aan 123 fr. ’s jaars, boven de lasten. Nadere inlichtingen bij Mur DE CAE voornoemd. worden. Bij het uitdoen of kiezen der 1 planten moet men wel zorgen van ongeschondene planten te hebben; i ook planten met al hunne wortels. Het is voordeelig de planten eenige dagen voor ze te planten uit te doen en open op eenen vloer te laten droogen. Men kan in het eerste jaar ajuin, scarlotten, salade en radijzen er tusschen zaaien; de onderhoudszorgen en meststoffen welke men aan die kleine groensels geeft, zullen de asper- gien voordeelig zijn. Het tweedejaar, den grond wordt licht omgespit, de bedden geeffend en men giet over geheel dc partij vele vloeimest; |er belet ook niets nog eens kleine groensels er tusschen tezaaien als dit met zorg gedaan wordt. Derde jaarIn het begin van het jaar als den wasdom gaat hernemen, trekt men de drooge stengels uit en men begint de aanaarding, weinig met eens in schoon weder. Men mag maar steken tot het begin van Juni en de flauwe planten natuurlijk nog I vroeger eindigen. Als men eindigt van I steken zal men zoovele mogelijk mest in de voren brengen en de barmen I plat maken. Vierde jaar de barmen worden I breeder gemaakt naarmate de planten I meer en langer wortels krijgen. Men I steekt aspergien tot einde Juni, daar- I na worden de bedden op dezelfde wijze I behandeld als het derdejaar. Elkjaar I in de lente voor men de planten aan I aardt, giet men bij de struiken vele I vloeimest ten minste eene handvol I keukenzout gerekend per plante. Kweek van rubarbe. De beste soort I is de Paragon; deze soort geeft vroeg tijdig dikke en malsche bloedroode bladstengels. Zij is onuitputbaar daar zjj noch bloemstengels noch zaad voortbrengt. Men vermenigvuldigt ze door het scheiden der struiken. Planting. In het voorjaar, voor dat de plant aan ’t groeien gaat, worden zij met vele zorg uitgeuaan en bij voorkeur in eenen kloeken vruchtbaren grond geplant on 80 cm. tot 1 m. vierkante. Rond de plant laat men eene kleine diepte en de grond wordt zuiver gehouden. Het tweede jaar kan men reeds van elke plant eene halve dozijn bladeren plukken, voornamelijk als men in het voorjaar het gieten met vloeimest niet vergeten heelt. Het derde jaar is de plant volkomen; het is zeer nuttig in het voorjaar voor de plante aan ’t wassen gaat, ze wat aan te aarden; hierdoor bekomt men vroeger en volmaakter bladstelen. AARDBEZIËN Plaats, grond. De aardbeziën vragen eene luchtige plaats, een frisschen en welgevoeden grond. Planten. De aardbezie is eene I doorlevende plant. Als men de uit- I loopers .afsnijdt, duren de struiken I 4 jaren. Zoo men dit niet doet, moeten I zij alle 2 jaren verplant worden. Nadat I de aardbeziën gespeend zijn schieten I zij eene menigte ranken, die, op den I grond neervallende hier en daar wor- I telkens schieten en nieuwe planten I voortbrengen. Die neemt men ge- I woonlijk om de aarbeziën voort te I kweeken. Doch opdat men goede en I kloeke planten nebbe, late men 1 iederen uitlooper maar een hoogsten I twee nieuwe struikskens voortoren- I gen. Die struikskens worden verplant in Augusti-September of wel in do lente. Augusti en September is den besten tijd; dan heeft men den vol genden zomer reeds eene menigte vruchten. De aardbeziën worden ge plant in bedden, als borduur ofwel als afzonderlijke struiken. Als men ze in bedden zet, plant men ze in rijen op 40 centimeters afstand. Zaaien. Men kan de aardbeziën ook zaaien. Daartoe neemt men de schoonste vruchten, perst ze in een linnen, laat ze droogen. vrijft ze daarna in de hand om de zaadjes alleen te krijgen. Zonder wachten zaait men ze op een belommerd bed, dat men met een laagsken metsaarde bedekt. Zorgen. Als men geene nieuwe planten noodig heeft snijdt men de uit- loopers af eerdat zij wortelen schieten. Als het gedurende den zomer te veel droogt, moet men begieten. Wanneer de vruchten geplukt zijn, worden de aardbeziën gekuischt opgekrabt en met vloeimest gegoten. In de lente kuischt men ze nog, legt er mestaarde rond en giet ze mild. Om de vruchten rein te bewaren dekt men soms den grond met strooi en zaagmeel. Herberg de held Zannekein, Zwarte nonnenstraat. Onmiddelijke ingebruiktrediiig. Wulpen. De Herberg het Vooruit mei 3 aren <2 cent, grond en erve. stnnndTop d 1 Jk.; Bewoond door Engel Beun lol ln Mei aanslaande. 1 Te bevragen bij L. DE BOIS Veurne. Woensdag 14 Januari 1903, om 3 ure namiddag, ler le verkoopen herberg ie Veurne, Stad Veurne. Hoek der Vleeschliouwer- en Zwartenonnen- straat. Een grooi Woonhuis* Herberir genaamd den Witten Leeuw mei eene Werkmanswoonst en 1 are 18 Ceniiaren grond van gebouwen vu koer bekend bij kadaster wijk A, N' 4 10e Gebiuikl de kleine Woonst ‘dooi Beschrijvers, mits 78 fr. ’s jaars en de Herberg door den verkooper M. Louis llaeye, al mei recbl loi 23 April 1903. Algemeene I Assisen van West-Vlaanderen. Onder I dc gezwooruen voor den volgende ziltijd, I beginnende op 17 Januari, bemerken wij: I MM. Ed. Hcrwyn, eigenaar le Veurne. De Poortnre, handelaar, Bessen. Bij koninklijk besluit van 28 Decern- I ber wordl M. L. Bieswal, voor zes jaren, I behouden als lid van de commissie lol I beheer der gevangenis van Veurne. Rechterlijke kronijk. Beroepshof I van Gent. Dubbele lijst van candidaien I voorgedragen door hel hof van beroep ie I Genl. in algemeene openbare vergadering I van 4 december 1902, en den provincie- I raad van Wcsi Vlaanderen, in zilling van I 30 dier maand, voor de plaats van raads- I heer in dal hof opengevallen door hel I overlijden van den heer de Gollal Voordracht van hel bof van beroep. le candidaat, de heer Degrave, voorzitter I der rechtbank van Veurne; 2* candidaat, I de heer Duvvelz, onderzoeksrechter bij de I rechtbank le Genl. Voordracht van den provincieraad. I 1" candidaat, de heer Degrave, voorzitter I I der rechtbank van Veurne; 2» candidaat, I de heer De llaene, rechter bij de recbl- I bank le Kortiïjk. Loer de Franse limans. De heer I De Trooz, minister van binnenlandsche zaken, beeft aan de onderwijsopzichlers I der beide Vlaanderen onderrichtingen ge- I zonden voor bel inrichlen van Fransche I lessen in de scholen van volwassenen, I voornamelijk voor do werklieden die naar I Frankrijk gaan werken. Hun getal wordl op 40,000 geschal en I I hel is gebleken dal de menigvuldige ge- I I schillen die tusschen werklieden en hunne I I patroons ontstaan, hieraan le wijlen zijn, I I dal de werklieden niet genoeg fransch I I kennen. De gemeenten moeien de scholen I inrichlen, maar de regeering verleent de 1 I toelagen. Nieuwjaar in de Postkantoren. I Hoewel er voortdurend beweerd wordl I dal hel gebruik van uieuwjaarskaartjes ie I zenden afneemi, moei men weleer ge- I looven, als meti de beweging in de posi- I kantoren nagaat, dal hel aangroeil. Inde I grooie posl ie Brussel heeft men van 31 I December lol 2 Januari niet min dan I 1,075,750 naamkaartjes verzonden voorde I hoofdstad en de voorsteden, en 947,805 I voor de provinlie, zonder de ontelbare I geïllustreerde kaarten le rekenen die dees I jaar nogal veel de gewone kaartjes ver- I vangen hebben. I Gebruikt de Lessive du Génie voor I bel wasschen van linnen, flanellen, I kledingstukken. liet weder in Januari. Als de I Zwiisersche weervoorspellerCapré, wiens I aanwijzingen ook voor de laatste maanden I van 1902 zoo juisl zijn gebleken, voor I 1903 even zeer op de hoogte is, zal I januari over ’t geheel een natie en geene 1 I koude maand zijn. In de eersie week lage 1 I barometerstanden mei regen over de 1 I Noordzee en hare omgeving, mei Imogen druk over Zuid Europa. Van 8 lol 12 januari volgl hélder en kouder weder, maar lol den 184ei' bij Noordwesten wind, nalie sneeuw over Wesi - Europa, met kritieke dagen op 14 en 16 januari. Van 18 lot 26 januari, waaien Westen en - =u*Qua Noordwesten winden over midden Europa, j «chtgenoot van Anna Meerewman", SUtie»traat’ ■VEINTIDITIE VAIW «o KOOPEV gekapt zwaar Berken, Esschen en Elzen taliehout. MAANDAG 19 JANUARI 1903, om 2 UI-e le ALVERINGHEM, n hei beluik van hei kasteel van M. Graaf Hem i Visart de Bocarmë. Bestuur Isidore Dedeurwaerder te Alveringhem. CombntHcliuiving en kaarlpartij op Zondag 11 Januari 1903, in Feunie’s Roozendael (Sasje), bij Florent Heughebaerl CoinlxtlHeliuiviii^ op Zondag 11 Januari 1903, in ’t klein St. Sebastiaan, bij Emiel Dufour. Coini>**t*»ci*ulving in den Hazewind bij de weduwe Dewitle, op Zondag 11 Januari 1903. CoiubatHcliuivIng en smijling voor een vei konijn, in de herberg de Schulle, bij Camiel Joos, op Zondag 11 Januari. Combnt ler herberg de Moriaan bij de wed' Gesquicrc, Noordsiraal, op Zondag 11 Januari. <*omi>ntMchulvin^ in den Inval, bij Th. Duinon, op Zoiuhig VH Januari Coiiibtitticliulvii>f( bij Sylvester Stroom, in den Transvaal, op Zondag 18 Januari. CnmbittacliiilvlnK op Zondag 18 Januai i bij dc wed" Dupon, Oude Beesten markt. CombntHchulviiiK in de Nieu- poortbrug, bij F. Pouchele, op Zondag 18 Januai i. CoiiibttlHcliulvin^ icr herberg 'l Kroonhofb,j Henri Demolder, op Zondag 18 Januari. CombnlMchuivliiK en boiling voor een koppel hennen op Zondag 18 Januari, in de herberg de drie Hofsteden bij August Schallier. Combiktachulvtng ter herberg d la Belle l’ue bij August Torrelle, Kaaiplaals. op Zondag 25 Januari. Coinbnlachulving bij De Cleire- Duforel, herberg S* Arnoldus Duin- kerksiraal, op Zondag 25 Januari. Combnlachulving en smijling voor een vel konijn op Zondag 25 Januari, bij Louis Dejonghe, Handboogstraal. Op Zondag 25 Januari ter herberg Wulpendamme bij Jacobus Druwé, ■lolling voor een koppel vette kiekens of 4 fr. Den zelven dag, Parochie kermis 5 fr. prijzen le winnen zonder inlog. Combutacliuiving op Zondag 1" Februari, in de Ham bij August Vandewoude, Oude Beestenmarkt. -- Burgerstand der stad Veurne. Geboorten. Hoogste prijs fr. 2-80 Midden 2-55 Leegste 2-3o Eieren p. 26 fr. 2-50 Landbouw. Zondag 18 Januari 1903, ten 3 ure namiddag, in de Gemeenteschool, alhier, vijlde les van Groenselkweek en Fruil- boomkunde, gegeven door den heer De V ERM A li S S .3 Ik S B E16< N I I zoon van Zenobia, Eenlg bijzonder veroorloofd middel, Voor inlichtingen, xi h te bevragen bij deZU6 1 ERv.iu LIEFDE, 105, RueSt-Uominlqu«,Pirlj», GUINET, Apoteker-Chimht, 1Patsage Saulnier, Parijs, Algemeen Depot CH. DEL ACRE, Bruxel/ea, in a u i_ e AroTCKKN. VlufichrtH Frinu. wed» van 9. VanmasBonhove Rochus-Reginaldus RQ -1 i on 28 dagen’, ZITTING VAN 18 DECEMBER. Vlaemynck Antoon, dagloonur to Ramscap- pelle, voorwaardelijk, 26 fr. voor slagen, 15 fr. voor dronkenschap en 10 fr. voor nachtgedruis. Dupon August, metser en Staelen Arthur, werkman, beide te Dixmudc, olk 8 dagen voor bedriegelijke ontvreemding, voorwaardelijk voor do tweede. Wildomeersch Ilenri, koopman te Wulvo- ringhem, 15 fr. voor dronkenschap en 10 fr. voor hond zonder muilband. Eoort Henri, werkman te Watou, 3 maanden, voor valschheid in geschriften. Vandenabeele Simeon en Vandecasteelo Ben jamin, te Nieuport, do eerste, 50 fr. en de 2d», voorw., 30 fr. voor slagen en wonden. ZITTING VAN 19 DECEMBER. Dosclmytter Actual en Werquin Constant, landbouwers te Watou, de eerste voorw., 26 fr. voor slagen en beide elk 20 fr. voor scheld woorden. Dewulf Cyriel, leurder te Clercken, voorw., 100 fr. voor jacht met stroppen. Macs August, werkman te Adinkoike, 24 dagen voor slagen en wonden, 2 maal 20 fr. voor vernieling van meubels en 8 dagen en 26 fr. voor vernieling van afsluitingen. Coutereel Camiel, werkman te Alveringhem, 8 dagen en 26 fr. voor smaad en 15 fr. voor dronkenschap. Vanelverdinghc Emma, te Clercken, 30 fr. voor slagen en 15 fr. voor gewelddaden. Buisino Louis, werkman te Roubaix, twee maanden voor banverbreking. Morreel Richard, werkman te Dixmudo, voorw., 2 maal 26 fr. voor vischdelikt en 30 fr. voor smaad. Kloo Ilenri, leurder, te Villers l’Evêque, voorw., 26 fr. voor vischdelikt. Eenige koop. den 2. Do Coene Magdalena-Maria, dochter van Juliaan en van Maes Nathalie, Beoosten» den l. Roskams Marcellina-Cotcta, dochter van Eugelbertus en van Hutsobaut Stephania Pannestraat. den 4. Maes Arthur, zoon van Desideer en van Douwel Maria, op schip. den 6. Van Haecko Luciaan-Joris, Isidoor on van Vandon Veegaeto Zuidstraat. Sterfgevallen. den 8. Claire Virginia-Nathalia, koBtganostcr 84 jaren, 4 maanden en 8 dagen, Alexander Van Oosten, Hospitaal. den - herbergier, 59 jaren, 3 maanden ■kotei-niai-kt 7 Jan. ■tl I— II—n HUM iïl IRRI I eenige dagen en voor hel leven, door de bijzondere methode van doktor L. Douniaux. D" L. DOGNIA UX, specialist, ontvangt, 79, rw de l’Inslitut, Jumet, Maandags en "Woensdags, van I tot 3 uren. Telefoon 47Z

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1903 | | pagina 2